Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας 
Στο αγιάζι της Ενημέρωσης 
Κυριακή 21 Μαϊου  2020   .-
~

~ Δεν πρέπει να πολεμάμε τους ανθρώπους με αντίθετες απόψεις .- 
 ~  Η ισορροπία εξαρτάται από την αρμονία και η αρμονία από την αντίθεση , δηλαδή , δράση –αντίδραση .-                                                                                                                                        
~Η αντίθεση στην επίγεια ζωή , είναι αρμονία .-   
   

~Με την πίστη στον Θεό , όλα τα προβλήματα λύνονται .-


~ Να μην επιδιώκουμε να δικαιωθούμε από ανθρώπους , όταν έχουμε δίκαιο .  Ο Θεός είναι δίκαιος .-                             
 ~Εκκλησία  είναι εκείνοι που ζούν όπως θέλει ο Χριστός και όχι οι άλλοι που πολεμούν την εκκλησία .-                                             
~ Δεν πρέπει να σκαλίζουμε τις αμαρτίες των άλλων , παρά μόνον τις δικές μας .-                                                                                                                    

~** Άγιος Ερμείας – Γιορτή σήμερα 31 Μαΐου
Τη μνήμη του Αγίου Ερμεία τιμά σήμερα, , η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Μάρτυς Ερμείας, ζούσε στα Κόμανα της Καππαδοκίας την εποχή του αυτοκράτορα των Ρωμαίων Αντωνίνου Πίου. Είχε από νεαρή ηλικία ενταχθεί στα στρατεύματα του Καίσαρα και γρήγορα ξεχώρισε για την γενναιότητα, την ανδρεία και το αγωνιστικό του φρόνημα, τα οποία αντλούσε από την πίστη του στον Ιησού Χριστό. Την περίοδο της βασιλείας του Μάρκου Αυρήλιου (138 – 161 μ.Χ.) ξέσπασε μεγάλος διωγμός κατά των χριστιανών, μεταξύ δε των πρώτων που συνέλαβαν, ήταν και ο Ερμείας, αγνοώντας και τις μεγάλες του υπηρεσίες στην πατρίδα αλλά και τα σεβάσμια γηρατειά του. Οδηγήθηκε μπροστά στο Δούκα Σεβαστιανό, ο οποίος τον διέταξε να θυσιάσει τα είδωλα. Ο Άγιος όμως ακλόνητος και ακατάβλητος, αρνήθηκε να προδώσει τον Κύριό του και να θυσιάσει στα μιαρά ειδωλολατρικά ξόανα. Με τη γλυκύτητα δε πού τον διέκρινε, απάντησε στις προτροπές των τυράννων «Θα ήταν πολύ ανόητο σεβαστέ άρχοντά μου να αφήσω το φως και να προτιμήσω το σκοτάδι, να εγκαταλείψω την αλήθεια και να ασπασθώ το ψέμα, να παραιτηθώ από τη ζωή και να προτιμήσω το θάνατο. Θα ήταν λοιπόν παράλογο στο τέλος της ζωής μου να χάσω αυτά τα πολύτιμα αγαθά». Τότε εξοργισμένος ο άρχοντας, διέταξε αφού τον βασανίσουν σκληρά, να τον ρίξουν στην πυρά. Με την επέμβαση όμως και τη χάρη του Θεού, ο Άγιος εξήλθε σώος και αβλαβής από όλα τα φρικτά βασανιστήρια. Τελικά αποκεφάλισαν χαρίζοντας του το στέφανο της δόξας το 160 μ.Χ. – ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ : Ερμείας, Ερμειάς, Ερμεία, Μάγος, Μάγια Απολυτίκιο: Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε. Χριστώ στρατευσάμενος, τω Βασιλεί του παντός, γενναίως διέκοψας, τας παρατάξεις εχθρών. Ερμεία πανένδοξε συ γαρ εγκαρτερήσας, πολυτρόποις αικίαις, ήθλησας εν τω γήρα, ως του Λόγου οπλίτης, ω πρέσβευε Αθλοφόρε, σώζεσθαι άπαντας. https://youtu.be/A5SzMBfP1eQ  .- 

~**Το δικό Του βλέμμα
Μελετώντας κανείς τη ζωή του μας μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής διαπιστώνει πώς ύπάρχουν κάποια μικρά σημεία, κάποιες λεπτομέρειες, πού εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνονται άσήμαντες, αν όμως τις εξετάσει προσεκτικότερα, θα δει πως και αυτές οι λεπτομέρειες έχουν τη θέση τους, τη σημασία, την άξια τους.  Μια τέτοια συγκλονιστική λεπτομέρεια μας περιγράφει ο ιερός εύαγγελιστής Λουκάς. Μεσάνυχτα Πέμπτης προς Παρασκευή ο Κύριος βρίσκεται ένώπιον των άρχιερέων Άννα και Καιάφα. Μόνος. Χωρίς τη συνοδεία, τη συμπαράσταση των μαθητών, την ύποστήριξη του Πέτρου, την όποια λίγο πριν Του είχε υποσχεθει. Την’ίδια ώρα, στον ιδιο τόπο, μπροστά σε μια δούλη αύτός ο μαθητής, ο Πέτρος, θα άρνηθει τον Κύριο τρεις φορές. Και μάλιστα με όρκους και άναθεματίζοντας και καταρώμενος τον έαυτό του, είπε ότι δεν γνωρίζει τον Κύριό του! Ο πειρασμός ήταν μεγάλος και το άμάρτημα βαρύ. Εκείνη τη στιγμή άκούστηκε το λάλημα του πετεινού. Ήταν το σημάδι που είχε βάλει ο Κύριος για να τον ξυπνήσει. «Ου φωνήσει σήμερον άλέκτωρ πριν η τρις άπαρνήση μη είδέναι με» του είχε πει (Λουκ. κβ’ 34). Την ίδια στιγμή ο Κύριος, είτε άπό την άνοικτή πόρτα της αίθουσας όπου δικαζόταν, είτε άπό κάποιο παράθυρο του διαδρόμου απ’ όπου Τον οδήγησαν στην έπίσημη αίθουσα του συνεδρίου, έριξε ένα βλέμμα στον Πέτρο γεμάτο πόνο και συμπάθεια. «Ένέβλεψε τω Πέτρω», σημειώνει ο εύαγγελιστής Λουκάς. Βρισκόταν ένώπιον των παρανόμων δικαστών, δεν λησμόνησε όμως τον μαθητή του. Θα μπορούσε, σημειώνει ο άείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, «να τοϋ στρέψη οριστικούς τα νώτα και να μη ρίψη πλέον κανέν βλέμμα εις αύτόν. Καίτοι δε ο Πέτρος είναι ήδη ένοχος βαρέος έγκλήματος, εν τούτοις ο Ιησούς άποφεύγει να τον έκθέση και να τον καταισχύνη. Δεν τοϋ φωνάζει, άλλά ρίπτει βλέμμα επ’ αύτού, την σημασίαν του όποιου μόνος ο Πέτρος ήδύνατο να έννοήση». Το του Κυρίου… Βλέμμα πόνου. Αύτό το βλέμμα ήταν ένας πολύ δυνατός λόγος προς τον μαθητή. Μιλούσε για τον πόνο που του προξένησε η άμαρτία του Πέτρου. Έλεγε ότι πονάει και λυπάται βαθύτατα ο Κύριος για το κατάντημα τοϋ μαθητή. Άλλά είναι και βλέμμα έκπλήξεως και έλέγχου. Σαν να του έλεγε: Εσύ, Πέτρε, δεν με γνωρίζεις; Έσύ που ήσουν τρία ολόκληρα χρόνια μαζί μου; Εσύ τοϋ όποιου πριν άπό λίγο έπλυνα τα πόδια και έδωσα το Σώμα και το Αίμα μου; Έσύ που με διαβεβαίωσες για τη μέχρι θανάτου άφοσίωσή σου; Πέτρε! Πόσο άσυνεπής φάνηκες! Δεν μπόρεσες να κρατήσεις το λόγο σου! Πόσο χαμηλά έπεσες έσύ ο γενναίος!  Ήταν όμως και βλέμμα γεμάτο στοργή και συμπάθεια. Και στην πτώση σου είμαι κοντά σου, Πέτρε, τοϋ έλεγε. Και προηγουμένως προσευχήθηκα να μη χαθείς. Και τώρα όμως στην ώρα της άδυναμίας σου δεν σε άπορρίπτω. Είμαι κοντά σου. Ήταν τέλος και βλέμμα καθοδηγήσεως. Τοϋ έλεγε: Θυμήσου, Πέτρε, την κλίση σου. Θυμήσου τότε που περπάτησες πάνω στα κύματα και, όταν άρχισες να βυθίζεσαι, φώναξες «Κύριε, σώσόν με». Τότε άπλωσα το χέρι μου και σ’ έσωσα. Τώρα τα χέρια μου είναι άλυσοδεμένα. Και ο κίνδυνος στον όποιο βρίσκεσαι, είναι άσυγκρίτως μεγαλύτερος. Απλώνω λοιπόν το βλέμμα μου, για να σε βοηθήσω να σηκωθείς άπό τη φοβερή πτώση σου. Στο βάθος της ψυχής σου γνωρίζω ότι συνεχίζεις να με άγαπάς. ΓΓ αύτό και σε καλώ να έπιστρέψεις. Αύτό το βλέμμα ήταν μια δυνατή πρόσκληση μετάνοιας στον Πέτρο. Αύτό το βλέμμα έμεινε χαραγμένο για πάντα στην καρδιά τοϋ μαθητή. Κι έκείνος το δέχθηκε. Αμέσως συναισθάνθηκε το άμάρτημά του, συναισθάνθηκε το βάθος στο όποιο τον έριξε η αύτοπεποίθησή  του «και έξελθών έξω έκλαυσε πικρώς» (Ματθ. κς’ 75). Μετανόησε, έχυσε πικρά, καυτά δάκρυα συντριβής, ολοκληρωτικής μετάνοιας.  Ίσως κάποιες φορές βρισκόμαστε και μεις στη θέση αύτή του Πέτρου. Βρισκόμαστε: Όταν παραβαίνουμε τις έντολές τοϋ Θεού και τις ύποσχέσεις που δώσαμε. Όταν γεμίζουμε με άπροσεξίες τη ζωή μας μ’ αύτά που λέμε, που άκοϋμε, που βλέπουμε, που κάνουμε. Όταν άμφιβολίες, όλιγοπιστίες και διλήμματα γεμίζουν το έσωτερικό μας μπροστά στις δοκιμασίες, στις θλίψεις και στα προβλήματα της ζωής. Τότε το βλέμμα του Κυρίου στρέφεται και σε μας. Είτε μέσα άπό την εικόνα του, είτε άπό τον αιώνιο λόγο του, είτε άπό τη συμβουλή του Πνευματικού μας, είτε άπό τη φωνή της συνειδήσεώς μας. Αισθανόμαστε το βλέμμα του με την ίδια άγάπη και στοργή να μας καλεί ξανά κοντά του, να μας δυναμώνει και να μας στηρίζει για να βρούμε πάλι το σωστό δρόμο, την όρθή πορεία μας κοντά του, παιδιά δικά του άγαπημένα, ξανά μαθητές του. Αρκεί να το βλέπουμε, να Τον πιστεύουμε και να μετανοούμε.


~**  “Γέροντα, πώς μπορεί κάποιος να χάσει την πίστη του;”
, γιατί πολλοί άνθρωποι, ενώ πίστευαν, έχασαν την τους; – Αν δεν προσέχει κανείς στα θέματα της πίστεως και της λατρείας, σιγά-σιγά ξεχνιέται και μπορεί να γίνει αναίσθητος, να φθάσει σε σημείο να μην πιστεύει τίποτε.   – Μερικοί, Γέροντα, λένε οτι η πίστη τους κλο­νίζεται, όταν βλέπουν να υποφέρουν καλοί άνθρωποι. – Ακόμη κι αν κάψει ο θεός όλους τους καλούς, δεν πρέπει να βάλει κανείς αριστερό λογισμό, άλλα να σκεφθεί πώς ο Θεός, ό,τι κάνει, οπό αγάπη το κάνει. Ξέρει ο Θεός πώς εργάζεται. Γιά να επιτρέψει να συμβεί κά­ποιο κακό, κάτι καλύτερο θα βγεί. – Γέροντα, σήμερα ακόμη και τα πιστά παιδιά άμφιταλαντεύονται, γιατί στα σχολεία υπάρχουν καθη­γητές που διδάσκουν την αθεΐα – Γιατί να αμφιταλαντεύωνται; Η Άγια Αικατερίνη δεκαεννιά χρονών ήταν και διακόσιους φιλοσόφους τους αποστόμωσε με την κατά Θεόν γνώση και την σο­φία της. Ακόμη και οι Προτεστάντες την έχουν προ­στάτιδα της επιστήμης. Στα θέματα της πίστεως και στα θέματα της πα­τρίδος δεν χωράνε υποχωρήσεις· πρέπει να είναι κα­νείς αμετακίνητος, σταθερός. – Γέροντα, παλιά προσευχόμουν με  πίστη στον Θεό και ό,τι ζητούσα μου το έκανε. Τώρα δεν έχω αυτήν την πίστη. Που οφείλεται αυτό;  – Στην κοσμική λογική που έχεις. H κοσμική λογική κλονίζει τήν πίστη. «Έάν έχητε πίστιν και μη διακριθήτε, πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε», είπε ο Κύριος. Όλη η βάση εκεί είναι. Στην πνευματική ζωή κινούμαστε στο θαύμα. Ένα σύν δύο δεν κάνει πάντα τρία- κάνει και πέντε χιλιάδες και ένα εκατομμύριο! Χρειάζεται καλή διάθεση και φιλότιμο. Γιατί, αν ο άνθρωπος δέν έχει καλή διάθεση, τίποτε δεν καταλα­βαίνει. Να, και για την Σταύρωση του Χριστού, τόσες λεπτομέρειες είχαν πει οι Προφήτες -μέχρι και τι θα κάνουν τα ιμάτια Του, τι θα κάνουν τα χρήματα της προδοσίας, ότι θα αγοράσουν μ” αυτά τον αγρό του Κεραμέως, για να θάβουν τους ξένους-, αλλά οι Εβραίοι πάλι δεν καταλάβαιναν. «αο δε παράνομος Ιούδας ουκ ηβουλήθη συνιέναι»…

*** Τουρκία-Ελλάδα: Από τη ρητορική των απειλών στις πράξεις αμφισβήτησης και επέκτασης -Θερμό καλοκαίρι;..
Τουρκία-Ελλάδα: Από τη ρητορική των απειλών στις πράξεις αμφισβήτησης και επέκτασης -Θερμό καλοκαίρι;..~   -Καλοκαίρι για γερά νεύρα – Παραληρεί η Άγκυρα ξανά…
-Οι εξελίξεις στη Λιβύη κάνουν την Τουρκία πιο προκλητική
-Δυνάμεις έχουμε… Νέα μέσα απαιτούνται «χθες»
-Το μήνυμα του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ που δεν άγγιζε μόνο την Άγκυρα Η ρητορική των απειλών, των προκλήσεων, των αξιώσεων, από την πλευρά της γείτονος, δίνει το νεύμα στην στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας για μια πλειάδα ενεργειών που στόχο έχουν την αμφισβήτηση αλλά και τις παράνομες διεκδικήσεις. Η Αθήνα καιρό τώρα περιμένει την εκδήλωση, όχι μόνο της ασύμμετρης υβριδικής απειλής του μεταναστευτικού, έτσι όπως τη διαχειρίστηκε η Άγκυρα. Περιμένει την στρατιωτικού τύπου κίνηση από τη γείτονα. Το πιο πιθανό σημειώνουν ανώτατες στρατιωτικές πηγές είναι η Τουρκία να επιχειρήσει την στρατιωτικοποίηση μιας κίνησης αρχικά με ερευνητικό σκάφος. Επικίνδυνη ρητορική από τους Τούρκους Ο Φατίχ Ντονμέζ επανήλθε με την απειλητική ρητορική, ομιλώντας για έρευνες νότια του Καστελόριζου τους επόμενους μήνες. Αυτό το σκηνικό έντασης θέλει να το αποτρέψει η Αθήνα και ο μόνος τρόπος να το πράξει είναι να μην επιτρέψει οποιονδήποτε ερευνητικό πλου.  * Στην θάλασσα, γνωρίζει πολύ καλά και η γείτονα (αν και δεν το ασπάζεται) πως ένα πλοίο που έχει χαράξει μια ρότα δεν μπορεί να εμποδιστεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Μπορεί ωστόσο να ελεγχθεί από την ώρα που θα κάνει οποιαδήποτε κίνηση ν’ απλώσει καλώδια ερευνών.  Η Τουρκία θα πράξει ότι έχει δηλώσει και καλό είναι να γίνει απ’ όλους όσοι πρέπει κατανοητό, κυρίως από εκείνους που ασπάζονται τα περί Ελληνοτουρκικής φιλίας. Όπως οι στρατιωτικοί έχουν νιώσει και ξέρουν ότι θα κληθούν ν’ αντιμετωπίσουν την Τουρκική απειλή, έτσι πρέπει να καταλάβουν πολλοί ότι η Τουρκία και φιλική να είναι θα επιχειρεί να κερδίσει και να πάρει κάτι από την Ελλάδα.  Παράλληλα υπάρχουν και οι «φωνές» που λένε πως ο δίαυλος επικοινωνίας υπάρχει και είναι πετυχημένος. Αν όμως ήταν έτσι τα πράγματα δεν θα μιλούσε η εκτελεστική εξουσία του τόπου για τη νέα επερχόμενη ασύμμετρη απειλή στον Έβρο, ούτε θα υπήρχαν όλες αυτές οι εργασίες στον ακριτικό Νομό, ούτε τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού θα παρέμεναν ακόμη εν πλω στην οριογραμμή για σχεδόν 4 μήνες.  Από τη ρητορική της απειλής στις πράξεις   * Από τη ρητορική της απειλής στις πράξεις 
Από χθες που ήταν μια σημαδιακή μέρα για τον Ελληνισμό, η Τουρκία θέλησε να δυναμιτίσει με κάθε τρόπο το κλίμα και να προκαλέσει.  Από τη μια πλευρά το κακόγουστο show που έστησαν για τον Τούρκο πρόεδρο στο μνημείο του Χριστιανισμού, την Αγιά Σοφιά κι από την άλλη οι προκλητικές ναυτικές οδηγίες αλλά και η γραφική απόπειρα ακύρωσης Ελληνικής άσκησης στο Καστελόριζο. Υπό αυτές τις συνθήκες στο Επιτελείο βλέπουν οι Αξιωματικοί ότι ξεκινά μια πίεση από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία μπορεί να βρισκόμαστε στην αρχή μιας θερινής σεζόν, αυτό για εκείνη φαίνεται πως δεν σημαίνει πολλά, τι κι αν το υπογραφέν μορατόριουμ ξεκινά μετά τις 15 Ιουνίου. Και φυσικά, παρά τα μεγάλα προβλήματα που παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Επιτελεία σχεδιάζουν, επιχειρούν και φρουρούν διαρκώς την οριογραμμή. Εδώ και καιρό άλλωστε βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι οριακή και την οποία προσπαθούν πάλι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να επαναφέρουν σε κανονικές συνθήκες. Πολλά λόγια, ωραία και μεγάλα έχουν ακουστεί όμως μέχρι τώρα ελάχιστα τρέχουν.  Πληροφορίες ευχάριστες της τελευταίας στιγμής λένε ότι θα τρέξουν κάποια πολύ σημαντικά προγράμματα, εφόσον… η συνέχεια ΕΔΩ
*** H αλήθεια για το έργο του Κ.Μητσοτάκη και της ΝΔ…..H αλήθεια για το έργο του Κ.Μητσοτάκη και της ΝΔ.....
Αν παρατηρήσει κανείς  θα αντιληφθεί πως η πορεία της ΝΔ δεν μπορεί παρά καταστροφική και αποτυχημένη να χαρακτηριστεί. 
Γιατί το λέμε αυτό; Δείτε παρακάτω τα λάθη τα οποία έχει πράξει η ΝΔ και τα οποία παραλίγο να φέρουν σε κίνδυνο την πατρίδα.
Ας τα πάρουμε από την αρχή ο Κ.Μητσοτάκης ήταν αυτός που άφησε την Ελλάδα στο έλεος των λαθρομεταναστών ακόμα είναι αυτός που έβαλε άτομα στην Επιτροπή “2021” και αποκάλεσαν δικτάτορα τον Καποδίστρια. Ακόμα το ξεπούλημα της Μακεδονίας όπου  συντέλεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ , τα ελληνοτουρκικά , απαγόρευση εορτασμού του Πάσχα και εορτασμό του Ραμαζανιού αλλά και τέλος στην επιλογή του προσώπου της ΠτΔ. Αν αναλογιστεί κανείς όλα αυτά αντιλαμβάνεται ότι η κυβέρνηση αδυνατεί αν κυβερνήσει και οδηγεί την χώρα σε αδιέξοδο
***  ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ της GPO! Ψήφος -εμπιστοσύνης από τους Έλληνες προς την Ελληνική λύση….
ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ της GPO! Ψήφος -εμπιστοσύνης από τους Έλληνες προς την Ελληνική λύση….Nέα δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά αποκαλύπτει που θα έδινε την ψήφο εμπιστοσύνης ο  Έλληνας 
Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της GPO τα κόμματα καταλαμβάνουν τα εξής ποσοστά:
ΝΔ:42%
ΣΥΡΙΖΑ:20,2%
ΚΙΝΑΛ:6%
ΚΚΕ:5,4%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΗΣ:4%
ΜΕΡΑ 25:2,5%
prothesi

Στην προηγούμενη δημοσκόπηση της GPO 25-04  τα κόμματα καταλάμβαναν τα εξής πσοοστά:
ΝΔ: 41%
ΣΥΡΙΖΑ: 21,2%
ΚΙΝΑΛ:  6%
ΚΚΕ: 4,5%
Ελληνική Λύση:  4%
ΜΕΡΑ25:  2,5%

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ της GPO! Ψήφος -εμπιστοσύνης από τους Έλληνες προς την Ελληνική λύση….
 Η Ελληνική λύση έχει αποδείξει επανειλημμένως ότι μάχεται για την Ελλάδα και τους Έλληνες .Η σκληρή δουλειά που επιδεικνύει η Ελληνική λύση και ο Κ.Βελόπουλος φαίνεται να ανταμείβεται από τους Έλληνες, καθώς παραμένει σταθερή η πορεία της. Για την Ελληνική λύση Πρώτα είναι οι Έλληνες Πρώτα η Ελλάδα.
***  Η σκοτεινή σχέση Παπαδημούλη και Κούλογλου με δίκτυα λαθροδιακινητών…
Η σκοτεινή σχέση Παπαδημούλη και Κούλογλου με δίκτυα λαθροδιακινητών...
~ Στην “έκθεση πεπραγμένων” που δημοσίευσε το Solidarity Now του 2018, αναφέρεται στο κεφάλαιο για την υποστηρικτική της δράση ως προς την κοινωνία των πολιτών, ότι η οργάνωση συνέδραμε στον δικαστικό αγώνα για την απελευθέρωση δυο “εθελοντών ανθρωπιστικής δράσης”, της Σάρας Μαρντίνι και του Σον Μπάιντερ:
Του Γιώργου Ρακκά
«Υποστηρίξαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής τους δύο εθελοντές ανθρωπιστικής δράσης, τη Σάρα Μαρντίνι και τον Σον Μπάιντερ, όταν αυτοί συνελήφθησαν επειδή βοηθούσαν πρόσφυγες να φθάσουν με ασφάλεια στη Λέσβο, περιβάλλοντας την υπεράσπισή τους με προσπάθειες άσκησης πίεσης στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα. Μέσα από στενή συνεργασία με άλλους οργανισμούς όπως η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εργαστήκαμε για την απελευθέρωσή τους από την προδικαστική τους κράτηση και συνεχίσαμε να παρακολουθούμε στενά την υπόθεση μέχρι την απελευθέρωσή τους καθώς και τη γενικότερη τάση ποινικοποίησης πράξεων αλληλεγγύης». Ποιες όμως ήταν αυτές οι “πράξεις αλληλεγγύης”; Οι Μαρντίνι και Μπάιντερ ήταν εθελοντές της οργάνωσης έρευνας και διάσωσης ERCI, που δραστηριοποιούνταν στην Μυτιλήνη εντοπίζοντας τις βάρκες των διακινητών που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα περάσματα του Αιγαίου, για να διευκολύνουν την άφιξή τους στις ελληνικές ακτές. Συνελήφθησαν από την ελληνική αστυνομία στις 28 Αυγούστου το 2018, καθώς ελέγχθηκε η δράση τους κατά τους προηγούμενους μήνες και τους απαγγέλθηκαν βαριές κατηγορίες πλαστογραφίας, παραβίασης μυστικών της Πολιτείας, κατασκοπείας και παράνομης κατοχής φορητών ασυρμάτων ναυτικού τύπου. Σύμφωνα με την δικογραφία, οι δυο συλληφθέντες είχαν εντοπιστεί στις 9 Φεβρουαρίου στην Μυτιλήνη να επιβαίνουν σε όχημα, τύπου τζιπ, το οποίο κάτω από τις νόμιμες πινακίδες κυκλοφορίας έφερε επικολλημένες πλαστές πινακίδες, στρατιωτικού τύπου, με εθνόσημο πάνω τους βρέθηκε ένας ασύρματος ναυτικού τύπου που αναμετέδιδε τις συχνότητες του λιμενικού, καθώς και μια διόπτρα νυκτός. Με πλαστογραφημένες πινακίδες κυκλοφορίας Από το πρώτο αυτό περιστατικό θα δραστηριοποιηθεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης, η οποία θα πραγματοποιήσει προκαταρκτική έρευνα που με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα: Τα μέλη της ΜΚΟ «δραστηριοποιούνταν στη συστηματική διευκόλυνση της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, μέσω των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, παρέχοντας άμεση συνδρομή στα οργανωμένα κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών». Χρησιμοποιούσαν τις δικές τους ομάδες εντοπισμού με ειδικό εξοπλισμό (κιάλια, διόπτρες κ.λπ.), παρακολουθούσαν τις συχνότητες του λιμενικού και τις Frontex ώστε να φτάσουν πρώτοι εκείνοι τις βάρκες των διακινητών, και είχαν στήσει το δικό τους δίκτυο συλλογής πληροφοριών, ώστε να κινητοποιείται το δικό τους σύστημα διάσωσης παράλληλα με εκείνο των επίσημων αρχών. Σύμφωνα με τις αιτιάσεις της εισαγγελίας, διαπιστώθηκε ότι στο διάστημα από 9 Δεκεμβρίου 2017 έως 9 Φεβρουαρίου 2018 «τα μέλη της οργάνωσης, σε δεκάδες περιπτώσεις, ανέμεναν συστηματικά και οργανωμένα την άφιξη λέμβων με παράτυπους αλλοδαπούς, χρησιμοποιώντας το προαναφερόμενο όχημα, με τις πλαστογραφημένες πινακίδες κυκλοφορίας». Με την εξασφάλιση της ασφαλούς άφιξης των παράνομων μεταναστών στο νησί της Μυτιλήνης, τα μέλη της ΜΚΟ τους παρουσίαζαν στις αρχές ώστε να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία αιτήσεων ασύλου. Η ιστορία γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, αλλά και συνάμα μυθιστορηματική, σαν ψάξουμε λίγο τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών της. Οι πρωταγωνιστές Η Σάρα Μαρντίνι δεν ήταν απλώς μια εθελόντρια: Κατάγεται από την Συρία, και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος ήταν αθλήτρια της κολύμβησης, και μαζί με την αδερφή της μέλη της συριακής εθνικής ομάδας. Η περιπέτεια που είχαν οι δυο αδελφές για να φτάσουν στην Ελλάδα, θα τις αναδείξει στην παγκόσμια επικαιρότητα, όταν, το καλοκαίρι του 2015 θα πηδήξουν στην θάλασσα από την λέμβο διακίνησης που επενέβαιναν για να την οδηγήσουν κολυμπώντας στις ελληνικές ακτές, σώζοντας έτσι τους υπόλοιπους 18 επιβάτες της. Έπειτα από πολλές περιπέτειες θα καταλήξουν στην Γερμανία όπου θα ενωθούν και πάλι με την οικογένειά τους λαμβάνοντας εκεί άσυλο. Η ιστορία τους θα γίνει θέμα στα παγκόσμια ΜΜΕ, ενώ η Σάρα Μαρντίνι θα κληθεί από τον Μπαράκ Ομπάμα και τον ΟΗΕ για να μιλήσει ενώπιον της συνέλευσης του τελευταίου για το προσφυγικό, ενώ η αδερφή της, Γιούσρα θα χρηστεί πρέσβειρα καλής θελήσεως του ΟΗΕ και θα λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016. Η Σάρα, την εποχή που συλλαμβάνεται, κάνει συχνά ταξίδια στη Μυτιλήνη από το Βερολίνο, όπου σπουδάζει στο γερμανικό παράρτημα του Κολεγίου Μπαρτ –ενός άλλου βραχίονα του “οικοσυστήματος Σόρος”, που διατηρεί τα κεντρικά του στη Νέα Υόρκη και διευθύνεται από τον Λέον Μπολγκεστάιν, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και μέλος του παγκόσμιου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για την Ανοιχτή Κοινωνία. Κατά την διάρκεια των ταξιδιών της στη Μυτιλήνη, δραστηριοποιείται εθελοντικά στην ERCI, και πέραν όλων των άλλων αξιοποιεί την προσωπική ιστορία της, και την απήχηση που έχει για να συλλέγει διάφορες δωρεές και χορηγίες για την οργάνωση. Λίγα λόγια για την τελευταία: Λίγες μέρες μετά την σύλληψη των εθελοντών της οργάνωσης, θα παρουσιαστεί στις αρχές και ο ιδιοκτήτης της, Πάνος Μωραΐτης. Ο Μωραΐτης, εκτός από την “έρευνα και διάσωση” που δραστηριοποιείται στη Μυτιλήνη, διατηρεί και εταιρεία ναυτικής ασφάλειας ΑΣΠΙΔΑ, η οποία νοικιάζει ένοπλους μισθοφόρους στα πλοία για την προστασία τους από τους πειρατές στις θάλασσες της Ανατολικής Αφρικής. Ενοικίαση ένοπλων μισθοφόρων Για την ίδρυση και την λειτουργία της ομάδας διάσωσης που οργάνωσε, θα βραβευτεί τόσο από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, στις 31 Δεκεμβρίου του 2016, όσο και από τον τότε αρχηγό ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη και μετέπειτα Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Από την δραστηριότητά του, έτσι όπως ο ίδιος την προβάλλει στα προφίλ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί, εντύπωση κάνει ακόμα η πρόσβαση που διατηρεί σε κοσμικά γεγονότα υψηλής πολιτικής σημασίας, όπως η συμμετοχή του στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στον Μπαράκ Ομπάμα κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην Αθήνα. Θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει σε όλα αυτά, πως το ποιον και η πορεία των ανθρώπων δεν συνεπάγεται ταυτόχρονα και την ενοχή τους στις συγκεκριμένες κατηγορίες που τους απευθύνονται. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι οι έρευνες και η διάσωση που πραγματοποιούσαν γινόταν τουλάχιστον σε ορισμένες τους φάσεις σε συνεργασία με τις επίσημες ελληνικές αρχές κι αυτό όντως επαληθεύεται και από τις έρευνας της ΕΛΑΣ, και πως ό,τι κι αν έπρατταν στο νησί το έκαναν με γνώμονα την ασφάλεια και τις τύχες των παράνομων μεταναστών, για τους οποίους φρόντιζαν να έχουν ασφαλή διέλευση. Τα ίδια ισχυρίζεται και η Human Rights Watch στα αλλεπάλληλα δελτία Τύπου που θα εκδώσει, καταγγέλλοντας τις ελληνικές αρχές, καθώς και την προφυλάκιση των εμπλεκόμενων στην υπόθεση. Αξίζει να σημειωθεί προκαταρκτικά ότι η Human Rights Watch, εκτός ότι επιχορηγείται συχνά από το Ίδρυμα για την Ανοιχτή Κοινωνία, έχει και μια ιδιαίτερη ιστορία που την συνδέει στενά με τον Σόρος και το δίκτυό του. Ο Σόρος συνεργαζόταν στενά με τον ιδρυτή της οργάνωσης Albert Neier, ο οποίος ανέλαβε και την διεύθυνση του Ιδρύματος για την Ανοιχτή Κοινωνία στα πρώτα 19 χρόνια λειτουργίας του (1993-2012). Σύμφωνα δε, με βιογράφους του Σόρος, η ιδέα του να εμπλακεί στον κόσμο των ΜΚΟ και των Ιδρυμάτων θα προκύψει κατά την συμμετοχή του στις συναντήσεις του Human Rights Watch, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 όταν ονομάζονταν ακόμα Helsinki Watch. Υπερασπιστική γραμμή Στα τεκμήρια που παρουσιάζει προς αθώωση των δυο, κυρίως, κατηγορουμένων, η Human Rights Watch δεν αρνείται ότι ο Μπάιντερ και η Μαρντίνι επέβαιναν σε τζιπ που είχε πλαστογραφημένα διακριτικά. Όντως, λέει, παρακολουθούσαν τις συχνότητες της Frontex και του Λιμενικού, καθώς και την πορεία των σκαφών τους, ωστόσο οι συχνότητες δεν είναι κρυπτογραφημένες, ο εξοπλισμός με τον οποίον το έκαναν διακινείται στο εμπόριο, και η πορεία των σκαφών δύναται να εντοπιστεί από απλές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Για την αντιποίηση αρχής στα διακριτικά του τζιπ στο οποίο επέβαιναν, επίσης, η οργάνωση στο δελτίο τύπου δεν διαψεύδει το συμβάν, αντίθετα, ισχυρίζεται ότι οι κατηγορούμενοι δεν επιδίωξαν να εισέλθουν με αυτό σε περιοχή περιορισμένης πρόσβασης. Για τα συγκεκριμένα περιστατικά, για τα οποία κατηγορούνται ότι συνεργάστηκαν με λαθροδιακινητές, 11 τον αριθμό, ο δικηγόρος του Μπάιντερ επικαλέστηκε άλλοθι για τις πέντε από αυτές τις περιπτώσεις, παρουσιάζοντας στοιχεία που αποδείκνυαν –σύμφωνα με την πλευρά της υπεράσπισης– ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν εκτός Ελλάδας. Η δε υπεράσπιση της Μαρντίνι επικαλέστηκε απουσία σε έξι από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς «παρακολουθούσε μαθήματα, έδινε εξετάσεις ή βρισκόταν σε συνάντηση με τον πρύτανη του Bard College στο Βερολίνο, έδινε διάλεξη για την προσφυγική κρίση στον προξενείο των ΗΠΑ στη Βουδαπέστη, ή συμμετείχε σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Harvard». Για τα υπόλοιπα περιστατικά, δεν σχολιάζεται τίποτα. Η Human Rights Watch προσπαθεί με την υπερασπιστική της γραμμή να απαντήσει πολιτικά στις κατηγορίες της ελληνικής Δικαιοσύνης. Αντιγράφουμε από την ανακοίνωσή της: «Το γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί τον όρο “λαθραία διακίνηση” για να περιγράψει την ανθρωπιστική διάσωση δείχνει το παράλογο των κατηγοριών […] Η δήλωση της αστυνομίας παραδέχεται ότι οι άνθρωποι που διασώζονται είναι “πρόσφυγες”, η παράνομη είσοδος των οποίων με σκοπό να αιτηθούν άσυλο δεν πρέπει να ποινικοποιείται». Κούλογλου και Παπαδημούλης στο πλευρό τους Πρόκειται για μια πάγια τακτική, όλων των φορέων που μάχονται για την κανονικοποίηση των ανοιχτών συνόρων. Σύμφωνα με αυτούς «είναι όλοι πρόσφυγες», το δικαίωμά τους στη μετακίνηση «δεν πρέπει να ποινικοποιείται» ακόμα και όταν η μεταφορά τους συντελείται επί της ουσίας από δουλεμπορικά δίκτυα, τα οποία λειτουργούν ως μια αφανής πολυεθνική επιχείρηση με υπερκέρδη. Για την Human Rights Watch, όμως, δεν έχει καμία σημασία το εάν στην προσπάθεια να διασώσουν κάθε εισερχόμενο, η οργάνωση υποκαθιστούσε τις επίσημες ελληνικές αρχές κατά τον έλεγχο και την φύλαξη των συνόρων, ότι είχε επαφές με τα δίκτυα των διακινητών, ή ότι παρακολουθούσε στενά την δραστηριότητα του λιμενικού και της Frontex. Προς συμπαράσταση των κατηγορουμένων θα σπεύσουν και 32 ευρωβουλευτές από όλη την Ευρώπη, σε κοινή τους δήλωση που υπέγραφαν μέλη της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Φιλελεύθερων. Το περιεχόμενο της έκκλησής τους, είναι πάνω-κάτω το ίδιο με τα όσα προαναφέρθηκαν: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας δεν αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίες. Ενώνουμε τις φωνές μας με αυτές των οικογενειών τους, των Πανεπιστημίων όπου φοιτούν η Σάρα και ο Σιν, άλλων ανθρωπιστικών ΜΚΟ και οργανώσεων και των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη που εκτιμούν τις προσπάθειες προσφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους το έχουν ανάγκη ή βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα». Την δήλωση υπογράφουν οι τότε επικεφαλής των ευρωκομμάτων των Φιλελεύθερων, της Αριστεράς και των Πρασίνων, Γκυ Φερχόφσταντ, Σκα Κέλερ και Γκάμπι Ζίμερ, ενώ από την Ελλάδα διακρίνονται οι υπογραφές των Στέλιου Κούλογλου και Δημήτρη Παπαδημούλη. Εν τέλει η διεθνής πίεση θα αποδώσει καρπούς. Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, όσοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι θα απελευθερωθούν, με την Μαρντίνι να καταβάλει εγγύηση 5.000 ευρώ. Η δίκη, εντούτοις, που θα κρίνει αν οι κατηγορίες ευσταθούν ή όχι, μέχρι την στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί… Πηγή: slpress the flag report
*** Καιρός: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα (χάρτες)….
Καιρός: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα (χάρτες)....* Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα – Δείτε τους προγνωστικούς χάρτες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) 
Κακοκαιρίας συνέχεια σήμερα με τον καιρό αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Λίγες νεφώσεις στην Αττική που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 έως 25 βαθμούς κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 12 και 24 βαθμούς κελσίου. Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα Μακεδονία, Θράκη Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος Νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα νησιά του Ιονίου και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ . Θερμοκρασία: Από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν με τοπικές βροχές στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα Καιρός:Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από τη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.  Ο καιρός τη Δευτέρα Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, κεντρικά και νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, που βαθμιαία θα γίνουν μεταβλητοί 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή  newsbomb
***  Να γιατί η Ελληνική Λύση είναι ΠΡΩΤΗ! Στοιχεία που σας κρύβουν τα ΜΜΕ…
Να γιατί η Ελληνική Λύση είναι ΠΡΩΤΗ! Στοιχεία που σας κρύβουν τα ΜΜΕ...~  Αυτά είναι τα στοιχεία που δεν προβάλλονται από τα συστημικά Μέσα… 
Στοιχεία που δεν παρουσιάζονται από τα συστημικά Μέσα ενημέρωσης είναι τα στοιχεία που θα σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια σε ότι αφορά την παρουσία των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων στη Βουλή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν 11 μήνες μετά την είσοδο της Ελληνικής Λύσης  στο ελληνικό κοινοβούλιο, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου “φιγουράρει” επι μονίμου βάσεως στην πρώτη θέση παραγωγικότητας, τόσο στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις όσο και στις ομιλίες των προέδρων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Μία απλή σύγκριση της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας των πολιτικών αρχηγών είναι αρκετή για να δείξει ποιος παίρνει την Βουλή στα σοβαρά,ενώ αξίζει να σημειωθεί πως όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο άρθρο μας, η Ελληνική Λύση ήταν και συνεχίζει να είναι πρώτη με διαφορά στη διενέργεια κοινοβουλευτικών ερωτήσεων με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου αλλά και τον ίδιο προσωπικά να καρπώνονται χωρίς καμία ανησυχία την πρώτη θέση καθώς η δεύτερη ΝΔ βρίσκεται κατά πολύ πιο πίσω στη συγκεκριμένη μέτρηση όπως και σε όλες τις μετρήσεις παραγωγικότητας.Χαρακτηριστικό δείγμα της μέτρησης αυτής είναι ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος έχει πραγματοποιήσει αδιανόητο αριθμό των 2000 ερωτήσεων. Πραγματοποιώντας την προαναφερθείσα σύγκριση και σύμφωνα με τις μετρήσεις ως τώρα, ο Κ. Μητσοτάκης έχει πραγματοποιήσει 20 ομιλίες, ο Α.Τσίπρας 21, ο Δ.Κουτσούμπας 25, η Φ.Γεννηματά 27, ο Γ. Βαρουφάκης 30…


Η Ελληνική Λύση έχει αποδείξει άπειρες φορές ότι μάχεται για το συμφέρον της  χώρας , ότι δουλεύει καθημερινά πάνω σε θέματα τα οποία μαστίζουν την χώρα και προτείνει λύσεις , δείχνοντας ότι  είναι ένα κόμμα το οποίο διαθέτει  ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Η Ελληνική Λύση έχει αποδείξει άπειρες φορές ότι μέλημα της είναι η Ελλάδα και οι … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – Το μόνο κόμμα που ΔΟΥΛΕΥΕΙ πραγματικά και αγωνίζεται για την Ελλάδα…….


***  ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΝΔ κοροιδεύει τους Έλληνες – Το έπαιζαν Μακεδονομάχοι αλλά ΤΗΡOYN ΠΙΣΤΑ τη Συμφωνία των Πρεσπών…. Καταργήστε την…
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΝΔ κοροιδεύει τους Έλληνες - Το έπαιζαν Μακεδονομάχοι αλλά ΤΗΡOYN ΠΙΣΤΑ τη Συμφωνία των Πρεσπών.... Καταργήστε την...~  Παρέμβαση στη Βουλή πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για τη μήνυση για τη Συμφωνία των Πρεσπών…  Παρέμβαση πραγματοποίησε ο Κυριάκος Βελόπουλος σήμερα στη Βουλή.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ξεκίνησε την παρέμβαση του διευκρινίζοντας ότι οποιοδήποτε νομικό θέμα προκύπτει στη Βουλή,ακόμα και εναντίον βουλευτή του ίδιου του κόμματος της Ελληνικής Λύσης θα παραπέμπεται στην Δικαιοσύνη Αναφέροντας χαρακτηριστικά πως νομικίστικα τρικ δεν γίνονται αποδεκτά από το κόμμα του. Σε ότι έχει να κάνει με τη Νέα Δημοκρατία η παρέμβαση του Κυριάκου Βελόπουλου αφορούσε το γεγονός των αντιρρήσεων που έφεραν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κατά την διάρκεια των ομιλιών των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών,αναφέροντας χαρακτηριστικά πώς εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σύμφωνη με την συμφωνία, γιατί δεν την αλλάζει;Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δεν παρέλειψε να αναφέρει πως δεν κατανοεί τον λόγο των έντονων αντιδράσεων της Νέας Δημοκρατίας από τη στιγμή που οι ίδιοι την εφαρμόζουν «πιστά και απαρέγκλιτα». Στον αντίποδα ιδιαίτερα καυστικός ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σε σχέση με όσα ειπώθηκαν από τη μεριά της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ για την επαίσχυντη συμφωνία των Πρεσπών τονίζοντας το σημείο στο οποίο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν υπερήφανοι για τη συμφωνία των Πρεσπών.Ο Κυριάκος Βελόπουλος έσπευσε να απαντήσει στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως δεν μπορεί να κατανοήσει από πού πηγάζει αυτή η υπερηφάνεια καθώς περήφανος είσαι μόνο σε εθνικές νίκες και όχι σε συμβιβασμούς ενώ ολοκλήρωσε Πώς ουδείς μπορεί να είναι περήφανος που χαρίσαμε ένα όνομα το οποίο μάλιστα δεν ανήκει σε εμάς αλλά στους προηγούμενους και τους μεταγενέστερους… Καταληκτικά, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο μπορεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να καταγγείλει την επαίσχυντη Συμφωνία των Πρεσπών υπερτονίζοντας τις 72 παραβιάσεις που έχουν πραγματοποιήσει τον τελευταίο χρόνο τα Σκόπια οι οποίες μάλιστα έχουν κατατεθεί και στα πρακτικά της Βουλής από τον ίδιο. Δείτε την παρέμβαση του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή:


***  ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ μέσα από Βίντεο  :

~ * Δηλώσεις Τούρκου πρέσβη στην Τσεχία 29-05-2020 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218530860996253/ .-
 ~* Τσολιάδες και Νεο-Έλληνες πολίτες 29-05-2020 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218530760953752/ .-
~*  Λιβύη και Τουρκία Σχόλια 29-05-2020 :  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218530662351287/  .-
~* Δηλώσεις Κ. Μητσοτάκη σε γερμανικό κανάλι 29-05-2020 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218530496627144/   .-
~^ Μητσοτάκης δηλώσεις σε γερμανικό κανάλι 29-05-2020 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10218530418465190/ .-
~* * Εξεταστική  για Κοτζιά ζήτησε η Ελληνική Λύση  27/05/2020 : https://youtu.be/YJk75oXFBOM  .- 
~*  Έγινε η ετεροχρονισμένη Ανάσταση 26/05/2020 : 
https://youtu.be/tsgB-gs98QU  .-
~****    έμειναν στα λόγια  27/05/2020  
https://youtu.be/CNRu8ZBFpf4  .- 
~ ***   Ο Κ  Μητσοτάκης για πράσινη ενέργεια  28/05/2020 : 
https://youtu.be/QAqCUH-Y_WE   .-  

***Μυστήρια της Εκκλησίας: Ποιά είναι
~  : Τα είναι εκείνες οι ιερές τελετές της Εκκλησίας μας, που αποτελούν αισθητά σημεία της θείας χάρης, μεταδίδουν στους πιστούς την ουράνια ευλογία, χαράσσουν βαθειά στο εσωτερικό των χριστιανών σωτηριώδεις συνέπειες, αναμορφώνουν ψυχικά τον άνθρωπο, τον μεταμορφώνουν σε καινή κτίση.   Τα ιερά Μυστήρια είναι θεοσύστατα, δηλαδή τα συνέστησε ο ίδιος ο Χριστός. Η συνειδητή συμμετοχή όλων μας σε αυτά είναι απαραίτητη για την ένωσή μας με τον Θεό και τη σωτηρία μας. Γενικά και ειδικά, τα Ιερά Μυστήρια, οι αγιαστικές δηλαδή πράξεις, είναι ορατά σημεία μέσω των οποίων μεταδίδεται η αόρατη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν έχουν συγκεκριμένο αριθμό. Από αυτά όμως, ως βασικότερα, ξεχωρίζουν επτά. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα υποχρεωτικά Μυστήρια, σε αυτά που ο άνθρωπος οφείλει να συμμετέχει ώστε να νοείται ως μέλος της Εκκλησίας, και τα προαιρετικά: Υποχρεωτικά, μη επαναλαμβανόμενα: 1. Βάπτισμα  2. Χρίσμα                               Υποχρεωτικά, επαναλαμβανόμενα: 3. Μετάνοια, Εξομολόγηση  4. Θ.Ευχαριστία  Προαιρετικά, επαναλαμβανόμενα   5. Ευχέλαιο  6. Γάμος (κατ’οικονομία, μέχρι δύο επιπλέον και κυρίως σε περιπτώσεις χηρείας)                                                          Προαιρετικά, μη επαναλαμβανόμενα  7. Ιερωσύνη


*** ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ την ΔΕΥΤΕΡΑ 1/06 στον Focus FM 103,6 – Ο Κ.Βελόπουλος απαντάει στα ερωτήματα των πολιτών….
ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ την ΔΕΥΤΕΡΑ 1/06 στον Focus FM 103,6 - Ο Κ.Βελόπουλος απαντάει στα ερωτήματα των πολιτών....~ Ο πρόεδρος της Ελληνικής λύσης Κ.Βελόπουλος αναμένεται να μιλήσει για όλους και για όλα στο Focus FM 103,6. 
Συγκεκριμένα την Δευτέρα 1/06 θα δώσει συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Focus FM 103,6  στις 11:00 πμ και θα μιλήσει για όλους και για όλα. Ωστόσο από τις 11:00  έως τις 12:00 ο πρόεδρος της Ελληνικής λύσης Κ.Βελόπουλος, θα απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτημα θέσει ο Έλληνας πολίτης καθώς οι τηλεφωνικές γραμμές θα είναι ανοιχτές. Συντονιζόμαστε όλοι στον Focus FM 103,6 την δευτέρα 1/06 για να ακούσουμε όλα όσα έχει  να μας πει ο πρόεδρος της Ελληνικής λύσης.
Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Βίντεο
00:00
00:55

~*** Αθλητική Ενημέρωση  :

~** Champions League: Σκέψεις για μεταφορά του τελικού εκτός Κωνσταντινούπολης…
Champions League: Σκέψεις για μεταφορά του τελικού εκτός Κωνσταντινούπολης...Αναπόφευκτη μοιάζει πλέον η… μετακόμιση του τελικού του φετινού Champions League μακριά από την Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα και με τους New York Times… 
Θέμα χρόνου είναι πλέον η ανακοίνωση της… μετακόμισης του τελικού του φετινού Champions League από την Κωνσταντινούπολη σε άλλη ευρωπαϊκή πόλη. Μετά τα σενάρια περί Final 4 στην Γερμανία και την αναφορά στη Λισσαβόνα ως εναλλακτική έδρα, ήρθαν και οι New York Times να… αφαιρέσουν το μεγάλο ραντεβού από την τουρκική πόλη.  Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η οποία επικαλείται άνθρωπο εκ των έσω και με γνώση για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο τελικός δεν θα διεξαχθεί στην Πόλη, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η εν λόγω πηγή υποστηρίζει ότι η τελική απόφαση θα ανακοινωθεί στις 17 Ιουνίου, όταν και θα λάβει χώρα η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, αφού μέχρι τότε θα υπάρχουν συζητήσεις με τις εναλλακτικές έδρες. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία θα έχει περαιτέρω συζητήσεις με τους Τούρκους παράγοντες την επόμενη εβδομάδα, ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία για… μετακόμιση του τελικού, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Πόλη σε ένα απο τα επόμενα χρόνια. Πηγή:www.gazzetta.gr
~** Bundesliga, Μπάγερν-Φορτούνα 5-0: Μαγεία, πεντάρα… τίτλος-Δείτε τα γκολ…(BINTEO)
Bundesliga, Μπάγερν-Φορτούνα 5-0: Μαγεία, πεντάρα… τίτλος-Δείτε τα γκολ...(BINTEO)~  Σε τρομερή κατάσταση και φορμάρισμα η Μπάγερν, συνεχίζει να γράφει στο… κοντέρ και με το φαντεζί 5-0 επί της Φορτούνα απογειώθηκε στο +10 από την Ντόρτμουντ… 
Ασταμάτητη, ασυναγώνιστη, αδύνατον να αντιμετωπιστεί. Αλλά και υπέροχη, ορεξάτη, φιλόδοξη. Η Μπάγερν υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ είναι εδώ και καιρό ξεκάθαρο ότι δεν θυμίζει σε τίποτα τη νωχελική ομάδα του Νίκο Κόβατς. Και όχι μόνο φροντίζει να το επιβεβαιώνει, μα σε κάθε ματς που ακολουθεί, εμφανίζεται και καλύτερη. Υποδεχόμενη τη Φορτούνα, προσέφερε και θέαμα, με τακουνάκια, όμορφες ενέργειες και με το 5-0 στο φινάλε του ματς, απογειώθηκε στο +10 από τη 2η Ντόρτμουντ (σ.σ.: έχει ματς λιγότερο).

Όλα άρχισαν με το αυτογκόλ του Γιόργκενσεν (15’) στο πλασέ του Παβάρ, ο οποίος τελικά βρήκε το γκολ (ποτέ του δεν έχει ξαναβάλει πέντε σε μία σεζόν) με κεφαλιά (29’). Η Μπάγερν ήταν φουριόζα, δημιουργούσε διαρκώς ωραίες συνεργασίες και ευκαιρίες για γκολ. Το ίδιο συνέχισε να κάνει και στο β’ μέρος και μάλιστα με ακόμα μεγαλύτερη φαντασία. Γι’ αυτό φρόντισε ο Λεβαντόφσκι και τα τακουνάκια του.  Στο 50’ ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο τη φάση και αφού η μπάλα κρύφτηκε, την εμφάνισε εκείνος στα δίχτυα. Το γκολ ήρθε από ασίστ του Μίλερ,ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας με 18 και κυνηγάει το απόλυτο της Μπουντεσλίγκα που είναι οι 21. Στο 50’ ο Λέβα ξαναχτύπησε, αυτή τη φορά για να σκοράρει με ευφάνταστο τακουνάκι και να φτάσει τα 43 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ισοφαρίζοντας το προσωπικό ρεκόρ του και μάλιστα σε μόλις 37 ματς. Ο Ντέιβις (52’) πιστοποίησε και επιθετικά με το 5-0 την εκπληκτική κατάστασή του και από εκείνο το σημείο η Μπάγερν κατέβασε ρυθμό. Το φινάλε τη βρήκε να διευρύνει στις 14 αγωνιστικές το αήττητο σερί της, στο οποίο οι 13 είναι νίκες. Κάπως έτσι λοιπόν καλπάζει ολοταχώς στο να σηκώσει την 8η διαδοχική σαλατιέρα, ενώ φτιάχνει διαρκώς διάθεση και για το Champions League που θα ακολουθήσει σε λίγο καιρό… Μπάγερν (Χάνσι Φλικ): Νόιερ, Αλάμπα, Κίμιχ, Ερναντές (46΄Κουζάνς), Παβάρ (62΄Οντριοθόλα), Γκορέτσκα, Γκνάμπρι (78′ Μέγιερ), Κομάν (62′ Πέρισιτς), Ντέιβις, Μίλερ (74΄Ζίρκζεε), Λεβάντόφσκι Φορτούνα (Ούβε Ρέσλερ): Καστενμάιερ, Μπόντζεκ, Γιόργκενσεν, Ζίμπελμαν, Χόφμαν, Μοράλες (57΄ Σομπότκα, λ.τρ. 73′ Πλεντλ), Ζίμερμαν (67΄ Ζίμερ), Στέγκερ (57′ Μπερίσα), Τόμι (66′ Σούτνερ), Σκρζίμπσκι, Κάραμαν. Πηγή:www.gazzetta.gr
~**  Ένα εκατ. ευρώ στον 53χρονο Τάισον για την επιστροφή του στα ρινγκ…
Ένα εκατ. ευρώ στον 53χρονο Τάισον για την επιστροφή του στα ρινγκ...~  Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Μάικ Τάισον στα ρινγκ, με τον 53χρονο άλλοτε παγκόσμιο πρωταθλητή να είναι περιζήτητος… Θέμα χρόνου μοιάζει η επιστροφή του Μάικ Τάισον στα ρινγκ, έστω και αν ο άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής είναι πλέον 53 ετών. Ο Σιδερένιος Μάικ είναι περιζήτητος, όπως επιβεβαιώνει και η πρόταση ενός εκατομμυρίου ευρώ για αγώνα με τον Πίτερ ΜακΝίλι. Το 1995, οι δύο πυγμάχοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι, με τον Τάισον να χρειάζεται μόλις 89 δευτερόλεπτα για να ρίξει στο καναβάτσο τον ΜακΝίλι. Ο τελευταίος, στα 51 του χρόνια, έχει να δώσει αγώνα από το 2001, με τον Τάισον να έχει αποσυρθεί από την πυγμαχία εδώ και 15 χρόνια.
Εκτός από τον ΜακΝίλι, όμως, στον Τάισον έχουν προταθεί αγώνες με τον Ντάνι Γουίλιαμς και, βεβαίως, ένα ιστορικό αντάμωμα με τον Εβάντερ Χόλιφιλντ, πάντα στην σκιά του… δαγκωμένου αυτιού. Πηγή:www.gazzetta.gr
~*ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020  : 
1~* Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Τετάρτη 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020 .- ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ !  : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2020/03/01-2020.html  .- 
2.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Πέμπτη  02 Απριλίου 2020 :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2020/04/02-2020.html  .- 
 3~** Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Παρασκευή  03 Απριλίου 2020 : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2020/04/03-2020.html   .-
  4.- Αρφαρά  Η  Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης .- Σάββατο 04  Απριλίου 2020 : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2020/04/blog-post.html  .-
5.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   .-   Κυριακή  05  Απριλίου  2020 :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2020/04/blog-post.html  .-
6.- Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Δευτέρα  06  Απριλίου 2020  :   https://snsarfara.blogspot.com/2020/04/06-2020.html  .-
7.-  Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Τρίτη 07 Απριλίου  2020 :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2020/04/07-2020.html   .-
 8.- Αρφαρά  Μεσσηνίας  η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Τετάρτη 08 Απριλίου  2020:  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2020/04/08-2020-8-70-8.html   .-
9.- Αρφαρά  Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  .-  Πεμπτη  09 Απριλίου  2020 :    https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2020/04/blog-post.html  .-
10.- Αρφαρά  Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Παρασκευή  10 Απριλίου 2020  : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2020/04/10-2020.html  ./-
11.- Αρφαρά  Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας   Στο  αγιάζι της Ενημέρωσης  Σάββατο του Λαζάρου 11 Απριλίου 2020 :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2020/04/11-2020.html   .-
12.- Αρφαρά   Μεσσηνίας  Η  Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Κυριακή Των Βαϊων  12 Απριλίου 2020 :  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2020/04/12-2020.html  .- 
13.- Αρφαρά  Μεσσηνίας  Η  Εφημερίδα μας  Στο  αγιάζι της Ενημέρωσης  Μ. Δευτέρα  13  Απριλίου  2020 : https://snsstamoskal.blogspot.com/2020/04/blog-post.html  .-
14.- .- Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Μ. ΤΡΙΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2020 : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2020/04/blog-post.html .- 
15.- Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Μ. Τετάρτη  15  Απριλίου  2020 : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2020/04/blog-post_15.html .-
16.-Σάββατο, 11 Απριλίου 2020 ΠΡΟΦΗΤΕΣ  Προφητείες  :  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020  https://snsarfara.blogspot.com/2020/04/2020.html  .-
17.- .-** Αρφαρά  Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Μ. Πέμπτη  16 Απριλίου 2020  : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2020/04/blog-post_16.html   
18. -.- Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης . Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 Απριλίου 2020: https://snsarfara.blogspot.com/2020/04/blog-post.html  .-
19.- Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ  18 Απριλίου 2020  ! ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ και Ευλογημένα!  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! ΑΛΗΘΩΣ ! ~ :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2020/04/blog-post.html   .-
20.- Αρφαρά  Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας .Στο αγιάζι της Ενημέρωσης .ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ  19/04/2020 ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ ! ΑΛΗΘΩΣ ! : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2020/04/blog-post.html .-
21.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης .- Δευτέρα ΠΑΣΧΑ  20 Απριλίου 2020 :  
https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2020/04/arfara-news.html  .- 
22 .- Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Πέμπτη 21 Μαϊου  2020  : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2020/05/21-2020-21-21.html .-       
μέρωσης  Παρασκευή  22 Μαϊου  2020 : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2020/05/22-2020-22-22.html .-
24.- Αρφαρά  Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα  μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο  23 Μαϊου  2020  : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2020/05/23-2020-23-23.html .-
 25.- Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Κυριακή 24  Μαϊου 2020 : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2020/05/24-2020-24-24.html .-     
26.- Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Δευτέρα  25  Μαϊου  2020 : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2020/05/25-2020.html  .-
27.- Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Τρίτη  26 Μαϊου  2020  :  https://snsarfara.blogspot.com/2020/05/26-2020.html  .-
28.- Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Τετάρτη 27  Μαϊου 2020  : https://stamos-dynami.blogspot.com/2020/05/27-2020.html  .- 
29.- Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Πέμπτη  28 Μαϊου 2020 : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2020/05/28-2020.html  .-      
30.- Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  
Παρασκευή 29 Μαϊου 2020 : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2020/05/29-2020.html .-
 31.-  Αρφαρά Μεσσηνίας  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Σάββατο  30 Μαϊου  2020 :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2020/05/30-2020-video-1998.html  .-

32.- Αρφαρά Μεσσηνίας Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Κυριακή 21 Μαϊου  2020  :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2020/05/21-2020.html  .-

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3