ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας 

Στο αγιάζι της Ενημέρωσης 

Καθαρή Δευτέρα 15  Μαρτίου  2021 .- 

~   ~* Ο ΦΙΛΗΚΟΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ  ΠΡΟΔΟΤΗΣ  .- Ιωάννης Καποδίστριας .-

~ Ο φίλος των ξένων ,  είναι προδότης για την χώρα του !  Ι. Κ. 


~**  Φωτογραφίες από Τα ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ στο ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από τα παλιά !

~* Πονάω όταν βλέπω Έλληνες  να υποτιμούν την πατρίδα και τη γλώσσα τους .- {Ζάκ  Μπουσάρ } .-  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -  ΙΣΟΤΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ .- ! 


~*«Το πρώτο πράγμα στον Ελληνισμό είναι ο ανθρωπισμός . Και ανθρωπισμός δεν είναι να ξέρεις γράμματα , αλλά να έχεις αισθήματα , να σέβεσαι τον άλλον γιατί είναι απλός θνητός σαν κι εσένα » .- 

~**  Άγιος Αγάπιος και των συν αυτώ μάρτυρες – Γιορτή σήμερα 15 Μαρτίου

Τη μνήμη του Αγίου Αγαπίου και των συν αυτώ Μαρτυρησάντων τιμά σήμερα, 15 Μαρτίου, η Εκκλησία μας. Εζησαν και κέρδισαν τα αθάνατα βραβεία, κατά το διωγμό του Διοκλητιανού (284-304) εναντίον της Εκκλησίας. Ο Αγάπιος ήταν από τη Γάζα της Παλαιστίνης, ο Τιμόλαος από τη Μαύρη Θάλασσα, οι δύο Διονύσιοι από την Τρίπολη της Φοινίκης, ο Ρωμύλος -υποδιάκονος- από τη Λύδδα ή Διόσπολη, ο Πλήσιος και οι δύο Αλέξανδροι από την Αίγυπτο. Κατηγορήθηκαν ότι είναι χριστιανοί και οδηγήθηκαν μπροστά στον έπαρχο της Καισαρείας Ουρβανό, όπου με παρρησία ομολόγησαν το Χριστό. Μάταιες απόπειρες έκανε εκείνος για να τους δελεάσει ή και να τους εκφοβίσει. Διότι στο μυαλό όλων επικρατούσε ο λόγος του Θεού: «Τον φόβον αυτών μη φοβηθήτε μηδέ ταραχθήτε» (Α’ επιστολή Πέτρου, γ’ 14). Δηλαδή, μη φοβηθείτε το φόβο με τον οποίο ζητούν οι άπιστοι να σας πτοήσουν και μη ταραχθείτε καθόλου απ’ αυτόν.  Πέθαναν όλοι μαρτυρικά με αποκεφαλισμό, δίνοντας σ’ όλους τους αγωνιστές χριστιανούς μήνυμα θάρρους και ελπίδας. Εορτολόγιο: Αγάπιος.  Απολυτίκιο:  Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.  Αγάπη του Κτίσαντος, πεπυρσευμένος τον νούν, χορείαν συνήθροισας, πανευκλεών Αθλητών, Αγάπιε ένδοξε, όθεν συν τούτοις Μάρτυς, αριστεύσας νομίμως, ξίφει τον σον αυχένα, συν αυτοίς απετμήθης, μεθ’ ων εκδυσώπει, δούναι ημίν άφεσιν.  https://youtu.be/mWf2epk17Lo  .-  

~**  Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 14 Μαρτίου 2021 – Του Αγίου Αγαπίου και των συν αυτώ Μαρτυρησάντων

~   ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ/ 8 – 36 – 8 ο δέ είπε Βλέπετε μή πλανηθήτε πολλοί γάρ ελεύσονται επί τώ ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ ειμι καί ο καιρός ήγγικε. μή ούν πορευθήτε οπίσω αυτών. 9 όταν δέ ακούσητε πολέμους καί ακαταστασίας, μή πτοηθήτε δεί γάρ ταύτα γενέσθαι πρώτον, αλλ ουκ ευθέως τό τέλος. 10 τότε έλεγεν αυτοίς Εγερθήσεται έθνος επί έθνος καί βασιλεία επί βασιλείαν, 11 σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους καί λιμοί καί λοιμοί έσονται, φόβητρά τε καί σημεία απ ουρανού μεγάλα έσται.  12 πρό δέ τούτων πάντων επιβαλούσιν εφ υμάς τάς χείρας αυτών καί διώξουσι, παραδιδόντες εις συναγωγάς καί φυλακάς, αγομένους επί βασιλείς καί ηγεμόνας ένεκεν τού ονόματός μου 13 αποβήσεται δέ υμίν εις μαρτύριον. 14 θέτε ούν εις τάς καρδίαις υμών μή προμελετάν απολογηθήναι 15 εγώ γάρ δώσω υμίν στόμα καί σοφίαν, ή ου δυνήσονται αντειπείν ουδέ αντιστήναι πάντες οι αντικείμενοι υμίν. 16 παραδοθήσεσθε δέ καί υπό γονέων καί συγγενών καί φίλων καί αδελφών, καί θανατώσουσιν εξ υμών, 17 καί έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά τό όνομά μου 18 καί θρίξ εκ τής κεφαλής υμών ου μή απόληται 19 εν τή υπομονή υμών κτήσασθε τάς ψυχάς υμών. 20 όταν δέ ίδητε κυκλουμένην υπό στρατοπέδων τήν Ιερουσαλήμ, τότε γνώτε ότι ήγγικεν η ερήμωσις αυτής. 21 τότε οι εν τή Ιουδαία φευγέτωσαν εις τά όρη, καί οι εν μέσω αυτής εκχωρείτωσαν, καί οι εν ταίς χώραις μή εισερχέσθωσαν εις αυτήν, 22 ότι ημέραι εκδικήσεως αύταί εισι τού πληρωθήναι πάντα τά γεγραμμένα.  23 ουαί δέ ταίς εν γαστρί εχούσαις καί ταίς θηλαζούσαις εν εκείναις ταίς ημέραις έσται γάρ τότε ανάγκη μεγάλη επί τής γής καί οργή τώ λαώ τούτω, 24 καί πεσούνται στόματι μαχαίρας, καί αιχμαλωτισθήσονται εις πάντα τά έθνη, καί Ιερουσαλήμ έσται πατουμένη υπό εθνών άχρι ού πληρωθώσι καιροί εθνών. 25 Καί έσται σημεία εν ηλίω καί σελήνη καί άστροις, καί επί τής γής συνοχή εθνών εν απορία ηχούσης θαλάσσης καί σάλου, 26 αποψυχόντων ανθρώπων από φόβου καί προσδοκίας τών επερχομένων τή οικουμένη αι γάρ δυνάμεις τών ουρανών σαλευθήσονται. 27 καί τότε όψονται τόν υιόν τού ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως καί δόξης πολλής. 28 αρχομένων δέ τούτων γίνεσθαι ανακύψατε καί επάρατε τάς κεφαλάς υμών, διότι εγγίζει η απολύτρωσις υμών. 29 Καί είπε παραβολήν αυτοίς Ίδετε τήν συκήν καί πάντα τά δένδρα.  30 όταν προβάλωσιν ήδη, βλέποντες αφ εαυτών γινώσκετε ότι ήδη εγγύς τό θέρος εστίν 31 ούτω καί υμείς, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν η βασιλεία τού Θεού. 32 αμήν λέγω υμίν ότι ου μή παρέλθη η γενεά αύτη έως άν πάντα γένηται. 33 ο ουρανός καί η γή παρελεύσονται, οι δέ λόγοι μου ου μή παρέλθωσι. 34 Προσέχετε δέ εαυτοίς μήποτε βαρηθώσιν υμών αι καρδίαι εν κραιπάλη καί μέθη καί μερίμναις βιωτικαίς, καί αιφνίδιος εφ υμάς επιστή η ημέρα εκείνη  35 ως παγίς γάρ επελεύσεται επί πάντας τούς καθημένους επί πρόσωπον πάσης τής γής. 36 αγρυπνείτε ούν εν παντί καιρώ δεόμενοι ίνα καταξιωθήτε εκφυγείν πάντα τά μέλλοντα γίνεσθαι καί σταθήναι έμπροσθεν τού υιού τού ανθρώπου. 

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΚΑ/ 8 – 36 8 Αυτός δέ είπε Προσέχετε νά μή παραπλανηθήτε από κανένα. Καί σάς συνιστώ νά προσέχετε, διότι πολλοί θά έλθουν, πού θά διεκδικούν καί θά οικειοποιούνται τό όνομά μου καί θά λέγουν ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, καί ο καιρός, πού θά γίνουν αυτά, επλησίασε. Προσέξατε λοιπόν νά μή τούς ακολουθήσετε ως μαθηταί καί οπαδοί των. 9 Όταν δέ ακούσετε, ότι γίνονται πόλεμοι καί επαναστάσεις καί διασαλεύσεις τής τάξεως, μή ταραχθήτε νομίζοντες, ότι αυτά είναι σημάδια, πού προαναγγέλλουν τό τέλος. Διότι σύμφωνα μέ τό θείον σχέδιον πρέπει αυτά νά γίνουν πρώτον, αλλά δέν θά έλθη αμέσως τό τέλος. 10 Καί μετά μικράν διακοπήν τούς είπε τότε Θά σηκωθή τό έν έθνος κατά τού άλλου έθνους καί τό έν βασίλειον θά σηκωθή κατά τού άλλου βασιλείου. 11 Καί θά γίνουν σεισμοί μεγάλοι εδώ καί εκεί, καί πείνες καί επιδημίαι μολυσματικοί καί φαινόμενα, πού θά προκαλούν φόβον, καί σημεία από τόν έναστρον ουρανόν μεγάλα. 12 Αλλά προτού νά γίνουν όλα αυτά, θά βάλουν τά χέρια τους επάνω σας διά νά σάς συλλάβουν καί θά σάς καταδιώξουν, καί θά σάς παραδίδουν εις συναγωγάς διά νά σάς δικάσουν, καί εις φυλακάς, καί θά οδηγήσθε ενώπιον βασιλέων καί ηγεμόνων, επειδή θά πιστεύετε εις τό όνομά μου καί θά μέ ομολογήτε Κύριόν σας καί Σωτήρα σας. 13 Όλαι δέ αι καταδιώξεις καί περιπέτειαι αυταί θά έχουν ως τελικήν έκβασιν καί αποτέλεσμα τήν μαρτυρίαν, τήν οποίαν θά δώσετε διά τό ευαγγέλιόν μου, διά νά είναι η μαρτυρία αυτή έλεγχος κατά τών απίστων, οι οποίοι δέν θά δύνανται νά δικαιολογηθούν κατά τήν ημέραν τής κρίσεως, ότι δέν ήκουσαν κήρυγμα ευαγγελίου. 14 Βάλετε λοιπόν βαθειά εις τάς καρδίας σας, ώστε νά ενθυμήσθε πάντοτε τήν σύστασιν αυτήν καί παραγγελίαν, πού σάς κάνω τήν στιγμήν αυτήν, νά μή προμελετάτε καί νά μή σκέπτεσθε εκ προτέρου, τί θά απολογηθήτε. 15 Διότι εγώ θά σάς δώσω ευκολίαν καί ικανότητα νά εκφράζεσθε, αλλά καί σοφίαν νοημάτων καί επιχειρημάτων, εις τήν οποίαν κατ ουδένα λόγον θά ημπορέσουν νά αντείπουν ή νά αντισταθούν όλοι οι αντίθετοί σας. 16 Θά παραδοθήτε δέ εις τούς διώκτας σας όχι μόνον από ξένους, αλλά καί από γονείς καί αδελφούς καί συγγενείς καί φίλους καί θά θανατώσουν μερικούς από σάς. 17 Καί θά σάς μισούν όλοι, επειδή θά πιστεύετε εις τό όνομά μου. 18 Καί παρ όλους τούς διωγμούς καί τά μίση αυτά, ούτε τρίχα από τήν κεφαλήν σας δέν θά χαθή, καί συνεπώς ούτε η ψυχή σας, ήτις είναι η καθ αυτό προσωπικότης σας, θά βλαβή εις τό παραμικρόν, αλλ ούτε καί εις τό σώμα σας θά συμβή η παραμικρά βλάβη, χωρίς ο Θεός αποβλέπων εις τήν πραγματικήν ωφέλειάν σας νά επιτρέψη τούτο. 19 Μέ τήν υπομονήν σας κερδήσατε καί σώσατε τάς ψυχάς σας από τόν κίνδυνον τής απιστίας καί τής αιωνίας απωλείας. 20 Σχετικώς δέ μέ τήν καταστροφήν τών κτιρίων αυτών, πού σάς είπα εις τήν αρχήν, μάθετε, ότι όταν ίδετε νά περικυκλώνεται η Ιερουσαλήμ από στρατεύματα, τότε νά ξεύρετε, ότι επλησίασεν η ερήμωσίς της. 21 Τότε αυτοί, πού θά ευρίσκωνται εις τήν Ιουδαίαν, άς φεύγουν εις τά όρη, καί εκείνοι, πού θά ευρίσκωνται εν μέσω τής πόλεως Ιερουσαλήμ, άς φεύγουν έξω εις τήν ύπαιθρον χώραν, καί όσοι θά είναι εις τά χωράφια, άς μή εμβαίνουν εις τήν πόλιν. 22 Διότι αι ημέραι αυταί είναι ημέραι θείας εκδικήσεως καί τιμωρίας, διά νά επαληθεύσουν καί πραγματοποιηθούν όλα όσα έχουν γραφή από τούς προφήτας περί καταστροφής τού Ισραήλ καί τής πρωτευούσης αυτού. 23 Αλλοίμονον δέ εις τάς εγκύους καί εις εκείνας, πού θά θηλάζουν μικρά παιδιά κατά τάς ημέρας εκείνας. Διότι θά είναι δυστυχία καί στέρησις μεγάλη επί τής γής καί θά είναι οργή κατά τού λαού τούτου τού Ισραηλιτικού. Αι έγκυοι λοιπόν καί αι θηλάζουσαι, ενώ θά δυσκολεύωνται νά τρέξουν καί νά σωθούν, δέν θά ευρίσκουν εύκολα καί τά μέσα πρός στηριγμόν καί ενδυνάμωσιν τού οργανισμού των. 24 Καί θά πέσουν σφαζόμενοι μέ τήν κόψιν τής μαχαίρας καί θά μεταφερθούν αιχμάλωτοι πρός πώλησιν εις όλα τά έθνη, καί η Ιερουσαλήμ θά εξακολουθή νά καταπατήται από εθνικούς, μέχρις ότου συμπληρωθούν οι χρόνοι τής οργής τού Θεού εναντίον τού Ισραήλ, κατά τούς οποίους τά έθνη θά κατέχουν αποκλειστικώς τά προνόμιά του, οπότε μετά τήν επιστροφήν εις Χριστόν όλων τών εθνών καί ο Ισραήλ θά επιστροφή καί θά σωθή. 25 Ακούσατε τώρα καί τά σημεία τής δευτέρας παρουσίας καί τής συντελείας τού παρόντος κόσμου. Θά γίνουν έκτακτα καί πρωτοφανή φαινόμενα εις τόν ήλιον καί εις τήν σελήνην καί εις τά άστρα λόγω τών βιαίων καί ριζικών μεταβολών, αι οποίαι θά γίνουν εις τό υλικόν σύμπαν. Καί επί τής γής μεγάλη στενοχώρια καί αδημονία θά καταλάβη τά έθνη, τά οποία λόγω τού ήχου καί τού θορύβου τών βιαίων κυμάτων τής θαλάσσης, τά οποία θά ορμούν διά νά καταπλημμυρίσουν τήν γήν, θά κυριευθούν από μεγάλην απορίαν καί αμηχανίαν, επειδή δέν θά ξεύρουν, πώς νά προφυλαχθούν. 26 Καί θά λιποθυμούν καί θά χάνουν τάς αισθήσεις των καί θά γίνωνται σάν νεκροί πολλοί άνθρωποι από τόν φόβον των καί από τά κακά, πού θά περιμένουν νά καταπλακώσουν τήν Οικουμένην. Πράγματι δέ τά κακά αυτά θά είναι μεγάλα, διότι αι ουράνιαι καί αγγελικαί δυνάμεις, αι συγκρατούσαι ήδη τήν τάξιν τού σύμπαντος, θά σαλευθούν καί θά μετακινηθούν, επειδή η παρούσα μορφή τού κόσμου θά παρέλθη, ίνα τό σύμπαν ανακαινισθή. 27 Καί τότε οι κατά τήν εποχήν εκείνην ζώντες θά ίδουν τόν υιόν τού ανθρώπου νά έρχεται καθισμένος θεοπρεπώς εις σύννεφον καί μέ δύναμιν καί συνοδείαν αγγέλων καί μέ δόξαν πολλήν. 28 Όταν δέ θά αρχίσουν νά γίνωνται αυτά, σείς, τό σώμα τής Εκκλησίας μου, δέν πρέπει νά φοβηθήτε, αλλά πεταχθήτε επάνω γεμάτοι ελπίδα καί σηκώσατε τάς κεφαλάς σας, πού έως τότε θά είναι σκυμμένοι λόγω τών θλίψεων, πού θά σάς εύρουν. Αναθαρρήσατε, διότι πλησιάζει η απολύτρωσις καί τελεία απαλλαγή σας από τά δεινά τού παρόντος βίου. 29 Καί μετά μικράν διακοπήν είπεν εις αυτούς καποίαν παραβολήν καί παρομοίωσιν Ίδετε τήν συκήν καί όλα τά δένδρα. 30 Όταν βγάζουν φύλλα καί άνθη, τότε βλέποντες σείς αυτά γνωρίζετε μόνοι σας, ότι πλησιάζει πλέον τό θέρος. 31 Έτσι καί σείς, όταν ίδετε νά γίνωνται αυτά πού σάς ανέφερα, νά ξεύρετε, ότι πλησιάζει νά έλθη η βασιλεία τού Θεού, εις τήν οποίαν οι δίκαιοι θά απολαύουν ατελευτήτως τήν αιωνίαν  μακαριότητα. 32 Όσον δέ αφορά εις τήν καταστροφήν τής Ιερουσαλήμ, η οποία είναι τύπος καί εικών τής μελλούσης καταστροφής, πού θά γίνη κατά τήν δευτέραν παρουσίαν, σάς βεβαιώ, ότι δέν θά περάση η γενεά αυτή προτού νά γίνουν όλα αυτά, πού σάς προεΐπον. Συντόμως λοιπόν θά συντελεσθή καί η καταστροφή τής Ιερουσαλήμ. 33 Ο ουρανός καί η γή, πού σάς φαίνονται τόσον μόνιμα καί στερεά, θά περάσουν καί θά εκλείψουν, οι λόγοι μου όμως δεν θά περάσουν, αλλά θά επαληθεύσουν καί θά παραμείνη ασάλευτος η ισχύς των καί τό κύρος των. 34 Προσέχετε δέ εις τούς εαυτούς σας, μήπως αι ψυχαί σας γίνουν βαρείαι καί ανίκανοι νά προσέχουν καί νά αγρυπνούν. Γίνονται δέ αι ψυχαί βαρείαι καί δυσκίνητοι εις τό πνευματικόν έργον από τό άσωτον φαγοπότι καί από τήν μέθην καί από τάς αγωνιώδεις καί βασανιστικάς φροντίδας τής παρούσης ζωής. Προσέχετε λοιπόν νά μή γίνουν δυσκίνητοι καί αποκοιμισμέναι αι ψυχαί σας καί έξαφνα, χωρίς νά τήν περιμένετε, έλθη επάνω σας σάν κάποιος, πού σάς έστησεν ενέδραν, η ημέρα εκείνη τής δευτέρας παρουσίας, ή δέ όσους δέν θά προφθάσουν νά ίδουν ζωντανοί τήν ένδοξον εκείνην τού Κυρίου έλευσιν, η ημέρα τού θανάτου. 35 Λέγω έξαφνα καί χωρίς νά τήν περιμένετε, διότι σάν παγίς, πού θά συλλάβη αμερίμνους επάνω εις τά πονηρά έργα των τούς κακούς καί απίστους, θά έλθη η ημέρα εκείνη εις όλους, όσοι κάθηνται ξένοιαστοι καί ασυλλόγιστοι επί τής επιφανείας τής γής. 36 Νά είσθε λοιπόν άγρυπνοι καί προσεκτικοί προσευχόμενοι καί παρακαλούντες κάθε ώραν καί στιγμήν τόν Θεόν, διά νά σάς δώση χάριν καί δύναμιν, μέ τήν οποίαν θά γίνετε άξιοι καί δυνατοί νά ξεφύγετε, χωρίς νά βλαβήτε ψυχικώς, όλα αυτά πού μέλλουν νά γίνουν καί νά σταθήτε άφοβοι καί μέ θάρρος εμπρός εις τόν υιόν τού ανθρώπου.

~**   Από το Θεό οι χαρές από το Θεό και οι θλίψεις

~   Στη γη οι θλίψεις είναι περισσότερες από τις χαρές. Και όπως στέλνονται οι δεύτερες από το Θεό, έτσι παραχωρούνται και οι πρώτες απ’ Αυτόν. Για διάφορους λόγους. Άλλοτε για να συνέλθουμε από την πνευματική νάρκη. Άλλοτε για να κόψουμε κάποιαν αμαρτία. Άλλοτε για να καθαρθούμε με τη μετάνοια. Άλλοτε για να φανερώσουμε την αφοσίωσή μας στον Κύριο.  Εμείς, πάντως, σ’ όλες τις περιπτώσεις οφείλουμε να δείχνουμε ανδρεία και υπομονή, τόσο για τη δόξα του Θεού όσο και για τη δική μας πνευματική προκοπή.  Για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, παραχώρησε ο Θεός να σας βρουν κι εσάς θλίψεις. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να μην αντιστέκεστε στο θείο θέλημα. Απεναντίας, να έχετε εμπιστοσύνη στα σοφά και αγαθά κρίματα του Κυρίου. Υπομονή στις θλίψεις Δεν είναι εύκολο να υπομένουμε καρτερικά και ψύχραιμα κάθε θλίψη, προπαντός όταν είναι βαρειά. Αλλά το βάρος είναι πολύ μεγάλο την ώρα της συμφοράς και για λίγο έπειτα απ’ αυτήν. Ύστερα, σιγά-σιγά, γίνεται πιο ελαφρό. Ο χρόνο, βλέπετε, είναι ο καλύτερος γιατρός. Διώχνει τον πόνο, στεγνώνει τα δάκρυα, φέρνει τη λήθη, ξαναδίνει στη ζωή τον κανονικό της ρυθμό… Έτσι θα γίνει και με τη δική σας συμφορά. Κάντε κουράγιο, και η λύπη σας θα επουλωθεί. Στο μεταξύ, να στερεώσετε μέσα σας την πεποίθηση ότι όλα παραχωρούνται από τον Κύριο. Εκείνος για ένα μόνο πράγμα ενδιαφέρεται: τη σωτηρία μας. Και για το σκοπό αυτό μεταχειρίζεται κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα, κάποτε-κάποτε, και το πιο σκληρό. Ό,τι στέλνει, λοιπόν, ο Θεός να το δέχεστε σαν φάρμακο ωφέλιμο. Τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία, όλα ρυθμίζονται από τη θεία πρόνοια. Γι’ αυτό, όποτε σας βρίσκει κάποια θλίψη, να σκέφτεστε πως είναι μια επίσκεψη, μια υπόμνηση, μια ειδοποίηση του Θεού για κάποιο σφάλμα σας. Να Τον ευχαριστείτε και να διορθώνεστε. Στους δικαίους οι θλίψεις στέλνονται ως δοκιμασίες – έτσι έγινε με τον μακάριο Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης. Σ’ εμάς τους αμαρτωλούς, όμως στέλνονται ως σωφρονιστικές τιμωρίες και ως ερεθίσματα για μετάνοια. Σηκώνετε βαρειές θλίψεις; Λυπάμαι γι’ αυτό και σας συμπονάω. Άλλη βοήθεια δεν υπάρχει, παρά μόνο η υπομονή και η ελπίδα στο έλεος του Θεού. Όλα από το Θεό προέρχονται ή παραχωρούνται. Και για όλα πρέπει να Τον ευγνωμονούμε, όχι μόνο για τα ευχάριστα, αλλά και για τα δυσάρεστα. Γιατί κι αυτά στην ωφέλειά μας αποσκοπούν: στην κάθαρση, στην απόκτηση και στερέωση καλών έξεων, στη μνήμη και επίκληση του Κυρίου. Μη βαρυγγωμάτε, λοιπόν. Κάντε υπομονή στις σκοτεινές ημέρες. Θα έρθουν και φωτεινές. Θλίψεις, θλίψεις, θλίψεις… Η μια πίσω από την άλλη! Δεχθείτε τις με γενναιοψυχία και καρτερία. Είναι σωτήρια φάρμακα για τις αρρώστιες της ψυχής σας, σημάδι ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για σας. Ευχαριστήστε Τον! Και φροντίστε να γίνετε καλά. Μην εξουδετερώνετε τη θεραπευτική δράση αυτών των φαρμάκων με το γογγυσμό. (, «Χειραγωγία στην πνευματική ζωή», Ι. Μ. Παρακλήτου)

 ~ **   Βρες το σωστό γυμναστήριο

Βρες το σωστό γυμναστήριο. Κάνε τη σωστή άσκηση γυμναστικής για να αρέσεις. Πώς να κάνουμε σωστή γυμναστική χωρίς λάθη και τραυματισμούς;  Τι μπορώ να γυμνάσω καλύτερα τα χέρια, τους κοιλιακούς, τα πόδια; Ποια ώρα είναι καλύτερα να κάνω γυμναστική; Τι μου προσφέρει η γυμναστική; Πώς να αποκτήσω γρήγορα ένα όμορφο σώμα; Όλα αυτά και άλλα πολλά είναι τα ερωτήματα που έχουν σήμερα οι άνθρωποι για το πως εν τέλει θα κάνουν σωστή γυμναστική. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η γυμναστική βοηθά στην υγεία του ανθρώπου και σωματικά και ψυχικά. Με την γυμναστική ο άνθρωπος αποβάλλει τις τοξίνες από τον οργανισμό, διώχνει τα περιττά λίπη, ενδυναμώνει τους μυς του σώματος και κρατά σε μια πολύ καλή κατάσταση την φυσική υγεία του σώματος και της ψυχής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων γυμνάζονται για να αρέσουν στους γύρω τους. Τα κίνητρά τους είναι ο εγωισμός, η υπερηφάνεια, η φιλαυτία, η εγωπάθεια, η αυταρέσκεια, η ιδιοτέλεια, η επίδειξη κ.α. Όμως κανείς δεν ασχολείται με την γυμναστική της ψυχής και του πνεύματος. Όλοι επιθυμούν να δείχνουν την εξωτερική τους εμφάνιση, αλλά δεν μπορούν να σκεφτούν πως αν η ψυχή τους δεν είναι γυμνασμένη, τότε κάποια στιγμή το σώμα από μόνο του θα κουραστεί. Άνθρωπος χωρίς γυμνασμένη ψυχή, είναι ένας άνθρωπος απλά εμφανισιακά όμορφος. Ο άνθρωπος που δεν έχει γυμνάσει την ψυχή, είναι γεμάτος από «λίπη» και «τοξίνες» που τον τρώνε εσωτερικά. Εμφανισιακά ωραίος μεν, αλλά εσωτερικά ένα τίποτα. Χρειάζεται να προστρέξουμε και να βρούμε το σωστό γυμναστήριο, όπου ενώπιον του Θεού, το σώμα και η ψυχή του ανθρώπου θα είναι πανέμορφα και θα λάμπουν από χαρά, ευτυχία, ηρεμία, ομορφιά, γαλήνη, ζωντάνια. Αν προτιμάμε να είμαστε μόνο εμφανισιακά όμορφοι για να αρέσουμε στους ανθρώπους, τότε να μην περιμένουμε να αρέσουμε στον Θεό όταν η ψυχή μας από τις αμαρτίες βρίσκεται μέσα στο «λίπος».  https://youtu.be/eg0KNWgwxIM   .-    

***  Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε μοναστηριακό μνημείο με ελληνικές τοιχογραφίες

~   Το θεωρούμενο ως το παλαιότερο μοναστηριακό μνημείο, ίσως όχι μόνον στην Αίγυπτο, αλλά και παγκοσμίως, όπου υπάρχουν τοιχογραφίες στα ελληνικά, ανακαλύφθηκε στην Όαση της Μπαχαρέια, από μέλη νορβηγο-γαλλικής αρχαιολογικής αποστολής.  Πρόκειται για μνημείο που έχει κατασκευαστεί σταδιακά σε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 3ου και 4ου αιώνα μ.Χ. στην περιοχή του «Τελ Γκανούμπ ‘Ασρ Ελ Αγκούζ», 370 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καΐρου. Εκεί πραγματοποιούν ανασκαφές ο γαλλικός φορέας Institut Français d’Archéologie Orientale (IFAO) και ο νορβηγικός φορέας ΜF Vitenskapelig Høyskole, Νορβηγία. Διαβάστε ακόμη: Tέλος Απριλίου αποδίδεται στο κοινό το Μέγαρο Τσίλλερ-Λοβέρδου Μέχρι τώρα, έχει ήδη ανασκαφεί μία ερημική σκήτη, ένα ερημητήριο που κατασκευάστηκε σε πέντε χρονικές φάσεις, από το πρώτο μισό του τέταρτου αιώνα έως τον έβδομο αιώνα. Στο κέντρο του χώρου έχει ανακαλυφθεί μια εκκλησία και παρακείμενοι λειτουργικοί χώροι. Επίσης, στον ίδιο χώρο, ανακαλύφθηκαν δύο κελιά, μια τραπεζαρία – κουζίνα και μια αίθουσα και τέσσερα ακόμη δωμάτια, ένα εκ των οποίων ήταν εκκλησία. Στις μετέπειτα κατασκευασμένες επεκτάσεις του χώρου, κατασκευάστηκαν συνολικά 19 δωμάτια και μία εκκλησία που ήταν συνδεδεμένη με δύο πέτρινες αίθουσες. Εκεί, βρέθηκαν και πολλές τοιχογραφίες – και στην εκκλησία – γραμμένες στην ελληνική γλώσσα που αναφέρονταν σε βιβλικά και πατερικά κείμενα, αλλά και τεμάχια πήλινων αγγείων με ελληνικές επιγραφές που αναφέρονταν στους μοναχούς, πιθανόν του πέμπτου ή έκτου αιώνα.

***  Ο «εκπειρασμός του Θεού» και η «επιδημία ενός πνευματικού κορωνοϊού»

Του Αρχιμ. Αθανασίου Κολλά, Ιεροκήρυκος τ. Καθηγητή      Με το δημοσίευμα αυτό, ως ελάχιστος Λειτουργός της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, θέλω να καταθέσω τον έντονο προβληματισμό, τη μεγάλη ανησυχία και βαθιά αγωνία μου για δύο θέματα ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης και ζωής, που παρατηρούνται στη ζωή του «σώματος της Εκκλησίας» -των Πιστών- αυτή την περίοδο της επιδημίας του κορωνοϊού, τα οποία «παροξύνουν το πνεύμα μου» (Πράξ.17,16), δηλαδή δημιουργούν αναστάτωση στην ψυχή μου.  Το πρώτο θέμα είναι «ο εκπειρασμός τού Θεού» και το δεύτερο «η επιδημία του πνευματικού κορωνοϊού της αμφισβήτησης και απείθειας» στην Εκκλησία.  Α’  Η λέξη «εκπειρασμός» προέρχεται από το ρήμα εκπειράζω, που σημαίνει πειράζω έντονα, βάζω σε δοκιμασία, σε εξέταση, σε έλεγχο γνησιότητας, ποιότητας κ.λ.π. Άρα εκπειρασμός σημαίνει πειρασμός έντονος, δοκιμασία, εξέταση, έλεγχος βεβαιότητας, απόδειξη γνησιότητας κ.λ.π. «Εκπειρασμός του Θεού» είναι ριψοκίνδυνες και ασύνετες ενέργειες, που γίνονται από πιστούς, με τον ισχυρισμό και την πεποίθηση, ότι ο Θεός θα τους βοηθήσει, θα κάνει θαύμα και δεν θα πάθουν τίποτα. «Πειράζει δε Θεόν, ο δίχα λογισμού ριψοκινδύνως τι πράττων» λέγει ο ερμηνευτής των Αγίων Γραφών Θεοδώρητος Κύρου.  Ο «εκπειρασμός τού Θεού» είναι αμαρτία, αλαζονεία και ασέβεια στο Θεό και απαγορεύεται από το Θεό απόλυτα, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη: «Ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου» (Δευτ. 6,16). Με το λόγο αυτό ο Ιησούς Χριστός απάντησε, αποστόμωσε και κατενίκησε το Διάβολο, κατά το δεύτερο πειρασμό που δέχτηκε από αυτόν, να πέσει από ένα ψηλό άκρο οικοδομήματος τού Ναού του Σολομώντος και ο Θεός θα τον προστατέψει, αν είναι Υιός Του: «Εάν, του λέει, είσαι υιός του Θεού πέσε κάτω στο γκρεμό, γιατί η Γραφή λέει: Θα δώσει ο Θεός εντολή για σένα στους Αγγέλους Του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους, για να μη σκοντάψει σε πέτρα το πόδι σου» (Ψαλμ. 90,12). Ο Χριστός του απάντησε: «Αλλού, όμως, λέει η Γραφή˙ δεν πρέπει να βάλεις σε δοκιμασία τον Κύριο, τον Θεόν σου» (Δευτ. 6,16. Ματθ. 3, 5-7 πρλ). Με άλλα λόγια, να μη βάζεις -εκπειράζεις- το Θεό σε δοκιμασία με τις πράξεις σου, προκειμένου Εκείνος να δείξει τη δύναμή Του, υπακούοντας στη δική σου παράλογη ενέργεια. «Εκπειρασμός του Θεού» είναι, όταν ζητάμε παράκαιρα θαύματα. «Εκπειρασμός τού Θεού» είναι οι θρησκευτικές απόψεις οι, δήθεν, ευσεβείς ισχυρισμοί -Κληρικών, Μοναχών και Πιστών- όπως: «Ο ιερός Ναός είναι χώρος, όπου κατοικεί ο Θεός. Δεν υπάρχει κανένα μικρόβιο στον ιερό Ναό, για να μολυνθώ. Δεν φοράω μάσκα μέσα στον ιερό Ναό που είναι αγιασμένος˙ είναι ασέβεια στο Χριστό και στο Ναό Του. Ο Χριστός θα με προστατέψει με τη Χάρη Του, κ.ά.». Με τέτοιες άκριτες, άλογες και ανεύθυνες σκέψεις βάζομε, μέσα στον ιερό Ναό, την υγεία τη δική μας και των εν Χριστώ αδελφών μας σε κίνδυνο «εκπειράζοντες το Θεό», επικαλούμενοι την προστασία και το θαύμα της βοήθειας του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος απαγορεύει τέτοιες απόψεις «εκπειρασμού του Χριστού»: «Μηδέ εκπειράζωμεν τον Χριστόν», λέει κατηγορηματικά (Α΄Κορ.10,9). Δηλαδή «ούτε να προσπαθούμε να δοκιμάσουμε, αν θα μας προστατέψει ο Χριστός». Σ αυτό το μεγάλο αμάρτημα και «κρίμα» πέφτουν, όσοι, πεισματικά, αρνούνται ή δεν επιτρέπουν να φορούν μάσκα μέσα στον ιερό Ναό, σύμφωνα με τη συμβουλή και ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας και του «εις τύπον και τόπον Χριστού» Επισκόπου τους. Και το κάνουν αυτό, απερίσκεπτα και εγωιστικά, με αυτάρεσκη ικανοποίηση, χωρίς να καταλαβαίνουν την «ύβρι» τους απέναντι στο Χριστό, και έχοντας, δυστυχώς, ήρεμη τη συνείδησή τους ενώπιον τού Θεού και των εντολών Του, όπως οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, στους οποίους ο Χριστός είπε τα φοβερά «ουαί» (Ματθ. 23,13 εξ.). Το αποτέλεσμα όσων «εκπειράζουν το Θεό» είναι να αποδοκιμάζονται από το Θεό για την ασέβειά τους, όπως ο εβραϊκός λαός (Δευτ. 6,16. Αριθμ. 14, 22-23 πρλ), και να «πληρώνουν» σκληρό και πικρό τίμημα, όπως βεβαιώνεται και αποδεικνύεται από την πραγματικότητα: Πολλοί από αυτούς μολύνθηκαν μέσα στον ιερό Ναό, αρρώστησαν από κορωνοϊό και πέθαναν (Επίσκοποι, Ιερείς, Μοναχοί, Μοναχές και Πιστοί, στην Ελλάδα και σε άλλες Ορθόδοξες χώρες). Άλλοι, μολύνθηκαν μέσα στον ιερό Ναό, αρρώστησαν από κορωνοϊό, εθεραπεύτηκαν, αναθεώρησαν τις απόψεις τους και συμβουλεύουν τους «ευσεβείς» αντιφρονούντες και όλους να φορούν μάσκα και μέσα στον ιερό Ναό, ως ένα μέτρο αληθινής αγάπης και προστασίας και του εαυτού τους και των αδελφών Χριστιανών και συνανθρώπων. Ο «εκπειρασμός τού Θεού» είναι άλλη μία «μεθοδεία της πλάνης» του Διαβόλου (Εφεσ. 4,14), από την οποία κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να προφυλάσσεται και να προσέχει, με τη Χάρη και το φωτισμό του Θεού Αγίου Πνεύματος, ώστε να μην παγιδευτεί και χάσει τη σωτηρία του, «εκπειράζοντας» εγωιστικά τη δύναμη τού Θεού, με τις πλανεμένες απόψεις του. «Να μην έχομε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας απ’ ό,τι πρέπει να έχομε, αλλά να μας διακρίνει η μετριοφροσύνη και η σύνεση» (Ρωμ. 12,3). Β’  Μαζί με την επιδημία της ασθένειας λόγω του κορωνοϊού, που ταλανίζει όλο τον κόσμο, έχει ενσκήψει στο «πλήρωμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας», στον Ορθόδοξο λαό, η επιδημία ενός «πνευματικού κορωνοϊού», που τον ταλανίζει πνευματικά. Γίνεται, μέσω εντύπων ή προφορικά, διασπορά απόψεων με πολλές «μεταλλάξεις», οι οποίες παρουσιάζονται ως, δήθεν, γνήσια ορθόδοξες και ακριβείς, που προτρέπουν τους Πιστούς σε «απείθεια και άρνηση» των πνευματικών οδηγιών, συμβουλών και εντολών της ηγεσίας «του Σώματος της Εκκλησίας», δηλαδή της Ιεράς Συνόδου, σχετικά με την αντιμετώπιση, από την πλευρά της, των προβλημάτων από τον κίνδυνο μετάδοσης του φοβερού κορωνοϊού και μόλυνσης, που έχει δημιουργήσει εκατομμύρια κρούσματα και νεκρούς.  Οι σποριάδες αυτού του κορωνοϊού, όπως ισχυρίζονται, επικαλούνται τον πόλεμο των σκοτεινών δυνάμεων, των οποίων αυτοί, δήθεν, γνωρίζουν πολύ καλά τις υποχθόνιες μεθοδεύσεις τους και η ηγεσία της Εκκλησίας σιωπά… Η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού, με ασφαλή οδηγό το Θεό Άγιο Πνεύμα και το φωτισμό Του, δεν είναι ένα άτακτο, ασύντακτο «σώμα Πιστών» χωρίς ενότητα, που άγεται και φέρεται κατά τη γνώμη του καθενός. Η Εκκλησία είναι «το μυστικό σώμα του Χριστού» (Α’ Κορ.12,27 πρλ)˙ είναι μία θεανθρώπινη κοινωνία που έχει πνευματική ηγεσία και «ηγουμένους», τους οποίους οι Πιστοί πρέπει να αναγνωρίζουν και να σέβονται και στους οποίους πρέπει να «πείθονται και να υπακούουν», όπως συμβουλεύει ο μέγας Απόστολος Παύλος (Εβρ. 13,17), ώστε να υπάρχει ενότητα, «μία σκέψη, ένα φρόνημα» και όχι «σχίσματα», σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού (Α΄Κορ.1,10). Ο καλός, ώριμος και συνετός Χριστιανός, που τον οδηγεί το Άγιο Πνεύμα, ζει την ορθόδοξη πίστη του μέσα στην Εκκλησία «συνοδικά», δηλαδή με υπακοή στην πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας, στην Ιερά Σύνοδο, όχι σε ακραίες, διχαστικές, άτακτες φωνές θρησκοληψίας, θρησκομανίας και φανατισμού, όχι σε θεωρίες συνωμοσίας, που αποτελούν παγίδα πνευματικής σύγχυσης, ψυχικής αναστάτωσης, σχισμάτων, απομάκρυνσης από την Εκκλησία και στέρηση σωτηρίας. Εκφραστής και τηρητής των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου και εγγυητής της ενότητας με Αυτήν είναι ο Επίσκοπος κάθε ιερής Μητρόπολης. Στις συμβουλές και εντολές του Επισκόπου πρέπει να υπακούει, «πρόθυμα», όλο το «πλήρωμα» της Μητρόπολης (Κληρικοί, Μοναχοί και Πιστοί), ώστε να ζει μέσα στη Χάρη και την ευλογία του Θεού. Ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος διδάσκει, ότι όσοι δεν υπακούουν στον Επίσκοπο και δεν έχουν την ευλογία του, είναι «υπό κατάραν», αποσχίζονται από το ένα και ενιαίο «Σώμα τής Εκκλησίας» και ενεργούν δαιμονικά: «Η ενότητα με τον Επίσκοπο είναι προϋπόθεση της ενότητας με το Θεό και απόδειξη, ότι ο άνθρωπος ανήκει στην Εκκλησία. Ο Επίσκοπος είναι κέντρο αναφοράς της ζωής της Εκκλησίας σε ένα τόπο, είναι εις «τύπον και τόπον Χριστού». Όποιος πράττει κάτι κρυφά από τον Επίσκοπο, λατρεύει το Διάβολο», γράφει ο ιερός Πατέρας στην επιστολή του «Πηρός Σμυρναίους» (P.G. 5,708 εξ). Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να ζούμε «με επίγνωσιν αληθείας της κατ΄ευσέβειαν» (Τίτ.1,1), με βαθιά γνώση της Χριστιανικής αλήθειας που πιστεύουμε, ώστε «να λατρεύουμε τον ζωντανό Τριαδικό Θεό, στον Οποίο ελπίζουμε να σωθούμε με τρόπο ευάρεστο σ Αυτόν, με σεβασμό και ευλάβεια» (Β΄Κορ.4,10.Εβρ.12,28), προκειμένου να μας σκεπάζει με τη Χάρη και το μέγα Του έλεος και να μας σώσει στην ουράνια Βασιλεία Του.

***  ΑΘΑΝΑΤΟΣ! Σαν σήμερα ο Ήρωας Ευαγόρας Παλληκαρίδης οδηγείται στην αγχόνη

του Κων. Α. Οικονόμου, δασκάλου – συγγραφέα     Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης γεννήθηκε στην Τσάδα της Πάφου της μαρτυρικής Κύπρου μας στις 27 Φεβρουαρίου 1938. Το 1949 η οικογένειά του μετακόμισε στο Κτήμα. Σαν μαθητής του Γυμνασίου από το 1950, έζησε τους δύσκολους καιρούς που περνούσε η Κύπρος στην προσπάθειά της να διώξει το ζυγό του Άγγλου κατακτητή που δήλωνε απερίφραστα ότι ουδέποτε θα έδιδε την ελευθερία στους Κυπρίους. Πίστευε ακράδαντα στο δίκαιο του αγώνα της Κύπρου και η όλη πορεία του σημαδεύτηκε ανεξίτηλα, στα 13 του χρόνια, από το ιστορικό Δημοψήφισμα του 1950 όπου με συντριπτικό ποσοστό οι Έλληνες της Κύπρου αξίωναν την Ένωση με τη μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα.  Πρέπει να σημειωθεί ότι καμιά άλλη εποχή της πολυτάραχης ιστορίας της Κύπρου δεν εμπνεύστηκαν τόσοι πολλοί και διαλεχτοί νέοι να αγωνιστούν και να πέσουν στο βωμό της ελευθερίας, γιατί το όραμα ήταν διπλό: Ελευθερία και Ένωση.  Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα, ο Ευαγόρας από νωρίς έγινε ένας φλογερός αγωνιστής, ένας ακατανίκητος επαναστάτης, που με τη δυναμική του προσωπικότητα ενέπνεε τους συμμαθητές του, τους συμπολίτες του, και στο τέλος όλους τους Έλληνες της Κύπρου. Ο έφηβος Ευαγόρας συχνά γεμάτος από το πάθος για ελευθερία, έβρισκε διέξοδο στην ποίηση.  Το ταλέντο και η αγνότητα της ψυχής του μας έδωσαν στίχους, που αντηχούν στις ψυχές όλων των Ελλήνων αλλά και όλων των ανθρώπων που αγωνίζονται για την ελευθερία τους. Την 1 Ιουνίου 1953 (15 ετών), παραμονή της στέψης της βασίλισσας των Άγγλων κατακτητών Ελισάβετ Β’, και με αφορμή την ανάρτηση της Αγγλικής σημαίας στη θέση της Ελληνικής στο Ιακώβειο Γυμναστήριο Πάφου, οργανώθηκε διαδήλωση διαμαρτυρίας από μαθητές.  Ο Ευαγόρας ανναρριχήθηκε στον ιστό και κατέβασε την σημαία του κατακτητή. Τον Απρίλιο 1955 ορκίστηκε μέλος της Ε.Ο.Κ.Α., ενώ στις 19 Ιουνίου 1955 έλαβε μέρος στην ανατίναξη των δικαστηρίων της Πάφου. Στις 17 Νοεμβρίου 1955 συνελήφθηκε για την προσπάθειά του να προστατεύσει συμμαθητή του που δεμένο τον κτυπούσαν Αγγλοι στρατιώτες. 

Κατηγορήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μέχρι την δίκη που θα γινόταν στις 6 Δεκεμβρίου. Όμως, μια μέρα πριν τη δίκη, στις 5 Δεκεμβρίου 1955 (17 ετών), πήγε αντάρτης στα βουνά της Πάφου. Ηταν μια καλά ενέργεια, σοβαρού προβληματισμού και έντονων αισθημάτων, για τους ανθρώπους που αγαπούσε, για τα ιδανικά του, για την πατρίδα του, και για τη λατρεία του για την ελευθερία. Αυτό φαίνεται από τους στίχους του ποιήματος “Λευτεριά”, που άφησε ως αποχαιρετισμό στους συμμαθητές του: “Θα πάρω μιαν ανηφοριά, Θα πάρω μονοπάτια,  Να βρώ τα σκαλοπάτια Που παν στη Λευτεριά.  Θ’ αφήσω αδέρφια, συγγενείς, τη Μάνα, τον Πατέρα,  μεσ’ στα λαγκάδια πέρα, και τις βουνοπλαγιές.  Ψαχνοντας για τη λευτεριά, θα ‘χω παρέα μόνη, κατάλευκο το χιόνι, βουνά και ρεματιές. Τώρα κι αν είναι χειμωνιά, θα ‘ρθει το καλοκαίρι,  τη Λευτεριά να φέρει, σε πόλεις και χωριά.  Μα δεν μπορώ να καρτερώ. Θα πάρω μιαν ανηφοριά,  Θα πάρω μονοπάτια, Να βρώ τα σκαλοπάτια  Που παν στη Λευτεριά. Τα σκαλοπάτια θ’ ανεβώ,  θα μπω σ’ ένα παλάτι, το ξέρω θα ‘ν’ απάτη,  δε θα ‘ναι αληθινό. Μες το παλάτι θα γυρνώ  ώσπου να βρω το θρόνο βασίλισσα μια μόνο  θα κάθεται σ’ αυτόν. Κόρη πανώρια, θα της πω,  άνοιξε τα φτερά σου και πάρε με κοντά σου,  Μονάχ’ αυτό ζητώ.  Το βάπτισμα του πυρός πήρε στην επίθεση κατά του Αστυνομικού Σταθμού Δρούσειας λίγο πριν τα Χριστούγεννα 1955, και η δράση του συνεχίστηκε για 12 μήνες στα χωριά της Πάφου, στο Κτήμα, στη Λευκωσία, στα χωριά Τάλα, Τσάδα, Λυσό, Κινούσα, και αλλού. Την νύκτα της 18 Δεκεμβρίου 1956 (18 ετών) συνελήφθηκε από τους Αγγλους μαζί με άλλους συντρόφους του μεταφέροντας οπλισμό κοντά στο χωριό Λυσός στην Πάφο.  Στις 25 Φεβρουαρίου 1957, όταν κατηγορήθηκε για μεταφορά όπλου, αψηφώντας τις επιπτώσεις, λεοντόκαρδα παραδέχτηκε ενοχή καταδικαζόμενος σε θάνατο. Ακολούθησαν πολλές διαμαρτυρίες τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. Εγινε αίτηση χάριτος προς τη βασίλισσα των Αγγλων κατακτητών, αλλά στην “καρδιά” της 30χρονης μητέρας και βασίλισσας του μεγαλύτερου αποικιακού κράτους δεν υπήρχε ανθρωπιά και δεν έδωσε χάρη. Βέβαια ο Ευαγόρας, η ψυχή της επαναστατημένης “διαψασμένης” για Ελλάδα Κύπρου, ποτέ δεν θα άντεχε τον οίκτο του κατακτητή, τη ντροπή της χάριτος.  Ο Ευαγόρας τελικά απαγχονίστηκε τα μεσάνυχτα της 13ης προς 14ης Μαρτίου 1957. Ηταν 18 ετών μα έγινε αθάνατος. Στο άκουσμα του θανάτου του Ευαγόρα Παλληκαρίδη ο Δωδεκανήσιος Φώτης Βαρέλης, επηρεασμένος από τα νωπά γεγονότα της Ένωσης της ιδιαίτερής του πατρίδας με την Ελλάδα (1948), έγραψε ένα συγκλονιστικό ποίημα-ελεγεία για τον Ευαγόρα. Αξίζει να το θυμηθούμε:  «Εψές πουρνό μεσάνυχτα στης φυλακής τη μάντρα  μες στης κρεμάλας τη θελιά σπαρτάραγε ο Βαγόρας.  Σπαρτάρησε, ξεψύχησε, δεν τ’ άκουσε κανένας.  Η μάνα του ήταν μακριά, ο κύρης τους δεμένος,  οι νιοι συμμαθητάδες του μαύρο όνειρο δεν είδαν,  η νια που τον ορμήνευε δεν είχε νυχτοπούλι.  Εψές πουρνό μεσάνυχτα θάψαν τον Ευαγόρα.  Σήμερα Σάββατο ταχιά όλη η ζωή σαν πρώτα.  Ετούτος πάει στο μαγαζί, εκείνος πάει στον κάμπο,  ψηλώνει ο χτίστης εκκλησιά, πανί απλώνει ο ναύτης,  και στο σκολειόν ο μαθητής συλλογισμένος πάει.  Χτυπά κουδούνι, μπαίνουνε στην τάξη του ο καθένας.  Μπαίνει κι η πρώτη η άταχτη κι η Τρίτη που διαβάζει, μπαίνει κι η Πέμπτη αμίλητη, η τάξη του Ευαγόρα. – Παρόντες όλοι; – Κύριε, ο Ευαγόρας λείπει. – Παρόντες, λέει ο δάσκαλος∙ και με φωνή που τρέμει: – Σήκω Ευαγόρα, να μας πεις ελληνική ιστορία.  Ο δίπλα, ο πίσω, ο μπροστά, βουβοί και δακρυσμένοι,  αναρωτιούνται στην αρχή, ώσπου η σιωπή τους κάμνει  να πέσουν μ’ αναφιλητά ετούτοι κι όλη η τάξη.  – Παλληκαρίδη, άριστα, Βαγόρα, πάντα πρώτος,  στους πρώτους πρώτος, άγγελε πατρίδας δοξασμένης,  συ μέχρι χθες της μάνας σου ελπίδα κι αποκούμπι,  και του σχολειού μας σήμερα Δευτέρα Παρουσία.  Τα ‘πε κι απλώθηκε σιωπή πα’ στα κλαμένα νιάτα,  που μπρούμυτα γεμίζανε της τάξης τα θρανία,  έξω απ’ εκείνο τ’ αδειανό, παντοτινά γεμάτο».  

Αυτό το αριστούργημα περιεχόταν στο παλιό, προ του 2006, βιβλίο Γλώσσας της Στ΄ Δημοτικού, στο γ΄ τεύχος.  Δεν άρεσε στους ιθύνοντες της Παιδείας μας, που έπαψε να είναι Εθνική. Τους φάνηκε προφανώς «εθνικιστικό». Για ηρωισμούς θα μιλάμε τώρα στους μαθητές, άλλωστε αίματα και κόκαλα, θα δημιουργήσουν ψυχολογικά προβλήματα στα παιδιά, δεν θα κοιμούνται, θα βλέπουν εφιάλτες. Άλλωστε οι μαθητές μας σήμερα καλούνται να αξιοποιήσουν τις “νέες γνώσεις” της πολυπολιτισμικής, χρεοκοπημένης, γενικής, άνοστης και ανούσιας εκπαίδευσης που θα βγάλει ικανούς χλιαρούς πολίτες μιας παγκόσμιας “σούπας” πολιτισμών, μιας σούπας που δε θα συνάδει με ηρωισμούς και επαναστάσεις.  Ενώ «οι συνταγές μαγειρικής», «οι οδηγίες χρήσης καφετιέρας», «η Σόνια, η γάτα που έγινε ήρωας» και τόσα άλλα κεντρικά αναγνώσματα “λογοτεχνίας” ή καλύτερα “λογοχρησίας, ανταποκρίνονται πλήρως στην υψηλή αποστολή της διά βίου….απαιδευσίας. Βγαίνει ο Παλληκαρίδης από τα βιβλία για να μπει στη θέση του συνταγή για μακαρόνια με κιμά.  Αχ, πατρίδα «εκεί που κρεμούσαν οι καπεταναίοι τ’ άρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια». Στις κρίσιμες ώρες που περνάμε, κάτω από το μανδύα της οικονομικής κρίσης και μέσα στο κρυφό ροκάνισμα αξιών της πατρίδας μας, όσοι Έλληνες, πρέπει να βροντοφωνάξουμε: «Σήκω Ευαγόρα, σήκω Λεωνίδα, σήκω Παλαιολόγε, σήκω Νικηταρά, σήκω Διάκο, σήκω Παύλε, σήκω Δαβάκη, να μας πείτε ελληνική ιστορία.   https://youtu.be/-kDjQwgmENE  .- 

***  Καθαρά Δευτέρα στην Καλαμάτα: Αυξημένη η κίνηση στα καταστήματα με σαρακοστιανά και λαγάνες Καθαρά Δευτέρα στην Καλαμάτα: Αυξημένη η κίνηση στα καταστήματα με σαρακοστιανά και λαγάνες

Καθηλωμένοι οι χαρταετοί 

Καθαρά Δευτέρα σήμερα και αρκετοί είναι οι καταναλωτές που από το πρωί σπεύδουν να ψωνίσουν τα πατροπαράδοτα σαρακοστιανά, ενώ φυσικά από το τραπέζι δε λείπει η λαγάνα, με την τιμή της να κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα.  Αυξημένη είναι και η κίνηση στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας και ειδικά στο τμήμα με τα ψαράδικα, ενώ από τον κεντρικό διάδρομο οι καταναλωτές προμηθεύονται τα υπόλοιπα για το σημερινό τραπέζι. 

Ωστόσο, ο καιρός δε στάθηκε σύμμαχος στο πέταγμα του χαρταετού, αφού λίγο πριν από τις 10 ξεκίνησε η βροχή, με όσους πωλούν χαρταετούς να προσπαθούν να τους προστατέψουν.  Χρόνια Πολλά και Καλή Σαρακοστή από εμάς!

***   «ΘΑΡΡΟΣ» 19 Φεβρουαρίου 1908: Η… αποκρηάτικη κίνησις «ΘΑΡΡΟΣ» 19 Φεβρουαρίου 1908: Η… αποκρηάτικη κίνησις

Πρέπει, αν όχι δια τίποτε άλλο, δια την… ιστορίαν να περιγράψωμεν την… αποκρηάτικην κίνησίν μας. Όλοι αναμένομεν την Αποκρηάν αυτήν, αλλά όχι με τόσο κρύο και πάγο.  Η πλατεία η οποία ως συνήθως δέχεται τους μασκαράδες, παρίστα όψιν θλιβεράν. Όλος ο κυκλοφορών κόσμος με εσταυρωμένα τα χέρια και εν προσοχή ενόμιζε κανείς ότι ευρίσκεται εν κηδεία. Και πράγματι εκήδευε την Αποκρηάν. Εις την σεμνήν και ιεράν αυτήν τελετήν παρουσιάσθησαν και μερικοί… ασεβείς. Παρουσιάσθησαν δια μασκαράδες και ο κόσμος εξεπλήσσετο που έβλεπε τοιούτον θέαμα. Μερικοί μάλιστα εν αγανακτήσει τους έλεγον: -Δεν ντρέπεσθε, που κάνετε τους μασκαράδες… -Ένας εβγήκε μουτζουρωμένος δια… μασκαράς. Πράγματι μουντζούρωμα ήθελε και καθώς ήτο μαύρος, απαίσιος, έτρεπε τον κόσμον εις φυγήν, ο οποίος δεν ηδύνατο να το βλέπη, ή αν είχε την δύναμιν αυτήν θα τον μαύριζε πραγματικώς στο ξύλο. Αλλά την θλιβερωτέραν εικόνα παρουσίαζε η φουστανέλλα, η οποία – η δυστυχής – είχε καταδικασθή δια μασκάρευμα. Καταδίκη μεγαλυτέρα δεν ηδύνατο να γίνη δι’ αυτήν. Και μέχρι της μεσημβρίαν αυτή η εικών η θλιβερά παρουσιάζετο. Μετά μεσημβρίαν οι μασκαράδες αυτοί των μασκαράδων διεσπάρησαν ανά τας συνοικίας και μετέδωσαν το πένθος σαν νεκρώσιμα προγράμματα και έμαθεν ο κόσμος την κηδείαν και εμαζεύθη το απόγευμα εις την πλατείαν να συνοδεύση εις την τελευταίαν της κατοικίαν την κακομοίραν την Αποκρηά, η οποία είχε την ανοησίαν να μας επισκεφθή. Και τοιουτοτρόπως παρουσιάζετο η νεκρική πομπή μεγαλοπρεπεστέρα. Αλλά και οι αναιδείς έγιναν περισσότεροι. Άγνωστον πόθεν ερχόμενοι – η αστυνομία ενήργησε δραστηρίως ανακρίσεις, αλλά δεν κατόρθωσε να το ανακαλύψη – έκαμαν την εμφάνισίν των 23 επί όνων και ο κόσμος δεν είχε λίθους άλλως θα τους ελιθοβόλει. –Ορίστε, ήλθαν και του λόγου τους για μασκαράδες, έλεγον όλοι. Ο κόσμος περιπατούσε. Κύτταζε, δεν έβλεπε τίποτε και έτσι περνούσεν η ώρα. Τα μαγαζιά, αν μερικά η πλεονεξία του ιδιοκτήτου των τα είχεν αφήση ανοικτά, έκλειον χάριν σεβασμού, ως γίνεται συνήθως εις τας κηδείας.  Επέρασεν ένα κάρρο μ’ ένα νεκρόν και διέχυσε παντού την… νέκραν.  Έκαμαν την διέλευσίν των μασκαράδες τινές μέσα σε μία άμαξαν και ο κόσμος αποτροπιαζόμενος δεν έδωκε προσοχήν.  Επέρασε και πάλιν και η αυτή αδιαφορία.  Και αυτοί επειδή έβλεπον, ότι δεν εξετιμάτο η μασκαρωσύνη των, ήρχισαν να κτυπούν τον κόσμον με στάρι και στραγάλια, οι αθεόφοβοι δια να τον αναγκάσουν να τους κυττάξη, αλλά πού μπορούσε να δη κανείς…  Μετ’ αυτούς επέρασε μία άμαξα με κορίτσα μασκαροποιημένα μερικά, τα οποία επειδή έβλεπαν ότι δεν κυττάει ο κόσμος έδειξαν τα φυσικά μούτρα των, τα οποία μπορούσε να τα κυττάξη κανείς χωρίς να πη: μ’ αυτά τα μούτρα ήλθατε να κάμετε απόκρηα;  Κατόπιν επέρασαν μασκαράδες μουσικοί ωρυόμενοι και οργανιζόμενοι και ο κόσμος εφώναζε: Βαβυλωνία.  Κατά το διάστημα αυτό επήλθεν ολίγη διακοπή και πάλιν επανελήφθη η νεκρική πομπή και εξηκολούθησε μέχρις εσπέρας, αναβληθείσης της κηδεύσεως δια την επομένην Κυριακήν. Καθ’ όλην την νύκτα ο κόσμος αντί να κλαίη και να οδύρεται δια τον θάνατον της Απόκρηας, επροτίμησε να κοιμηθή ενωρίς, κατακουρασμένος από την θλιβεράν εικόνα της ημέρας, εξαιρέσει εκείνων, οι οποίοι επυροβόλουν μέχρι της πρωίας επί το επισημότερον συμμετέχοντες εις την κηδείαν. Κατά γενικήν δ’ απαίτησιν παραθέτομεν το πρόγραμμα της κηδείας  ΚΗΔΕΙΑ  Την προσφιλή ημών Απόκρηαν  Θανούσαν εκ της γενικής αδιαφορίας και της νέκρας, κηδεύουμεν την προσεχή Κυριακήν 24 Φεβρουαρίου.  Καλούμεν πάντας να προσέλθωσιν και να συνοδεύσωσι την εκφοράν της.  Η τεθλιμμένη  Η ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝ  Υ.Γ. Τας ταινίας του φερέτρου θα ανέχωσιν ο Δήμαρχος, ο Εμπορικός Σύλλογος, τα Σωματεία, και λοιποί επιστήμονες της πόλεως.  Επικηδείους θα εκφωνήσωσι πολλοί εξαίροντες τας… αρετάς της μεταστάσης.  Δι’ ειδικού προσκλητηρίου θα κανονισθούν τα της κηδείας.  ΓΝΩΣΤΟΣ  ______________     ΤΡΙΗΜΕΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ    «ΘΑΡΡΟΣ» 26 Φεβρουαρίου 1908  Η αποκρηάτικη τριήμερος επιθεώρησις δεν έχει τι το εξαιρετικόν δια ν’ ασχοληθή τις επ’ αυτής.  Η παγερότης, η αρξαμένη από της παρελθούσης Κυριακής, είχε κατά φυσικόν λόγον αύξησιν και το Σάββατον, την παραμονήν της Αποκρηάς, ασυνήθης ακινησία εβασίλευεν εις όλην την πόλιν. Ουδεμία παρασκευή δια την αύριον, ουδέν ενδιαφέρον.  Ο κόσμος ο καφενόβιος και ο περιπατητικός εις την θέσιν του. Όλα τακτικά και ήσυχα, ως ο πολιτισμός επιβάλλει και η αστυνομική διάταξις κελεύει!  Και τοιουτοτρόπως διήλθεν όλη η ημέρα του Σαββάτου και ο κόσμος το βράδυ ευρέθη εις το σπίτι του, έτοιμος προς… ύπνον, όπερ και εγένετο.  Η Κυριακή έκαμε την εμφάνισίν της σκυθρωπή και απειλητική εις βροχήν και μ’ όλο το δίκηο της.  Ευτυχώς το λόγιον, ότι «η ημέρα φαίνεται από το πρωί», διεψεύσθη και η μεσημβρίαν εύρε πολύν κόσμον κυκλοφορούντα εν τη πλατεία και εκυκλοφόρει δε ως γνήσιος τοιούτος και ουχί κίβδηλος, μασκαράς δηλαδή και δια τούτο δεν παρουσίαζε τι το ασύνηθες.  Οι μασκαράδες δεν είχον κάμη ακόμη την εμφάνισίν των. Εις όλες τις γειτονιές έβλεπε κανείς παρομοίαν κίνησιν κόσμου και κανέν τραγουδάκι μετά… προσοχής όμως.  Μετά το μεσημέρι η κίνησις ολονέν καθίστατο ζωηροτέρα. Ο διαρκώς απειλών ουρανός υπεχώρει εις την ευδίαν αρχιζόντων να εμφανίζονται των μασκαράδων.  Πολλοί μετημφιεσμένοι διήρχοντο των πλατειών, όπου εν θρησκευτική σιγή εκάθητο ο κόσμος, και εκίνουν αυτόν ολίγον. Θορυβώδεις έτρεχον επάνω – κάτω και τούτους διεδέχοντο άλλοι και αισθητή οπωσούν κίνησις παρουσιάζετο. Άλλοι εντός αμαξών θέλοντές τι να παρουσιάσουν και να σατιρίσουν συνεπλήρουν την κίνησιν. Ο κόσμος ήρχισε να τρέχη παντού. Εις τις γειτονιές αληθή πανήγυρις, τραγούδια, γλέντια, ήσυχα μεν, αλλά οπωσδήποτε ευχάριστα. Το ιστορικό τούμπανο με την φλογέρα εκτύπαγε το κλέφτικο και το αρβανίτικο. Από τα μαγαζάκια έβγαινεν η φωνή των μεθυσμένων και από τα σπιτάκια των κοριτσιών της γειτονιάς το καλαματιανό.  Θεατής κόσμος ήδη είχε καταλάβη την πλατείαν συνακολουθούμενος και από γυναικείον τοιοιύτον, ο οποίος φαίνεται εβγήκε δια το εξαιρετικόν της ημέρας, χάριν των μασκαράδων. Ούτω τα διάφορα καφενεία παρουσίαζον μίαν ωραίαν ανθοδέσμην και οι εξώσται της πλατείας συνεπλήρουν την εικόνα. Ο κόσμος ασφυκτικώς συνωθείτο και ησφυκτία κανείς να βλέπη τοιούτο… νεκρόν φαινόμενον. Οι μετημφιεσμένοι διήρχοντο συχνά. Εις ποδηλάτης παρουσίαζεν ωραίαν εικόνα. Ο αθάνατος Μαντζώρος, ακολουθούμενος από πτωχούς και υψών λευκήν σημαίαν, κατεκεραύνωνε τους πλουσίους, ο οποίοι δεν γλεντούν και ύψωσε την επαναστατικήν σημαίαν υπέρ των διασκεδαζόντων πτωχών, ως τέλειος σοσιαλιστής. Ο λόγος του ρήτορος εχειροκροτήθη και η σημαία διελθούσα όλην την πόλιν εκήρυσσε τας νέας ταύτας αρχάς του… σοσιαλιστού αρχηγού και έκανε τον κόσμον να τρέχη όπισθεν και να παράγεται ούτω μία κίνησις ζωηρά.  Άλλοι εντός αμαξών με μουσικά όργανα και άλλοι με μάσκες έκαμον την διέλευσίν των και εξυπνούσαν τον κόσμον, ο οποίος είχε τάσιν προς νάρκην.  Μία πολυπληθής παρέα εντός αμάξης αμασκάρευτος ήτο θορυβώδης και εβαρούσε τον κόσμον με φασόλια και κομφετί και εκίνει τον κόσμον ήθελε και δεν ήθελε, διότι ούτος προ της εμφανίσεώς των ετρέπετο εις φυγήν και ούτως εκινείτο!  Τρεις άλλοι σε μια άμαξα με μάσκα ήσαν οι θορυβωδέστεροι. Είχον γεμίση την άμαξαν κομφετί, κουφέτα, φασόλια, κούκλα. Οι αθεόφοβοι δεν αφήκαν κανένα απείρακτον. Τα μπαλκόνια, τα οποία έστενον κόσμου εστέναζον με την εμφάνισίν των.  Ο εν πλατεία καθήμενος κόσμος ησθάνθη επανειλημμένως την διέλευσίν των κτυπηθείς μετά εν τη αμάξη αναλόγως της θέσεώς του. Βλέπετε, εγένετο διάκρισις. Ιδίως δε εις τις γειτονιές συνήπτετο μάχη με τον κόσμον. Μερικά όμως κορίτσα προς τον Νέον Δρόμον… ωργανωμένα καταλλήλως εις σώμα πολεμικόν αντέταξαν ηρωικήν άμυναν, αλλά εκ των λυσσωδών επιθέσεων αυτών υπερχώρησαν κατησχυμένα.  Η προς τον Νέον Δρόμον δε γειτονιές εμαρτύρησαν με την επίθεσιν αυτών. Το ενθυμούνται ακόμη. Συνήφθησαν μάχαι εκ του συστάδην και πολλοί προσεπάθησαν να τους νικήσουν και να τους ανακαλύψουν, αλλά δεν κατέστη δυνατόν. Ημείς όμως δια της επαγγελματικής αντιλήψεώς μας παραδίδομεν τα ονόματα των προς την κοινήν περιέργειαν ήσαν οι Κου Λ. και Κ!  Τοιουτοτρόπως κάποια κίνησις μέχρι της εσπέρας παρετηρήθη, αν όχι ευχάριστος, τουλάχιστον υποφερτή και το εσπέρας ενωρίς απεσύρθη ο κόσμος εις το σπίτι του.  Μετημφιεσμένοι καθ’ όλην την νύκτα έτρεχον καθ’ όλας τας διευθύνεις. Τραγούδια ηκούοντο παντού και ήχοι οργάνων εβεβαίουν ότι εγλεντούσεν ο κόσμος. Περίπολοι διέσχιζον την πόλην επιβλέπουσαι τον τακτικώτατον και ησυχώτατον κόσμον. Εις τα ζυθοπωλεία πολλοί έμενον πέραν του μεσονυκτίου και η χθεσινή εξημέρωσε περισσότερον θυμωμένη από την προηγουμένην.  Ο ουρανός συννεφιασμένος ηπείλει βροχήν και αεράκι ολίγον κρυερό εκράτει τον κόσμον εις τα ίδια. Κατά την μεσημβρίαν όμως ήρχισε κάποια κίνησις.  Πλημμύρα αληθής εις τα παντοπωλεία. Όλα τα σαρακοστιανά ηγοράζοντο εκτός του μαύρου χαβιαριού, το οποίο ετιμάτο τον στρογγυλόν αριθμόν 44 δραχμάς! Ο κόσμος έσπευδεν εις τας εξοχάς φοβισμένος όμως δια τον καιρόν και πολλοί κατεσκήνουν εις τα ζυθοπωλεία, τα οποία ήρχισαν αμέσως εξαιρετικώς να κινώνται! Και με όλον δε το απειλητικόν του καιρού, πολλοί δεν εφοβήθησαν και ηρωϊκώτατα έκαμαν την έξοδόν των ανά τας εξοχάς.  Η Αγία Σιών, ο Αλμυρός, τα Γιαννιτσάνικα, το μέρος των Αγίων Αναργύρων και τα περιβόλια εδέχθησαν αρκετόν κοσμάκην και τον επεριποιήθησαν σαρακοστινώτατα.  Έβλεπε κανείς τας αμάξας φορτωμένας σαρακοστιανά και εξεπλήσσετο με την… όρεξιν του κόσμου, ο οποίος την προηγουμένην εκοιμάτο. Πώς εξύπνησεν αμέσως και είχεν τοιαύτην όρεξιν!  Εννοείται και η εορτή δ’ αύτη των Κουλούμων η ποιητική και ωραία δεν εωρτάσθη όπως έπρεπε και υπελείφθη και των περασμένων χρόνων.  Εις τους Αγίους Κωνσταντίνους αληθής πανήγυρις ήτο. Χιλιάδες κόσμου εγλεντούσαν. Γυναικοπλημμύρα καταπλήσσουσα, χοροί και όργανα έδιναν και έπαιρναν μέχρις εσπέρας. Όλα η ευρυτάτη έκτασις ήτο κοσμοπλημμυρισμένη και παρουσιάζετο μία ενθουσιώδεστάτη εικών. Ολονέν δε έτρεχεν ο κόσμος και το βράδυ επανήρχετο παράγων ζωηροτάτην κίνησιν.  Εις το Νησίον  Εις την γείτονα Μεσσήνην εις την οποίαν εξαιρετικώς και μετά τινός επισημότητος ούτως ειπείν εορτάζεται η εορτή αύτη, εφέτος δε εσημείωσε σπουδαίαν επιτυχίαν. Και εκεί δεν είχεν όρεξιν ο κόσμος. Εν τη σημαιοστολισμένη πλατεία εκινείτο μέχρις της εσπέρας ο κόσμος εις μερικά μέρη παρετηρείτο κάποια κίνησις, αλλά όχι όπως εγένετο εις… ένδοξα χρόνια.  Από την πόλιν μας πολλοί έσπευσαν εις Νησίον, τα τραίνα μέχρις της μεσημβρίας μετέφερον πολύν κοσμάκην.  Εκεί φουστανελλοφόροι λεβένται και λοιπαί παρέαι εγλεντούσαν και εις τον τόπον του Κρεμάσματος, πολύς κόσμος συνέρρεε και εκρεμάτο χωρίς να το καταλάβη και όλοι εκρεμάσθησαν, διότι ήσαν δια κρέμασμα!!  Όλοι οι προστρέξαντες επισκέπται προσέδωσαν ζωηρά κίνησιν. Οι Νησιώται τούς επεριποιούντο και ούτοι διέτρεχον την πόλιν απολαμβάνοντες του σημαιοστολισμού αυτής και των χορών των γειτονιών, των γυναικών και ανδρών, χορεψάντων μετά εγχωρίων μουσικών οργάνων. Μέχρις εσπέρας. Περί το εσπέρας επέστρεψεν ο κόσμος εις τα ίδια ευχαριστημένος με τον εαυτόν του ότι… ήσυχα διεήλθε την ημέραν και εν ειρήνη και ομονοία και σήμερον Σαρακοστήν θα επαναλάβη την δουλειάν του. Τοιουτοτρόπως επιθεωρήσαντες το τριήμερον, υποβάλλομεν την έκθεσίν μας, ευχόμενοι Καλήν Σαρακοστήν και αν δεν έγινε καλή η επιθεώρησις, δεν φταίμε εμείς. Αίτιοι είναι οι μασκαράδες…  Φωτογραφία: karnavalimessinis2013.blogspot.com

***  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ! «Κραυγή» απόγνωσης από 43 σεισμόπληκτες οικογένειες στο Αίγιο – Τους κάνουν έξωση και τους κόβουν ρεύμα και νερό (ΦΩΤΟ)

Απίστευτα πράγματα από ένα κράτος σε σήψη… Σοκάρει η καταγγελία σεισμόπληκτης χήρας μητέρας τεσσάρων παιδιών στο Αίγιο η οποία είδε την ζωή της να καταστρέφεται από το σεισμό του 1995 μαζί με άλλες 43 οικογένειες Η εν λόγω κυρία όπως και οι 43 ακόμα οικογένειες, διαμένει με τα τέσσερα παιδιά της στον οικισμό «Τριάντειο» που  βρίσκεται στη περιοχή Μεσσηνέζη Αιγίου και αποτελείται από κοντέινερς τα οποία υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, συγκεκριμένα από το μεγάλο σεισμό του 1995. 

 Πρόσφατα η καταγγέλλουσα και οι υπόλοιποι διαμένοντες στον οικισμό είδαν κολλημένη στην πόρτα τους εξώδικη καταγγελία από την Δήμο Αιγιαλίου η οποία τους γνωστοποιεί ότι δεν δικαιούνται πλέον να διαμένουν στο εν λόγω κοντέινερ και τους καλεί να αποχωρήσουν από αυτό μέχρι την καταληκτική ημερομηνία στις 15/4 ενώ ΔΕΔΗΕ και ΔΕΥΑ θα διακόψουν τις παροχές ρεύματος και νερού μετά την εν λόγω ημερομηνία προκειμένου να απομακρυνθούν τα κοντέινερ από την περιοχή.  Δείτε την φωτογραφία του εξώδικου που απέστειλε ο Δήμος τις σεισμόπληκτες οικογένειες αποκλειστικά στο «VoiceNews» 

*** AΠΟΚΑΛΥΨΗ – Η ΝΔ ‘πρόδωσε’ την ομόδοξη Σερβία

Ως εθνική προδοσία θα εκλάμβανε η πλειοψηφία των Σέρβων την αναγνώριση του Κοσόβου ως ανεξάρτητου κράτους. Η Σερβία που είναι αδελφική χώρα με την Ελλάδα, μάλλον αδυνατεί να καταλάβει την ψήφο του Έλληνα Ευρωβουλευτή Β. Μειμαράκη.  Ο επικεφαλής της ευρωομάδας της ΝΔ Μειμαράκης, ως μέλος της Επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ ψήφισε ΥΠΕΡ σε έκθεση που ζητά την αναγνώριση του Κόσσοβου. Image

Image Το ψήφισμα μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ Το  Κόσσοβο – είναι το ιστορικό λίκνο του σερβικού λαού, και η  αναγνώριση της ανεξαρτησίας της περιοχής σημαίνει πολιτική εξόντωση  για κάθε Σέρβο  πολιτικό. Η αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου είναι ένα πολιτικό ταμπού για τους Σέρβους. Εν τω μεταξύ η αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου από  τη Σερβία  είναι η κύρια προϋπόθεση για την ένταξη της στην ΕΕ. Με την ψήφο του ο κος Μειμαράκης ‘χτύπησε’ την ομόδοξη Σερβία . Πρόκειται για μια «εγκληματική» στάση ενάντια στο Εθνικό μας συμφέρον αλλά και σε αυτό της αδερφής χώρας Σερβίας https://twitter.com/e_fragkos/status/1371455713390817280

***  Όπλα απόλυτης προτεραιότητας για τη Πολεμική Αεροπορία: Βόμβες stand-off και μίνι πύραυλοι cruise

Μία από τις πιο σημαντικές παρατηρήσεις που εντοπίσαμε στα σχόλια σας σχετικά με τους πυραύλους οριζόντιας πτήσης (cruise), μεγάλης ακτίνας και ακρίβειας, είναι ότι η τιμή αγοράς τους είναι εξαιρετικά υψηλή. Για οποιαδήποτε χώρα, όχι μόνο για την Ελλάδα.  κείμενο Γιάννης Νικήτας   Το ποσό των 1,5 ή 2 και περισσότερων εκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά κάθε τέτοιου όπλου, το καθιστά αυτόματα ακατάλληλο για την καταστροφή τακτικών στόχων. Επομένως συγκεντρώσεις προσωπικού, άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα, αντιαεροπορικά συστήματα μικρής και μέσης ακτίνας, κοινές κτιριακές εγκαταστάσεις, είναι ορισμένοι μόνο από τους στόχους για τους οποίους οι πύραυλοι cruise είναι ακατάλληλοι, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους τους. Για την καταστροφή τέτοιων στόχων λοιπόν, αναπτύχθηκε μία ξεχωριστή κατηγορία όπλων αέρος – εδάφους που θα δούμε ακολούθως. Είναι οι κατευθυνόμενες βόμβες που παράλληλα εξοπλίζονται και με μηχανισμούς πτερύγων και οι μικροί πύραυλοι οριζόντιας πτήσης που πρακτικά διαφέρουν μόνο ως προς το ότι διαθέτουν κινητήρα για να πετούν αυτόνομα σε μεγαλύτερες αποστάσεις. 

Εδώ και 20 περίπου χρόνια παγιώθηκε η ιδέα της τοποθέτησης μηχανισμού πτερύγων και συστημάτων καθοδήγησης INS/GPS σε συμβατικές βόμβες προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσβάλουν σταθερούς στόχους, ανεμοπορώντας σε σαφώς μεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση με τις βόμβες κατεύθυνσης λέιζερ και κατόπιν και αυτές που αξιοποιούν καθοδήγηση INS/GPS (JDAM) και που κατάργησαν την ανάγκη κατάδειξης του στόχου. Το σημαντικότερο μειονέκτημα αυτών των καθοδηγούμενων βομβών, όπως και των συμβατικών που αντικατέστησαν, είναι ότι η οριζόντια απόσταση που διανύουν μετά την άφεση τους, είναι ανάλογη του ύψους που πετά το αεροπλάνο που τις μεταφέρει. Είναι μειονέκτημα γιατί το εκθέτει στην εχθρική αντιαεροπορική άμυνα. Η ακτίνα μίας JDAM για παράδειγμα, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 28 χιλιόμετρα, υπό την προϋπόθεση ότι η άφεσή της θα πρέπει να γίνει από ύψος πολύ μεγαλύτερο των 30.000 ποδών. 

Μία απόπειρα που έγινε για την αναβάθμιση του κιτ JDAM, έτσι ώστε να φέρει και πτυσσόμενες πτέρυγες προκειμένου να δώσει σε συμβατικές βόμβες χαρακτηριστικά ανεμοπορούντος όπλου (JDAM-ER/ Extended Range)), τελικά δεν προχώρησε. Μόνο η κυβέρνηση της Αυστραλίας, που μάλιστα συμμετείχε στο πρόγραμμα ανάπτυξης του εν λόγω κιτ, το αγόρασε. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν αγόρασαν ποτέ το κιτ JDAM-ER γιατί μπορούσε να προσαρμοστεί μόνο σε βόμβες των 500 λιβρών, αυξάνοντας την ακτίνα τους μέχρι τα 65 χιλιόμετρα. Και γιατί μπορούσε να πλήξει μόνο σταθερούς στόχους. Σημαντικότερος εκπρόσωπος των ανεμοπορούντων κατευθυνόμενων βομβών ακριβείας, είναι το ισραηλινό κιτ SPICE (Smart, Precise Impact, Cost-Effective). Αυτό επιβεβαιώνεται και από το ότι έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία σε σχέση με όλα τα αντίστοιχα δυτικά όπλα, περιλαμβανομένων και των αμερικανικών JDAM, παρά τη χαμηλότερη τιμή τους. 

Το κιτ αυτό μετατρέπει τις απλές βόμβες 1000 (450 κιλά) και 2000 λιβρών (900 κιλά), σε όπλα stant-off με ακτίνα 60 τουλάχιστον χιλιομέτρων και ακρίβεια τριών μέτρων (CEP) για το SPICE 2000 (βόμβες MK-84, BLU-109, RAP-2000). Ακόμα μεγαλύτερη είναι η ακτίνα για το κιτ SPICE 1000 (περί τα 120 χιλιόμετρα) που περιλαμβάνει και πτέρυγες και μπορεί να τοποθετηθεί σε συμβατικές βόμβες (MK-83, MPR1000, BLU-110, RAP-1000). To κιτ SPICE 2000 βάρους 150 κιλών σχεδόν διπλασιάζει το μήκος της βόμβας Mk.84 σε 4,2 μέτρα. Στο ρύγχος βρίσκονται τέσσερα σταθερά πτερύγια, εκτεπάσματος 60 εκατοστών.  Στο ουραίο τμήμα βρίσκονται τέσσερα τραπεζοειδή πτερύγια εκπετάσματος 1,2 μέτρων και πίσω τους υπάρχουν άλλα τέσσερα κινούμενα πτερύγια ελέγχου με εκπέτασμα 70 εκατοστών. Το SPICE 2000 πετά στη μέγιστη ακτίνα του με άφεση από μεγάλο ύψος (42.000 πόδια) και υψηλή υποηχητική ταχύτητα. Στο μικρότερο SPICE 1000, τα πτερύγια ρύγχους δεν υπάρχουν. Αντιθέτως έχουν τοποθετηθεί πτέρυγες που εκτείνονται επιτρέποντας μικρότερη γωνία κατολίσθησης και άρα μεγαλύτερη οριζόντια απόσταση από το σημείο άφεσης. Το συγκρότημα ρύγχους του SPICE περιέχει μονάδα καθοδήγησης GPS/INS και ηλεκτροπτικό ερευνητή διπλής διαμόρφωσης, CCD και υπέρυθρης απεικόνισης (ΙR), αποδίδοντας ικανότητα προσβολής όλο το εικοσιτετράωρο. Το σύστημα καθοδήγησης επίσης χρησιμοποιεί αντιπαραβολή εικόνας (scene-matching guidance) για Αυτόνομη Πρόσκτηση Στόχου (ΑΤΑ). Στο πίσω τμήμα του όπλου υπάρχει υποδοχή (slot) για εισαγωγή εμπορικής κάρτας μνήμης (64ΜΒ), ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται σε κοινές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Το ουραίο συγκρότημα περιέχει τα ηλεκτρονικά καθοδήγησης, ελέγχου πτήσης και διασύνδεσης με το αεροσκάφος, την παροχή ισχύος, τους μηχανισμούς ενεργοποίησης πτερυγίων και την προαιρετική ζεύξη δεδομένων. Μετά την άφεση από το αεροσκάφος, το SPICE χρησιμοποιεί καθοδήγηση GPS/INS. Περί τα 17 χιλιόμετρα από τον στόχο ενεργοποιούνται οι ηλεκτροοπτικοί αισθητήρες που αναζητούν τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής του στόχου. Η προαιρετική ψηφιακή ζεύξη δεδομένων επιτρέπει την παρέμβαση του πληρώματος στη στοχοποίηση. Στην περίπτωση αυτή όμως, απαιτείται η μεταφορά ατρακτιδίου ζεύξης δεδομένων στο μαχητικό-πλατφόρμα. Η συμβολογία καθοδήγησης του όπλου από τον χειριστή, παρουσιάζεται στο HUD. Για όλους αυτούς του λόγους η οικογένεια των κιτ SPICE έχει επιτύχει σημαντική εμπορική επιτυχία. Οι Αμερικανοί αποπειράθηκαν αρχικά να διασφαλίσουν stand-off δυνατότητα μέσω της ανάπτυξης ενός όπλου (όχι κιτ προσαρμογής σε βόμβες) καθοδήγησης INS/GPS, βάρους 250  λιβρών (113 κιλκών) για σταθερούς στόχους, που ονόμασαν Small Diameter Bomb. To αρχικό συμβόλαιο υπογράφηκε από τη Boeing το 2005, αλλά το πρόγραμμα εγκαταλείφθηκε. Η Raytheon ήταν αυτή που κέρδισε το συμβόλαιο για το περισσότερο εξελιγμένο SDB II, ή GBU-39/B StormBreaker που πλέον εισέρχεται μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων σε υπηρεσία στην Αμερικανική Αεροπορία (https://defencereview.gr/kathysterisi-enos-etoys-stis-paradose/). Σε αντίθεση με το SDB I, το StormBreaker μπορεί να καταστρέψει και κινούμενους στόχους. Μετά την άφεση κατευθύνεται προς την περιοχή του στόχου με καθοδήγησης INS/GPS. Το πλήρωμα του μαχητικού από το οποίο έγινε η άφεση, μπορεί να αλλάξει την πορεία του όπλου, επικοινωνώντας με αυτό μέσω data link (Link 16). Η μέγιστη ακτίνα του αναφέρεται ότι ανέρχεται σε 110 χιλιόμετρα και περιορίζεται στα 75 περίπου για κινούμενους στόχους.  Για τη φάση πρόσκτησης του στόχου (ΤΑ-Target Aquisition), χρησιμοποιεί αισθητήρα ραντάρ χιλιοστομετρικού μήκους κύματος, μη ψυχόμενο αισθητήρα IR και ημιενεργό λέιζερ. Το όπλο σε ημι-αυτόνομη λειτουργία κατηγοριοποιεί συγκεκριμένη κατηγορία στόχων. Η κοίλου γεμίσματος εκρηκτική θραυσματογόνος πολεμική κεφαλή του StormBreaker είναι επαρκής εναντίον συγκεντρώσεων προσωπικού, τεθωρακισμένων οχημάτων, κοινών κτιρίων, σκαφών επιφανείας μικρού μεγέθους και γενικά “μαλακών¨στόχων. Λόγω της ιδιότητάς του αυτής, προς αποτροπή πρόκλησης παράπλευρων απωλειών, αποδόθηκε έμφαση από τους Αμερικανούς στη μεταφορά μεγάλου αριθμού τέτοιων όπλων από τα μαχητικά τους αεροπλάνα.  Το F-15E μπορεί να μεταφέρει μέχρι 28 SDB II, ανά τέσσερα σε εφτά ειδικούς φορείς BRU-61/A, ενώ το F-35 στη διαμόρφωση Block 4 και στις τρεις εκδόσεις, θα μεταφέρει οκτώ εσωτερικά και μέχρι 16 εξωτερικά. Η Raytheon είχε προτείνει το StormBreaker στη Βρετανία για το πρόγραμμα SPEAR 3 (Selective Precision Effects at Range Capability 3) to 2014. Χωρίς επιτυχία όμως όπως θα δούμε, αφού οι Βρετανοί αποφάσισαν την ανάπτυξη ενός αυτοπροωθούμενου όπλου από την MBDA. 

H ισραηλινή Rafael ανέπτυξε όπλο αντίστοιχο του SDB εδώ και πολλά χρόνια. Το Spice 250 ίδιου βάρους με το SDB και εκρηκτική θραυσματογόνο κεφαλή βάρους 75 κιλών, εντάχθηκε σε υπηρεσία στην Αεροπορία του Ισραήλ πριν από το 2005. Tο σύστημα καθοδήγησής του είναι ίδιας φιλοσοφίας με αυτό των SPICE 1000 και 2000, παρά το γεγονός ότι δεν είναι add-on kit, αλλά κανονικό ανεμοπορών όπλο. Η ακτίνα του φτάνει τα 100 χιλιόμετρα και πλέον η ισραηλινή εταιρεία έχει υπό ανάπτυξη μία νέα έκδοση του με ακτίνα 150 χιλιομέτρων.

Το Spice 250 ER επειδή είναι εφοδιασμένο με μικρό στροβιλοκινητήρα βέβαια δεν κατατάσσεται στα ανεμοπορούντα όπλα, οπότε θα το δούμε στο επόμενο αφιέρωμά μας στους μινι πυραύλους cruise.

***  Σκότωσαν την οικονομία! Και τώρα ετοιμάζουν το Εθνικό έγκλημα της Χάγης – Κυριάκος Βελόπουλος στον Focus FM

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε σήμερα στον ρ/σ Focus 103.6
ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.  Αναφέρθηκε στα μέλη της επιτροπής των λοιμωξιολόγων που αλλάζουν το  αφήγημα για το lockdown στη χώρα μας τονίζοντας ότι «βγαίνουν και  διαψεύδουν ο ένας τον άλλο». «Το lockdown σκοτώνει την οικονομία» υπογράμμισε επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ανοίγουν δραστηριότητες ενώ η Ελλάδα επιμένει να τις κρατά κλειστές. «Θα φτάσουμε σε σημείο να έρθουν οι τουρίστες και εμείς να είμαστε στα σπίτια μας» σημείωσε ο κ. Βελόπουλος. Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του τόνισε ότι «τα κόμματα βρήκαν ατζέντα να αντιπαρατεθούν στον Κουφοντίνα, στην Αστυνομία των Πανεπιστημίων και όχι στα μείζονα ζητήματα».  Το σύστημα πετάει “καπνογόνα”, είπε, για να μη βλέπουμε το ότι δεν θα  γίνουν -για πρώτη φορά- παρελάσεις με κόσμο την 25η Μαρτίου και τις κυρώσεις που δεν θα επιβληθούν στην Τουρκία. Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επανέλαβε την έντονη αντίθεσή του στην προσφυγή στο Δικαστήριο της Χάγης.  Ηχητικό: 

***  Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Blue Sky – Tετάρτη 17/ 3 στις 20:50 συντονιζόμαστε OΛΟΙ

Συνεχίζει τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση ο Κ. Βελόπουλος με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τις τρέχουσες εξελίξεις. Ο Κ.Βελόπουλος θα φιλοξενηθεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky την Τετάρτη  17 Μαρτίου στις 20:50 το βράδυ  Στα χέρια της Λίνας Κλείτου παραμένει και τη φετινή σεζόν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky, με την έμπειρη δημοσιογράφο να βάζει τη δική της πινελιά ψύχραιμης αποτύπωσης των εξελίξεων και ανάλυσης. Η φετινή σεζόν άλλωστε είναι εξαιρετικά απαιτητική με τις εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα να είναι ραγδαίες. Συντονιζόμαστε για να ακούσουμε τι έχει να πει ο Κυριάκος Βελόπουλος.

 ***  Η κυβέρνηση ασχολείται με το καθολικό κλείσιμο και όχι με την αναβίωση των επιχειρήσεων – Οργισμένος ο Κυριάκος Βελόπουλος

Συνέντευξη στο Ράδιο Θεσσαλονίκης 94.5 έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος  όπου αναφέρθηκε στην πανδημία , στα εμβόλια αλλά και στην οικονομία που οδηγείται στην καταστροφή  Δείτε την συνέντευξη του Κυριάκου Βελόπουλου: https://youtu.be/F4E_nOCrp58   .-

***  Πρωτοφανής αποδοκιμασία των Ελλήνων για την Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η αποδοκιμασία των πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν απευθύνεται μόνο στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα για την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Αυτό είχε γίνει εμφανές εδώ και αρκετό καιρό, οι εξελίξεις όμως με την υπόθεση Λιγνάδη έδωσαν την χαριστική βολή στην δημοφιλία της προέδρου, που ούτως ή άλλως βρισκόταν σε ιστορικά χαμηλά. Αυτός είναι και ο λόγος που τα στοιχεία για τις θετικές και αρνητικές απόψεις των πολιτών στις σφυγμομετρήσεις για την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, απουσιάζουν πλήρως. Για την ακρίβεια δεν έχει προηγούμενο να γίνονται σφυγμομετρήσεις στις οποίες δεν αποτυπώνεται και η δημοφιλία του προέδρου της Δημοκρατίας.  Αυτό φυσικά προκύπτει και από τους λογαριασμούς της προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπου η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων συνιστά έκφραση αποδοκιμασία των πολιτών στο πρόσωπο της προέδρου. Εάν μάλιστα γίνει μία έρευνα, κυρίως στο facebook όπου μπορεί κάποιος να αναλύσει την ταυτότητα όλων των πολιτών που εκφράζονται αρνητικά, θα δει ότι η αποδοκιμασία είναι διακομματική και δεν περιλαμβάνει μόνο την αντιπολίτευση, αλλά και συντριπτικό μέρος πολιτών που φαίνεται να διάκειται θετικά στη Νέα Δημοκρατία. Το φαινόμενο αυτό όμως δεν πρέπει να χαροποιεί κανέναν. Δεν μπορεί η εμπιστοσύνη του κόσμου απέναντι στον κορυφαίο θεσμό του πολιτεύματος να είναι η ηχηρή αποδοκιμασία.

***Καρφιτσωμένο Tweet

Καλή Καθαρά Δευτέρα.Ευχή αυθόρμητη: η κυβέρνηση σας στερήσε το πέταγμα του αετού, γνωρίζοντας ότι όλη η Ελλάδα δυστυχώς την ώρα που συμβαίνουν τραγικά πράγματα (Τουρκία, οικονομία, "πανδημία", εμβόλια υποχρεωτικά) "πετάει αετό κομματικό". Ευχές για Εθνική αφύπνιση.
Εικόνα

*** 


~*** Αθλητική Ενημέρωση~**

~Κυριακή 14/03/2021  : 

~** Για την Super League 1   στο Ελληνικό ποδόσφαιρο τελευταία αγωνιστική κανονικής  περιόδου :

~ ΑΕ.ΛΑΡΙΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς  1-3 .-^  Διαιτητής : Γιώργος Τζοβάρας .- Τα γκολ : 33΄πεν Χασάν , 55΄Αθανάσιος Ανδρούτσος , 80΄Ελ Αραμπί , 88΄Νούνιτς , .-^

ΑΠΟΛΛΩΝ Σμύρνης - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  1-0 .-^  Διαιτητής : Δημήτρης Καραντώνης .- Τα γκολ : 54΄ Σλίβκα , .- ^
ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης -ΟΦΗ  1-0 .- ^  Διαιτητής :΄Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος .- Τα γκολ : 6΄ Κ. Μήτρογλου , .- ^
~ ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης -ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ  0-1  .- ^Διαιτητής : Αναστάσιος Παπαπέτρου  ,- Τα γκολ : 85΄Μπρένερ , .- ^
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης  2-1 .- ^ Διαιτητής : Nathan  Verb00men .-   Τα  γκολ :  39΄Μακέντα , 82΄Φώτης Ιωαννίδης , 84΄Κρμέντσικ , .-^
~ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθηνών  0-0 .-^ Διαιτητής : Γεώργιος Βρέσκας .- Τα γκολ :  -  .-^
ΒΟΛΟΣ -ΑΕΚ Αθηνών   1-0 .- ^  Διαιτητής : Ευάγγελος Μανούχος  .- Τα γκολ : 45+4΄ πεν, Αναστάσιος Δουβίκας , .- ^ 

`~** Για την Super League 2  στο ποδόσφαιρο σήμερα  :
~ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΑΝΘΗ     0-3   .- ^
Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ   1-0 .- ^ 

~** Για την Α1΄ στο Ελληνικό μπάσκετ Ανδρών σήμερα 14-03-2021 
~  ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσ/νίκης -  ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Μεσσολόγγι   100-78  .- ^
ΛΑΡΙΣΣΑ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρόδου  82-73  .- ^
Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ   88-71 .- ^ 

~**  Για την Α1΄ στο Βόλεϊ  Ανδρών σήμερα Κυριακή 14-03-2021  : 
* Α.Ο. ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑ Σύρου  1-3 σετ .- ^
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης  3-2 σετ .- 


~** Ολυμπιακοί Αγώνες: Στις 25 Μαρτίου από τη Φουκουσίμα ξεκινά η λαμπαδηδρομία της Ολυμπιακής Φλόγας

~  Η τελετή και το πρώτο τμήμα της Λαμπαδηδρομίας την πρώτη ημέρα δεν θα είναι ανοιχτά στο κοινό λόγω κορωνοϊού – Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν από τις 23 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου… Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020, δήλωσαν σήμερα ότι η Λαμπαδηδρομία της Ολυμπιακής Φλόγας θα ξεκινήσει στις 25 Μαρτίου από το J-Village στη Φουκουσίμα, όπως είχε προγραμματιστεί, θέτοντας σε αντίστροφη μέτρηση την έναρξη των Αγώνων τέσσερις μήνες αργότερα, καθώς συνεχίζουν να εργάζονται για τα μέτρα αντιμετώπισης της COVID-19. Η τελετή και το πρώτο τμήμα της Λαμπαδηδρομίας την πρώτη ημέρα δεν θα είναι ανοιχτά στο κοινό, καθώς οι διοργανωτές, μειώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων και απλοποιούν το πρόγραμμα για να αποτρέψουν την εξάπλωση του κοροναϊού, όπως αναφέρεται σχετική ανακοίνωση. Το Τόκιο 2020 «δεσμεύεται να διασφαλίσει την ασφάλεια της Λαμπαδηδρομίας της Ολυμπιακής Φλόγας του Τόκιο 2020, λαμβάνοντας μετρα για την πρόληψη της εξάπλωσης λοιμώξεων μεταξύ των θεατών, των λαμπαδηδρόμων, του προσωπικού και άλλων συμμετεχόντων, καθώς και των κατοίκων της περιοχής», ανέφερε η ανακοίνωση. Η Λαμπαδηδρομία έχει προγραμματιστεί εδώ και πολύ καιρό να ξεκινήσει στις 25 Μαρτίου, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι ένα σημαντικό ορόσημο μετά την αναβολή των Αγώνων πέρυσι και έπειτα από εικασίες σχετικά με το αν θα πρέπει να αναβληθούν ξανά ή ακόμη και να ακυρωθούν λόγω της πανδημίας. Οι διοργανωτές του Τόκιο δήλωσαν επίσης ότι θέλουν να αποφασίσουν πριν από την έναρξη της Λαμπαδηδρομίας εάν θα επιτρέψουν την παρουσία ξένων φιλάθλων στη χώρα εν μέσω φόβων για επανεμφάνιση μολύνσεων από τον κορωνοϊό. Επίσης η οργανωτική επιτροπή έκανε γνωστό ότι τα τεστ για σκέιτμπορντ και σκοποβολή που ήταν προγραμματισμένα τον Απρίλιο θα γίνουν το Μάιο. Τα «test events» της σκοποβολής, που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τις 26-30 Απριλίου, προωθήθηκαν στις 17-21 Μαΐου και του σκέιτμπορντ «μετακινήθηκαν» στις 13-14 Μαΐου από τις αρχικές ημερομηνίες 28-29 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργανωτικής επιτροπής του Tokyo 2020. Τα μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών της Ιαπωνίας θα χρησιμοποιήσουν την Ολυμπιακή Φλόγα για να ανάψουν τη δάδα για να ξεκινήσει επίσημα η Λαμπαδηδρομία από το J-Village. Η εγκατάσταση επιλέχθηκε ως σημείο εκκίνησης της διαδρομίας των 121 ημερών, επειδή αποτελεί σύμβολο της ανοικοδόμησης της Ιαπωνίας μετά τον σεισμό και το τσουνάμι του 2011. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν από τις 23 Ιουλίου έως τις 8 Αυγούστου και οι Παραολυμπιακοί από 24 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου. Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

*** ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ    ΜΑΡΤΊΟΥ  2021  :                               1.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα 01    Μαρτίου    2021 ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ ! : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1985462374448443568   .     2.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 01  Απριλίου 2021:https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/3997864729212437344    .-     3.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  03 Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3069196366307959520   .-                4.-ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  04 Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/1236368838605333395   .-           5.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  05 Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/8905610183805894726  .-                 6.-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Σάββατο  06  Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/8310561946570472451  .-                  7.-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή  07  Μαρτίου  2021 https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3146829812075118201   .-                                                                                                                          8.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  08  Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/5119543339845674865  .-                 9.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  09 Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5873146039100869102  .-                 10.-ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  10 Μαρτίου 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/4699987200393161650  .-                            11.- .- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης    Πέμπτη  11  Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/3536329273907374841  .-                                     12.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  12 Μαρτίου  2021  :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/1873507537614937188 .-                                                                                                                                                                               13.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο  13 Μαρτίου 2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/6779643247727423107    .-          14.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή 14  Μαρτίου  2021:   https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/3534853460255501971  .-                                                                                                                                                                      15 .-  ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Καθαρή Δευτέρα 15  Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1348236129800595557/8566791340504321084  .-                  16.-

  

~*** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  :                                       1.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 .-   ~ ΚΑΛΟ  ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3629321515906895077  .-                            2.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  02  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5485299720485240098 .-                   3.-ΑΡΦΑΡΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/4123857303033786414  .-              4.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4824355399652151825   .-                                25.-  ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης    Πέμπτη 25  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/4247361003514470561   .-     26.-ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή 26  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/3640180414458133372   .-                                                                                                                                         27.-  .- ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο 27  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/8308894901377315974  .-                            28.-  ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης    Κυριακή  28  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021    https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4466495773141262427  .- 29.- *** ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας  Το  Α  και  το Ω ! Ιατρικά Θέματα  !   ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Κυριακή 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 .-  ~Στην Ιατρική δεν λέμε : ΠΟΤΕ – ποτέ  και  ποτέ  ΠΑΝΤΟΤΕ !:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/5806994487323004571   .-

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3