ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Κυριακή 16 Μαϊου 2021

 ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας 

Στο αγιάζι της Ενημέρωσης 

Κυριακή 16  Μαϊου 2021 ,- 

~

~** Όσιος Θεόδωρος ο Ηγιασμένος – Γιορτή σήμερα 16 Μαΐου 

~  Τη μνήμη του Οσίου Θεοδώρου του Ηγιασμένου τιμά σήμερα, 16 Μαΐου, η Εκκλησία μας. Τα πλούτη των γονέων του δε στάθηκαν ικανά να εμποδίσουν τον Ιερό πόθο του Θεοδώρου να γίνει μαθητής του μεγάλου αθλητή της ερήμου Παχωμίου.  Αν και νεαρός στην ηλικία, είχε αξιοθαύμαστη εγκράτεια και φρόνηση, ώστε ο Παχώμιος να τον έχει σε μεγάλη υπόληψη. Εκείνο, όμως, που διέκρινε κανείς ιδιαίτερα στο Θεόδωρο, ήταν οι πολλές του γνώσεις στα Ιερά γράμματα. Ήταν δεινός μελετητής της Αγίας Γραφής, καθώς και παλαιοτέρων συγγραμμάτων σοφών Πατέρων. Ο Παχώμιος, βλέποντας την ικανότητα του Θεοδώρου, ότι ήταν «δυνατός εν ταις γραφαίς»” (Πράξεις των Αποστόλων,ιη’ 24) δηλαδή, δυνατός στή γνώση και την ερμηνεία των Γραφών, όρισε να διδάσκει τους υπόλοιπους αδελφούς του μοναστηριού. Στην αρχή μερικοί από αυτούς αντέδρασαν, διότι δεν ήθελαν να τους μορφώνει ένα παιδί, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν. Η ικανότητα, όμως, του Θεοδώρου, θεμελιωμένη σε ταπεινό φρόνημα, κατάφερε να πείσει όλη την αδελφότητα να τον ακούει πρόθυμα. Μάλιστα, μετά από χρόνια, ομόφωνα τον εξέλεξαν ηγούμενο της Μονής, και πάντα τους υπενθύμιζε το θεόπνευστο λόγο της Αγίας Γραφής, «ταις έντολάς αυτού μελέτα δια παντός. Και ή επιθυμία της σοφίας σου δοθήσεταί σοι» (Σοφία Σειράχ, στ’ 37). Δηλαδή, τις εντολές του Κυρίου να μελετάς πάντοτε και η σοφία που επιθυμείς, θα σου δοθεί. Το Μάϊο του 367 πέθανε, και δίκαια του δόθηκε ο τιμητικός τίτλος του ηγιασμένου. Εορτολόγιο: Μυροφόρα. Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Δῶρον πέφηνας, ἁγιωσύνης, τὸν πανάγιον, δοξάσας Λόγον, ἠγιασμένε θεόφρον Θεόδωρε, ὅθεν βλυστάνεις ἐκ θείας χρηστότητας, ἁγιασμὸν ἀληθῆ τοὶς βοώσι σοι. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος. Κοντάκιον Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν. Ἐν οἴκω Θεοῦ, ὡς φοίνιξ σύ ἐξήνθησας, καρπούς τε αὐτῷ, ἀρετῶν προσενήνοχας, διὰ τῆς ἀσκήσεως, τῆς ἀρίστης Πάτερ Θεόδωρε· ὅθεν καὶ μακαρίζῃ νῦν, ὡς τῶν Ἀσωμάτων ἰσοστάσιος.  https://youtu.be/D7VEisaaHwY  .-

~**Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Μαΐου 2021 – Όσιος Θεόδωρος ο Ηγιασμένος

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ/ 43 – 47 –
 43 ελθών Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ευσχήμων βουλευτής, ός καί αυτός ήν προσδεχόμενος τήν βασιλείαν τού Θεού, τολμήσας εισήλθε πρός Πιλάτον καί ητήσατο τό σώμα τού Ιησού. 44 ο δέ Πιλάτος εθαύμασεν ει ήδη τέθνηκε, καί προσκαλεσάμενος τόν κεντυρίωνα επηρώτησεν αυτόν ει πάλαι απέθανε 45 καί γνούς από τού κεντυρίωνος εδωρήσατο τό σώμα τώ Ιωσήφ. 46 καί αγοράσας σινδόνα καί καθελών αυτόν ενείλησε τή σινδόνι καί κατέθηκεν αυτόν εν μνημείω ό ήν λελατομημένον εκ πέτρας, καί προσεκύλισε λίθον επί τήν θύραν τού μνημείου. 47 η δέ Μαρία η Μαγδαληνή καί Μαρία Ιωσή εθεώρουν πού τίθεται.  ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι/ 1 – 8  1 Καί διαγενομένου τού σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή καί Μαρία η τού Ιακώβου καί Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα ίνα ελθούσαι αλείψωσιν αυτόν. 2 καί λίαν πρωί τς μιάς σαββάτων έρχονται επί τό μνημείον, ανατείλαντος τού ηλίου.  3 καί έλεγον πρός εαυτάς Τίς αποκυλίσει ημίν τόν λίθον εκ τής θύρας τού μνημείου; 4 καί αναβλέψασαι θεωρούσιν ότι αποκεκύλισται ο λίθος ήν γάρ μέγας σφόδρα. 5 καί εισελθούσαι εις τό μνημείον είδον νεανίσκον καθήμενον εν τοίς δεξιοίς, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, καί εξεθαμβήθησαν.  6 ο δέ λέγει αυταίς Μή εκθαμβείσθε Ιησούν ζητείτε τόν Ναζαρηνόν τόν εσταυρωμένον ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε ίδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν.  7 αλλ υπάγετε είπατε τοίς μαθηταίς αυτού καί τώ Πέτρω ότι προάγει υμάς εις τήν Γαλιλαίαν εκεί αυτόν όψεσθε, καθώς είπεν υμίν. 8 καί εξελθούσαι έφυγον από τού μνημείου είχε δέ αυτάς τρόμος καί έκστασις, καί ουδενί ουδέν είπον εφοβούντο γάρ.  Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα  ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ/ 43 – 47  43 ήλθεν ο Ιωσήφ, πού κατήγετο από τήν πόλιν Αριμαθαίαν, σεβαστόν καί επίσημον μέλος τού ιουδαϊκού συνεδρίου, πού καί αυτός είχε πιστεύσει εις τό περί βασιλείας τού Θεού κήρυγμα τού Ιησού καί επερίμενε τήν βασιλείαν αυτήν, χωρίς νά κλονισθή η ελπίς του αυτή από τόν θάνατον τού Ιησού. Καί έλαβε τήν τόλμην καί παρουσιάσθη εις τόν Πιλάτον καί εζήτησε τό σώμα τού Ιησού.  44 Ο Πιλάτος δέ εξεπλάγη καί ηπόρησεν, εάν τόσον γρήγορα απέθανεν ο Ιησούς. Καί αφού επροσκάλεσε τόν εκατόνταρχον, τόν ηρώτησεν, εάν είχεν ώραν πολλήν πού απέθανε. 45 Καί όταν έμαθεν από τόν εκατόνταρχον, ότι πράγματι απέθανεν, εχάρισεν εις τόν Ιωσήφ τό σώμα. 46 Καί εκείνος αφού ηγόρασε σινδόνα καινουργή καί αμεταχείριστον καί τόν εκατέβασεν από τόν σταυρόν, ετύλιξε τό σώμα εις τήν σινδόνα καί τόν έβαλε χάμω εις μνημείον, πού ήτο σκαλισμένον μέσα εις τόν βράχον καί εκύλισε λίθον βαρύν επάνω εις τό στόμιον τού μνημείου. 47 Η Μαγδαληνή δέ Μαρία καί η Μαρία τού Ιωσή παρετήρουν προσεκτικά καί μέ πολύ ενδιαφέρον πού ετέθη τό σώμα. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι/ 1 – 8  1 Καί αφού επέρασε τό Σάββατον, η Μαρία η Μαγδαληνή καί η Μαρία η μητέρα τού Ιακώβου καί η Σαλώμη ηγόρασαν τό βράδυ τού Σαββάτου αρώματα, διά νά έλθουν τό πρωί εις τόν τάφον καί αλείψουν τόν Ιησούν. 2 Καί πολύ πρωί τής πρώτης ημέρας τής εβδομάδος έρχονται εις τό μνημείον τήν ώραν, πού ο υποκάτω από τόν ορίζοντα ανατέλλων ήλιος ήρχισε νά διαλύη τό πρωϊνό σκοτάδι.  3 Καί έλεγαν αναμεταξύ τους Ποίος θά μάς αποκυλίση τήν μεγάλην πέτραν από τήν είσοδον τού μνημείου; 4 Καί μόλις εσήκωσαν τά μάτια τους, είδαν, ότι είχε κυλισθή μακράν από τό μνημείον η πέτρα. Καί έλεγαν μεταξύ τους αυτά, διότι η πέτρα αυτή ήτο πολύ μεγάλη καί δέν ήτο εύκολον νά αποκυλισθή. 5 Καί μόλις εσήκωσαν τά μάτια τους, είδαν, ότι είχε κυλισθή μακράν από τό μνημείον η πέτρα. Καί έλεγαν μεταξύ τους αυτά, διότι η πέτρα αυτή ήτο πολύ μεγάλη καί δέν ήτο εύκολον νά αποκυλισθή.  6 Αυτός δέ τούς είπε Μή εκπλήττεσθε καί μή φοβείσθε. Ηξεύρω ποίον ζητάτε. Ζητάτε τόν Ιησούν τόν Ναζαρηνόν τόν εσταυρωμένον. Ανεστήθη. Δέν είναι εδώ. Ιδού, είναι αδειανό τό μέρος, όπου τόν έβαλαν.  7 Αλλά πηγαίνετε, είπατε εις τούς μαθητάς του καί ιδιαιτέρως εις τόν Πέτρον, πού έχει ανάγκην παρηγορίας καί βεβαιώσεως ότι συνεχωρήθη διά τήν άρνησίν του, ότι πηγαίνει προτήτερα από σάς εις τήν Γαλιλαίαν. Εκεί θά τόν ιδήτε, καθώς σάς είπε, προτού νά σταυρωθή. 8 Καί εκείναι, αφού εβγήκαν, έφυγαν από τό μνημείον. Τάς κατείχε δέ τρόμος καί ήσαν εκστατικαί. Καί δέν είπαν τίποτε εις κανένα, διότι εφοβούντο.

~**  Μυροφόρες γυναίκες: Πόσες και ποιες ήταν

~   «…Πρώτον λοιπόν ζήτημα έχομεν πόσες ήταν οι Μυροφόρες γυναίκες οι οποίες επήγαν εις τόν Τάφον τού Χριστού μέ τά μύρα; Καί λέγομεν εις αυτό ότι πολλές καί διάφοροι είναι αι Μυροφόρες πλήν οι κυριώτερες Μυροφόρες γυναίκες ήταν επτά. Αυτές δέ ήταν οι εξής: Πρώτη είναι Μαρία η Μαγδαληνή από τήν οποία ο Χριστός έβγαλε επτά δαιμόνια καί διά τήν ευεργεσίαν αυτήν ακολουθούσε καί αγαπούσε τόν Χριστόν. Μαγδαληνή δέ ονομάζετο η Μαρία διότι εκατάγετο από τά Μάγδαλα. Μετά δέ τήν Ανάληψιν τού Χριστού επήγεν εις τήν Ρώμην, πρός τόν Αυτοκράτορα Τιβέριον, ο οποίος έπασχε από τόν ένα οφθαλμόν καί τόν εθεράπευσε. Διά τήν ευεργεσίαν αυτήν τής Μαρίας τής Μαγδαληνής ο Τιβέριος έφερε εις τήν Ρώμη τούς Αρχιερείς τών Ιουδαίων καί τόν Πόντιον Πιλάτον καί αφού τούς εδίκασε, τούς κατεδίκασε εις θάνατον, επειδή εσταύρωσαν έναν αθώον, τόν Ιησούν Χριστόν. Τέλος η Μαρία απέθανεν εις τήν Έφεσον όπου καί τήν έθαψεν ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αργότερον ο Βασιλεύς Λέων ο Σοφός έφερε τό άγιον λείψανόν της εις τήν Κωνσταντινούπολιν.  Δεύτερη Μυροφόρος είναι η Σαλώμη, περί τής οποίας λέγουσι κάποιοι ότι ήτο η νόμιμη γυναίκα τού Ιωσήφ τού Μνήστορος. Άλλοι δέ λέγουν ότι ήταν θυγατέρα τού Ιωσήφ τού Μνήστορος, τό οποίον είναι αληθέστερον, διότι ο Ιωσήφ ο Μνήστωρ είχε επτά παιδιά. Τέσσερα αγόρια, τόν Ιάκωβον (ο οποίος ονομάζετο μικρός) τόν Ιωσήν, τόν Σίμωνα καί τόν Ιούδα, όχι τόν προδότην, αλλά τόν λεγόμενον Αδελφόθεον. Είχε δέ καί τρείς θυγατέρες, τήν Εσθήρ, τήν Θάμαρ καί τήν Σαλώμην τήν γυναίκα τού μικρού Ζεβεδαίου. Ώστε όταν ακούεις αυτό πού λέγεται στό Ευαγγέλιο «Μαρία η τού Ιακώβου τού μικρού καί Ιωσή μήτηρ» (Μάρκ. ιε΄, 40) τήν Παναγία Θεοτόκον νόμιζε ότι λέγει, διότι ως μήτηρ τών τέκνων τού Ιωσήφ εφαίνετο η Παναγία. Εκ τούτου δέ προκύπτει ότι ο Ιωάννης ο Θεολόγος καί ο Χριστός ήταν ανεψιός καί θείος. Ο μέν Χριστός θείος, ο δέ Ιωάννης ανεψιός. Τρίτη Μυροφόρος είναι η Ιωάννα, η οποία ήταν γυναίκα τού Χουζά, ο δέ Χουζάς αυτός ήτο επίτροπος καί οικονόμος εις τόν οίκον τού βασιλέως Ηρώδου.  Τέταρτη Μυροφόρος είναι η Μαρία η αδελφή του Λαζάρου, η οποία καί προτύτερα εις τόν οίκον της ήλειψε τό Χριστόν μέ τό Μύρον, όταν ανέστησε τόν αδελφόν της τόν Λάζαρον, καθώς τό αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγων: «Η ούν Μαρία λαβούσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικής» ( Ιω. ιβ΄, 3).

Πέμπτη Μυροφόρα είναι η Μάρθα η αδελφή τής Μαρίας καί τού Λαζάρου, η οποία καί πολλήν προθυμίαν έδειξε πρός τόν Χριστόν από τήν αρχήν, διότι αυτή τόν υπηρέτει εις όλα τά σωματικά. Έκτη Μυροφόρος είναι η Μαρία η γυναίκα τού Κλωπά. Κλωπάν δέ κάποιοι τόν Κλεόπαν ονομάζουσιν. Αυτή τήν Μαρία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αδελφήν τής Θεοτόκου τήν ονομάζει, λέγων εις τήν Σταύρωσιν αυτό: «Ειστήκεσαν δέ παρά τώ Σταυρώ τού Ιησού η μήτηρ αυτού καί η αδελφή τής μητρός αυτού, Μαρία η τού Κλωπά» (Ιω. ιθ΄, 25). Πώς δέ ήταν αδελφή τής Παναγίας ακούσατε. Ο Ιωακείμ ο πατήρ τής Παναγίας, είχεν αδελφό, όστις απέθανε χωρίς νά αποκτήσει τέκνον, κατά δέ τόν Νόμον τού Μωϋσέως επήρε τήν νύμφην του διά γυναίκα καί έκαμε από εκείνην αυτήν τήν Μαρίαν. Από δέ τήν Άννα έκαμε τήν Παναγίαν Θεοτόκον. Ώστε λοιπόν αδελφή τής Παναγίας μας ήταν από τόν πατέρα μόνον. Εβδόμη Μυροφόρος είναι η Σωσσάνα. Ήσαν δέ καί άλλες πολλές ως τό λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς «αίτινες ήσαν διακονούσαι αυτώ» (Λουκ. η΄, 3 και Ματθ. κζ΄, 55) δηλαδή τόν Χριστόν, αλλά οι Ευαγγελιστές δέν έγραψαν τά ονόματα όλων διότι δέν υπήρχε λόγος. Εδιαλύσαμεν μέ τήν βοήθεια τού Θεού τό πρώτον ζήτημα. Άς έλθωμεν τώρα καί είς τό δεύτερον»… (Δαμασκηνού Στουδίτου – Μητροπολίτου Άρτης)

~ **  ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Η Σύναξη των Μεσσηνίων Αγίων

~   Η εόρτιος Σύναξη πάντων των εν Μεσσηνία διαλαμψάντων Αγίων τιμήθηκε σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Χθες, παραμονή της εορτής, τελέσθηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Την κυριώνυμο ημέρα της εορτής, Κυριακή των Μυροφόρων, τελέσθηκε ο Όρθρος και εν συνεχεία η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, πλαισιωμένου από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμ. Φίλιππο Χαμαργιά , τους εφημερίους του Μητροπολιτικού Ναού, Πρωτ. Κρεσφόντη Πουλόπουλο και Πρωτ. Σωτήριο Τζαϊλέα και τον Διάκονο Θεόφιλο Κυριάκο. Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας εψάλη η Αρτοκλασία, την οποίαν προσέφερε ο Σύλλογος Κουρέων και Κομμωτών Ν. Μεσσηνίας, τιμώντας τον προστάτη τους Άγιο Ηλία Αρδούνη. Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ευχήθηκε στους όπου Γης Μεσσηνίους να έχουν ως φωτεινά παραδείγματα τους Αγίους της Τοπικής Εκκλησίας και ιδιαιτέρως στους κουρείς , κομμωτές και κομμώτριες του Νομού Μεσσηνίας, να τους ενισχύει ο Νοεμάρτυς Ηλίας στο έργο τους. Τέλος ευχήθηκε τα δέοντα και στους παρισταμένους εκπροσώπους των AHEPAS Μεσσηνίας, οι οποίοι παρευρέθηκαν τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα τιμής των AHEPAS. Το παρόν, εκ μέρους των τοπικών Αρχών, έδωσαν ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Αθ. Βασιλόπουλος, η εκπρόσωπος της Δημ. Αντιπολιτεύσεως κ. Μαρία Οικονομάκου και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Παν. Λύρας.

         *** Προκήρυξη διαγωνισμού για έργο 3 εκατομμύρια ευρώ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας  Προκήρυξη διαγωνισμού για έργο 3 εκατομμύρια ευρώ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

Την προκήρυξη διαγωνισμού για προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις στο κτήριο του Νοσοκομείου Καλαμάτας, έργο προϋπολογισμού 3.065.225,14 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας.  “Το Νοσοκομείο Καλαμάτας αξίζει πολλά περισσότερα για τον αγώνα που έδωσε ενάντια στην πανδημία του κορωνοϊού” σημείωσε ο περιφερειάρχης, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό όλων των νοσοκομείων της Περιφέρειας: “Τους αξίζουν συγχαρητήρια για την προσφορά τους στον πάσχοντα συνάνθρωπο και θέλω να γνωρίζουν ότι η Περιφέρεια θα συνεχίζει να στηρίζει τα νοσοκομεία μας με όποιον τρόπο έχει την δυνατότητα”.  Η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, με ηλεκτρονικό τρόπο, λήγει τη Δευτέρα 14 Ιουνίου και η αποσφράγισή τους θα γίνει -ηλεκτρονικά επίσης- τη Δευτέρα 21 Ιουνίου.  Το κείμενο της Διακήρυξης έχει ως εξής: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Αρ. Διακήρυξης: 06/2021 Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (CPV: 33168000-5) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας. Ο προϋπολογισμός είναι 148.997,80 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%, η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι 24/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ., η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 15/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 22/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η προμήθεια αφορά το Γ.Ν. Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας & Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας). Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Η πληρωμή θα γίνει σε εξήντα (60) ημέρες. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 27210-46128, 130, 137, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Αγγελή Αθανασία και κος Καντιάνης Αλέξανδρος στο γραφείο Προμηθειών, διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα. Η Διοικήτρια Ελένη Αλειφέρη

   ***  Χριστίνα Τζιάλλα: «Το θέατρο δεν “παντρεύεται” με την επιστήμη, αλλά είναι ή θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως επιστήμη» Χριστίνα Τζιάλλα: «Το θέατρο δεν “παντρεύεται” με την επιστήμη, αλλά είναι ή θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως επιστήμη»

Η Χριστίνα Τζιάλλα είναι ένας νέος άνθρωπος με πολύπλευρη καλλιτεχνική φλέβα, που ζει και αναπνέει για και μέσα από τη θεατρική έκφραση σε όλες τις μορφές της. Είναι ηθοποιός performer, συγγραφέας, θεατρολόγος, παραγωγός, οι κινήσεις και ο λόγος της έχουν τη ζωντάνια, τον αυθορμητισμό, τους ελεύθερους συνειρμούς ενός γνήσιου καλλιτέχνη, αλλά κι ενός εξίσου αυθεντικού ανθρώπου. Παρά τις δυσκολίες που πέρασε στη ζωή της -μεταξύ άλλων ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά επίσης τις… φιλότιμες προσπάθειες ισοπέδωσης από το εκπαιδευτικό σύστημα και μερικούς ακατάλληλους εκπαιδευτικούς λειτουργούς ή κάποια άσχημα συναπαντήματα που την έκαναν να φωνάξει «Έρωτα, κύριοι, κάνω μόνο από έρωτα»- η Χριστίνα Τζιάλλα ενίσχυσε την εσωτερική της δύναμη και τη δημιουργική της ορμή, χωρίς να χάσει την πρωτοτυπία της, αλλά και τη θέληση να παλέψει για να περιοριστούν οι άσχημες συμπεριφορές και η αδιαφορία απέναντι σε συναδέλφους της και εν γένει στους αδύναμους της κοινωνίας μας, αναδεικνύοντας το πρόβλημα και «δυναμώνοντας» τη φωνή τους. Η ίδρυση και οι πρωτοβουλίες μέσα από την Kalliergon (επιχείρηση με εκδόσεις, παραγωγές και καλλιτεχνικές δράσεις, με έδρα το Νεοχώρι Λεύκτρου) έκαναν τη Χριστίνα Τζιάλλα ευρύτερα γνωστή και στη Μεσσηνία και της έδωσαν την ελευθερία να δημιουργήσει απρόσκοπτα, με δουλειές που σίγουρα θα μας εντυπωσιάσουν στο μέλλον. Πριν από λίγες μέρες η Γιαννιώτισσα στην καταγωγή ηθοποιός βρέθηκε και πάλι στην Καλαμάτα και μοιράζεται μαζί μας σκέψεις, εμπειρίες και σχέδια μέσα από την παρακάτω συνέντευξη… -Παρά τις δυσάρεστες εμπειρίες που έχεις βιώσει στο επίπεδο των ανθρώπινων σχέσεων και συνεργασιών, η εμπιστοσύνη σου στους ανθρώπους παραμένει; Δεν έχασα ποτέ την εμπιστοσύνη μου στους ανθρώπους γενικά, αλλά την έχασα ειδικά, για αυτούς που (ειδικά) έχασα την εμπιστοσύνη μου. Αντιστρόφως ανάλογα άρχισα να υπολογίζω και λίγο περισσότερο εμένα, που πριν δεν το έκανα. Είναι, δηλαδή, σαν να ήμουν rock star κι εκεί που πήγα να κάνω stage diving, δηλαδή αντί να κάνω βουτιά στο κοινό, έκανα βουτιά στο κενό. Δεν μπορώ να κρατήσω κακία στην ανθρώπινη αδυναμία, απλώς τώρα ξέρω πως θα πρέπει να είμαι σίγουρη σε τι χέρια πρέπει να πέφτω κάθε φορά, πριν βουτήξω. 

-Τι σκέφτεσαι πριν ανέβεις στη σκηνή; 
Τις δεδομένες συνθήκες του έργου και το στόχο του χαρακτήρα που υποδύομαι. Και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα σκέφτομαι σχεδόν όλη την ημέρα, στο πίσω μέρος του μυαλού μου και σαν μηρυκαστικό βγάζω λίγη λίγη την τροφή όταν χρειαστεί. -Πόσο δύσκολο είναι για έναν νέο ηθοποιό και εν γένει καλλιτέχνη να καταξιωθεί στον ελληνικό χώρο, όπου μάλλον ο πολιτισμός θεωρείται πολυτέλεια; Μπορώ να εκλάβω την ερώτηση και ως ρητορική. Να απαντήσω με ερωτηματικό, θαυμαστικό και αποσιωπητικά μπροστά στην αμηχανία της απαξίωσης του κράτους για τον πολιτισμό. Θα καταξιωθώ σαν άνθρωπος, όταν και εάν καταφέρω με την εργασία μου ως καλλιτέχνης να εκπαιδεύσω τους πολιτικούς μας εκπροσώπους που, στην πλειοψηφία τους, πάσχουν από έλλειψη επίγνωσης του τι σημαίνει πολιτισμός, και καταφεύγουν είτε σε κιτς επενδύσεις είτε σε εγκληματικές αναθέσεις. Και να μη θέλω να σνομπάρω θεσμούς, βλέπε τον πρώην διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Μου φτάνει που με ξέρει η μάνα μου.  -Η πανδημία έπληξε ιδιαίτερα τον καλλιτεχνικό χώρο, πιστεύεις ότι θα υπάρξουν και «κέρδη»;  Φυσικά και θα υπάρξουν κέρδη. Όταν κάποιος κλέβει, κάποιος άλλος κερδίζει!  -Πόσο μπορεί να βοηθήσει αυτό το «τσουνάμι» των αποκαλύψεων για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και «μπούλινγκ» στο θέατρο και τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση; Το «κλειδί» είναι η ενημέρωση και η γνώση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις πολύ μικρές ηλικίες. Η φράση “δεν είσαι μόνος” είναι γενική και εύκολη να την εκφράζεις μέσω facebook. Το ότι δεν είναι κάποιος ο μόνος, είναι ακόμη πιο τρομακτικό και ταυτόχρονα θλιβερό. Χρειάζεται να γνωρίζει ο καθένας μας να μην είναι μόνος του, ότι δεν είναι ο μόνος και ότι δεν είναι μόνος του… Το θέμα είναι να ακούσουμε εμείς οι πολλοί και ταυτόχρονα, μόνοι, το πού μπορούμε να βρούμε και από ποιον τη στήριξη και δικαίωση όταν την χρειαζόμαστε. Κάποια σοβαρά βήματα έχουν γίνει από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και αισθάνομαι μια μικρή ανακούφιση. -Οι θεατρικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο και στις διάφορες σχολές δίνουν επαρκή εφόδια σε ένα νέο ταξιδιώτη της υποκριτικής; Η γνώση δεν τελειώνει ούτε αρχίζει στις σχολές. Βέβαια, η εκπαίδευση των βασικών τεχνικών και της σωστής από την αρχή γνώσης της αλφάβητου από τον ειδικό, θεωρώ πως είναι απαραίτητη. Οι σπουδές μπορούν να είναι επαρκείς για τις βασικές γνώσεις. Γιατί από εκεί κι έπειτα το όριο επάρκειας έχει να κάνει με το επίπεδο των στόχων. Θεωρώ αξιόλογες τις σχολές υποκριτικής και τα πανεπιστημιακά τμήματα θεατρικών σπουδών, αν και πιστεύω πως και πάλι υπάρχουν προβλήματα στη νοοτροπία μας. Αισθάνομαι ότι είμαστε ως λαός αρκετά φιλοπόλεμοι. Και αυτό το λέω, όταν ο θεατρολόγος πολεμάει τον ηθοποιό, όταν ο ηθοποιός σνομπάρει το θεατρολόγο, όταν οι σχολές κρεμάνε λάβαρα και ενθαρρύνουν το οπαδιλίκι. Θα ήθελα να είχα εμπιστοσύνη στο κάθε πτυχίο που ο καθένας κρατάει στα χέρια του. Το αν και το ποιος είναι ικανός, ας πούμε, να διδάξει, το ξέρει εκείνος και όσοι του δώσανε την άδεια να το κάνει. Θεωρώ πως το να διεκδικεί ο θεατρολόγος την πρωτοκαθεδρία του θεάτρου στην εκπαίδευση, είναι άδικο για τους ηθοποιούς. Κι αυτό, γιατί για την πρόσληψη ενός καθηγητή θεατρικού παιχνιδιού, κατά τη γνώμη μου πάντα, δε σημαίνει ότι είναι επαρκές το πτυχίο του για τη θέση αυτή, αφού αντίστοιχα ο θεατρολόγος δεν έχει λάβει τις επαρκείς γνώσεις παιδαγωγικών, τουλάχιστον από το πανεπιστήμιο, θεατρικών σπουδών. Ο παιδαγωγός-δάσκαλος ή βρεφονηπιοκόμος πάλι, δεν έχει γνώσεις ηθοποιού. Ούτε και θεατρολόγου. Έχει, όμως, τη βασική εκπαίδευση στην ιδιαίτερη συμπεριφορά που θα πρέπει να έχει απέναντι σε ένα παιδί. Με λίγα λόγια, για να θεωρηθεί κάτι επαρκές, θα πρέπει να είναι και σαφές, ως προς τι. Όταν θα υπάρξει σαφήνεια, όσο υποκειμενικό κι αν είναι το θέμα της τέχνης, σίγουρα θα υπάρχει μπούσουλας και σημείο αναφοράς. Το πρόβλημα, δηλαδή, στις δραματικές και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι πώς μιλάμε για μια επάρκεια και μη επάρκεια σε θέματα που δεν έχουν ορισμό και όριο. Αντίστοιχα, αν για να πάρω το δίπλωμα του αυτοκινήτου θα χρειαστεί να «λαδώσω», θα είμαι μια «πτυχιούχος», υποψήφια εγκληματίας, από αμέλεια πάντα, οδηγός. Γιατί να μην ισχύει το ίδιο και στις κοινωνικές και καλλιτεχνικές επιστήμες; 

-Γιάννενα, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Αθήνα, Μάνη; Τι σημαίνουν για σένα αυτοί οι τόποι;
Γιάννενα. Από εκεί που ήρθε και θα πλανάται η ψυχή μου. Μυρίζουν ρίγανη και είναι δύσβατα αλαφροΐσκιωτα και άγρια. Στην πόλη που μοιάζουν οι εποχές να έχουν εγκλωβιστεί ηθελημένα και να γυροφέρνουν σαν ψυχές. Εκεί που ανασαίνω. Καλαμάτα. Μετονομάζω την Καλαμάτα, Μαρία Τομαρά, γιατί είναι το αγαπημένο μου «αξιοθέατο», και γιατί μου χάραξε πορεία. Είναι όπως λέει και το τραγούδι, αγαπώ όλο τον κόσμο, γιατί ζεις κι εσύ μαζί! Στην Καλαμάτα ήρθα σε μια πολύ δύσκολη ηλικία για να προσαρμοστώ, στην εφηβεία. Και στην κομβική αυτή ηλικία, το να υπάρξει ένας άνθρωπος που να μπορεί να μιλήσει στην ηλικία σου, και να μεγαλώνει από την αρχή μαζί σου, είναι ένα δώρο και ένα νέο μέλος της οικογένειας. Τον τόπο τον κάνουν οι άνθρωποι, οπότε μιλάμε για έναν υπέροχο ηλιόλουστο και δροσερό τόπο που μυρίζει αρμυρίκια, άμμο, και Kenzo. Ναύπλιο. Το έζησα τη «χρυσή» περίοδο της Σχολής Καλών Τεχνών. Ξεκινάει η ανεξαρτησία μου, η ενηλικίωση, η γνωριμία με το αντικείμενο του πόθου μου, δηλαδή το θέατρο. Επέλεξα με τη σοφία του ενηλίκου φίλους. Κάποιοι γίνανε οικογένεια, όπως η Ακριβή Κόλλια, με την οποία έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές και συνεχίζουμε χέρι χέρι. Κάποιοι δεν υπάρχουν πια, όπως η φίλη μου και εξαιρετική καλλιτέχνις, Χριστίνα Μακρή. Το Ναύπλιο είναι η «Τζελατερία του Ιταλού» όπου δούλεψα για κάποιο διάστημα, η πιτσαρία του Νεκτάριου, και η δουλειά μου στη λαϊκή, το φορτηγάκι του κυρίου Σάββα που φιλοξενούσε δρώμενά μου. Το Ναύπλιο είναι ένα σκηνικό ολόκληρο, που κάθε φορά που περνάω από εκεί, αισθάνομαι την περίεργη χαρμολύπη, σαν να γυρνάς στο θέατρο που έπαιζες κάποια σεζόν, τα σκηνικά να είναι εκεί και τα χρώματα ίδια, και να αναρωτιέσαι αν έπαιξες ποτέ εκεί ή το είδες στο όνειρό σου. Μυρίζει υγρασία από το θέατρο «Τριανόν», κάποτε τζαμί, όπου κάναμε μαθήματα και παραστάσεις. Μυρίζει φρούτα ανοιξιάτικα και άνθη πορτοκαλιάς. Και φυσικά μπισκότο, έπειτα από ώρες δουλειάς πίσω από τη μηχανή που έφτιαχνα τα χωνάκια. Αθήνα. Είπα σε έναν ταξιτζή 10 χρόνια πριν. – Α… εσείς μένετε 10 χρόνια ήδη; Πώς αντέχετε; Εγώ δε θα καθίσω περισσότερο από 3 χρόνια… Διανύω το 10ο χρόνο μου εκεί. Όχι, να μην τα εκατοστίσω. Η Αθήνα είναι το σπίτι μου. Όλη η υπόλοιπη με «χαώνει» να πω την αλήθεια. Η Αθήνα, βέβαια, είναι το μέρος όπου απέκτησα κέλυφος, που υπέμεινα την ανάρρωσή μου, που αναμετρήθηκα με τις δυνάμεις μου και τη μοναξιά μου, που γνώρισα κι άλλους φίλους, κι άλλη οικογένεια και που, έστω και αργά, έζησα ξανά τη «φοιτητική ζωή» στις εστίες του Ζωγράφου, που κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Η Αθήνα μυρίζει fast food. Μάνη. Νύχτες μαγικές και ονειρεμένες. Όταν ήμουν πολύ μικρή και ζούσα στο χωριό μου στα Γιάννενα, στη θάλασσα πηγαίναμε από μια μέχρι και τρεις φορές το χρόνο. Για ευνόητους λόγους, απόσταση, τα air condition πρέπει να ήταν ακόμα ιδέα ή εγώ δεν είχα ιδέα. Το βράδυ πριν από το ταξίδι, κοιμόμουν με το μαγιό ή προσπαθούσα να κοιμηθώ γιατί ανυπομονούσα. Φτάνοντας σε μια παραλία της Πάργας, θυμάμαι πως ευχήθηκα κάποτε να έχω σπίτι κοντά στη θάλασσα. Η Μάνη ξεπέρασε τη φαντασία μου με την ομορφιά της. Παράλληλα, την έχω συνδυάσει με την τέχνη και τη φύση, όπως άλλωστε και με το σωματείο μας Nartura, αλλά και την επιχείρηση της οποίας είμαι ιδιοκτήτρια, την Kalliergon, ώστε το όμορφο τοπίο της Μεσσηνιακής Μάνης να γίνει ταυτόχρονα και ένας πολιτιστικός και καλλιτεχνικός πόλος έλξης. Η Μάνη μυρίζει βρεγμένη άμμο. -Εγγονή (εγγονές), μαμά, γιαγιά, τρεις τουλάχιστον γενιές δυναμικών και δημιουργικών γυναικών. Πώς λειτουργεί αυτή η σχέση; Εγγονή, μαμά, γιαγιά, ενώ μέχρι αρκετά μεγάλη ηλικία χάρηκα, μάλιστα, και τη συντροφιά της προγιαγιάς μου. Έφαγα φαγητά από τα χεράκια της, χορέψαμε και μαζέψαμε κεράσια και αγριοφράουλες. Άγγιξα έναν αιώνα με την προγιαγιά μου. Οι υπόλοιπες είναι για εμένα η νεότερη ιστορία. Η γιαγιά μου είναι ακόμη πολύ νέα και τη μητέρα μου τη βλέπω σαν αδελφή. Η αδελφή μου κι εγώ παραμένουμε παιδιά, αφού δεν έχουμε σταματήσει το παιχνίδι. Είναι σαφές πως την οικογένειά μου τη χαρακτηρίζει η μητριαρχία, με τους άντρες της οικογένειας να μας τιμούν όπως μας αξίζει. Πώς αλλιώς… -Υπάρχει πρόοδος στην προσπάθεια να «παντρέψεις» τις τέχνες με τις επιστήμες; Ναι (και το λέω με τεράστιο χαμόγελο)! Έχω σαφώς επηρεαστεί από προσωπικότητες οι οποίες υπήρξαν ανυπέρβλητα έργα τέχνης οι ίδιοι. Και δεν εννοώ πως έχω σκοπό να βγάλω το καλούπι μου σε κούκλα ή να κάνω give away προσωπικά μου αντικείμενα (εδώ γελάω πολύ). Όμως, προσωπικότητες σαν τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τον Όσκαρ Ουάιλντ και τον πρώτο που με έκανε να καταλάβω πως η τέχνη και μάλιστα το θέατρο δεν “παντρεύεται” με την επιστήμη αλλά είναι ή θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως επιστήμη, τον Αρτύρ Κραβάν. Μάλιστα, τον ερωτεύτηκα τον Αρτύρ διαβάζοντας για εκείνον. Όπως ο ίδιος δήλωνε, ήταν «μποξέρ, ποιητής, πλαστογράφος, άσος στις μεταμφιέσεις, άσος στις εξαφανίσεις, άσος στο πόκερ της σαγήνης, εμπνευστής σκανδάλων, γητευτής φιδιών (αλλά και ανθρώπων) και, κυρίως, λιποτάκτης 17 στρατών». Όπως εμφανίστηκε η προσωπικότητα αυτή, έτσι μια μέρα χάθηκε. Εγώ δεν κάνω κάτι περισσότερο από το να αντλώ θέματα. Θέματα που έχουν να κάνουν με την αστροφυσική, με το ποδόσφαιρο, με τις λίμνες και τη βιοποικιλότητά τους. Και φυσικά, δε γνωρίζω τίποτα για αυτά. Αυτό επιδιώκω. Να μάθω. Και να ξυπνήσω μέσα από τα θέματα και τον τρόπο γραφής και παρουσίασής μου την επιθυμία, να θέλουν και οι άλλοι να μάθουν και να καταλάβουν τον άλλον, είτε να ανταλλάξουν γνώσεις. Γι’ αυτό είναι δύσκολο να περιγράψω το επάγγελμά μου, αλλά είναι εύκολο να περιγράψω το κάθε έργο μου. -Πόσο σε άλλαξε η σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασες πριν από λίγα χρόνια; Δε με άλλαξε. Ήθελα να πιστεύω πως με άλλαξε ώστε να νιώσω ιδιαίτερη μέσα στην ιδιαιτερότητα που μου άφησε η όλη κατάσταση. Η εξέλιξη, όμως, ούτως ή άλλως έρχεται με το χρόνο αναπόφευκτα και όχι από τον πόνο. -Ποιους θεωρείς ως τους πιο σημαντικούς σταθμούς της καριέρας σου; Δουλειές, συναντήσεις με πρόσωπα, επιτυχίες, ίσως και αποτυχίες… Θα τους βρείτε σε κάποιο από τα έργα μου. Αλλά θέλει λίγη φαντασία. Όπως το προβατάκι που κρύβεται πίσω από το θεοσκότεινο πίνακα του Μπομπ Ρος που βοσκάει πίσω από το βουνό, που όμως δεν φαίνεται γιατί σε λίγο θα χαράξει. 

-Το Καλλίεργον έχει εκπληρώσει μέχρι στιγμής τις προσδοκίες σας; Ποια θεωρείς ως μεγαλύτερα επιτεύγματα και τι μας ετοιμάζετε για το επόμενο διάστημα; 
Η επιχείρηση Kalliergon έχει εκπληρώσει και υπερβεί τις προσδοκίες μας. Σημαντικό επίτευγμα είναι πως όχι μόνο δε χρειάστηκε να διακόψουμε κάτι που γεννήθηκε λίγο πριν από την κοσμοϊστορική πανδημία, αντιθέτως κοιτώντας πόσα έχουν γίνει μέσα σε ένα χρόνο μπερδεύομαι νομίζοντας πως ξεκινήσαμε χρόνια πριν. Σημαντικό επίτευγμα είναι πως μας έχουν εμπιστευτεί συγγραφείς που έχουν να πουν κάτι καινούριο, να εκδώσουν μαζί μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς ότι από τόσο νωρίς καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, χτίζοντας έντιμες ανθρώπινες προσωπικές σχέσεις που καθορίζουν και την ποιότητα των επαγγελματικών σχέσεων. Μπορώ βέβαια να θεωρήσω φυσική συνέχεια της Kalliergon το σωματείο για την τέχνη και την φύση Nartura, όπου η Βασιλική Κατέρη (έτσι λέω τη μάνα μου όταν έχω το επαγγελματικό μου προφίλ) δε σταμάτησε τις καλλιτεχνικές δράσεις στηρίζοντας κι εξελίσσοντας το διανοητικό, καλλιτεχνικό και οικονομικό επίπεδο του τόπου, αφού οι κρατικοί φορείς δυσκολεύονται να αναδείξουν τα στολίδια τους, εμείς είμαστε διατηρημένες να βοηθήσουμε και σε αυτό. Κι έτσι τώρα με την Kalliergon ετοιμαζόμαστε για τHν δημιουργία της πρώτης ταινίας μεγάλου μήκους της σκηνοθέτιδας και σεναριογράφου Ακριβής Κόλλια. Πρόκειται για ένα θρησκευτικό θρίλερ που σκοπό έχει να αναδείξει και να διασώσει εικόνες και μνήμες από το άγνωστο και δυσπρόσιτο, λόγω γεωγραφικής θέσης, τοπίο της Μάνης. Παράλληλα, θα γίνει η ανάδειξη εκκλησιών και πύργων, έργων τέχνης περασμένων αιώνων, ώστε να συντηρηθεί η τέχνη η οποία δεσπόζει στα άγρια λιβάδια της φύσης της Πελοποννήσου! Επίσης, ετοιμάζουμε ένα μεγάλο σχέδιο λογοτεχνικού-λόγιου τουρισμού στην περιοχή της Ηπείρου, που σκοπό έχει, μέσα από την αναβίωση των πιο γνωστών ιστορικών περιόδων στα Γιάννενα, και τη στήριξη παραδοσιακών συντεχνιών, οικογενειακών παραγωγών και επιχειρηματιών, ώστε να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, και συνεπώς να γίνει το έδαφος πιο εύφορο, να ανθίσει, και πάλι, ο πολιτισμός και η τέχνη που έχουν παραμεριστεί για χρόνια ή που δεν έχουν την θέση που τους αξίζει. 

Χριστίνα Τζιάλλα: Σπουδές και δράσεις
Είμαι Θεατρολόγος, Ηθοποιός, Performer και Θεατρική Συγγραφέας. Δραστηριοποιούμαι επιχειρηματικά, μέσα από την επιχείρηση «KALLIERGON productions-events-publications» που ίδρυσα πρόσφατα. Αποφοίτησα το 2013 από τη Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με κατεύθυνση Υποκριτική –Σκηνοθεσία. Το 2016 αποφοίτησα και από την Επαγγελματική Σχολή Μουσικού Θεάτρου P.M.T.P. και στη συνέχεια, το 2017, εντάχθηκα στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αποφοίτων Ηθοποιών της Δραματικής Σχολής Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν». Παράλληλα με την εκπαιδευτική και επιχειρηματική μου δραστηριότητα, εργάζομαι ως ηθοποιός και performer στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Συμμετείχα σε σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια και σε ημερίδες ως εισηγήτρια. Είμαι μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Σημαντική είναι η δράση μου ως ιδρυτικό μέλος του Πολιτιστικού Σωματείου για την Τέχνη και τη Φύση «ΝΑΡΤΟΥΡΑ». Με την ιδιότητα της εφόρου Τμήματος Θεάτρου του σωματείου πρότεινα την 4ήμερη δράση «1st Mani Bar Theater», που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και απήχηση σε χωριά της Δυτικής Μάνης, τον Απρίλιο του 2018, διατελώντας επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής. Η δράση αυτή εξελίχτηκε και συνεχίζεται με την πρωτοβουλία και την καθοδήγησή μου ως «Nartura Bar Theater Project» στην Καλαμάτα και την ευρύτερη Μεσσηνία. Έχω επιμεληθεί δραματουργικά διάφορα θεατρικά κείμενα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Το 2019 ολοκλήρωσα την συγγραφή δύο θεατρικών έργων: το θεατρικό έργο σε τρεις πράξεις «Ορίζοντας Γεγονότων – ο θάνατος του ηθοποιού» και το μονόπρακτο «Καθαρά από Κατσαρίδες». Κατά τη διάρκεια του 2020 παρείχα τις υπηρεσίες μου ως υπεύθυνη Οργάνωσης Αναλογίων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία και καθιέρωση» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά του Φεστιβάλ «Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ».  Της Χριστίνας Ελευθεράκη

***  «Ιστορικά Στοιχεία και Ντοκουμέντα από τη Μάχη της Καλαμάτας»«Ιστορικά Στοιχεία και  Ντοκουμέντα από τη Μάχη της Καλαμάτας»

Οι φετινές εκδηλώσεις που οργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας, με αφορμή την 80ή επέτειο από τη Μάχη της Καλαμάτας, περιλάμβαναν και διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ιστορικά Στοιχεία και Ντοκουμέντα από τη Μάχη της Καλαμάτας». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε προχθές, σε συνέχεια επικοινωνίας του Δήμου με την Αδελφότητα των Απομάχων και μεταδόθηκε από την ιστοσελίδα και τους επίσημους λογαριασμούς του Δήμου.  Ομιλητής ήταν ο Δρ. Μάριος Αθανασόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο εκπρόσωπος της Βρετανικής Κυβέρνησης, επισμηναγός Marcus Fountain, ο πρόεδρος Συλλόγου Απομάχων Εκστρατείας 1941 David Sanderson και η γραμματέας του Συλλόγου Janet Parkin. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Μανώλης Μάκαρης, ενώ τη μετάφραση είχε αναλάβει ο Λεωνίδας Βέλλης.

***  «ΘΑΡΡΟΣ» 17 Αυγούστου 1911: Σύγκρουσις κάρρου – τραμ «ΘΑΡΡΟΣ» 17 Αυγούστου 1911: Σύγκρουσις κάρρου – τραμ

Το κάρρον του Δ. Φοίφα ανήρχετο δια της οδού Αριστομένους προς την πόλιν φορτωμένον με πίτηρα.  Ο καρραγωγεύς έχων την ιδέαν ότι και μόνον του το άλογο ηδύνατο να οδηγήση ασφαλώς το κάρρον με το εμπόρευμα, είχεν εγκαταλείψει αυτό άνευ επιτηρήσεως.  Το κακόμοιρον όμως το άλογο με όλην την καλήν θέλησιν την οποίαν ίσως να είχε, δεν κατόρθωσε να εννοήση ότι δεν έπρεπε να πλησιάση εις την γραμμήν του τραμ, και δια τούτο εκεί παρά τον Κήπον της Εδέμ ησθάνθη ένα σοβαρόν κλινισμόν ένεκα του μετά του κάρρου συγκρουσθέντος ηλεκτρικού οχήματος, το οποίον κατήρχετο προς την Παραλίαν.  Ο καρραγωγεύς όταν αντελήφθη την σύγκρουσιν έσπευσε διαμαρτυρόμενος πλην όμως αι διαμαρτυρίαι του επνίγησαν από τα αστυνομικά όργανα τα οποία τον συνέλαβον, διότι δεν ευρέθησαν σύμφωνα προς την αρχήν ότι το άλογον δύναται να βαδίζη ανεπιτήρητον εις πολυσύχναστον μάλιστα δρόμον.

***  Οι Ισραηλινοί έβγαλαν στη ”φόρα” τις συνομιλίες Ιράν-Χαμάς – Τεχεράνη: ”Σε αυτές τις τοποθεσίες θα χτυπήσετε το Ισραήλ”

Mε μία σημαντική αποκάλυψη προχώρησε η Jerusalem Post, δίνοντας στη ”φόρα” την βοήθεια που παρέχει το Ιράν στη Χαμάς.  Ο επικεφαλής της Ισραηλινής Επαναστατικής Φρουράς του Σώματος Quds Force, Esmail Ghaani, μίλησε με τον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χάνιγια το Σαββατοκύριακο και συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην κατάσταση και τη σύγκρουση στη Γάζα. Το Tasnim Νews, έκανε λόγο για τη συζήτηση, η οποία έρχεται εν μέσω μιας ιρανικής περιφερειακής ώθησης για τη στήριξη της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του Χαντί αλ-Αμίρι στο Ιράκ, ο οποίος είναι επί της ουσίας ο εκπρόσωπος του Ιράν στην εν λόγω χώρα και ο οποίος εκφράζει την υποστήριξή του προς τη Χαμάς. Η Τουρκία, οι Χούτι της Υεμένης και η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζονται από το Ιράν, υποστηρίζουν επίσης τον πόλεμο της Χαμάς κατά του Ισραήλ. Το δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα, αναφέρεται στο ότι ο επικεφαλής της Ισραηλινής Επαναστατικής Φρουράς του Σώματος Quds Force, Esmail Ghaani, ήρθε σε επαφή με την ανώτερη ηγεσία της Χαμάς, λίγες μέρες αφού ο ηγέτης της Χαμάς Χάλεντ Μεσαλά, μίλησε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και αναφέρθηκε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη στρατηγική της Χαμάς. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ, είναι ότι η συνομιλία με τον Ghaani, έρχεται καθώς τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν μια αναφορά για τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ δείχνει τρωτά σημεία. Το Tasnim Νews του Ιράν, υποστήριξε το Σάββατο ότι το σύστημα Iron Dome είναι ευάλωτο στην αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού πυραύλων και ρουκετών.  Η Χαμάς πραγματοποίησε εκτοξεύσεις μεγάλου αριθμού πυραύλων και ρουκετών σε μικρά χρονικά διαστήματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε πέντε λεπτά εκτόξευσε 135 ρουκέτες. Η Χεζμπολάχ παρακολουθεί όπως και το Ιράν την ανταπόκριση της Ισραηλινής αντιαεροπορικής άμυνας. Αναφορές δείχνουν ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να εκτοξεύσει 2.000 ρουκέτες την ημέρα στο Ισραήλ σε έναν μελλοντικό πόλεμο. Οι συζητήσεις του Ghaani με τον Haniyeh περιελάμβαναν δημόσια σχόλια, όπου ο Διοικητής του IRGC, ο οποίος αντικατέστησε τον Στρατηγό Qasem Soleimani το 2020, «επανέλαβε την υποστήριξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν προς το παλαιστινιακό έθνος και την παλαιστινιακή αντίσταση, ενόψει της συνεχούς επιθετικότητας και εγκλημάτων των εχθρών Σιωνιστών κατά της Ιερουσαλήμ και της Γάζας», σημείωσε το Tasnim Νews. Ο Ghaani επαίνεσε τη Χαμάς στην απόδοσή της μέχρι στιγμής. Καταδίκασε τα «βάναυσα εγκλήματα» του Ισραήλ και «επαίνεσε τις θέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν προς υποστήριξη του έθνους και της δίκαιων αιτημάτων της Παλαιστίνης». Ένας ανώτερος διοικητής του IRGC την ίδια στιγμή, είπε επίσης ότι «το σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ είναι απρόσεκτο και περιβάλλεται πλήρως από το μέτωπο της αντίστασης». Σύμφωνα με το Press TV, «τα περιστατικά τις τελευταίες ημέρες στα κατεχόμενα εδάφη, έδειξαν την ικανότητα της αντίστασης ενάντια στη στρατιωτική δύναμη των Σιωνιστών και αποκάλυψαν το ελαττωματικό αμυντικό σύστημα του σιωνιστικού καθεστώτος», όπως δήλωσε ο Υποδιοικητής του IRGC, Ταξίαρχος Yadollah Javani. “Το Ιράν παρακολουθεί στενά και πιθανώς συμβουλεύει τη Χαμάς για τις τακτικές της. Το σιωνιστικό καθεστώς βρίσκεται υπό πίεση τόσο στα κατεχόμενα εδάφη όσο και από τη διεθνή κοινή γνώμη, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κατάσταση έχει αλλάξει υπέρ της Παλαιστίνης και του μετώπου της αντίστασης”, δήλωσε στο Press TV. “Το σιωνιστικό καθεστώς δεν έχει καθόλου ικανότητα να αλλάξει την κατάσταση προς όφελός του, και με βάση την πραγματικότητα, η διαδικασία της παρακμής των σιωνιστών έχει αποκτήσει δυναμική”, δήλωσε ο Υποδιοικητής του IRGC.  Στις 13 Μαΐου, ο Αρχηγός του Ιρανικού στρατού Mohammed Baqeri, είπε ότι υπήρξε μια αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή και πως το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο. Συνέχισε δε λέγοντας ότι: “H Χαμάς στοχεύει συστοιχίες του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Iron Dome και ισραηλινές υποδομές, όπως χημικά εργοστάσια, επισημαίνοντας επίσης πώς η Χαμάς στόχευσε τα αεροδρόμια του Ισραήλ και έχει απόθεμα σε πυραύλους για να συνεχίσει τον πόλεμο για έξι μήνες”. Καθώς ο Ghaani συνομιλούσε με τον ηγέτη της Χαμάς στο Tasnim News, σημείωσαν ότι «από την αρχή της σύγκρουσης, υπήρξαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την ικανότητα των αμυντικών συστημάτων του ισραηλινού στρατού, στο βαθμό που ορισμένοι έχουν αξιολογήσει την ικανότητά τους ως θετική και μερικoί ως έλλειψη ικανότητας αντιμετώπισης παλαιστινιακών πυραύλων.  Η έκθεση στο Tasnim Νews περιελάμβανε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Iron Dome και άλλα ισραηλινά μέσα αντιαεροπορικής άμυνας. Αυτό φαίνεται να υπερβαίνει απλώς μια στρατιωτική ανάλυση και στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο το IRGC παρέχει συμβουλές ακολουθητέας στρατηγικής από τη Χαμάς, κατά του Ισραήλ. Για παράδειγμα, το Tasnim News αναφέρει ότι : ”O Σιωνιστικός Στρατός είναι οργανωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε τα αντιαεροπορικά συστήματα Iron Dome τα οποία διαθέτουν τα 137 και 947 Τάγματα, να είναι υπεύθυνα για την αντιμετώπιση στόχων χαμηλού υψομέτρου. Αντίστοιχα τα 138 και 139 Τάγματα που διαθέτουν αντιαεροπορικά Patriot και το 66ο Τάγμα που διαθέτει το αντιαεροπορικό σύστημα David Sling, είναι επιφορτισμένα με στόχους μέσου υψομέτρου. Τέλος και το 136ο Τάγμα Megan Batalion, που διαθέτει τα αντιαεροπορικά συστήματα Arrow 2 και Arrow 3, αναπτύχθηκε για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών μεγάλου υψομέτρου και βαλλιστικών πυραύλων.” Το άρθρο στη συνέχεια σημειώνει ότι ”από την άλλη πλευρά, το μόνο ισραηλινό αμυντικό σύστημα που έχει ενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια είναι το σύστημα Iron Dome και άλλα αμυντικά συστήματα του στρατού του καθεστώτος, εκτός από μερικές περιπτώσεις, δεν έχουν ακόμη εισέλθει σε σοβαρή σύγκρουση και ως εκ τούτου η ορθότητα της λειτουργίας τους είναι αμφισβητήσιμη.”  Τι πιστεύει το Ιράν ότι πρέπει να κάνει η Χαμάς  Το Tasnim Νews λέει ότι το σύστημα Iron Dome έχει επίσης πολλές αδυναμίες. «Πρώτον, ο αριθμός των διαθέσιμων συστημάτων δεν είναι σε θέση να καλύψει όλα τα κατεχόμενα εδάφη και ως εκ τούτου σε περίπτωση ενός πολέμου πολλαπλών μετώπων, αυτό το σύστημα δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε επιθέσεις πυραύλων και ρουκετών, με αποτέλεσμα η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ σε χαμηλό υψόμετρο να είναι ανεπαρκής και η χώρα εξαιρετικά ευάλωτη». Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει ότι ”από την άλλη πλευρά, μία από τις αδυναμίες αυτού του συστήματος είναι η αδυναμία αντιμετώπισης μεγάλου αριθμού στόχων. Αυτό είναι ένας λόγος που οι ομάδες αντίστασης εκτόξευσαν μεγάλο αριθμό ρουκετών.” Το Tasnim Νews λέει ότι η Χαμάς, πιθανότατα με ιρανικές συμβουλές, αύξησε την ταχύτητα των πυραύλων τους, καθιστώντας τους πιο δύσκολο να το παρακολουθήσουν. Έχει επίσης αυξήσει την ακρίβεια και τον όγκο πυρός τους. ”Αυτό δείχνει ότι οι ομάδες αντίστασης έχουν αυξήσει σταδιακά την ποιότητα των επιθέσεών τους, μελετώντας προσεκτικά τα δυνατά και αδύνατα σημεία της αντιαεροπορικής άμυνας του Σιωνιστικού Στρατού και ειδικά του συστήματος Iron Dome και μέχρι στιγμής κατάφεραν να εξισορροπήσουν την μάχη με το σιωνιστικό καθεστώς. Εάν αυτό συνεχιστεί, θα οδηγήσει τις ομάδες αντίστασης να αποκτήσουν πολύ πιο προηγμένα όπλα από ό, τι σήμερα και να επιβάλουν βαρύτερα χτυπήματα στο σιωνιστικό καθεστώς.” Αυτό δείχνει ένα σαφές σχέδιο για το πώς η Χαμάς διεξήγαγε αυτόν τον πόλεμο. Το Ιράν είχε προβλέψει αυτόν τον πόλεμο μεταξύ 6 και 8 Μαΐου και η Χαμάς ξεκίνησε τον πόλεμο στις 10 Μαΐου. Αυτό είναι σαφώς ένα μήνυμα, ότι οι δύο πλευρές συνεργάζονται στενά. Τελικά το Ιράν συνεργάζεται με την Χαμάς προκειμένου αυτή να νικήσει το Ισραήλ ή απλώς για να δοκιμάσει τις άμυνες του Ισραήλ ως πρόβα τζενεράλε πρίν την εμπλοκή της Χεζμπολάχ; Νωρίτερα μέσα στο έτος, αναφορές προειδοποίησαν ότι οι Χούθι αποκτούσαν αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας για να απειλήσουν το Ισραήλ, ενώ η Χεζμπολάχ έχει ζητήσει πυραύλους ακρίβειας για να επιτεθεί κατά του Ισραήλ. Το Ισραήλ πραγματοποίησε χιλιάδες αεροπορικές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους στη Συρία για να απαγορεύσει τη ροή όπλων στη Χεζμπολάχ τα τελευταία δέκα χρόνια. Το Ιράν το λέει ανοιχτά. «Σε περίπτωση πολέμου πολλών μετώπων, το αντιαεροπορικό σύστημα Irone Dome δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε επιθέσεις πυραύλων και ρουκετών». Αυτό είναι το σχέδιο του Ιράν τελικά. Παναγιώτης Νάστος/pentapostagma.gr

*** «Πολιτική απάτη η προσφυγή στην Χάγη» προειδοποεί ο Γιάννης Μάζης

Ο Δρ Ιωάννης Μάζης Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Ο αναπληρωτής καθηγητής Γεωπολιτικής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) Κώστας Γρίβας  

Όπως είπε, η απουσία μακροχρόνιας στρατηγικής, μας οδηγεί σε επιλογές τύπου προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, όπου η Τουρκία δεν είναι βέβαιο ότι το συζητά αφενός και αφετέρου η Χάγη δεν είναι πανάκεια κρύβει παγίδες και μπορεί απλά να αποδειχτεί βολικό άλλοθι για σημαντικές υποχωρήσεις. https://youtu.be/nbpBp1jXxNI  .- 

 *** Yeni Safak: Σχέδια Τουρκίας για ΑΟΖ με την Χαμάς – Βλέπει «μοντέλο Λιβύης στην Παλαιστίνη»

 Το ρητό «ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται» βρίσκει το νόημά του στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Yeni Safak, που συνήθως απηχεί τις απόψεις του καθεστώτος Ερντογάν: «Μοντέλο Λιβύης στην Παλαιστίνη». Τι εννοεί η Yeni Safak; Πως η Άγκυρα θα καλοέβλεπε μια συμφωνία για την οριοθέτηση ΑΟΖ με την Χαμάς που ελέγχει την παράκτια Λωρίδα της Γάζας, που όμως «πατά» πάνω στα οριοθετημένα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ, με βάση την παράνομη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης.  Πιθανότατα γιατί αυτός είναι ο στόχος και η επιδίωξη της Τουρκίας…  Για του λόγου το αληθές, η Yeni Safak παρουσιάζει και χάρτη με τις βλέψεις της Τουρκίας:

«Η υπογραφή συμφωνίας ΑΟΖ Τουρκίας – Λιβύης μπορεί να αλλάξει ισορροπίες», αναφέρει η εφημερίδα. Επίσης, ο απόστρατος ναύαρχος Γιαϊτζί προτείνει άμεση υπογραφή συμφωνίας με την Παλαιστίνη. Ιδού και το σχετικό θέμα της Yeni Safak: 

Στο μεταξύ  όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ – ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ρίχνει λάδι στη φωτιά λέγοντας πως «το Ισραήλ κάνει εθνοκάθαρση». Δήλωσε, επίσης, ότι η Τουρκία θέλει να ηγηθεί στον Ισλαμικό κόσμο. « Ήρθε η στιγμή να δείξουμε την ενότητα και την αποφασιστικότητα μας. Η παγκόσμια κοινότητα των Μουσουλμάνων περιμένει από εμάς να ηγηθούμε. Η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει οποιοδήποτε βήμα. Δεν πρέπει να κάνουμε μόνο δηλώσεις». Πηγή: skai.gr

*** 


~*** Αθλητική Ενημέρωση

 ΣΗΜΕΡΑ , Κυριακή 16-05-2021 στο Ελληνικό ποδόσφαιρο  : 

~**  Για την Super League1 pionship Round  σήμερα Κυριακή 16-05-2021 :

AEK Αθηνών - ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης 0-0 .- ^ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.  1-4 .- ^ 

 ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης - ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης  0-1 .- ^

 

~** Για την Super League2 Playoffs  σήμερα Κυριακή : 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ -ΙΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  3-5  .- ^ 

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΧΑΝΙΑ/ΚΗΣΣΑΜΙΚΟΣ  3-0 .- ^ 

ΞΑΝΘΗ -ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0-1 .- ^ 

~** Για την Football League  σήμερα Κυριακή 16/05/2021 :

ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ -ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ   0-0 .- ^ 

ΚΑΒΑΛΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ  0-1 .- ^ 

ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ  0-2 .- ^

ΒΕΡΟΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 3-0 .- ^ 

ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗ -ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1-0 .- ^ 

ΑΙΓΑΛΕΩ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  3-0 .- ^ 

ΙΑΛΥΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1-1 .- ^ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  1-0 .- ^ 

~** Για  την γυναικείο Super League  στο Ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα Κυριακή

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Αγιάς -  ΚΑΣΤΟΡΙΑ  Ανεβλήθηκε .- 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Ευόσμου - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011  3-1 .- ^ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΘΡΑΚΗΣ  9-0 .- ^ 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΔΟΞΑ 2016  2-0 .- ^ 

~** Αποτελέσματα Γ΄ Εθνικής σήμερα Κυριακή 16-05-2021 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

1ος όμιλος - 11η αγωνιστική
Απόλλων Παραλιμνίου-Ελπίδα Σαπών 1-0
ΑΕ Εύοσμου-Εθνικος Σοχού 0-0
Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου-Ορφέας Ξάνθης 1-3
ΑΕ Διδυμοτείχου-Ηρακλής 0-1
Πανδραμαϊκός-ΑΕ Αμπελοκήπων 2-0
Άρης Αβάτου-Αναγέννηση Θαλασσιάς 3-0
Αλεξανδρούπολη FC-Αετός Ορφανού 2-2
Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου-Νέστος Χρυσούπολης 0-3 α.α.

2ος όμιλος - 11η αγωνιστική
ΠΑΟ Κουφαλίων-Αετός Βαρβάρας 1-1
Ποσειδώνας Μηχανιώνας-Θύελλα Σαρακηνών 2-1
Νέα Καλλικράτεια-Εθνικός Γιαννιτσών 4-3
Θερμαϊκός-Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 1-0
Αναγέννηση Γιαννιτσών-Αγροτικός Αστέρας 1-2
ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας-Αναγέννηση Πλαγιάς 1-6
Εδεσσαϊκός-Νίκη Αγκαθιάς 0-3
Ρεπό: Μακεδονικός

3ος όμιλος - 11η αγωνιστική
Ατρόμητος Παλαμά-ΑΟ Σελλάνων 1-0
Ηρακλής Λάρισας-ΑΕ Καρίτσας 1-2
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου-Οικονόμος Τσαριτσάνης 1-0
ΠΟ Φήκης-Ερμής Αμυνταίου 6-0
ΠΟ Ελασσόνας-ΑΣ Μετέωρα 1-1
Δίας Δίου-Αετός Μακρυχωρίου 1-1
Αναγέννηση Καρδίτσας-Κοζάνη 2-0
Ρεπό: Μακεδονικός Φούφα

4ος όμιλος - 9η αγωνιστική
Φωκικός-Διαγόρας Στεφανοβικείου 0-4
Δήμητρα Ευξεινούπολης-ΓΣ Αλμυρού 0-0
Αταλάντη-Θησέας Αγριάς 2-2
ΑΟ Υπάτου-Ηρακλής Ψαχνών 0-0
Νέα Αρτάκη-Οπούντιος Μαρτίνου 3-0 α.α
Ρεπό: Αμβρυσσέας Διστόμου

5ος όμιλος - 9η αγωνιστική
Κέρκυρα-ΠΑΣ Πρέβεζα 1-0
Θύελλα Κατσικάς-ΑΕ Λευκίμμης 0-0
ΠΑΣ Θύελλα-Αμβρακικός Λουτρού 0-1
Τηλυκράτης Λευκάδας-ΑΕ Μεσολογγίου 3-0
Αναγέννηση Άρτας-Αστέρας Καληράχης 0-0
ΟΦΑΜ-Παναγρινιακός αναβλ.
Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας-Αχέρων Καναλακίου αναβλ.

6ος όμιλος - 8η αγωνιστική
Ηλιούπολη-Φωστήρας 3-2
Εθνικός-ΑΕ Μυκόνου (17/5, 13:00)
Χαραυγιακός-Προοδευτική 3-1 (15/5, 17:00)
Μοσχάτο-Πανιώνιος αναβλ.
Αήττητος Σπάτων-Πανναξιακός αναβλ.

7ος όμιλος - 9η αγωνιστική
Πανναυπλιακός-Πανγυθεατικός 1-1
Ερμής Μελιγούς-Παναρκαδικός 0-0
Κορωνίδα Κοιλάδας-ΠΑΟ Ρουφ 0-2
Κηφισιά-Ατρόμητος Χιλιομοδίου 3-0
Φοίνικας Νέου Επιδαύρου-Άγιος Ιερόθεος 0-2
Άρης Σκάλας-Μολαϊκός 0-0
Ρεπό: Ερμιονίδα

8ος όμιλος - 9η αγωνιστική
Πανελευσινιακός-Αετός Λουτρών 3-1
Αίας Σαλαμίνας-Κερατσίνι 0-1
Μικρασιατική Χίου-Αστέρας Βάρης 0-4
ΑΟ Πυλίου Κω-Θύελλα Ραφήνας 0-1
Ακράτητος-Πυθαγόρας (17/5, 11:30)
Αιολικός-ΑΟ Καραβά (17/5, 15:00)

9ος όμιλος - 9η αγωνιστική
Διαγόρας Βραχνεΐκων-Παλληξουριακός 1-0
ΠΑΟ Βάρδας-Εθνικός Σκουλικάδου 1-0
Παναιγιάλειος-ΑΟ Τσιλιβή 2-0
Ζάκυνθος-Ναυπακτιακός Αστέρας 1-0
Αχαϊκή-Πάμισος Μεσσήνης 2-0
ΑΟ Διαβολιτσίου-Θύελλα Πατρών 3-1
Ρεπό: Αίας Γαστούνης

10ος όμιλος - 11η αγωνιστική
Γιούχτας-Ατσαλένιος 0-0
Αναγέννηση Ιεράπετρας-Ρεθυμνιακός 2-1
Άρης Σούδας-Δαμάστα 2-0
Πλατανιάς-Πόρος 0-1
Αστέρας Ρεθύμνου-ΑΕ Νεάπολης 1-2
Άγιος Νικόλαος-Αλμυρός 1-0
Άρης Ρεθύμνου-Ηρόδοτος 0-3 α.α.
ΑΟ Παλαιόχωρας-ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 0-3 α.α.

~** Για την Α1΄στο Ελληνικό μπάσκετ Ανδρών σήμερα Κυριακή 16-05-2021

ΑΕΚ Αθηνών - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης  87-81 .- ^

Τα δεκάλεπτα : 26-20 , 23-9 , 19-26 , 19-26  .- ^ 

~**~  ΧΘΕΣ ,.... Σάββατο  15/05/2021   στο Ελληνικό ποδόσφαιρο  :  ~** Για την SUPER lEAGUE 1 , Relegation Round   :   

ΛΑΡΙΣΑ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ   2-0 .- ^ 

ΑΠΟΛΛΩΝ Σμύρνης -  ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964  0-1 .- ^ 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  Αθηνών  - ΒΟΛΟΣ   1-0 .- ^ 

ΟΦΗ -ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ   2-2 .-  ^                     

~** Για την   SUPER LEAGUE 2   Playout Σάββατο   15/05/2021  : 

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ  1-1 .- ^ 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ  2-2 .- ^ 

Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2-3 .- ^ 

~** Στο ποδόσφαιρο για την Football League  , ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  : 

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ  1-0 .- ^ 

~** Για  την Super League   Women  σήμερα Σάββατο 15-05-2021  :  ΕΛΠΙΔΕΣ Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης 

~** ΧΘΕΣ ,... Για την Α1΄στο Ελληνικό μπάσκετ Ανδρών 14/05/2021 :

~  ΙΟΝΙΚΟΣ Νίκαιας - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  61-90  .- ^ 

Τα  δεκάλεπτα  : 14-21 , 16-27 , 16-22 , 15-20  .- 

~ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Πατρών  79-90  .- ^ 

Τα  δεκάλεπτα  : 28-23 , 19-24 , 20-20 , 12-23 .- ^ 

~**

***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΑΪΟΥ  2021  :                                                                             1.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. Σάββατο  01 ΜΑΪΟΥ 2021   ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ,..ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/7991671730868604478 .-     2.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή 02 Μαϊου  2021 .-   ~ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΛΗΘΩΣ Ανέστη ο Κύριος μας  !  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  για ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ !:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1575723631459764609   .-                                    3.-ARFARA NEWS   Η  Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Δευτέρα  03  Μαϊου  2021 .-  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ στους  ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ και Εορτάζουσες Γιώργους και Γεωργίες !!:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/5673162813026146170   .- 4.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  04 Μαϊου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7914580480208054102  .-     5.- ARFARA NEWS    Η  Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  05 Μαϊου  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3862694490557702018    6.-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη 06 Μαϊου 2021   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/2654765655658917438   .-          7.-.- ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Παρασκευή 07 Μαϊου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/8926604526074039611  .-                                  8.- .-  ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο  08  Μαϊου 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/4060573451330368197 .-               9.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης     Κυριακή 09  Μαϊου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/55989760095711739  .-                10.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα 10 Μαϊου  2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/8141700064574863833   .-                                  11.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  11 Μαϊου  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/5709029258995169594   12.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  12 Μαϊου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/3800393554828716431  .-                     13.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  13 Μαϊου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/4573357722657880078  . -             14.- ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή 14  Μαϊου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/5448042383298258545  .-                  15. -ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο  15  Μαϊου  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/3042590181575484677  .-                                                                                                                              16.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή 16  Μαϊου 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1348236129800595557/8562057145299091209  .-                      17.-                                                                                                                                  

 Η ΦΙΛΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ !   Δυστυχώς !

~***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 :                                                       01.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/1242550685570970949 .-     02 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/7069877785266521587   .-                   03.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5866878629366614751 .-                       04 .-.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Κυριακή 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/9113881557930858614/299268324500532055 .-              05.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Δευτέρα 05ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/6277601214473446506 .-                                06 .-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τρίτη 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/1348236129800595557/7592743168206280920 .-                                                                                                                                                                             07 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της  Ενημέρωσης Τετάρτη 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6220303196286054371/4467784050666724127 .-                                                                                                                                    08 .- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/9113881557930858614/9040388746637895427 .-                                                                                                                               09.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021:https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7302809636661837795 .-                                                                                                                                                                              10. - ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4254880759332278111 .-                                                                                                                                     11.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Κυριακή 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/930027955744868989 .-                                                                                                                                                                               12.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας στο αγιάζι της Ενημέρωση; Δευτέρα 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/1422268988005001723 .-                                                                                                                                                                           13.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τρίτη 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/6260001246652765033 .-                      14.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/5687704924771797298 .-                                                                                                                                                                                15.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Πέμπτη 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/6631645818794624463 .-                      16.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 :https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/7868291557782399026 .-                      17.-.-  ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Κυριακή  18  Απριλίου  2021:   https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3976118912510254097   .-                                                                                                                                 18.-  ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  19 Απριλίου 2021    https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1470011639663090249  .-          19..-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 20  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/6322516441789139137   .-                                                                                                                                                                     20.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα  μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021   :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/7605223545887705326   .-        21.-ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  22   Απριλίου  2021 :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/7619720574513721110  .-                     22.-  ARFARA NEWS    Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  23 Απριλίου 2021 :    https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/4820696114660467829  .-            23.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο 24 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/4984102272149503623  .-               24.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή  25 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/1582159947480794163   .-                    25.- ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ  26  Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/8380289051947448165  .-               26.-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΤΡΙΤΗ   27/  Απριλίου  2021    https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4364062717306048631  .-                                                                                                                                                          27.- AREFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ  28 Απριλίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5103765204707123363 .-            28.-  ARFARA NEWS     Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Μ. Πέμπτη  29  Απριλίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/2039105475230039382   .-                                    29.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30 Απριλίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/8629430453392402767   ..-                                                                                                                                                                

  
~ ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ     ΜΑΡΤΙΟΥ   2021  :                                              1.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα 01    Μαρτίου    2021 ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1985462374448443568   .-                 2.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 01  Απριλίου 2021:https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/3997864729212437344             3.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  03 Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3069196366307959520   .-                 4.- ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  04 Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/1236368838605333395   .-               31.- ARFARA NES  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  30  Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/6389116880254645376   .-               32.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη 31  Μαρτίου  2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/7327014693540196936   .-

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3