ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Τρίτη 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η Εφημερίδα μας 

Στο αγιάζι της Ενημέρωσης 

Τρίτη 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 .- 
~**   Άγιος Πάμφιλος και οι συν αυτώ Μάρτυρες – Γιορτή σήμερα 16 Φεβρουαρίου 

Τη μνήμη του Αγίου Παμφίλου και των συν αυτώ Μαρτύρων, τιμά σήμερα, 16 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας. Οι Άγιοι Μάρτυρες Πάμφιλος, Δανιήλ, Hλίας, Ησαΐας, Θεόδουλος, Ιερεμίας, Ιουλιανός, Ουάλης, Παύλος, Πορφύριος, Σαμουήλ και Σέλευκος, μαρτύρησαν επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284 – 305 μ.Χ.).  Κατάγονταν από διάφορους τόπους, τους ένωνε όμως η αγάπη και η πίστη του Χριστού. Εργαζόμενοι στην Καισάρεια της Παλαιστίνης ομολόγησαν τον Χριστό ενώπιον του έπαρχου Φιρμιλιανού. Ο άρχοντας κατέβαλε κάθε προσπάθεια να πείσει τους Αγίους να αρνηθούν την πίστη τους στον Χριστό. Εκείνοι όμως παρέμειναν σταθερά προσηλωμένοι στην πατρώα ευσέβεια. Τότε ο Φιρμιλιανός έδωσε εντολή να τους θανατώσουν, αφού πρώτα τους βασανίσουν.  Οι Άγιοι Μάρτυρες Ηλίας, Πάμφιλος, Ουάλης, Παύλος, Σέλευκος, Ιερεμίας, Ησαΐας, Σαμουήλ και Δανιήλ αποκεφαλίσθηκαν διά ξίφους. Ο Πορφύριος, υπηρέτης του Παμφίλου, συνελήφθη την ώρα που αναζητούσε το λείψανο του κυρίου του και κάηκε ζωντανός μαζί εμ τον Μάρτυρα Ιουλιανό. Τον Άγιο Θεόδουλο τον σταύρωσαν επί ξύλου. Έτσι μαρτύρησαν οι Άγιοι και προσετέθησαν στη χορεία των αθλητών του Χριστού.  Η Σύναξη των Αγίων Μαρτύρων ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία. Εορτολόγιο: Πάμφιλος, Παμφίλη, Παμφύλη. Σέλευκος, Σελεύκα, Σελεύκη, Σελεύκεια.  Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.  Οἱ Μάρτυρες σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  Ἕτερον Ἀπολυτίκιον  Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.  Τὴν δωδεκάριθμον, Μαρτύρων φάλαγγα, ἀνευφημήσωμεν, ἐνθέοις ἄσμασι, Πάμφιλον Παῦλον Σαμουήλ, Οὐάλεντα καὶ Ἠλίαν, Ἱερεμίαν, Σέλευκον, Δανιὴλ καὶ Πορφύριον, Ἰουλιανὸν ὁμοὺ Ἠσαΐαν Θεόδουλον αὐτοὶ γὰρ τὸν Δεσπότην τῶν ὅλων, πάσιν ἠμὶν ἐξιλεοῦνται.  Κοντάκιον  Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.  Φιλήσας Χριστοῦ, τὰ θεῖα θελήματα, ἐδείχθης Πιστῶν, ἀκέστωρ φιλόχριστος, γενναιόφρον Πάμφιλε, διὰ τοῦτο καὶ μακαρίζομεν, τὴν σεπτήν σου πανήγυριν. Πρεσβεύων μὴ παύσῃ ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.  Κάθισμα  Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.  Κολαστηρίων φοβερῶν προκειμένων, οἱ τοῦ Κυρίου Ἀθληταὶ οἱ γενναῖοι, ἐν ἀπτοήτῳ χαίροντες φρονήματι, τούτοις προσωμίλησαν, τῆς σαρκὸς ἀλογοῦντες· ὅθεν ἐκληρώσαντο, αἰωνίζουσαν δόξαν, ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύοντες ἀεί, τῶν εὐφημούντων αὐτῶν τὰ παλαίσματα. Ὁ Οἶκος  Ἰδοὺ ἐξέλαμψεν ἡ φωσφόρος, καὶ φωταυγὴς θεία μνήμη τοῦ στερροῦ ἀθλητοῦ, Παμφίλου τοῦ θεοκήρυκος, πάντων τὰς ὄψεις καὶ τὰς καρδίας καταυγάζουσα φέγγει τῷ ἀνεσπέρῳ. Περιχαρῶς, ὦ φιλέορτοι, δεῦτε συνδράμωμεν, καὶ τὴν τούτου θείαν ἡμέραν, ὡς καλὴν ἑορτὴν ἐνιαύσιον, τοῖς ᾄσμασι καταστέψωμεν, εὐλογοῦντες ὑμνοῦντες τὸν Κύριον, τὸν τοῦτον ἀξίως στεφανώσαντα· Πρεσβεύει γὰρ ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.     https://youtu.be/DiubNCaaaRU   .-

~**    Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 16 Φεβρουαρίου 2021 – Άγιος Πάμφιλος και οι συν αυτώ Μάρτυρες

~   ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 18 – 27 – 18 Καί έρχονται Σαδδουκαίοι πρός αυτόν, οίτινες λέγουσιν ανάστασιν μή είναι, καί επηρώτων αυτόν λέγοντες… 19 Διδάσκαλε, Μωϋσής έγραψεν ημίν ότι εάν τινος αδελφός αποθάνη καί καταλίπη γυναίκα, καί τέκνα μή αφή, ίνα λάβη ο αδελφός αυτού τήν γυναίκα αυτού καί εξαναστήση σπέρμα τώ αδελφώ αυτού.  20 επτά ούν αδελφοί ήσαν. καί ο πρώτος έλαβε γυναίκα, καί αποθνήσκων ουκ αφήκε σπέρμα. 21 καί ο δεύτερος έλαβεν αυτήν, καί απέθανε καί ουδέ αυτός ουκ αφήκε σπέρμα. καί ο τρίτος ωσαύτως. 22 καί έλαβον αυτήν οι επτά, καί ουκ αφήκαν σπέρμα. εσχάτη πάντων απέθανε καί η γυνή. 23 εν τή ούν αναστάσει, όταν αναστώσι, τίνος αυτών έσται γυνή; οι γάρ επτά έσχον αυτήν γυναίκα. 24 καί αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς Ου διά τούτο πλανάσθε, μή ειδότες τάς γραφάς μηδέ τήν δύναμιν τού Θεού; 25 όταν γάρ εκ νεκρών αναστώσιν, ούτε γαμούσιν ούτε γαμίζονται, αλλ εισίν ως άγγελοι οι εν τοίς ουρανοίς.  26 περί δέ τών νεκρών ότι εγείρονται, ουκ ανέγνωτε εν τή βίβλω Μωϋσέως, επί τού βάτου πώς είπεν αυτώ ο Θεός λέγων, εγώ ο Θεός Αβραάμ καί ο Θεός Ισαάκ καί ο Θεός Ιακώβ; 27 ουκ έστιν ο Θεός νεκρών, αλλά ζώντων υμείς ούν πολύ πλανάσθε.  Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΒ/ 18 – 27  18 Ηλθαν κατόπιν εις αυτόν οι Σαδδουκαίοι, οι οποίοι έλεγον ότι δεν υπάρχει ανάστασις νεκρών, και τον ηρωτησαν· 19 διδάσκαλε, ο Μωϋσής στον νόμον, που μας έδωσε, έγραψε ότι εάν ο αδελφός κάποιου πεθάνη και εγκαταλείψη χήραν την γυναίκα και δεν αφήση τέκνα, πρέπει να πάρη ο αδελφός του την χήραν εκείνου και να γεννήση απόγονον στον αποθανόντα αδελφόν. 20 Ησαν, λοιπόν, επτά αδελφοί· και ο πρώτος επήρε σύζυγον και όταν απέθανε, δεν αφήκεν απόγονον. 21 Και ο δεύτερος αδελφός έλαβεν αυτήν και απέθανε, και ουδέ αυτός αφήκεν απόγονον. Και ο τρίτος επίσης. 22 Και επήραν αυτήν ως σύζυγον και οι επτά, χωρίς να αφήσουν απόγονον. Τελευταία δε από όλους απέθανε και η γυναίκα. 23 Λοιπόν κατά την ανάστασιν, όταν όλοι αυτοί αναστηθούν, εις ποίον από όλους θα ανήκη η γυναίκα; Διότι και οι επτά την έλαβον ως σύζυγον. 24 Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· δεν σκέπτεσθε, πόσον πλανάσθε δι’ αυτό; Και τούτο, διότι δεν γνωρίζετε ούτε την διδασκαλίαν των Γραφών ούτε την δύναμιν του Θεού. 25 Διότι, όταν αναστηθούν οι άνθρωποι εκ νεκρών ούτε νυμφεύονται οι άνδρες ούτε υπανδρεύονται αι γυναίκες, αλλά ζουν όπως οι άγγελοι του ουρανού. 26 Ως προς δε τους νεκρούς, ότι δηλαδή θα αναστηθούν, δεν εδιαβάσατε στο βιβλίον του Μωϋσέως, εκεί όπου γίνεται λόγος δια την φλεγομένην βάτον, πως του είπεν ο Θεός; Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ; 27 Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζωντανών και ως ζωντανούς εις την αιωνιότητα αναφέρει εδώ τους τρεις πατριάρχας. Σεις λοιπόν, πολύ πλανάσθε.

~** Αυτό ήταν από Εμένα…

~  Σκέφτηκες ποτέ πως οτιδήποτε εγγίζει εσένα, παρόμοια εγγίζει κι Εμένα; Διότι «ο απτόμενος υμών ως απτόμενος της κόρης του οφθαλμού αυτού» (Ζαχ. 2, 8), δηλαδή όποιος εγγίζει εσένα, εγγίζει την κόρη του οφθαλμού Μου. Εσύ στους οφθαλμούς μου είσαι ακριβός και πολύτιμος και Εγώ σε αγάπησα πολύ. Γι’ αυτό για Μένα αποτελεί ιδιαίτερη χαρά να σε παιδαγωγήσω.  – Όταν πειρασμοί σηκώνονται εναντίον σου και ξαφνικά περνούν και φεύγουν σαν ποτάμι, θέλω να γνωρίζεις ότι αυτό ήταν από Μένα, Ότι η δική σου αδυναμία έχει ανάγκη της δικής Μου δυνάμεως και ότι η ασφάλειά σου συνίσταται στο να δώσεις σε Μένα τη δυνατότητα να αγωνισθώ για σένα.  – Όταν βρίσκεσαι σε δύσκολες περιστάσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, οι οποίοι δε σε καταλαβαίνουν, οι οποίοι δεν υπολογίζουν ότι αυτό είναι δυσάρεστο για σένα, οι οποίοι σε παραμερίζουν, αυτό ήταν από Μένα.  Εγώ, ο Θεός είμαι που δημιουργώ τις περιστάσεις. Εσύ δε βρέθηκες τυχαία στη θέση σου. Αυτή η θέση είναι αυτή που εγώ όρισα σε σένα.  Εσύ δεν ζητούσες να σού διδάξω ταπείνωση; Να, κοίταξε:  Εγώ σε έβαλα ακριβώς σ’ αυτό το περιβάλλον, σ’ αυτό το σχολείο, όπου διδάσκεται αυτό το μάθημα. Το περιβάλλον σου και όσοι ζούν μαζί σου, το μόνο που κάνουν είναι να εκπληρώνουν το θέλημά μου.  – Όταν βρίσκεσαι σε οικονομική δυσκολία και δύσκολα τα βγάζεις πέρα, αυτό ήταν από Μένα. Εγώ ρυθμίζω το πουγγί σου και θέλω να προστρέχεις σε Μένα και να είσαι σε εξάρτηση από Μένα. Οι προμήθειές μου είναι ανεξάντλητες. Θέλω να είσαι βέβαιος για την αξιοπιστία Μου και τις επαγγελίες μου, ώστε να μην μπορέσουν να πούν για σένα πάνω στις ανάγκες σου: «ουκ ενεπιστεύσατε Κυρίω τω Θεώ υμών» (Δευτ. 1, 320  – Ζείς μια νύχτα θλίψεων και είσαι χωρισμένος από τους οικείους σου; Αυτό ήταν από Μένα. Εγώ είμαι που δοκίμασα την ασθένεια. Εγώ είμαι που επέτρεψα αυτή τη θλίψη για να στραφείς σε Μένα και σε Μένα να μπορέσεις να βρείς αιώνια παρηγοριά.  – Εξαπατήθηκες από κάποιο φίλο σου, στον οποίο είχες ανοίξει την καρδιά σου; Αυτό ήταν από Μένα. Εγώ επέτρεψα αυτή την απογοήτευση να σε αγγίξει για να γνωρίσεις ότι ο καλλίτερος Φίλος σου είναι ο Κύριος. Θέλω να τα αναφέρεις όλα σε Μένα και να μιλάς σε Μένα. – Σε συκοφάντησε κάποιος; Ανάθεσε σε μένα αυτό το έργο και προσκολλήσου σε Μένα, το Καταφύγιό σου, για να σε σκεπάσω «από αντιλογίας γλωσσών». Εγώ «εξοίσω ως φως την δικαιοσύνην σου και το κρίμά σου ως μεσημβρίαν» (Ψαλμ. 36, 6). Καταστράφηκαν τα σχέδια σου; Κάμφθηκε η ψυχή σου και απόκαμες; Αυτό ήταν από Μένα. Εσύ έφτιαξες τα σχέδιά σου και τα έφερες σε Μένα να τα ευλογήσω, αλλά Εγώ θέλω να μου παραχωρήσεις το δικαίωμα να γίνω κύριος σε όλες τις περιστάσεις της ζωής σου, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για σένα, μόνος σου να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα με όλα αυτά. – Σε επισκέφθηκαν καθημερινές κακοτυχίες, απρόσμενες, και μελαγχολία κατέλαβε την καρδιά σου; Αυτό ήταν από Μένα. Γιατί εγώ θέλω η καρδιά σου και η ψυχή σου να φλέγονται πάντοτε, ιστάμενες ενώπιον των οφθαλμών Μου και διά του ονόματός Μου να νικήσουν αυτή τη μικροψυχία. – Μήπως για πολύ καιρό δεν έλαβες νέα από τους οικείους και τους αγαπητούς σε Σένα ανθρώπους και από τη μικροψυχία και την ολιγοψυχία πέφτεις στην απελπισία και το γογγυσμό; Αυτό ήταν από Μένα. Γιατί μ’ αυτό το βάσανο της ψυχής Εγώ δοκίμασα τη σταθερότητα της πίστεώς σου, το απαράβατο των υποσχέσεών σου, τη δύναμη και την παρρησία της προσευχής σου για τους δικούς σου. Γιατί δεν εμπιστεύθηκες αυτούς στη σκέπη της Πανάγνου Μητρός Μου; Γιατί ποτέ δεν ανέθεσες τη φροντίδα γι’ αυτούς στην αγάπη και την πρόνοιά Μου; – Σε επισκέφθηκε μια βαρειά ασθένεια, προσωρινή ή ανίατη, και  βρέθηκες καθηλωμένος στο κρεββάτι; Γνώριζε ότι Αυτό ήταν από Μένα.  Εγώ θέλω να γνωρίσεις Εμένα ακόμη βαθύτερα μέσα στις σωματικές σου αδυναμίες και να μη γογγύζεις γι’αυτές, τις άνωθεν σταλμένες δοκιμασίες· να μην προσπαθείς να εμβαθύνεις στα σχέδιά Μου για τη σωτηρία των ψυχών μέσα από ποικίλους τρόπους, αλλά αγόγγυστα να κάμπτεις τον αυχένα σου κάτω από την Πρόνοιά Μου για σένα. – Ονειρεύτηκες να κάμεις κάποιο ιδιαίτερο έργο για χάρη Μου, αλλά αντί γι’ αυτό καθηλώθηκες στο κρεββάτι της ανημπόριας και της αρρώστειας; Αυτό ήταν από Μένα. Αλλιώς εσύ θα ήσουν βυθυσμένος στα έργα σου και δε θα μπορούσα να ελκύσω τους λογισμούς σου σε Μένα. Όμως εγώ θέλω να σού διδάξω τις πιο βαθιές σκέψεις και τα δικά Μου μαθήματα, ότι δηλαδή εσύ είσαι στη δική Μου διακονία.  Από τους καλύτερους συνεργάτες Μου είναι κατ’ ουσίαν κάποιοι οι οποίοι είναι αποκομμένοι από την ενεργό δραστηριότητα για να διδαχθούν να μεταχειρίζονται το όργανο της αδιάλειπτης προσευχής. Κλήθηκες απρόσμενα να καταλάβεις κάποια δύσκολη και υπεύθυνη θέση;. Πήγαινε βασιζόμενος σε Μένα. Εγώ σού εμπιστεύομαι αυτές τις δυσκολίες, διότι γι’ αυτό σε ευλόγησα, Εγώ ο Κύριος και Θεός σου, σε όλα τα έργα σου, σε όλα όσα θα γίνονται με τα χέρια σου. Αυτή τη μέρα δίνω στα χέρια σου αυτό το σκεύος του αγίου ελαίου. Χρησιμοποίησέ το ελεύθερα, παιδί Μου. Κάθε δυσκολία που αναφύεται, κάθε λόγος που σε πικραίνει, κάθε εμπόδιο στην εργασία σου, που θα μπορούσε να σού προκαλέσει το αίσθημα της αγανακτήσεως, κάθε φανέρωση της άδυναμίας σου και της ανικανότητάς σου, ας αλειφθούν με αυτό το έλαιο. Θυμήσου ότι κάθε εμπόδιο αποτελεί μια νουθεσία από το Θεό. Κάθε κεντρί αμβλύνεται, όταν μάθεις να βλέπεις σε όλα, σε οτιδήποτε σε αγγίζει, Εμένα. Καί μετά βάλε μέσα στην καρδιά σου τα λόγια που σού εξήγησα σήμερα: αυτό ήταν από Μένα, γιατί αυτός δεν είναι κενός λόγος, αλλά η ζωή σου! Τι μπορώ εγώ ο ανάξιος να πω για όλα αυτά; Το μόνο που απομένει είναι να επαναλάβω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Τα πάντα εξ Αυτού, εις Αυτόν και εν Αυτώ. Αυτώ η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν». Του  – Εκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»***

~**  Δίδαγμα ζωής!

~   “Μια κρύα νύχτα, ένας δισεκατομμυριούχος συνάντησε έναν φτωχό γέρο έξω. Τον ρώτησε: “Δεν νιώθεις ότι κάνει κρύο και δεν φοράς ζεστά ρούχα”? Ο γέροντας απάντησε: Δεν έχω, αλλά το έχω συνηθίσει. Ο δισεκατομμυριούχος απάντησε: “Περιμένετε Εδώ! θα μπω σπίτι μου τώρα και θα σας φέρω ζεστά ρούχα.” Ο καημένος ο γέροντας ήταν τόσο χαρούμενος και είπε ότι θα τον περίμενε. Ο δισεκατομμυριούχος μπήκε στο σπίτι του και ξέχασε τον γέροντα.  Το πρωί, θυμήθηκε εκείνον τον φτωχό γέροντα, και βγήκε να τον ψάξει, αλλά τον βρήκε νεκρό απο το κρύο. Μα ο γέροντας άφησε ένα σημείωμα: “Δεν είχα ζεστά ρούχα αλλά είχα τη δύναμη να παλέψω με το κρύο γιατί το είχα συνηθίσει, αλλά όταν υποσχέθηκες να με βοηθήσεις, ήμουν προσκολλημένος στην υποσχεσή σου και οι ώρες περνούσαν περιμένοντας, και έτσι έχασα την δυναμή μου να αντισταθώ.”  ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ: Μην υποσχεθείς τίποτα, ούτε καν αγάπη, αν δεν μπορείς να κρατήσεις την υποσχεσή σου.  Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα για σένα, αλλά θα μπορούσε να σημαίνει τον “κόσμο όλο” για κάποιον άλλον!!!!  ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΕΚΡΩΣΑΜΕ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΣ!!!

***   ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: Αίσιο τέλος για τον μοναχό που αναζητούσαν – Είναι ασφαλής και καλά στην υγεία του

 Ο Αθωνίτης ασκητής, που εγκαταβιεί σε κελί στην περιοχή Κερασιά, έδωσε το πρωί σημεία ζωής, δηλώνοντας -σύμφωνα με την Πυροσβεστική- ότι βρίσκεται σε ασφαλές σημείο και ότι είναι καλά στην υγεία του.  Όπως έγινε γνωστό, για την περίπτωσή του σήμανε συναγερμός, όταν δεν εμφανίστηκε σε αγρυπνία, την οποία επρόκειτο να παρακολουθήσει. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες από πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή πυροσβεστών και αστυνομικών.

***  Αγιορείτης μοναχός τα… ψάλλει στην κυβέρνηση

~   Σύγχυσις, μεγάλη Σύγχυσις επικρατεί και κάθε ημέρα γίνεται και μεγαλύτερη. Το παράδοξο και ανησυχητικό είναι ότι αυτό το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, απ άκρον εις άκρον της γης, με το ίδιο σκεπτικό με τα ίδια μέσα με τον ίδιο τρόπο και εξάπλωσης και αντιμετώπισης. Ένας χρόνος πέρασε χωρίς να υποχωρήσει μάλλον αυξάνει σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα, ο νέος ιός. Μια παρένθεση….. ξαφνικά χάθηκαν όλες οι άλλες αρρώστιες ίσως και περισσοτερο θανατηφόρες και μόνον ο νέος ιός υπάρχει;;. Διερωτώμαι…. Μόνο οι Εκκλησίες και ότι έχει σχέση με τον Χριστό μας είναι το επικίνδυνο σημείο και η μεταδοτικότητα;;; οι διαμαρτυρίες των πολιτικών ομάδων, των φοιτητών, οι μνήμες καποιων ανθρώπων με ερωτηματικό που συγκεντρώνουν χιλιάδες κόσμου, δεν προσβάλουν την υγεία των συνανθρώπων; Το πάτησε πάτησε των μέσων μεταφοράς δεν μεταδίδει τίποτε;;;; Η ανικανότητα όλου του συστήματος να περιορίσουν όλη αυτή την κατάσταση δεν τους προβληματίζει καθόλου;; Μήπως είναι καιρός να ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ;;;; Μέχρι τώρα πολλοί από τους χριστιανούς είπαμε άντε να ακολουθήσουμε την επιστήμη ο Θεός την έδωσε. Μήπως όμως και εμείς ( κλήρος και λαός.) το παράκανε και ξεχάσαμε Αυτόν που είπε ” άνευ εμού ου δύναστε ποιείν ουδέν”. Μήπως κύριοι πολιτικοί και Άγιοι αρχιερείς ( γιατί όλοι είμαστε πολίτες και χριστιανοί του ίδιου κράτους και της αυτής εκκλησίας) μήπως η φιλαυτια σας και φιλαυτια μας σας έχει και μας εχει απομακρύνει από τον σωστό τον αγωνιστικό δρόμο του Θεού;;; Αυτό βέβαια για να γίνει πρέπει να καταλάβετε ότι έχετε παρεκκλίνει, ότι έχετε όχι αδιαφορήσει μόνο αλλά και επιτεθεί στον Νόμο του Θεού στα σωτηριωδη δόγματα ( Θ. Κοινωνια) αφ ενός μεν οι διοικούντες ( όχι μόνον οι πολιτικοί αλλά μέσα ενημέρωσης, και κάθε πικραμένος που βγαίνει σε αυτά) αφ εταίρου δε εκκλησιαστικοι ταγοί και κάθε χριστιανός κατηρτησμενος κρατούν μια παθητική στάση συμφωνα με το ευαγγέλιο……. Αγρόν ηγορασα…..  Ζεύγος βοων ηγόρασα κλπ, και μη θήξουμε τους άρχοντας κ λοιμωξιολογους και δημοσιογράφους, ευτυχως υπάρχουν και εξαιρέσεις αγωνιστών ανθρώπων. Γενικώς τα εμβόλια είναι καλά και βοηθούν σε διάφορες ασθένειες. Γιατί όμως κύριοι υπεύθυνοι της υγείας υπάρχει αυτή η συγχύση και μεταξύ σας;;;;.  Πως θα μας δώσετε θάρρος να σας έχουμε εμπιστοσύνη, όταν μας υπόχρεώνετε να συμμετέχουμε σε ένα εμβόλιο που ούτε εσείς δεν είστε σίγουροι;;;. Κάποτε κάνανε πειραματόζωα κάποιους ανθρώπους με το ζόρι, τώρα κάνετε με το ζόρι πειραματόζωα όλο τον πλανήτη. Γιατί;;;; Ποιοι είναι αυτοί που ελέγχουν τα πάντα;;;  Αδελφοί στώμεν καλώς στώμεν μετά φοβου. Όχι να απογοητευτούμε αλλά να αφυπνιστούμε, αν δεν έχουμε να βρούμε πνευματικό, να ξανά μάθουμε να προσευχομασστε, να εκκλησίαζομαστε, να μάθαινουμε τα παιδιά μας για τον Χριστό μας και την Πατρίδα μας, και να τρέχουμε σ ‘ Αυτόν που είναι η Ελπίδα και η Σωτηρία μας σε κάθε κινδυνο  Ιερομόναχος Φιλόθεος  Ι. Μ. Κουτλουμουσίου

***  Ηχηρή παρέμβαση των Κληρικών Ελλάδος για το πρόστιμο 1500 ευρώ σε Ιερέα στη Σαντορίνη

: Το Δ.Σ. του ΙΣΚΕ με θλίψη πληροφορήθηκε ένα περιστατικό σε βάρος αδελφού συμπρεσβυτέρου, ο οποίος λειτουργεί στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα στο Καμάρι Σαντορίνης. Κατόπιν επικοινωνίας με τον π. Γεώργιο Φύτρο μας πληροφόρησε πως το συμβάν διαδραματίστηκε την Κυριακή 7/2/2021 μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας.  Ο πατήρ Γεώργιος Φύτρος είναι εδώ και πολλά χρόνια εφημέριος της Μυρτιδιώτισσας στο Καμάρι Θήρας και παρά την ηλικία του και τα όποια προβλήματα υγείας είναι φιλακόλουθος και ακούραστος ιερέας και βρίσκεται πάντα επί των επάλξεων και κοντά σε κάθε πάσχοντα συνάνθρωπο. Με τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω του COVID -19 είχε προσαρμοστεί και εκείνος όπως όλοι οι κληρικοί μας, στις εντολές και στα κυβερνητικά μέτρα και σε τακτά χρονικά διαστήματα καλούσε τους εκκλησιαζόμενους να προσέχουν και να τηρούν τις αποστάσεις. Επίσης δεν ήθελε να κατηγορηθεί η Εκκλησία καθώς η Σαντορίνη είναι στο βαθύ κόκκινο. Ο ναός της Μυρτιδιώτισσας στο Καμάρι λόγω των μέτρων κλείδωσε ακόμη μια φορά. Την Κυριακή 7/2/21 έγινε η θεία λειτουργία κεκλεισμένων των θυρών με 4 μόνο άτομα, τα απολύτως απαραίτητα. Μετά το πέρας της λειτουργίας μια οικογένεια με 2 μικρά παιδιά ζήτησε να κοινωνήσουν. Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε και εισήλθε στον Ναό ο διοικητής της αστυνομίας με πολιτικά ρούχα. Ο ιερέας πήγε στην Αγία Πρόθεση να παραλάβει την Θεία Κοινωνία για να κοινωνήσει τα δύο παιδιά (το ένα με ειδικές ανάγκες). Μετά τη Θεία Κοινωνία ο διοικητής ζήτησε την ταυτότητα του ιερέα και του είπε να τον ακολουθήσει στο τμήμα . Ο διοικητής επέβαλε πρόστιμο 1500€ στον ιερέα. Στο Α.Τ. πήραν αποτυπώματα και από τα 10(!!) δάκτυλα του ιερέα, ο οποίος παρέμεινε μιάμιση ώρα στο τμήμα και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της παραβίασης της ΚΥΑ και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Όταν ρώτησε τι παραβίασε του είπαν γιατί …κοινώνησε ανθρώπους.  Επειδή η ως άνω ενέργεια του εν λόγω Αστυνομικού Διευθυντού αποτελεί ωμή παρέμβαση και περιφρόνηση της λατρείας της Εκκλησίας μας και ειδικότερα στο ουσιαστικότερο μέρος Αυτής που είναι η συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία, μάλιστα ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, και επειδή ουδείς έχει το δικαίωμα να αφαιρεί από το λειτουργό το αυτονόητο, δηλαδή την τέλεση και κατ’ επέκταση τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας, ερωτάται ο Αστυνομικός Διευθυντής, με ποία αρμοδιότητα προέβη στην ως άνω ενέργεια, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως εξάντληση της αυστηρότητας των μέτρων στην Εκκλησία, αλλά κυρίως ακατανόητη, απαράδεκτη και παράνομη.  Καμία ΚΥΑ δεν απαγορεύει και δεν μπορεί να απαγορεύσει τη Θεία Κοινωνία στους πιστούς. Οι συγκεκριμένοι πολίτες προσήλθαν στον Ιερό Ναό μετά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και στο πλαίσιο της ατομικής προσευχής.  Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης στον εν λόγω πολυσέβαστο και κατά πάντα άξιο Λειτουργό της Εκκλησίας μας και θα βρίσκεται απέναντι σε παρόμοιες απαράδεκτες, απαξιωτικές και υβριστικές για την Ορθόδοξη πίστη μας συμπεριφορές απ’ όπου και αν προέρχονται. Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ (Μάτθ. κβ’ 21).  

***  Νέο απολυμαντικό σκεύασμα από την Callicounis Health Cosmetics

Νέο απολυμαντικό σκεύασμα από την Callicounis Health Cosmetics

Με υψηλή τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στη διαδικασία μεταποίησης αλκοολούχων διαλυμάτων με καθαρή αιθυλική αλκοόλη από δημητριακά, η Callicounis Health Cosmetics ολοκληρώνει την ανάπτυξη του Alpha-Protect Group με ένα νέο καινοτόμο, ασφαλές και υψηλής αντιμικροβιακής αξίας δραστικό αντισηπτικό και απολυμαντικό σκεύασμα πολλαπλών χρήσεων, το οποίο παράγεται στο νέο, σύγχρονο εργοστάσιό της.  Το νέο σκεύασμα Alpha-Protect Advanced, λοιπόν, είναι ειδικά σχεδιασμένο για απολύμανση και καθαρισμό επιφανειών, με δραστική ουσία την καθαρή αιθυλική αλκοόλη από δημητριακά σε ποσοστό 80% και επιπλέον εμπλουτισμένο με μη επιβλαβή ιοκτόνα συστατικά. Δεν περιέχει χλώριο, αμμωνία, φαινόλες και αλδεύδες, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες δευτερογενείς παρενέργειες. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε καθαρή αιθυλική αλκοόλη και της υψηλής του πτητικότητας, στεγνώνει άμεσα και χωρίς στίγματα, κηλίδες η οποιοδήποτε άλλο υπόλειμμα. Το σκεύασμα Alpha-Protect Advanced ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε από το εξειδικευμένο εργαστήριο QACSLAB, με δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης τον αρμόδιο Εθνικό Φορέα Φαρμάκων (ΕΟΦ). Σύμφωνα με τις μελέτες αποτελεσματικότητας και διαδραστικότητας με παθογόνα μικρόβια, βακτηρίδια και ιούς, η δραστικότητα του σκευάσματος είναι ισχυρή σε ποσοστό τουλάχιστον 99,999% με χρόνο επαφής 30 δευτερολέπτων. Είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1276/2019, για πλήρη απολύμανση επιφανειών και σκευών για οικιακή χρήση, για επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις Επίσης, είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13697/2015 + Α1 2019, για πλήρη απολύμανση μη πορωδών επιφανειών και ανοξείδωτων κατασκευών σε επαφή με τρόφιμα, ενώ είναι ελληνικό προϊόν.  Διαδικασίες καθαρισμού  Οι δε διαδικασίες καθαρισμού λαμβάνουν χώρα πριν από την απολύμανση και συνίστανται στη μηχανική απομάκρυνση οργανικών & ανόργανων ρύπων, όπως της σκόνης, από μία επιφάνεια ή ένα εργαλείο, με αποτέλεσμα τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Ακολουθεί η απολύμανση, που είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών και σε μεγάλο ποσοστό των πιο ανθεκτικών τους μορφών, με χημικές ουσίες (αλκοόλη) ή φυσικές μεθόδους (θερμοκρασία), σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες. Θα πρέπει να καταρτίζεται για κάθε εγκατάσταση ένα μόνιμο πρωτόκολλο καθαρισμού και απολύμανσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλοι οι χώροι, τα σημεία επαφής και οι επιφάνειες που αγγίζουμε πιο συχνά με τα χέρια και που είναι πιθανό να έχουν μολυνθεί, είναι καταγεγραμμένοι.  Τα σημεία που αποτελούν δευτερογενείς εστίες μόλυνσης και θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται προσεκτικά, είναι κυρίως τα πόμολα, οι χειρολαβές, τα κουμπιά των ανελκυστήρων, οι διακόπτες για τα φώτα, τα χερούλια των ντουλαπιών, η βρύση, τα τραπέζια, οι πάγκοι και τα ηλεκτρονικά. Επίσης, τα δάπεδα, οι τοίχοι, οι οροφές, οι πάγκοι εργασίας, τα ράφια, τα καρότσια, τα καλάθια, τα ασανσέρ, οι κουπαστές σκάλας, οι συσκευές τηλεφώνου και τα πληκτρολόγια, συμπεριλαμβάνονται ανελλιπώς στον τακτικό καθαρισμό.  Όραμα μας είναι η διασφάλιση της ανάπτυξης της εταιρείας μας, ως πρωτοπόρου μονάδας παραγωγής βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας, καθώς και προϊόντων στοχευμένης θεραπευτικής παρέμβασης και προστασίας, όπως βιοκτόνων αντισηπτικών και απολυμαντικών σκευασμάτων.  Βασίλειος Καλλικούνης

***   Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στους 60-64 με εμβόλια της “AstraZeneca” – Προβλήματα με τα «ραντεβού» των 75-79

Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στους 60-64 με εμβόλια της “AstraZeneca” – Προβλήματα με τα «ραντεβού» των 75-79

Στο «χορό» των εμβολιασμών μπήκε από χθες και η ηλικιακή ομάδα των 60-64, οι οποίοι εμβολιάζονται με τα εμβόλια της «AstraZeneca». «Πρεμιέρα» στη Μεσσηνία έκαναν τα εμβολιαστικά κέντρα των Κέντρων Υγείας Μεσσήνης, Πύλου, Γαργαλιάνων και Αγίου Νικολάου. Σε επικοινωνία μας με την επιστημονική υπεύθυνη του Κ.Υ. Μεσσήνης κα Ρούσση μάς τόνισε ότι όλα κύλησαν ομαλά, για πρώτη ημέρα, και εμβολιάστηκαν συνολικά 40 πολίτες. Οι εμβολιασμοί θα συνεχίζονται σε καθημερινή βάση και τα Σάββατα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Κ.Υ. Μεσσήνης έχει «κλείσει» όλα τα διαθέσιμα «ραντεβού» μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Όπως είναι φυσικό, δέχεται το μεγαλύτερο «βάρος» στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, καθώς είναι το μοναδικό εμβολιαστικό κέντρο που λειτουργεί στους Δήμους Μεσσήνης και Καλαμάτας. Επίσης, με το νοσηλευτικό προσωπικό που διαθέτει δε δύναται να λειτουργήσει ταυτόχρονα δυο εμβολιαστικά κέντρα, με αποτέλεσμα ένα μόνο εμβολιαστικό κέντρο να καλείται να εμβολιάσει περισσότερους από τους μισούς κατοίκους του νομού που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 60-64.   Όσοι, πάντως, επιθυμούν να εμβολιαστούν πιο γρήγορα και ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, θα μπορούσαν να επιλέξουν τα εμβολιαστικά κέντρα των υπολοίπων Κέντρων Υγείας που λειτουργούν στη Μεσσηνία (Αγ. Νικόλαος, Πύλος, Γαργαλιάνοι), τα οποία είναι μεν αρκετά πιο μακριά από την Καλαμάτα, αλλά έχουν διαθέσιμα ραντεβού και πιο νωρίς από τον Απρίλιο. Το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι, όμως, το μοναδικό πρόβλημα που παρουσιάζεται στον εμβολιαστικό σχεδιασμό. Αρκετοί πολίτες που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 75-79 λίγες ώρες μετά, αφότου άνοιξε η «πλατφόρμα» το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι και χθες το πρωί, δεν είχαν τη δυνατότητα να κλείσουν «ραντεβού» καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα, όπως τους ενημέρωνε η εφαρμογή.  Για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση μέχρι και την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές.  Να υπενθυμίσουμε δε, ότι οι πρώτοι εμβολιασμοί των 75-79 έχουν προγραμματιστεί στο νομό για τα μέσα Μαρτίου και θα γίνουν με εμβόλια της Pfizer/Biotench.  Τέλος, μέχρι και το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στο Νομό Μεσσηνίας είχαν εμβολιαστεί 4.912 πολίτες με τουλάχιστον μια δόση, και συνολικά 1.605 και με τις δυο δόσεις. 

***  Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, στο οδικό δίκτυο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ανά Διεύθυνση Αστυνομίας ως ακολούθως:  

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:

Διεξάγεται με δυσχέρεια και μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες:

ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ-ΠΑΓΕΤΟΥ

1. Π.Ε.Ο. Άργους-Τριπόλεως από  το 22ο έως 46 Χ/Μ

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ:

Η κυκλοφορία  των οχημάτων διεξάγεται ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:

Διεξάγεται με δυσχέρεια και μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες:

ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ- ΠΑΓΕΤΟΥ

 1. Επ. Ο.  Κιάτου- Γκούρας  από το 10ο  Χ/Μ  έως Γκούρα.
 2. Επ. Ο.  Γκούρας- Λυκούρια από το 1ο  έως το 18ο  Χ/Μ
 3. Επ. Ο.  Γκούρας- Δερβενίου από  1ο  έως το 19ο  Χ/Μ
 4. Επ. Ο.  Γκούρας- Λεβιδίου από 1ο  το  20ο  Χ/Μ
 5. Επ. Ο. Ξυλοκάστρου – Τρικάλων – Ζήρειας από το 17,9ο  έως το 35ο Χ/Μ
 6. Επ. Ο. Τρικάλων – Καρυάς από το 1ο χλμ και άνω καθώς και των παρακείμενων οδών που οδηγούν σε τοπικά διαμερίσματα.      
 7. Επ. Ο. Δερβενίου- Γκούρας από το 5ο χλμ και άνω καθώς και των παρακείμενων οδών που οδηγούν σε τοπικά διαμερίσματα.      
 8. Επ. Οδού Λυγιάς -Πύργου από το 8ο χλμ και άνω καθώς και των παρακείμενων οδών που οδηγούν σε τοπικά διαμερίσματα .

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Η κυκλοφορία  των οχημάτων διεξάγεται ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ:

Διεξάγεται με δυσχέρεια και μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες:

 • Στην Εθν. Οδό Καλαμάτας-Σπάρτης (μέσω Ταΰγετου) από το 22ο χλμ έως το 50ο χλμ.

***  Ραμοβούνι: Ντροπή και αγανάκτηση από την εγκατάλειψη του ανδριάντα του Κολοκοτρώνη

Ραμοβούνι: Ντροπή και αγανάκτηση από την εγκατάλειψη του ανδριάντα του Κολοκοτρώνη

Κοντά στο χωριό Βασιλικό του Δήμου Οιχαλίας βρίσκεται η τοποθεσία Ραμοβούνι. Εκεί, κάτω από ένα δέντρο, γεννήθηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σήμερα στο σημείο αυτό υπάρχει μνημείο προς τιμήν του “Γέρου του Μοριά”, ενώ σε κοντινή απόσταση σώζεται ο βυζαντινός ναός του Αγίου Στεφάνου.  Η πρόσβαση είναι εύκολη και ο δρόμος καινούργιος και σε αρίστη κατάσταση.  Από τον αυτοκινητόδρομο Καλαμάτας – Πύργου, στο χωριό Βασιλικό, συναντάμε την πινακίδα που μας κατευθύνει στο μνημείο, που απέχει μόλις τρία χιλιόμετρα.  Ο ίδιος μας αναφέρει: «Εγεννήθηκα εις τα 1770, Απριλίου 3, τη Δευτέρα της Λαμπρής. Η αποστασία της Πελοποννήσου έγινε εις τα 1769. Εγεννήθηκα εις ένα βουνό, εις ένα δέντρο αποκάτω, εις την παλαιάν Μεσσηνία, ονομαζόμενον Ραμοβούνιο». Ήταν γιος του κλεφτοκαπετάνιου Κωνσταντή Κολοκοτρώνη (1747-1780) από το Λιμποβίσι Αρκαδίας και της Γεωργίτσας Κωτσάκη, κόρης προεστού από την Αλωνίσταινα Αρκαδίας. Η οικογένεια των Κολοκοτρωναίων από το 16ο αιώνα, που εμφανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας, βρίσκεται σε αδιάκοπο πόλεμο με τους Τούρκους. Μονάχα από το 1762 έως το 1806, 70 Κολοκοτρωναίοι εξοντώθηκαν από τους κατακτητές. Το 1780 ήταν 10 ετών, όταν ο πατέρας του σκοτώθηκε από τους Τούρκους, γεγονός που σημάδεψε τη ζωή του. Στα 17 του έγινε οπλαρχηγός του Λεονταρίου και στα 20 του νυμφεύτηκε την κόρη του τοπικού προεστού, Αικατερίνη Καρούσου. Το 1806, κατά τη διάρκεια του μεγάλου διωγμού των κλεφτών από τους κατακτητές, κατόρθωσε να διασωθεί και να καταφύγει στη Ζάκυνθο, όπου κατατάχθηκε στον αγγλικό στρατό κι έφθασε μέχρι το βαθμό του ταγματάρχη. Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και στις αρχές του 1821 αποβιβάστηκε στη Μάνη για να λάβει μέρος στον επικείμενο Αγώνα.  Το Σεπτέμβριο του 2006 ο Σύλλογος Πελοποννησίων «Ο Κολοκοτρώνης» Θεσσαλονίκης αποφάσισε, ως ελάχιστο φόρο τιμής για την ακροτελεύτια και ατίμητη παρακαταθήκη που μας άφησε ο Κολοκοτρώνης, την ανέγερση έφιππου ανδριάντα του στο Ραμοβούνι Μεσσηνίας, τόπο γέννησής του.  Ο έφιππος ανδριάντας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, έργο του διακεκριμένου γλύπτη Ευστάθιου Λεοντή, εγκαταστάθηκε στο βάθρο του στις 16 Αυγούστου 2007, ενώ ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, έκανε τα αποκαλυπτήρια στις 20 Νοεμβρίου 2007.

Ντροπή
Σήμερα όταν αντικρίζεις το μνημείο, νιώθεις ντροπή και αγανάκτηση από την εγκατάλειψη στο έλεος του φθοροποιού χρόνου, με υπαιτιότητα των Δημοτικών Αρχών!  Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, εκτός της φθοράς του χρόνου υπάρχουν πολλές αποικίες σφηκών και άλλων εντόμων, τα οποία επιδεινώνουν το πρόβλημα. Λόγω και των 200 ετών από την απελευθέρωση από τους Τούρκους, πρέπει να γίνει επισκέψιμο το μνημείο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

***  Στα λευκά ο Ταΰγετος – Εκχιονιστικά κρατούν το δρόμο ανοιχτό (φωτογραφίες)

Στα λευκά ο Ταΰγετος – Εκχιονιστικά κρατούν το δρόμο ανοιχτό (φωτογραφίες)

«Ντυμένος» στα λευκά είναι ο  Ταΰγετος, απ’ τις πρώτες πρωινές ώρας, όπου η «Μήδεια» έκανε την εμφάνιση της και στην Πελοπόννησο. 

https://youtu.be/H1yWg7BXnU0  .- Η αστυνομία προειδοποιεί τους οδηγούς ότι χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες απ’ τη διασταύρωση του Ελαιοχωρίου. Εκχιονιστικά μηχανήματα της Π.Ε. Μεσσηνίας, επιχειρούν συνέχεια στο οδικό δίκτυο και αυτή την ώρα ο δρόμος τόσο για το Τουριστικό όσο και για τη Σπάρτη είναι ανοιχτός αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή απ’ τους οδηγούς .-  https://youtu.be/c2Cl3JOVYhc   .-  

***   Η “Μήδεια” με λευκό πέπλο σε Κοινότητες της Τριφυλίας – Χιόνι και στους Γαργαλιάνους

Η “Μήδεια” με λευκό πέπλο σε Κοινότητες της Τριφυλίας – Χιόνι και στους Γαργαλιάνους

Με το λευκό της πέπλο έντυσε η “Μήδεια” Κοινότητες της Τριφυλίας. Εδώ και ώρα χιονίζει και στους Γαργαλιάνους. Σε Ραφτόπουλο και Σελλά χιόνισε κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες και συνεχίζει, ανά διαστήματα, μέχρι και τώρα. Το ίδιο και σε Περδικονέρι, Πλάτη και Χριστιανούπολη!   

Εντυπωσιακό είναι το φαινόμενο της χιονόπτωσης στους Γαργαλιάνους όπου δεν είναι σύνηθες. Χιονόπτωση σημειώνεται και στο Μουζάκι. Η δε Μάλη στη Δ.Ε. Φιλιατρών για ακόμη μια φορά ντύθηκε στα λευκά.  https://youtu.be/3FFmX31w9n0   .- 

***   Σοβαρά προβλήματα με την απαξίωση των ΕΛΤΑ (και) στη Μεσσηνία

Σοβαρά προβλήματα με την απαξίωση των ΕΛΤΑ (και) στη Μεσσηνία

Σωρεία έντονων αντιδράσεων έχει προκαλέσει το σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με αυτό, η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει –με χρήματα των φορολογουμένων– σε εθελουσία έξοδο χιλιάδες υπαλλήλους της.  Όπως είναι φυσικό, οι παραπάνω εξελίξεις αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη στο “Θ” έχουν φτάσει καταγγελίες πολιτών και εργαζομένων για δυσλειτουργίες.  Αρκετές από αυτές αναλύουν την ουσία της κατάστασης που θα διαμορφωθεί με την υπολειτουργία πολλών υποκαταστημάτων στο νομό.  “Το νέο σχέδιο διανομής, όπως διαμορφώθηκε από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, δεν είναι προς το συμφέρον της ποιοτικής εξυπηρέτησης των πολιτών” υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι στη Μεσσηνία.  Ειδικότερα, σημειώνουν ότι προκαλούνται προβλήματα στη διανομή με την καθυστέρηση παραλαβής της αλληλογραφίας σε πολίτες και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά παράπονα. Σημαντικά προβλήματα αναμένεται να δημιουργηθούν και με την έγκαιρη καταβολή των συντάξεων.  Τελευταίες εξελίξεις  Την περίοδο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου των εργαζομένων, με τη διοίκηση της εταιρείας να υλοποιεί το πλάνο μετασχηματισμού που οδηγεί με γοργά βήματα τα Ταχυδρομεία στην επόμενη ημέρα, όταν, όπως όλα δείχνουν, θα λειτουργούν με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Μια εξέλιξη που δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη, μια και στο βάθος των σχεδιασμών για τα ΕΛΤΑ περιλαμβάνεται η ιδιωτικοποίηση τους.  Ήδη μέσα στον Ιανουάριο «έκλεισε» η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας που περιλαμβάνει περικοπές των αποδοχών κατά 8%, αλλά και κατάργηση σειράς προνομίων και επιδομάτων για τους εργαζομένους, που «ψαλιδίζουν» τις εισπράξεις τους.  Παράλληλα, άρχισε να εφαρμόζεται το νέο σύστημα διανομής που θα γίνεται με το λεγόμενο «αναγκαίο προσωπικό», εξέλιξη που θα περιορίσει σημαντικά τον αριθμό των υπαλλήλων.  Τι προβλέπει το νέο οργανόγραμμα  Το νέο οργανόγραμμα, στη βάση του νέου μοντέλου διανομής, προβλέπει κατάργηση και συγχώνευση περιφερειακών διοικήσεων και την αναδιάρθρωση του δικτύου. Από τα 650 ιδιόκτητα καταστήματα που υφίστανται σήμερα, μόνο τα 200 θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία των ΕΛΤΑ. Από τα υπόλοιπα, τα περισσότερα θα περάσουν σε ιδιώτες, οι οποίοι θα αναλάβουν και τη διανομή στις περιοχές κάλυψης του καταστήματος.  Περιορίζεται το αναγκαίο προσωπικό  Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει παραδοθεί στη διοίκηση της εταιρείας η πρώτη φάση της μελέτης για το αναγκαίο προσωπικό (όπως προκύπτει από το νέο μοντέλο διανομής), η οποία προβλέπει 700 θέσεις εργασίας λιγότερες μόνο στο δίκτυο της διανομής. Οι επόμενες φάσεις θα πρέπει να αναμένονται μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες και εκτιμάται πως θα περιορίσουν ακόμη περισσότερο το αναγκαίο προσωπικό των ΕΛΤΑ, με εκατοντάδες εργαζομένους να θεωρούνται πια, πλεονάζοντες.  Α.Π.

***   Πέμπτη 18/2 στις 8:30 το πρωί στον ΑΝΤ1 και στον Γιώργο Παπαδάκη ! O K.Βελόπουλος θα μιλήσει για όλους και για όλα…

Ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος, συνεχίζει τις  τηλεοπτικές του εμφανίσεις με σκοπό να ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες για τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης, ενώ παράλληλα θα σχολιάσει ΟΛΕΣ τις ραγδαίες εξελίξεις της επικαιρότητας, καθώς επίσης και τα εθνικά θέματα που μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Tην Πέμπτη 18/02/2021 ο Κ.Βελόπουλος θα εμφανιστεί στην ενημερωτική εκπομπή του Αντ1  «Καλημέρα Ελλάδα» και στον Γιώργο Παπαδάκη στις 8:30 το πρωί Οι εξελίξεις που αφορούν τον κοροναιό, το νέο Lockdown και τα Εθνικά Θέματα στο επίκεντρο της συζήτησης.   Κυριάκος Βελόπουλος στον ANT1 και τον Γ. Παπαδάκη: Έτσι τελειώνουμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών

Στον Αnt1 και την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα με το Γιώργο Παπαδάκη εμφανίστηκε ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος. Μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη ήταν οι δημοσιογράφοι κ.κ Δελατόλας και Κοραή. Συζητήθηκαν η έναρξη της Προεδρίας Μπάιντεν, η επέκταση στα 12 ν.μ των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και οι εξελίξεις στο υγειονομικό μέτωπο.   Δείτε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κυριάκος Βελόπουλος στον ANT1 και τον Γ. Παπαδάκη: Έτσι τελειώνουμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών.

***   Ομοβροντία πυραύλων κατά τουρκικής βάσης στη Μοσούλη: ”Κόλαση” φωτιάς από Ιρακινή Οργάνωση

Ιρακινή οργάνωση ισλαμικής Αντίστασης “Ashab al-Kahf” ανακοίνωσε ευρεία επίθεση πυραύλων στην τουρκική στρατιωτική βάση στη Μοσούλη. Η οργάνωση ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι εκτόξευσε πυραύλους μικρού βεληνεκούς κατά της τουρκικής στρατιωτικής βάσης στη Μοσούλη. Το τηλεοπτικό κανάλι Saberin News, παρουσίασε ρεπορτάζ από το οποίο ακουγόταν ο ήχος των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν στην τουρκική βάση στη Μοσούλη. Το κανάλι Telegram του κινήματος ισλαμικής αντίστασης Al-Nujaba, έγραψε ότι η Ομάδα Ισλαμικής Αντίστασης “Ashab al-Kahf” ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε αυτήν την τουρκική στρατιωτική βάση στα σύνορα Ιράκ-Τουρκίας. Η ιρακινή οργάνωση ανέφερε σε έκτακτη ανακοίνωση προς τον ιρακινό λαό: “Τα αδέρφια και τα παιδιά σας σήμερα στόχευσαν μια από τις βάσεις στήριξης των κατακτητών στα σύνορα Ιράκ-Τουρκίας”. Η “Ashab al-Kahf” ανακοίνωσε ότι κατέγραψε το βίντεο της επιχείρησής της και θα το δημοσιεύσει σύντομα. Αυτή η επίθεση έρχεται ενώ το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης Al-Nujaba προειδοποίησε τον τουρκικό στρατό που εισέβαλε σε ιρακινό έδαφος ότι θα λάβει ένα γερό μάθημα. Οι Ιρακινοί αντάρτες επικρίνοντας την αδυναμία των επίσημων (θεσμικών οργάνων), τα κατηγόρησαν ότι έχουν μετατρέψει το Ιράκ σε πεδίο υπερβολικών απαιτήσεων ορισμένων ξένων δυνάμεων (Τουρκία). Το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης Al-Nujaba εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την βαθιά ανησυχία για τις πληροφορίες που ελήφθησαν σχετικά με την εισβολή τουρκικών δυνάμεων κατοχής στην επαρχία Νινευή και την πόλη Σαντζάρ στο Ιράκ. Οι τουρκικές δυνάμεις έχουν αρκετές βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν, ειδικά στο Ντοχούκ και πραγματοποιούν επιχειρήσεις κατά καιρούς που μέχρι στιγμής έχουν σκοτώσει και τραυματίσει αρκετούς πολίτες. Σήμερα επίσης η η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 718 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών του κουρδικό κόμματος. Η Άγκυρα ξεσπά πλέον στο HDP, το οποίο εδώ και καιρό κατηγορείται για διασυνδέσεις με το PKK. Την Κυριακή, το HDP εξέφρασε «βαθιά θλίψη» για τους θανάτους των 13 Τούρκων στο Ιράκ, καλώντας το PKK να απελευθερώσει τους εναπομείναντες κρατούμενους, ενώ ορισμένοι βουλευτές του HDP επέκριναν την τουρκική κυβέρνηση ότι δεν εξασφάλισε την ασφαλή διάσωση των ομήρων μέσω συνομιλιών με το PKK. Αυτό που γίνεται σαφές είναι το ότι η Τουρκία δεν προκαλεί μόνο χάος στο εξωτερικό όπου δρουν οι δυνάμεις της, αλλά το υφίσταται κιόλας στο εσωτερικό της λόγω της παράλογης στάσης του Τούρκου προέδρου, ο οποίος κινείται πλέον με φασιστική λογική και δόγμα, για όσους δεν το κατανοούν πλέον.  ΠΗΓΗ

***  Στέλεχος της ΝΔ που διαμαρτύρεται για το ΚΥΤ στον Έβρο κατέθεσε αίτηση πρόσληψης εκεί ;

Στέλεχος και πολιτεύτρια της Ν.Δ. πρωταγωνίστησε στις αντιδράσεις για το ΚΥΤ στο Φυλάκιο Έβρου. Με μία φορτισμένη ανακοίνωση της μάλιστα ζήτησε και την παραίτηση του αρμόδιου υπουργού Νότη Μηταράκη, διαφωνώντας με την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Αποκάλυψε μάλιστα ότι βρισκόταν κι αυτή στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας αντιδρώντας στην κατασκευή της δομής. Το οξύμωρο στην περίπτωση της κύριας Χρυσής Μπαχαρίδου όμως είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και η ίδια είχε καταθέσει αίτηση για να προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην συγκεκριμένη δομή: Στο ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου! Συγκεκριμένα, το στέλεχος της Ν.Δ. κατέθεσε αίτηση προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2190/1994, με φορέα πρόσληψης το ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου και κωδικό θέσης 1007. Παρ’ όλα αυτά, την επόμενη των διαμαρτυριών των κατοίκων, είχε σηκώσει την ακόλουθη ανάρτηση: Δηλώνω αντίθετη και δεν με εκφράζει η ανακοίνωση του γραφείου τύπου της ΝΔ. Υπερασπίζομαι από πάντα και για πάντα τον τόπο μου και τους κατοίκους του. Κύριοι των Αθηνών και τοπικοί Βουλευτές σας θυμίζω ότι η πολιτική δεν παράγεται στο κέντρο!!! Στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας ήμασταν όλοι εμείς που κάνουμε καθημερινό αγώνα να κρατήσουμε την περιοχή μας. Όλοι εμείς μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις ήμασταν πέρσι στην πρώτη γραμμή για να κρατήσουμε τα σύνορα μας. Η αδιάλλακτη στάση του κ. Μηταράκη και οι ανεπαρκείς χειρισμοί δημιούργησαν αρνητικό κλίμα και θα πρέπει οι βουλευτές του Έβρου να ζητήσουν την παραίτηση του. Χρυσή Μπαχαρίδου  Πολιτευτής ΝΔ Έβρου  Τα συμπεράσματα δικά σας.

***  Τα μοναστήρια στην Επανάσταση του 1821

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἦταν τὸ Α καὶ τὸ Ω γιὰ τὸ ὑπόδουλο γένος. Τὸ ράσο κόλπωνε μέσα του τὴ ρωμιοσύνη καὶ ἡ ρωμιοσύνη κολπωνόταν μέσα στὸ ράσο. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀνατρέψει καμιὰ δύναμη. Ἀνυπολόγιστης ἀξίας εἶναι ἡ καθαρῶς πολεμικὴ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν μοναστηριῶν στὸν Ἀγῶνα τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Τὰ μοναστήρια ὑπῆρξαν τὰ προπύργια καὶ ὁρμητήρια τοῦ Ἀγῶνα.  Τὸ 1575 κήρυξε ἐπανάσταση στὴ Μάνη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐπιδαύρου Μακάριος Μελισίδης, καὶ τὸ 1770 στὸ Αἴγιο ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν Παρθένιος καὶ στὴν Κόρινθο ὁ Μητροπολίτης Μακάριος Νοταρᾶς. Τὸ 1600 καὶ τὸ 1609 ἔκανε ἐπαναστατικὸ κίνημα ὁ Διονύσιος ὁ Φιλόσοφος (ὁ ἀποκαλούμενος ἀπὸ τοὺς Τούρκους Σκυλόσοφος), Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Τρίκκης, ὁ ὁποῖος τελικὰ βρῆκε μαρτυρικὸ θάνατο στὰ Γιάννενα τὸ 1611. Τὸ 1684 ὁ Μητροπολίτης Ἄμφισσας Φιλόθεος πολέμησε κοντὰ στὴν Κόρινθο μὲ δικό του σῶμα ἐναντίον τῶν Τούρκων, ὅπου καὶ τραυματίστηκε θανάσιμα. Τὸν ἴδιο χρόνο ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Τιμόθεος Τυπάλδος συγκρότησε ἐπαναστατικὸ σῶμα μὲ 150 κληρικοὺς κι ἔλαβε μέρος σὲ ἀπελευθερωτικὲς προσπάθειες. Οἱ Μητροπολῖτες Σαλώνων Τιμόθεος, Θηβῶν Ἰερόθεος, Λαρίσης Μακάριος, Εὔβοιας Ἀμβρόσιος, διετέλεσαν ὁπλαρχηγοί. Ὁ Παπαβλαχάχας ἦταν ἀρχηγὸς τῶν ἁρματολῶν τῶν Χασίων. Βρῆκε τραγικὸ θάνατο ἀπὸ τὸν Ἀλὴ Πασὰ στὰ Γιάννενα. Ἡ μαρτυρικὴ θυσία τοῦ Πατριάρχη Κῶν/πόλεως Ἁγίου Γρηγορίου Ε’ καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ ἔδωσαν ὤθηση στὸν Ἀγῶνα. Ὁ διάκος τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε’, Νικηφόρος Ρωμανίδης, ἀφοῦ χειροτονήθηκε ἱερέας καὶ χειροθετήθηκε καὶ Ἀρχιμανδρίτης, ὑπηρέτησε καὶ διακρίθηκε ὡς ναυμάχος κάτω ἀπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ Ἀνδρέα Μιαούλη. Ὁ Ἠσαΐας Σαλώνων κήρυξε τὴν ἐπανάσταση στὶς 27.3.1821 στὴν περιφέρειά του, μέσα στὸ γνωστὸ μοναστῆρι τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ Βοιωτίας. Ἡ Μονὴ τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, μετὰ τὴ σύσκεψη τοῦ Δεσπότη Σαλώνων, στὰ μέσα τοῦ Μάρτη τοῦ 1821 μὲ τοὺς ὁπλαρχηγοὺς τῆς Περιφέρειας Ἀθανάσιο Διάκο, κ.ἄ., ἔγινε κέντρο ἐπαναστατικὸ καὶ κατασκευῆς φυσεκιῶν. Ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης εἶχε τὸ ἀρχηγεῖο του στὸ μοναστῆρι τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πέτρας. Ὁ Ἀρχιστράτηγος τῆς Ρούμελης Γεώργιος Καραϊσκάκης εἶχε τ’ ὁρμητήριό του στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Προυσιώτισσας (Προυσοῦ) τῆς Εὐρυτανίας. Ὁ Ἱερομόναχος Σεραφεὶμ ἀπὸ τὸ Φανάρι Θεσσαλίας ἡγήθηκε τῆς ἐπανάστασης τῶν Ἀγραφιωτῶν. Τὸ μοναστῆρι τοῦ Ὀμπλοῦ Πατρῶν ἦταν στρατηγεῖο τῶν ἐπαναστατῶν τῆς περιοχῆς. Ἡ πρώτη γαλανόλευκη σημαία εὐλογήθηκε στὸ μοναστῆρι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ στὴ Σκιάθο τὸ 1807. Ὁ Ἄνθιμος Ἀργυρόπουλος, ἱερομόναχος, δέχτηκε στὸ μοναστῆρι του τὴν οἰκογένεια Μπότσαρη καὶ τὴν περιέθαλψε, μετὰ τὴν ἅλωση τοῦ Σουλίου. Ὁ ἴδιος στὴ Ζάκυνθο, κατὰ τὸν ἱστοριογράφο Π. Χιώτη, ὅρκισε μέλη τῆς Φιλικῆς Ἐταιρίας τὸ Θ. Κολοκοτρώνη, τοὺς Β. καὶ Κ. Πετιμεζᾶ καὶ τὸν Νικηταρᾶ. Ὁ Χρύσανθος Πηγᾶς, Μητροπολίτης Μονεμβασίας καὶ Καλαμάτας, τὸ 1819 μπῆκε στὴ Φιλικὴ Ἐταιρία κι ἐργάστηκε ἐντατικὰ γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς Ἐπανάστασης. Αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴ σύλληψή του ἀπὸ τοὺς Τούρκους, τὸ κλείσιμό του στὶς φυλακὲς τῆς Τρίπολης, ὅπου μαζὶ μὲ ἄλλους φυλακισμένους Μητροπολῖτες πέθανε κι αὐτὸς ἀπὸ τὶς κακουχίες τῆς φυλακῆς. Στὴ Φιλικὴ Ἐταιρία εἶχαν μυηθεῖ ὅλοι σχεδὸν οἱ μητροπολῖτες καὶ πολλοὶ διακεκριμένοι ἱερεῖς καὶ μοναχοὶ καὶ ἰδιαίτερα οἱ ἁγιορεῖτες. Τὴν Ἐπανάσταση τοῦ ’21, ὅπως εἶναι γνωστό, τὴν κήρυξε Μητροπολίτης, ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, μέσα στὸ μοναστῆρι τῆς Ἁγίας Λαύρας. Ἔστω κι ἂν ἡ ἡρωικὴ Καλαμάτα, ποὺ κήρυξε τὴν ἐπανάσταση στὶς 23 τοῦ Μάρτη καὶ ποὺ τὴν εὐλόγησαν 24 κληρικοί, διεκδικεῖ τὰ πρωτεῖα, γεγονὸς εἶναι ὅτι τὰ παλληκάρια τῆς περιοχῆς ὁρκίστηκαν μέσα στὴν ἱστορικὴ μονή.  Ὁ  Ἀθανάσιος Διάκος, ὁ Παπαφλέσσας κι ὁ Σαμουὴλ εἶναι ἀνεπανάληπτες κληρικὲς μορφὲς τοῦ ‘21. Ὁ Ὑψηλάντης ἔλεγε γιὰ τὸν Παπαφλέσσα ὅτι: «εἶναι τὸ ἄλλο μου ἐγώ». Ἐπίσης, εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Ὑψηλάντης ξεκίνησε τὸν ἀπελευθερωτικό του ἀγῶνα ἀπὸ τὴν ἐκκλησία. Μέσα στὸν Ἱερό Ναὸ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Ἰασίου ἔλαβε τὸ πολεμικὸ ξίφος ἀπὸ τὸ Μητροπολίτη Μολδαβίας Βενιαμὶν Κωστάκη, ὁ ὁποῖος εὐλόγησε καὶ τὴ σημαία τοῦ ἀγῶνα του. Ἀκόμα, πολλὰ μοναστήρια καταστράφηκαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους γιατί λάβαιναν μέρος σ’ ἀπελευθερωτικὰ κινήματα. Ἀναφέρουμε μόνο ἕνα γιὰ παράδειγμα, τὴ Μονὴ Στροφάδων ποὺ κατέστρεψε ὁ Σουλεϊμᾶν Β’ (1520-60). Καὶ γενικὰ οἱ Τοῦρκοι κάθε τόσο ζητοῦσαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὶς εὐθύνες γιὰ κάθε ἀπελευθερωτικὸ κίνημα. Αὐτὴν αἱματοκυλοῦσαν γιατί αὐτὴν θεωροῦσαν πνευματικὴ καὶ ἐθνικὴ Ἀρχὴ τοῦ Ἔθνους. Καὶ μόνο αὐτὴ ἡ στάση τῶν Τούρκων ἀπέναντι στὴν Ἐκκλησία, τῆς ὁποίας πολλὲς φορὲς σκότωναν τοὺς φορεῖς της, τὰ λέει ὅλα. Εἶναι χαρακτηριστικὴ καὶ ἡ σχετικὴ ὁμολογία τοῦ Μακρυγιάννη γιὰ τὴν τεράστια προσφορὰ τῶν μοναστηριῶν στὸν ἀγῶνα:«…τὰ μοναστήρια ἦταν τὰ πρῶτα προπύργια τῆς ἐπανάστασής μας… Οἱ περισσότεροι καλόγεροι σκοτώθηκαν εἰς τὸν ἀγῶνα». Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἦταν τὸ Α καὶ τὸ Ω γιὰ τὸ ὑπόδουλο γένος. Τὸ ράσο κόλπωνε μέσα του τὴ ρωμιοσύνη καὶ ἡ ρωμιοσύνη κολπωνόταν μέσα στὸ ράσο. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀνατρέψει καμιὰ δύναμη. Ἡ ρωμιοσύνη καὶ ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας πορεύτηκαν ἀντάμα τὸ δρόμο τοῦ μαρτυρίου τους, τὸ δρόμο τῆς σταυρικῆς τους πορείας κι’ ἐπιβίωσαν χάρις στὴν πίστη τους στὴν Τριαδικὴ Θεότητα. Χάρις στὴν ὀρθόδοξη παράδοση μὲ τὶς ἄπειρες καὶ παντοδύναμες διαστάσεις της. Μέσα ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ εἰκόνα καὶ τὸ ἐκκλησιαστικὸ μέλος, μέσα ἀπὸ τὰ συναξάρια τῶν Ἁγίων καὶ μέσα ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν ἀρχαίων ἡρώων κρατήθηκε ἡ ἑλληνικὴ ψυχὴ ὄρθια ὡς ὅτου βρῆκε τὴ δύναμη καὶ τίναξε ἀπὸ πάνω τῆς τὸν τουρκικὸ ζυγό. Ὅσες προπαγάνδες κι ἂν θελήσουν ν’ ἀλλοιώσουν αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα δὲν θὰ τὸ κατορθώσουν, γιατί μιλοῦν τὰ ἴδια τὰ γεγονότα. Ἐδῶ ὅμως πρέπει νὰ σταματήσουμε, γιατί ἂν ἐπεκταθοῦμε πιὸ πολὺ σὲ πρόσωπα καὶ σὲ γεγονότα, σχετικὰ μὲ τὴ συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στὸν ἀγῶνα τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἔθνους, δὲν θὰ μᾶς φτάσουν, ὅπως εἴπαμε καὶ στὴν ἀρχή, τόμοι ὁλόκληροι. Πιστεύουμε ὅμως ὅτι ὅσα δειγματικὰ ἀναφέραμε εἶναι ἱκανὰ νὰ πείσουν κάθε ἀντικειμενικὸ κριτή, σχετικὰ μὲ τὸν πρῶτο ρόλο τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὴ μακραίωνη τούρκικη σκλαβιὰ καὶ κατὰ τὴν ἐθνεγερσία τοῦ ’21. Θὰ ‘ταν ὅμως παράλειψη ἂν δὲν ἀναφέραμε δυὸ ἀντιπροσωπευτικὲς γνῶμες Φιλελλήνων καὶ ξένων περιηγητῶν, ποὺ ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τὴν ἀντικειμενικότητά τους. Ὁ Ἄγγλος Humphreys γράφει ὅτι: «Ἀνάμεσα στοὺς στρατιῶτες βρίσκονταν καὶ μεγάλος ἀριθμὸς παπάδων. Αὐτοὶ ἦταν οἱ πρωτεργάτες τοῦ ξεσηκωμοῦ». Ὁ Κορσικανὸς Πρόξενος τῆς Ὀλλανδίας στὴν Ἀθῆνα Domenico Origone λέει πὼς: «Οἱ Τοῦρκοι στὴν Ἀθῆνα κάνουν τὰ πάντα γιὰ νὰ συλλάβουν παπάδες, γιατί, ὅπως διαδίδεται, οἱ παπάδες εἶναι ἀρχηγοὶ τῶν ἐπαναστατῶν». Ἀκόμα καὶ τὸ πιὸ καταπληκτικό: Τὸ βιβλίο τῆς Γ’ Λυκείου τῆς Τουρκίας γράφει: «ὁ Πατριάρχης καὶ ὁ ἀνώτερος Κλῆρος τῶν Ρωμιῶν ἦταν ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἔθνους τῶν Γραικῶν σ’ αὐτὴ τὴν Ἐπανάσταση, μαζὶ μὲ τοὺς καλόγερους». Μία ἀνάλογη βεβαίωση ἀπὸ τὴ μακρυνὴ Ἀμερική, ἡ ὁποία παρὰ τὴν ἀπόστασή της, βοήθησε τὸν ἀγῶνα ὑλικὰ καὶ ἠθικά. Στὶς 16 Ἰουνίου 1821 ἡ ἐφημερίδα «Γκαζέττ» τῆς Μασαχουσέτης πληροφοροῦσε τοὺς ἀναγνῶστες της ὅτι: «…στὸ Μοριὰ ἔνοπλοι… μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ΚΛΗΡΟ ἐξεγέρθησαν ἐναντίον τῶν Τούρκων….». Πηγή: Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

***  Γιάννης Μάζης: Ο χάρτης της Τουρκίας στρέφεται εναντίον της Ρωσίας του μοναδικού συμμάχου του Ερντογάν

Ο Δρ Ιωάννης Μάζης Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Kontra News 10 με τον Κωνσταντίνο Μαραβελίδη  https://youtu.be/te1uoHEXWik  .-  Ο Γιάννης Μάζης για τον χάρτη Τουρκικής επιρροής του 2050 που ανακυκλώνει η Τουρκία  Ο Καθηγητής Γιάννης Μάζης μιλάει για τον Χάρτη που ανακυκλώνει η Τουρκία, που περιλαμβάνει όλο τον Αραβικό κόσμο, την Ελλάδα καθώς και σημαντικά τμήμα πρώην Σοβιετικών περιοχών. Μεταξύ άλλων «κόκκινες» εμφανίζονται: Αρμενία, Ελλάδα, ΗΑΕ, Ομάν, Μπαχρέιν, Κύπρος, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Αμπχαζία, Λίβανος, Συρία, Υεμένη, Ιράκ, Κουβέιτ, Αίγυπτος, Λιβύη κ.ά.  Επίσης ο καθηγητής αναφέρεται στο Φόρουμ φιλίας και τονίζει χαρακτηριστικά “από την στιγμή που δεν άρεσε στην Γερμανία, μια χαρά ήταν”  Τέλος για το Λιβυκό θέμα, εξηγεί ότι η Ελλάδα πρέπει να προσέξει τυχόν αναγνώριση του τουρκολιβυκού μνημονίου και πιθανόν να εκμεταλλευτεί την προσπάθεια χάραξης από πλευράς Ιταλίας

 *** Κακοκαιρία «Μήδεια» – ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Δέντρο έπεσε σε τρένο προκαλώντας ζημιές

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι τεχνικοί της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη λειτουργία των τρένων και του προαστιακού, λόγω των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στο σιδηροδρομικό δίκτυο και το δίκτυο του προαστιακού. Χθες κατέρρευσε ένα μεγάλο δέντρο δίπλα στις γραμμές, μεταξύ Σφενδάλης και Αφιδνών, και έπεσε πάνω σε διερχόμενο συρμό του προαστιακού στη γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα προκαλώντας μεγάλες ζημιές. Μάλιστα, έσπασαν τα παράθυρα από τα γκρεμισμένα κλαδιά και τα σπασμένα τζάμια έπεσαν μέσα πάνω στα καθίσματα. «Ευτυχώς που ο συρμός δεν είχε επιβάτες, διαφορετικά θα θρηνούσαμε θύματα. Αυτή είναι η κατάσταση του σιδηροδρομικού της χώρας», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων κορυφαίο στέλεχος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.  Σήμερα το πρωί έγινε ένας μικρός εκτροχιασμός βαγονιού του προαστιακού στις Αχαρνές χωρίς -ευτυχώς- να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, αλλά το συμβάν έχει προκαλέσει προβλήματα στο δίκτυο με αποτέλεσμα να διακοπεί για κάποιες ώρες η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Επίσης, πρόβληματα παρατηρούνται από χθες στην ηλεκτροκίνηση των συρμών του προαστιακού προς Κόρινθο και Χαλκίδα λόγω της διακοπής ρεύματος σε διάφορες περιοχές, με αποτέλεσμα να ματαιώνονται ή να αλλάζουν τα δρομολόγια. Τέλος, προβλήματα εντοπίζονται και στα κλειδιά (διακλάδωσης γραμμών), καθώς δεν υπάρχει θερμενόμενος εξοπλισμός αυτού του είδους στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. newsbomb.gr

***  Η ΘΡΑΚΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Η κοινοβουλευτική διακομματική επιτροπή της Θράκης επεξεργάζεται αυτό το διάστημα σχέδιο για τον νέο τρόπο εκλογής  μουφτή αλλά  και για το νέο τρόπο αναδείξεως των προέδρων των  διαχειριστικών  βακούφικων Επιτροπών  της  περιοχής.  Γράφει ο Νίκος Πολίτης   Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν δύο σκέψεις τρόπου εκλογής μουφτήδων, το ίδιο βέβαια επικίνδυνες!! Με την πρώτη  ο μουφτής  θα υποδεικνύεται απο ενα  ειδικό εκλεκτορικό σώμα διακοσίων  εκλεκτόρων θρησκευτικών λειτουργών και λαϊκών, μεταξύ των οποίων και οι λεγόμενοι «μουτεβεληδες». Ο «μουτεβέλης»  είναι πρόεδρος των διαχειριστικών Επιτροπών αξιοποιήσεως της  μουσουλμανικής περιουσίας. θα προβλέπεται  λοιπόν ότι το εκλεκτορικό αυτό σώμα  θα υποδεικνύει στην κυβέρνηση τρία  πρόσωπα για κάθε μια από τις θέσεις των  μουφτήδων Ροδόπης, Ξάνθης και Διδυμότειχου, και η κυβέρνηση θα επιλέγει  το καταλληλότερο. Παράλληλα μελετάται η εκλογή  προέδρων των διαχειριστικών Επιτροπών της βακούφικης περιουσίας της  μειονότητας με  καθολική ψηφοφορία όλων  των  μελών  της  μουσουλμανικής  μειονότητας  Η δεύτερη σκέψη είναι η σύσταση ενος  εισηγητικού σώματος προς την κυβέρνηση και οχι εκλεκτορικό, το οποίο  θα προτείνει προς την κυβέρνηση πέντε πρόσωπα προς επιλογή για κάθε μια μουφτεια και οχι τρία. Το πρόβλημα είναι ότι  αν  επικρατήσει η θέση αυτή των τριών προσώπων, που ισχύει για την εκλογή του παγκόσμιου ηγέτη της  ορθοδοξίας  τότε εξισώνεται  στην πράξη το πρόσωπο του μουφτή με το πρόσωπο του οικουμενικού πατριάρχη  Επίσης εάν οι πρόεδροι που αξιοποιούν την βακούφική περιουσία της  μουσουλμανικής  μειονότητας εκλέγονται απο τα μέλη της, τότε οι μουτεβεληδες που μετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα, θα κάνουν εκστρατεία στα μέλη της μειονότητας για να υποστηρίξουν συγκεκριμένο πρόσωπο μουφτή επιρροής της Τουρκίας βέβαια.    Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από την Ελληνική Κυβέρνηση στην  εκλογή Μουφτήδων από τους πολίτες και επικράτηση της Σαρίας, κάτι που στην ουσία θα αντικαταστήσει τη δημοκρατική αρχή εκλογής πολιτικών αντιπροσώπων, με τη θεοκρατική υπερεξουσία του καθοδηγούμενου από την Τουρκία εκλεγμένου Μουφτή (θρησκευτικού ηγέτη και δικαστή), εντός της ελληνικής Επικράτειας. Αυτό θα είναι και το τέλος της ελληνικότητας της Θράκης.

 ***  Ανακοίνωση Τύπου της Ελληνικής λύσης για την νέα τουρκική NAVTEX στην καρδιά του Αιγαίου

Ανακοίνωση Τύπου Σύμφωνα με NAVTEX που ισχύει από τις 18 Φεβρουαρίου ως τις 2 Μαρτίου, η Τουρκία στέλνει το υδρογραφικό «TCG CESME» για να διεξάγει «έρευνες» στην καρδιά του Αιγαίου, από τη Λήμνο εώς τη Σκύρο. Η κίνηση αυτή, ισοδυναμεί με πολεμική πρόκληση κατά της Ελλάδος, «ακρωτηριάζοντας» τον εθνικό κορμό. Εάν η πρόκληση αυτή υλοποιηθεί, το ελληνικό κράτος οφείλει να διενεργήσει νηοψία στο τουρκικό ερευνητικό, καταδίωξη και βύθιση των τουρκικών πολεμικών που θα το συνοδεύουν. Οτιδήποτε άλλο, συνιστά εθνική μειοδοσία.

***


~*** Αθλητική Ενημέρωση  : 

~

~** ΧΘΕΣ ,.... 15/02/2021  για την Surer Le ague 1 στο ποδόσφαιρο :

~*    ΑΕΛ  ΛΑΡΙΣΑ - ΑΕΚ Αθηνών  2-4  .- ^                                     Διαιτητής :   Ευστάθιος Γκορτσίλας  .- ^                                                                                               Τα γκολ :  14΄πεν . Ολιβέϊρα , 43΄Ολιβέϊρα , 70΄Αλεξ. Νικολιάς , 80΄ Ματίας Ακούαν , 90΄ Χαμένο πεν. Μουκάμπγιο , 90+1΄ Χρ. Αλμπάνης , 90+7 ΄ Σιμάνσκι .- ^

~*  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης  0-2 .- ^                         Διαιτητής :   Αριστομένης Διαμαντόπουλος .- ^                                                                                  Τα γκολ :  21΄χαμένο πεν. Βιερίνια , 56΄Ζιβφκοβιτς , 62΄πεν. Σβάμπ .- ^

~**  Στο Ελληνικό Βόλε¨Α1΄ Ανδρών σήμερα Δευτέρα 15-02-2021 :  ^Α.Ο. ΚΙΦΗΣΙΑ- ΟΦΗ  1-2 σετ .- [ 19-25,25-21,21-25,9-2,  ] .- 


~** ΧΘΕΣ ,... Κυριακή  14/02/2021  για την Surer Le ague 1 στο ποδόσφαιρο :

 ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης - ΠΑΝΑΙΤΟΛΙΚΟΣ  0-0 .- ^                                              Διαιτητής :  Αριστείδης Βάτσιος   .-    Τα γκολ :   -

~  Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ - ΑΕΚ Αθηνών  Αναβλήθηκε λόγο καιρού .- ^

 ΟΦΗ - ΒΟΛΟΣ  1-2 .- ^                                                                                            Διαιτητής :  Γιώργος Τζοβάρας  .-                                                                                     Τα  γκολ :  3΄ Περέα , 21΄ Αναστάσιος Δουβίκας , 63΄Καστεϊγκνος .-  ^ 

~  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς  2-1  .-  ^               Διαιτητής  :  Robert     Madden   .-  ^                                                                                   Τα γκολ : 6΄  Μαουρίσιο , 73΄ Σανκαρέ  , 82 ΄  Ελ  Αραμπί , .- ^

~**   ΠΑΟ- ΟΣΦΠ  2-1  τα γκολ   14/02/2021 22η αγωνιστικής από ΕΡΤ3  :   https://youtu.be/uZkYSSZrbQQ  .-                   

~

~**  Ελπίδες ότι ξεκινάει προπονήσεις η Football league

Ελπίδες ότι ξεκινάει προπονήσεις η Football league

Η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων εξετάζει το αίτημα για επιστροφή του αθλητισμού στην κανονικότητα και φέρεται να απάντησε θετικά στην Football League.  Σε αναμονή ανακοινώσεων από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η Football League ετοιμάζεται να αρχίσει προπονήσεις.  Όπως έγινε γνωστό, χωρίς να υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο ακόμη, το μεσημέρι της Παρασκευής 12/2, οι λοιμωξιολόγοι φέρεται να έχουν απαντήσει θετικά στο αίτημα της συγκεκριμένης κατηγορίας από την οποία υπάρχει δέσμευση για τήρηση αυστηρών πρωτόκολλών.  Οι 20 ομάδες της Football League (δύο όμιλοι των 10) αναμένεται να αρχίσουν προπονήσεις από τη Δευτέρα 15/2 και σε διάστημα 25 ημερών (μέχρι 10 Μαρτίου) θα γίνει και η σέντρα ώστε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα «εξπρές», κορωνοϊού επιτρέποντος. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα αποφασιστούν προσεχώς. Σε ό,τι αφορά τη Γ’ Εθνική η επιτροπή φέρεται να είναι θετική ώστε να δοθεί το πράσινο φως σε 15 μέρες και το πρωτάθλημα να επανεκκινήσει μέχρι τέλη του Μαρτίου, για να προλάβουν τις ημερομηνίες και να προλάβει να ολοκληρωθεί.  Πηγή: sdna.gr

~ **  Αυγενάκης: 13 άμεσα μέτρα στον αθλητισμό για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας

Πρωτοβουλίες, άμεσα εφαρμόσιμες στον αθλητισμό, για την καταπολέμηση και την εξαφάνιση της σεξουαλικής βίας και κακοποίησης, αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας… Πλέγμα 13 πρωτοβουλιών, που θα εφαρμοστούν άμεσα στον αθλητισμό για τον εντοπισμό, την καταπολέμηση και την εξαφάνιση της σεξουαλικής βίας και κακοποίησης, αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας, παρουσίασε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης. «Η ηγεσία και οι φορείς του αθλητισμού οφείλουμε να προστατεύουμε τα παιδιά και τους νέους εντός του χώρου του αθλητισμού, εντός της αθλητικής οικογένειας! Οφείλουμε να τους διασφαλίσουμε ένα υγιές και ασφαλές αθλητικό περιβάλλον, που να συμβάλλει στην αθλητική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων και να θωρακίζει τις ολυμπιακές αξίες του αθλητισμού σε όλους τους χώρους, στο σύνολο της κοινωνίας» τόνισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, προσθέτοντας ότι «ο αθλητισμός επηρεάζει θετικά συνολικά την κοινωνία. Αυτή την περίοδο, είδαμε, για μια ακόμη φορά, τη δύναμη της επιρροής του. Και για μια ακόμη φορά μας εμπνέει με τις αξίες του, για να δημιουργήσουμε μια πιο ανθρώπινη κοινωνία. Και είμαστε αποφασισμένοι να το πετύχουμε»! Ο κ. Αυγενάκης εξήγγειλε, σ’ αυτή την κατεύθυνση, τα εξής 13 μέτρα, που ορισμένα εξ αυτών έχουν ήδη δρομολογηθεί και τα υπόλοιπα προγραμματίζονται:

* Κέντρο Υποστήριξης Αθλητισμού (Help Desk)
* Αθλητικός Συνήγορος
* Συμβουλευτική Γραμμή Υποστήριξης
* Κώδικες Ακεραιότητας: (Κώδικας Δεοντολογίας, Πειθαρχικός Κώδικας)
* Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών
* Αθλητική Ψυχολογία
* Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών
* Μητρώο Αθλητικών Σωματείων
* Μητρώο Προπονητών
* Κλιμάκιο Ελέγχου Αθλητικών Φορέων
* «ΧΙΛΩΝ» – Μετράμε, Αξιολογούμε, Βελτιώνουμε
* Ψηφιακή Βίβλος 2020-2025
* Καμπάνια (Σποτάκια – βιντεομηνύματα)                                                                     Ο Υφυπουργός Αθλητισμού κάλεσε όλη την αθλητική οικογένεια «να θέσουν σε εφαρμογή, από κοινού, τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και προστασίας για την αναχαίτιση και την οριστική εξαφάνιση των θλιβερών φαινομένων» υπογραμμίζοντας ότι «η βούληση είναι σαφής. Καμία ανοχή σε τέτοια φαινόμενα! Πολεμάμε κάθε μορφή κακοποίησης στον αθλητισμό! Και λέμε: «Σπάσε τη Σιωπή – Μίλησε, μην ανέχεσαι». Πλέον, πρέπει να φοβάται ο θύτης και όχι το θύμα! Δουλεύουμε όλοι μαζί για ένα νέο, φωτεινό, σύγχρονο, δίκαιο, διαφανές και δημοκρατικό αθλητικό οικοδόμημα»! ΠΗΓΗ

~** 


~ *** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  :                                       1.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 .-   ~ ΚΑΛΟ  ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3629321515906895077  .-                            2.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  02  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5485299720485240098 .-                   3.-ΑΡΦΑΡΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/4123857303033786414  .-              4.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4824355399652151825   .-                           5. --  ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της  Ενημέρωσης   Παρασκευή  05  Φεβρουαρίου  2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/2547014300202581612    .-              6.- - ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο  06  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/7712557988691222076  .-                               7.-  ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/6985413851056659419  .-                    8.-ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  08  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/2538612953641790186    .-                       9.-ARFARA MESSHNIAS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/7644863548178670955  .-                                                                                                                                                                           10.- .- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  10  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1309719620285017199   .-                         11.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  12  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3617765107303059435  .-                                                                                                                         12.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  12  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3617765107303059435  .-                          13.- ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο 13  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/2805432675121838565   .-                         14.- ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή 14  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/9170457683035579255  .-                              15.-ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα 15  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/6734149299108208754  .-                            16.- ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1348236129800595557/9040428232856000787  .-     

 ~***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  :                                                    01 .- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι8 της Ενημέρωσης    Παρασκευή  01  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2021 ΚΑΛΗ , ΧΑΡΟΥΜΕΜΗ , ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2021 !  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΆ   για ΟΛΟΥΣ μας !:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/364930904970976734 .-                                       02.- .- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   το αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο  02  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΛΗ και Ευλογία Κυρίου ΧΡΟΝΙΑ !   ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !      https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/473374788919931343  .-                               03 .-ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Κυριακή 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021:   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/4019652537537461777  .-                         04.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Δευτέρα  04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021   : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/1008012737221335351  .-                                 05 .- ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας  Το  Α  και  το Ω ! Ιατρικά Θέματα  !    Δευτέρα  04  Ιανουαρίου  2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/6871114509612322851   .- 29.- ARFARA NWES   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης    Παρασκευή  29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021  :    https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/881365080770677550  .-                                   30.- ~ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι  της Ενημέρωσης    Σάββατο 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021 :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/3082189141962975493  .-                               31.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι  της Ενημέρωση   Κυριακή  31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2021  :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3260060327409112602  .-                                                                                                           32 .- ΑΡΦΑΡΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ   Κυριακή  31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  :     https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/4959472227336455380   .-

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3