ARFARA  NEWS  Η Εφημερίδα  μας 
Στο αγιάζι της  Ενημέρωσης  
Κυριακή  26  Ιανουαρίου 2020  .-
*
~Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα … 26-01-2020  : https://www.facebook.com/dimitris.mprovas/videos/2924572827556705/   .-  


~^ ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   : https://www.youtube.com/watch?v=NATOGcA_yw8&feature=youtu.be  .,-   


ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΊΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΌ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΏΝ Κυριακή 26-01-2020 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10217305572404804/   .-   
    

** ΟΦΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ σε  Ιερέα Παπά Βασίλη 25 01 2020 :   https://youtu.be/PZi_HsCuIQw   .- 


~** Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Ιανουαρίου 2020 – Οσιος Ξενοφών
~  Κατά Λουκάν (ΙΘ´ 1 – 10): Οσιος Ξενοφών

1 Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 4 καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι δι’ ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. 5 καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 6 καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 7 καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. 8 σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· Ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 9 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν· 10 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.  
Μετάφραση:
1 Και αφού εισήλθε εις την Ιεριχώ, διέβαινε την πόλιν. 2 Και ιδού υπήρχεν εκεί ένας άνθρωπος, ονόματι Ζακχαίος, και αυτός ήτο αρχιτελώνης και πολύ πλούσιος. 3 Και εζητούσε να ιδή τον Ιησούν, ποίος είναι, και δεν ημπορούσε ένεκα του πολλού πλήθους, διότι αυτός ήτο μικρός κατά το ανάστημα. 4 Και αφού έτρεξε εμπρός, ανέβηκε εις μία συκομορέαν, χωρίς να λογαριάση την θέσιν και την ηλικίαν του, δια να ίδη τον Ιησούν, διότι από τον δρόμον εκείνον θα επερνούσε. 5 Και ο Κυριος αμέσως μόλις έφθασε στον τόπον της συκομορέας, ύψωσε τα μάτια του, τον είδε και είπε προς αυτόν· “Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, διότι σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου”. 6 Και ο Ζακχαίος κατέβηκε γρήγορα και τον υπεδέχθη με μεγάλην χαράν. 7 Και όταν είδαν το γεγονός αυτό, εγόγγυζαν όλοι μεταξύ των και με αγανάκτησιν έλεγαν, ότι εμπήκε να καταλύση στο σπίτι αμαρτωλού ανθρώπου. 8 Εστάθη δε ο Ζακχαίος εμπρός στον Κυριον και του είπε· “Κυριε, ιδού, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίδω στους πτωχούς. Και αν τυχόν, σαν τελώνης που είμαι, αδίκησα με ψευδείς μαρτυρίας κάποιον και εισέπραξα περισσότερα, του τα επιστρέφω τετραπλάσια”. 9 Ο Ιησούς ιδών την ειλικρινή μετάνοιαν του Ζακχαίου είπε προς αυτόν ότι “σήμερον στο σπίτι τούτο ήλθε σωτηρία εκ μέρους του Θεού, διότι και αυτός ο αρχιτελώνης είναι απόγονος του Αβραάμ, ο οποίος είχε λάβει από τον Θεόν υποσχέσεις δια την σωτηρίαν των απογόνων του. 10 Διότι ο υιός του ανθρώπου ήλθε να αναζητήση και σώση τον αμαρτωλόν άνθρωπον, που ομοιάζει με το χαμένο πρόβατο”.
~**  Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 27 Ιανουαρίου 2020 – Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου
 
– Κατά Ιωάννην  (Ι´ 9 – 16): Αγιος Γρηγόριος Θεολόγος

9 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει.  10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 11 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· 12 ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. 13 ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, 15 καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. 16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.   Μετάφραση:  9 Εγώ είμαι η θύρα. Δι’ εμού εάν κανείς εισέλθη, θα σωθή. Και θα εισέλθη εις την μάνδραν, δια να εύρη ασφάλειαν και ανάπαυσιν, και θα βγη, όταν είναι καιρός βοσκής και θα εύρη τροφήν. 10 Ο κλέπτης δεν έρχεται, ει μη μόνον δια να κλέψη και να σφάξη και να καταστρέψη. Τετοιοι ήσαν οι κακοί ποιμένες του Ισραήλ. Εγώ όμως ήλθα, δια να έχουν τα πρόβατα ζωήν, δια να έχουν με το παραπάνω την τροφήν των και κάθε τι καλόν και χρήσιμον.  11 Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και πονετικός. Ο ποιμήν ο καλός και την ζωήν του ακόμα θυσιάζει δια να προφυλάξη τα πρόβατα από κάθε κίνδυνον. 12 Ο μισθωτός δε βοσκός, που δεν είναι ιδικά του τα πρόβατα και τα βόσκει μόνον και μόνον δια τον μισθόν του, βλέπει τον λύκον να έρχεται και αφίνει τα πρόβατα και φεύγει. Και τότε ανενόχλητος ο λύκος αρπάζει, κατασπαράσσει και διασκορπίζει τα πρόβατα.  (Οι ανάξιοι πνευματικοί ποιμένες, που έχουν το έργον των μόνον και μόνον ως προσδοφόρον επάγγελμα, δεν ενδιαφέρονται να προφυλάξουν τα λογικά πρόβατα από τον διάβολον και τα όργανά του). 13 Ο μισθωτός βοσκός φεύγει, ακριβώς διότι είναι μισθωτός και δεν έχει καμμίαν διάθεσιν να εκθέση εις κίνδυνον την ζωήν του δια τα πρόβατα, διότι δεν ενδιαφέρεται δι’ αυτά, παρά μόνον δια τον μισθόν του. 14 Εγώ είμαι ο καλός ποιμήν και γνωρίζω τα ιδικά μου πρόβατα και γνωρίζομαι από τα ιδικά μου. 15 Οπως με γνωρίζει και με αγαπά ο Πατήρ και εγώ επίσης γνωρίζω και αγαπώ τον Πατέρα, έτσι γνωρίζω και γνωρίζομαι από τα πρόβατα, έτσι αγαπώ και αγαπώμαι από τα πρόβατα, δια τούτο και παραδίδω την ψυχήν μου εις θάνατον χάριν των προβάτων. 16 Εχω και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από αυτήν την μάνδραν, δεν ανήκουν στο έθνος των Εβραίων. Και εκείνα πρέπει εγώ να τα οδηγήσω και να τα ποιμάνω μαζή με τα άλλα ως καλός ποιμήν. Και εκείνα θα με γνωρίσουν και όταν τα καλώ θα ακούσουν την φωνήν μου, όπως και τα άλλα· και θα γίνη έτσι μία ποίμνη, η Εκκλησία, και ένας ποιμήν, ο Χριστός.  
~**  Άγιος Ισαάκ Σύρος: Για την Υπομονή που γίνεται για την Αγάπη του Θεού
 
~  Όσο ο άνθρωπος καταφρονεί αυτόν τον κόσμο και εντρυφά στον Θείο φόβο, τόσο περισσότερο τον εγγίζει η Θεία Πρόνοια. Τόσο αισθάνεται μέσα του τη βοήθειά Της και τόσο του χαρίζονται καθα­ροί λογισμοί, ώστε να κατανοεί όλα τα κινήματά τους. Και αν κανείς στερηθεί εκούσια τα κοσμικά αγαθά, τότε, κατά το μέτρο που τα στερείται, κατά το ίδιο μέτρο δέχεται και το έλεος του και στηρίζεται από τη φιλανθρωπία Του.
* Δόξα νά ‘χει Εκείνος που μας σώζει και με τα δεξιά μέσα, δηλαδή με τις ευλογίες και τα χαρίσματα, αλλά και με τα αριστερά, δηλαδή με τις θλίψεις και τους πειρασμούς. Γιατί με όλα αυτά μας δίνει ο Θεός αφορμή, ώστε να ανακαλύψουμε το σκοπό και το νόημα της ζωής μας.

Τις ψυχές λοιπόν εκείνων που δεν είναι σε θέση με τη δική τους προαίρεση να ανακαλύψουν το σκοπό και το νόημα της ζωής τους, τις οδηγεί στην αρετή με τις ακούσιες θλίψεις. Γιατί και εκείνος, ο φτωχός Λάζαρος, δεν ήταν φτωχός επειδή το ήθελε να είναι έτσι. Είχε σώμα πληγωμένο και τον βασάνιζαν δυο φοβερές πληγές, η μια χειρότερη από την άλλη. Στο τέλος όμως τον τίμησε ο Θεός, χαρίζοντάς του μια θέση στους κόλπους του Αβραάμ.  Ο Θεός είναι πολύ κοντά στην πονεμένη ψυχή, η οποία στρέφεται σ’ Αυτόν και Του μιλάει με θλίψη. Και αν κάποτε επιτρέπει να στερηθούμε όσα έχουν σχέση με την ανάπαυση του σώματος ή επιτρέπει να μας βρει κάποια άλλη θλίψη, αυτό το κάνει για το καλό μας.  Επιτρέπει να πειρασθούμε, μέχρι το σημείο που μπορούμε να υπομείνουμε, όπως ακριβώς κάνει και ο γιατρός, όταν χειρουργεί κάποιον βα­ριά άρρωστο. Στην ψυχή όμως συμπεριφέρεται ο Κύριος με τόση μεγάλη φιλανθρωπία, όση είναι και η σκληρότητα της θλίψης που εκείνος υπομένει.  Όταν λοιπόν δεν επικρατεί μέσα σου ο πόθος του Χριστού έτσι, ώστε να παραμένεις ατάραχος σε κάθε θλίψη σου και να την ξεπερνάς, έχοντας αυτή την εσωτερική χαρά και την Του, μάθε ότι ο κόσμος ζει μέσα σου περισσότερο από τον Χριστό. Και όταν η φτώχια, η αρρώστια, η φθορά του σώματος ή ο φόβος που τα ακολουθεί, ταράζουν την ψυχή σου και της στερούν τη χαρά της ελπίδας που προέρχεται από τον Κύριο, μάθε ότι μέσα σου ζει η αγάπη για το σώμα σου και όχι ο Χριστός.  Και για να το πούμε με δυο λόγια: Εκείνο, του οποίου η αγάπη επικρατεί στην ψυχή σου, αυτό και ζει μέσα σου.  Αν τώρα θέλεις να τα έχεις όλα πλούσια και να έχεις και την υγεία σου, για να αισθάνεσαι ασφάλεια, μάθε ότι είσαι άρρωστος στο μυαλό και δεν έχεις ποτέ γευθεί τη δόξα του Θεού.  Αυτά δεν τα λέω για να σε κατηγορήσω, αλλά για να σου δείξω πόσο υστερείς σε τελειότητα, έστω και αν, σε μερικά θέματα, νομίζεις πως ακο­λουθείς τον τρόπο της σκέψης και της ζωής των αγίων Πατέρων που έζησαν πριν από μας.  Και μη μου πεις ότι δεν υπήρξε ποτέ άνθρω­πος, ο οποίος δεν ξεπέρασε ψυχικά τη θλίψη της αρρώστιας. Γιατί τότε και εγώ θα σου πω:  Όταν το σώμα είναι βυθισμένο στους πειρασμούς και στις θλίψεις, τότε ο πόθος του Χριστού μπορεί να υψώσει το νου έτσι, ώστε ο άνθρωπος να τα ξεπεράσει όλα, χωρίς να τον αγγίσει καθόλου η λύπη.  Θα αφήσω κατά μέρος την αναφορά στους αγίους Μάρτυρες, μήπως και δεν αντέξω να σταθώ μπρος στο βάθος και στη σκληρότητα των παθημάτων τους. Και ακόμα, μήπως και δεν μπορέσω να περιγράψω πόσο η δύναμη της αγάπης του Χριστού τους χάρισε τόσο μεγάλη υπομονή, ώστε αυτή να ξεπεράσει την βαθιά θλίψη και την αγάπη του σώματος.  Αλλ’ άς τα αφήσουμε τώρα αυτά. Γιατί και μόνο η ανάκλησή τους στη μνήμη του ανθρώπου, είναι ικανή να προξενήσει, εξαιτίας της έντασης και της σκληρότητάς τους, πολλή δυσθυμία και θλίψη στην ψυχή του.   Ας αναφερθούμε τώρα σε μερικούς φι­λοσόφους, οι οποίοι δεν ήταν καν χριστιανοί. Ένας απ’ αυτούς έβαλε κάποτε κανόνα στον εαυτό του να φυλάξει για μερικά χρόνια σιωπή. Όταν το έμαθε αυτό ο βασιλιάς των Ρωμαίων, του έκανε πολλή εντύπωση και θέλησε να τον γνωρίσει. Διέταξε λοιπόν και τον έφεραν μπροστά του. Και όταν τον έφεραν, ο βασιλιάς του έκανε διάφορες ερωτήσεις. Αυτός όμως δεν έδινε καμιά απάντηση. Θύμωσε τότε ο βασιλιάς, γιατί το θεώρησε προσβολή και ασέβεια στο αξίωμά του και διέταξε να τον θανατώσουν. Ο φιλόσοφος όμως καθόλου δεν ταράχθηκε. Ο βασιλιάς βέβαια έδωσε εντολή στους δήμιους να τον θανατώσουν, μόνο στην περίπτωση που εκείνος από φόβο υποχωρούσε και καταπα­τούσε τον κανόνα της σιωπής, που είχε βάλει στον εαυτό του. Διαφορετικά, αν ο φιλόσοφος τηρούσε απαραβίαστα τον κανόνα του, τους είπε να μην τον θανατώσουν, αλλά να τον φέρουν πάλι στο παλάτι ζωντανό.  Όταν λοιπόν ο μελλοθάνατος φιλόσοφος έφθασε στον τόπο της εκτέλεσης, δέχθηκε από όλους πιέσεις, ώστε να αναγκασθεί να λύσει τον κανόνα του, για να γλυτώσει έτσι το θάνατο. Αυτός όμως δεν υποχωρούσε γιατί σκεπτόταν:  Είναι προ­τιμότερο να υπομείνω για λίγο τον πόνο και την επιθανάτια ταλαιπωρία και να τηρήσω τον κανόνα μου -για τον οποίο τόσον καιρό αγωνίσθηκα- παρά να νικηθώ από το φόβο του θανάτου και να προσβάλλω τη σοφία μου, από το φόβο της αναπάντεχης συμφοράς που με βρήκε.  Μ’ αυτή λοιπόν τη σκέψη παραμένοντας ατάραχος, άπλωσε ο φιλόσοφος το κεφάλι του, για να το αποκόψει με το ξίφος ο δήμιος.  Ο δήμιος όμως σταμάτησε την εκτέλεση και όλοι έτρεξαν στο παλάτι και είπαν τα καθέκαστα στον βασιλιά. Και εκείνος, θαυμάζοντας την αρετή και τη δύναμη του φιλόσοφου, τον απέλυσε με πολύ σεβασμό.  Πολλοί άλλοι επίσης αρχαίοι φιλόσοφοι κα­ταπάτησαν τη φυσική επιθυμία. Αλλοι υπέμειναν με πολλή ευκολία τη συκοφαντία και τις ύβρεις. Αλλοι έδειξαν υποδειγματική υπομονή σε φο­βερές αρρώστιες και τις σήκωσαν, χωρίς να τους καταπιεί η θλίψη και χωρίς να τους καταβάλει η δύναμη της συμφοράς. Και αν όλοι αυτοί υπέφε­ραν όλα τα δεινά από κενοδοξία, διατηρώντας κούφια ελπίδα, πόσο περισσότερο πρέπει να τα υποφέρουμε εμείς, που έχουμε κληθεί σε κοινωνία με τον αληθινό Θεό!  Μακάρι και όλοι εμείς, αδελφοί μου, να αγωνισθούμε, ώστε να αποκτήσουμε το χάρισμα αυτό της υπομονής, με τις ευχές της Υπεραγίας Δέσποινάς μας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, και όλων εκείνων των Αγίων, οι οποίοι, με τους ιδρώτες των αγώνων τους και την υπομονή τους, ευαρέστησαν στον Χριστό.  Σ’ Αυτόν πρέπει κάθε δόξα, τιμή και προσκύ­νηση και στον συνάναρχο Πατέρα Του και στο συναΐδιο και ομοφυές και ζωαρχικό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. (ΕΠΕ – Φιλοκαλία 8Α. σελ. 392-399, Απόσπασμα από το βιβλίο  «Αλγηδών η αγιότοκος: Η Υπομονή και η Ευχαριστία κατά τους Πατέρες», Εκδόσεις «ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ» 2010, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρέα)
~**  Η Εξομολόγηση της μάνας δεν έγινε…
 
~  Μία πήγε το παιδάκι της να , όταν αυτή ήταν στο δημοτικό. Σκεφτόταν, «θα το πάω τώρα, από μικρό, να το ‘χω σίγουρο ότι θα είναι προσεκτικό, ότι θα το φυλάξει ο Θεός και θα ‘ναι στο δρόμο του. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο που θα μπορούσα να έχω κάνει». Έτσι σκεφτόταν.


Ήταν Τετάρτη Δημοτικού το παιδί της. Έφτασαν στον ναό και λέει η μάνα στον πνευματικό «Πάτερ, σας φέρνω το παιδάκι μου μικρό, μικρό, να το βάλουμε στο δρόμο του Θεού».
Και λέει ο πνευματικός «άργησες πολύ να φέρεις το παιδί σου». Ξαφνιάστηκε η μάνα. «Πάτερ, τώρα αρχίζω και βλέπω ότι καταλαβαίνει μερικά πράγματα καλύτερα.  Όταν ήταν μικρό, δεν το έφερνα, διότι τι αμαρτίες να έχει ένα μικρό παιδί;». Και της απάντησε ο Ιερέας, «δεν εννοώ αυτό. Δεν αναφέρομαι στο παιδί. Λέγοντας πως άργησες να φέρεις το παιδί σου , εννοώ ότι έπρεπε, πρίν απ’το παιδί σου , να ‘χεις φέρει τον εαυτό σου. Και δεν αναφέρομαι στο τώρα, στα τωρινά σου χρόνια.  Που ήσουν τόσα χρόνια εσύ; Δεν σε ήξερα όταν ήσουν είκοσι χρονών. Δεν σε ήξερα όταν ήσουν δεκαπέντε. Δεν σε ήξερα όταν ήσουν εσύ Τετάρτη Δημοτικού. Εσύ, που ήσουν όταν πήγαινες Τετάρτη δημοτικού. Που ήσουν από μικρό παιδί; Το τι είναι το παιδί σου τώρα εξαρτάται από τι ήσουν εσύ τότε.   Εξαρτάται από το πώς μεγάλωσες εσύ. Έπρεπε να έρθεις εσύ από τότε πριν γεννηθεί το παιδί σου γιατί ήδη του ετοίμαζες από εκείνη την στιγμή όχι μόνο τα γονίδια που πήρε από σένα, μα τις ψυχικές υποδομές και τον χαρακτήρα του.  Διότι, από σένα δεν πήρε μόνο το χρώμα των ματιών, των μαλλιών, το ύψος, την μορφή του προσώπου, το σχήμα του κορμιού και όλο το παρουσιαστικό του. Πήρε και τον ψυχικό σου κόσμο , το εσωτερικό σου , την χάρι που σκόρπαγε η ψυχή σου. Την χάρι που είχες ή που δεν είχες. Πόσο ευθύνη έχουμε;  Από το βιβλίο «Αγάπη για πάντα» του π. Ανδρέα Κονάνου
~**  Η ύπαρξη και το φθοροποιό έργο των δαιμόνων
 
~  Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου

Στα χρόνια της επί γης παρουσίας και δράσης του , ζούσαν άνθρωποι που, περισσότερο από την εποχή μας, ήταν ψυχοπαθολογικά πειραγμένοι με συνέργεια και όχι μόνο καθαρά βιολογική και ιατρική.   

Αυτοί καλούνταν δαιμονιζόμενοι και στα Ευαγγέλια βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις θεράπευσε ο Ιησούς ανθρώπους από δαιμονοληπτικές καταστάσεις (άλλωστε έκανε και ένα σωρό άλλες θεραπείες διαφορετικής παθολογίας)…
ενώ συνομιλούσε με τους δαίμονες πριν τους εκδιώξει, γεγονότα όχι φανταστικά αλλά αληθινά, που τα ζούσαν οι άνθρωποι τότε, οι οποίοι διέκριναν καθαρά την έννοια της ασθένειας από τον δαιμονισμό: «Κατά το δειλινό…. τού έφεραν (του Ιησού) όλους τους ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ και τους ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥΣ (Μάρκ. 1,32) και «Ο Ιησούς θεράπευσε πολλούς που υπέφεραν από ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ, κι ΈΒΓΑΛΕ ΠΟΛΛΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ, δεν τα άφηνε όμως να μιλούν, γιατί τον αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας» (Μάρκ. 1,32-34). Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το δαιμονικό πνεύμα ζητάει από τον Ιησού να μην το απομακρύνει από τον παθόντα άνθρωπο, και του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμένα, Ιησού, Υιέ του Υψίστου Θεού; Σ’ εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίσεις». Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου;» Κι εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγεώνα, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή, αλλά αντίθετα του έλεγαν: «Στείλε μας (τουλάχιστον) να μπούμε στους χοίρους». Ο Ιησούς τούς το επέτρεψε. Και αμέσως οι χοίροι όρμησαν στον γκρεμό και πνίγηκαν στη θάλασσα (Μάρκ. 5, 1-20). Στη Συναγωγή της Καπερναούμ, κάποιος που κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα κραύγασε, λέγοντας: ‘Τι δουλειά έχεις εσύ με μας Ιησού Ναζαρηνέ;  Ήρθες να μας αφανίσεις; Σε ξέρω ποιος είσαι: είσαι ο Εκλεκτός του Θεού’ (Μάρκ. 1,23-24). «Οι άρρωστοι από δαιμονικά πνεύματα, όταν τον έβλεπαν, έπεφταν μπροστά του και κραύγαζαν: ‘Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού’» (Μάρκ. 3,11).  Οι προσωπικές και λογικές, πλην όμως μοχθηρές και ύπουλες, ιδιότητες των δαιμονίων, ο διάλογος που διεξάγουν με τον Ιησού και ο φόβος των προ Αυτού, η αναγνώρισή Του υπ’ αυτών ως Υιού του Θεού, μας κάνουν να δεχθούμε ότι δεν πρόκειται εδώ για περιπτώσεις ασθενειών από φυσικά αίτια και μόνο, αλλά για ενέργειες διεφθαρμένων πνευματικών πλασμάτων, τα οποία στην Αγία Γραφή καλούνται δαιμόνια και πονηρά πνεύματα.  Τα Ευαγγέλια περιγράφουν σαφώς τη διδασκαλία του Ιησού, όταν Εκείνος έλεγε: «Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο (εξορκισμός και θεραπεία), περνάει από ξερούς τόπους ψάχνοντας να βρει κάπου να ξεκουραστεί, μα δε βρίσκει. Τότε λέει: ‘θα γυρίσω ξανά στην κατοικία μου απ’ όπου έφυγα’. Έρχεται και τη βρίσκει σκουπισμένη και στολισμένη (την ύπαρξη του ανθρώπου που μετανόησε). Τότε πηγαίνει και παίρνει άλλα επτά πνεύματα, πιο πονηρά από το ίδιο, και μπαίνουν και κατοικούν εκεί. Έτσι, η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου εκείνου γίνεται χειρότερη από την προηγούμενη» (όταν δεν προσέξει και δεν είναι ταπεινός, όταν δεν μετανοεί και δεν εξομολογείται) {Λουκ. 11,24-26}.  Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις δεν πρόκειται για ανήθικους ανθρώπους και κακούς απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, αλλά για επιβολή διπλής θέλησης και συναίσθησης στην κατειλημμένη από ακάθαρτο πνεύμα ύπαρξη δυστυχισμένων ανθρώπων. Πατερικά, δύο πολύ σημαντικές αιτίες δαιμονοκαταλήψεως επί της προσωπικότητας ανθρώπου είναι η αχαλίνωτη κακή και οργιάζουσα φαντασία, καθώς και η ακόλαστη ζωή, που επιτρέπουν προσβολές των δυνάμεων του σκότους.  Είναι σίγουρο βέβαια πως, τόσο η έλευση του Κυρίου Ιησού στον κόσμο μας, όσο και η Ανάστασή Του και η εκκλησιαστική διδασκαλία και μυστηριακή ζωή κατέθραυσαν και κατέλυσαν τις σπουδαιότερες εκδηλώσεις της σατανικής ισχύος, που επί των ημερών της σαρκώσεως του Σωτήρος ήταν καταφανέστατες: «Όταν γύρισαν πίσω (από την ιεραποστολή τους) οι εβδομήντα μαθητές, έλεγαν γεμάτοι χαρά: ‘Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μάς υπακούνε όταν τα προστάζουμε στο όνομά σου’ (το όνομα του Ιησού Χριστού είναι παντοδύναμο). Και ο Ιησούς τούς είπε: ‘Έχω δει το σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς, και να κυριαρχείτε πάνω σ’ όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτε δεν θα σας βλάψει» (Λουκ. 10,17-19).    ‘Σατανάς’ σημαίνει εχθρός του Θεού και των ανθρώπων. Εχθρός κάθε αγαθού και πάσης αρετής. Πηγή κάθε κακίας εν τω κόσμω. Στην Αγία Γραφή η λέξη αυτή και ό,τι εκφράζει απαντά 30 φορές. Καλείται και ‘πειραστής’, ‘δράκοντας’, ‘πονηρός’, ‘αρχαίος όφις’. Στον Ιώβ είναι αξιοπαρατήρητο πως παρίσταται ανάμεσα στους υιούς του Θεού, που όμως σημαίνει ότι η δύναμη του είναι υπό την εξουσία του Θεού και εξυπηρετεί χωρίς να το γνωρίζει την λυτρωτική βουλή του Υψίστου.  Ο σατανάς μισεί πράγματι τον άνθρωπο και θέλει το κακό του, τον εξευτελισμό του και το θάνατό του. Είναι ο χειρότερος τύραννος σε όσους του επιτρέπουν –με την ασεβή ζωή τους και τη φθαρμένη φαντασία τους- να τους εξουσιάζει. Αντίθετα, ο απόστολος Παύλος παρουσιάζει την εσωτερική ειρήνη και την προσωπική χαρά του πιστού, όταν λέγει: «Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός» (Γαλ. 2,20). Η ύπαρξη δαιμονισμένων αποδεικνύεται και από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανθρώπων που καταφεύγουν στον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά, αλλά βεβαίως και από τις ιάσεις μπροστά στην θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τήνου.  Αρκετοί από τους δαιμονοκαταληφθέντες φανερώνουν άλλωστε μπροστά σε όλους πολλά απόκρυφα και άγνωστα κρίματα τρίτων, που μόνο εκείνοι φυσικά τα γνωρίζουν. Για τους ψυχιάτρους εκείνους που δεν είναι χριστιανοί, πολλές δαιμονικές εκδηλώσεις επί ασθενών θεωρούν ότι οφείλονται σε βαριές υστερίες και μόνο. Τα χαρακτηριστικά εν τούτοις των δαιμονοκυριευμένων είναι φανερά και διαφορετικά:  Στην ιστορία του δαιμονισμένου (ή δαιμονισμένων στο Ματθαίο) Γαδαρηνών (Μάρκου 5, 1-20) φαίνεται καθαρά ότι: (α) Τον δαιμονισμένο κατείχε ξένη οντότητα, (β) διέθετε ασυνήθιστες δυνάμεις, (γ) έκοβε αλυσίδες με εκρηκτική συμπεριφορά, (δ) είχε διχασμό προσωπικότητας, (ε) υπερφυσικές ιδιότητες αφού κατάλαβε αμέσως πως είχε μπροστά του τον Χριστό, (στ) αντί γι’ αυτόν απευθύνθηκαν στον Ιησού πολλές φωνές από μέσα του σαν λεγεώνα ανθρώπων.  Αυτά δεν είναι φρενοβλάβεια αλλά σοβαρές καταστάσεις δαιμονικής επήρειας, όπως φαίνεται εξάλλου και στους πνευματιστές, που μιλάνε τέλεια μέσα από ύπνωση σε διαφορετικές γλώσσες (χωρίς να τις έχουν διδαχτεί), χρησιμοποιούν άλλη χροιά φωνής από τη δική τους, αποκαλύπτουν μυστικιστικά κρυμμένα ή χαμένα αντικείμενα, και τους ενοχλούν γενικά τα εκκλησιαστικά και αγιογραφικά θέματα. Δαιμονισμός ή μεντιουμισμός υπάρχει ή κρύβεται και στον αποκρυφισμό, τον σαμανισμό, τη μαγεία, τη μαντεία, την εσωτερική αστρολογία, τη χειρομαντεία, την τηλεκίνηση (ανασήκωμα ή κίνηση αντικειμένων μόνο υποτίθεται με τη σκέψη). Τα μέντιουμ, οι μάγοι και οι οραματιστές αποτελούν το ιερατείο της δαιμονικής ιεροσύνης, κατά τον αείμνηστο π. Ιωήλ Γιαννακόπουλο.  Οι μάγοι συνιστούν ενίοτε να παρακολουθήσουν οι πελάτες τους κάποια ακολουθία της Εκκλησίας, διαθέτουν παραπλανητικά εκκλησιαστικές εικόνες στα γραφεία τους, και άλλα συναφή, για να μην εγείρουν υποψίες στους αφελείς. Δίνουν σκόνες για να ρίξουν πάνω τους ή σαπούνια για να πλυθούν στο μπάνιο μ’ αυτά οι ψυχοσωματικά ασθενείς τους, και πολλοί, που δεν γνωρίζουν πως τα σύνεργά τους είναι δαιμονικά διαβασμένα, υπακούουν στις κάλπικες εντολές τους προδίδοντας έτσι την χριστιανική τους πίστη, το Χρίσμα τους.  Ο Άγιος Νικόδημος αναφέρει ότι ο διάβολος χρησιμοποίησε πρώτος την παραλλαγή-καμουφλάζ για να πετύχει τα ψυχοφθόρα σχέδιά του, ήτοι να καταστρέψει ψυχές για τις οποίες ο Χριστός θυσιάστηκε πάνω στο Σταυρό. Γι’ αυτό και ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός ακόμα (Β΄ Κορ. 11,14) για να παραπλανήσει, να διαφθείρει υγιείς συνειδήσεις, όπως καταγράφεται στην Καινή Διαθήκη η περίπτωση της μαντευομένης κοπέλας των Φιλίππων (Πράξ κεφ. 16), που είχε αποκρυφιστικό ‘χάρισμα’ να αποκαλύπτει τα μελλοντικά γεγονότα, αλλά αποδείχθηκε σατανικό και ύπουλο.  Τους ανθρώπους του Θεού δεν μπορεί να πειράξει ο διάβολος (Ιω. 5,16). Τους αδιάφορους όμως θρησκευτικά τούς έχει με το μέρος του ο σατανάς. Πολλοί, κατά κόσμον μορφωμένοι, της υψηλής οικονομικής στάθμης, ή ακόμη και επιστήμονες, έχασαν περιουσίες, ρεζιλεύτηκαν, απελπίστηκαν ή αυτοκτόνησαν στη σχέση τους με τον αποκρυφισμό και τη μαγεία, ενώ έχασαν την υγιή εκκλησιαστική κοινωνία που σώζει και αναπαύει. Ο διάβολος «τυράννων πάντων χαλεπώτερος», σύμφωνα και με τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο (50, 677). Στην εποχή μας ανθίζει ο Νεοεποχικός συγκρητισμός και χαλαροί χριστιανοί επιδίδονται στον διαλογισμό, επισκέπτονται μέντιουμ, ακολουθούν κατά γράμμα αστρολογικές προβλέψεις, κρεμάνε στο λαιμό τους ενεργειακά φυλακτά και διαθέτουν λίθους ή κρυστάλλους που δήθεν προσδίδουν ευεξία, δύναμη, υγεία. Δεν συνδυάζονται όμως όλα αυτά. Δεν συμβιβάζεται ο Χριστός με τον σατανά.  Ο συμβιβασμός είναι πλάνη και τέχνασμα του πονηρού: ‘Κανείς δεν δύναται να υπηρετεί σε δύο κυρίους. Γιατί ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκολληθεί και τον άλλο θα καταφρονήσει. Δε δύναστε, λέγει Κύριος, να υπηρετείτε στο Θεό και στο Μαμωνά’ (Λουκ. 16,13). Υπάρχουν βέβαια και ηπιότερες μορφές δαιμονοπληξίας, όπως η δουλεία στα φοβερά πάθη της απιστίας, αιρέσεως, διαφθοράς, υπερηφάνειας κ.λπ. Υπάρχουν σε μικρογραφία σήμερα πάμπολλοι άνθρωποι κάτω από την κυριαρχία του προσωρινού κοσμοκράτορα. Πνευματικά όπλα κατά των δαιμόνων είναι ο σταυρός, η Θ. κοινωνία, η ταπείνωση και η Εξομολόγηση. Η καθαρή και αγνή καρδιά που ξέρει να αγαπάει. Επίσης, ιδιαίτερα, η προσευχή και η νηστεία: «Γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το βγάλουμε;», ρώτησαν κάποτε τον Χριστό οι μαθητές Του. «Αυτό το δαιμονικό γένος», απάντησε Εκείνος, «δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία» (Ματθ. 17, 19-21). Όταν πέρασε ο εξολοθρευτής άγγελος ανάμεσα από Αιγύπτιους και Εβραίους, το αίμα του αρνίου (Εξόδου 12/13) ήταν η λύτρωσή των Ιουδαίων. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών, δια του μυστηρίου της Θ. Μεταλήψεως, είναι η δική μας αληθινή και πλήρης λύτρωση. «Αυτόν (τον Κατήγορο) νίκησαν οι αδελφοί μας με το αίμα του Αρνίου και με τη μαρτυρία που έδωσαν για τον Ιησού», αναφέρεται στην Αποκάλυψη (12, 11).  Μελέτη του θείου λόγου, καθημερινή προσευχή, αγαπητική κοινωνία μεταξύ μας, κλάση του άρτου είναι η πανοπλία των χριστιανών. Οι πνευματιστές και οι ψευτοθεραπευτές της Νέας Εποχής χάνουν τη δύναμή τους όταν κάποιοι προσεύχονται. Διότι ό,τι καταφέρνουμε δεν το καταφέρνουμε με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά με τη δύναμη του Θεανθρώπου, στον οποίον πάνω έχουμε αποθέσει όλες τις ελπίδες μας. Πραγματική απελευθέρωση από τις δυνάμεις του σκότους προσφέρει μόνο ο Χριστός. Σ’ αυτόν βρίσκεται η αληθινή δύναμη και εξουσία. Είναι ο Υιός του Θεού, που μας επισκέφθηκε ως άνθρωπος για να μας υιοθετήσει δια του Σταυρού Του και να μας καταστήσει και πάλι πολίτες της αιωνίου πνευματικής βασιλείας Του.  ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ, Βαρθολομαίου Γεωργιάδου, (+)επισκόπου Κορίνθου, εκδ. ‘Δημιουργία’, Αθ. 1992  Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας, 2003  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, Dr. Kurt Koch, Ελεύθερες Εκδόσεις, 1991  ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΓΡΑΦΩΝ, Γ. Κωνσταντίνου, Αθ. 1888  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Ν. Γ. Νευράκη, Αθ. 1989
~**  Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου 2020 – Αγιος Γρηγόριος Θεολόγος
*  Κατά Ιωάννην  (Ι´ 9 – 16): Αγιος Γρηγόριος Θεολόγος

9 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει.  10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 11 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· 12 ὁ μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα καὶ φεύγει· καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. 13 ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. 14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν, 15 καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. 16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.   Μετάφραση:  9 Εγώ είμαι η θύρα. Δι’ εμού εάν κανείς εισέλθη, θα σωθή. Και θα εισέλθη εις την μάνδραν, δια να εύρη ασφάλειαν και ανάπαυσιν, και θα βγη, όταν είναι καιρός βοσκής και θα εύρη τροφήν. 10 Ο κλέπτης δεν έρχεται, ει μη μόνον δια να κλέψη και να σφάξη και να καταστρέψη. Τετοιοι ήσαν οι κακοί ποιμένες του Ισραήλ. Εγώ όμως ήλθα, δια να έχουν τα πρόβατα ζωήν, δια να έχουν με το παραπάνω την τροφήν των και κάθε τι καλόν και χρήσιμον. 11 Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός και πονετικός. Ο ποιμήν ο καλός και την ζωήν του ακόμα θυσιάζει δια να προφυλάξη τα πρόβατα από κάθε κίνδυνον. 12 Ο μισθωτός δε βοσκός, που δεν είναι ιδικά του τα πρόβατα και τα βόσκει μόνον και μόνον δια τον μισθόν του, βλέπει τον λύκον να έρχεται και αφίνει τα πρόβατα και φεύγει. Και τότε ανενόχλητος ο λύκος αρπάζει, κατασπαράσσει και διασκορπίζει τα πρόβατα. (Οι ανάξιοι πνευματικοί ποιμένες, που έχουν το έργον των μόνον και μόνον ως προσδοφόρον επάγγελμα, δεν ενδιαφέρονται να προφυλάξουν τα λογικά πρόβατα από τον διάβολον και τα όργανά του). 13 Ο μισθωτός βοσκός φεύγει, ακριβώς διότι είναι μισθωτός και δεν έχει καμμίαν διάθεσιν να εκθέση εις κίνδυνον την ζωήν του δια τα πρόβατα, διότι δεν ενδιαφέρεται δι’ αυτά, παρά μόνον δια τον μισθόν του. 14 Εγώ είμαι ο καλός ποιμήν και γνωρίζω τα ιδικά μου πρόβατα και γνωρίζομαι από τα ιδικά μου. 15 Οπως με γνωρίζει και με αγαπά ο Πατήρ και εγώ επίσης γνωρίζω και αγαπώ τον Πατέρα, έτσι γνωρίζω και γνωρίζομαι από τα πρόβατα, έτσι αγαπώ και αγαπώμαι από τα πρόβατα, δια τούτο και παραδίδω την ψυχήν μου εις θάνατον χάριν των προβάτων. 16 Εχω και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από αυτήν την μάνδραν, δεν ανήκουν στο έθνος των Εβραίων. Και εκείνα πρέπει εγώ να τα οδηγήσω και να τα ποιμάνω μαζή με τα άλλα ως καλός ποιμήν. Και εκείνα θα με γνωρίσουν και όταν τα καλώ θα ακούσουν την φωνήν μου, όπως και τα άλλα· και θα γίνη έτσι μία ποίμνη, η Εκκλησία, και ένας ποιμήν, ο Χριστός.
*** Μέχρι πορτοπαράθυρα ξήλωνε από τα σπίτια 21χρονος Ρομά

  ~  Ούτε ένα εσωτερικό παραθυρόφυλλο δεν είχε αφήσει σε εξοχική κατοικία που είχε διαρρήξει και μπαινόβγαινε εδώ και 1,5 μήνα, ένας 21χρονος Ρομά από το Πλατύ, ο οποίος συνελήφθη τελικά προχθές και του αποδίδονται 13 κλοπές και απόπειρες σε σπίτια και αυτοκίνητα στη Μεσσηνία.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση του άρχισε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν διέρρηξε στο Πλατύ κατάστημα και σπίτι. Ο 21χρονος προχθές οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και χθες απολογήθηκε στην Ανακρίτρια.  Στο Πλατύ  Το απόγευμα της Πέμπτης, ο 21χρονος διέρρηξε κρεοπωλείο στο Πλατύ, ερεύνησε τους χώρους, αλλά δεν βρήκε τίποτα να πάρει. Στη συνέχεια επιχείρησε να μπει και στο σπίτι του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν ακριβώς δίπλα. Όταν προσπαθούσε όμως να το διαρρήξει έγινε αντιληπτός και έτσι τράπηκε σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και συνελήφθη.  Από την έρευνα που ακολούθησε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, αποδείχθηκε ότι ο 21χρονος είναι υπεύθυνος για 13  κλοπές και απόπειρες, σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας. Οι κλοπές έχουν γίνει κατά το χρονικό διάστημα από 12 Δεκεμβρίου 2019 έως και 23 Ιανουαρίου 2020, και αναλυτικά:

 • Στις 12 Δεκεμβρίου στα Αρφαρά έσπασε το τζάμι αυτοκινήτου και αφαίρεσε 20 ευρώ. Έσπασε και το τζάμι από όχημα που βρισκόταν ακριβώς δίπλα από το πρώτο, αλλά δεν βρήκε να αφαιρέσει κάτι.
 • Στις 28 Δεκεμβρίου στα Αρφαρά παραβίασε λεωφορείο του ΚΤΕΛ και αφαίρεσε ένα ραδιόφωνο, αξίας 200 ευρώ.
 • Στις 7 Ιανουαρίου παραβίασε αυτοκίνητο στα Αρφαρά και αφαίρεσε το ποσό των 50 ευρώ.
 • Στις 9 Ιανουαρίου έσπασε το τζάμι από αυτοκίνητο και πήρε ένα αλυσοπρίονο και ένα δοχείο με λάδι.
 • Το χρονικό διάστημα από 17 Δεκεμβρίου έως 12 Ιανουαρίου στον Άγιο Φλώρο παραβίασε την κεντρική πόρτα σπιτιού και αφαίρεσε 2 φορτιστές κινητών τηλεφώνων  και μια τηλεόραση.

Ακόμα και τα παράθυρα

 • Στια 14 Ιανουαρίου στον Άγ. Κωνσταντίνο, έσπασε το τζάμι του συνοδηγού σε αυτοκίνητο, αλλά δεν πήρε κάτι.
 • Στις 15 Ιανουαρίου στον Άγιο Φλώρο διέρρηξε σπίτι και αφαίρεσε μια τηλεόραση και το ποσό των 20 ευρώ.
 • Στις 13 Ιανουαρίου στα Αρφαρά παραβίασε την πόρτα αυτοκινήτου, αλλά δεν πήρε τίποτα από μέσα. Είχε αφαιρέσει όμως πριν την μπαταρία του αυτοκινήτου. Την ώρα που προσπαθούσε να απομακρυνθεί, έγινε αντιληπτός από την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου και εγκατέλειψε την μπαταρία και τράπηκε πεζός σε φυγή.
 • Το χρονικό διάστημα από 14 έως 19 Ιανουαρίου στον Άγ. Κωνσταντίνο, από ανασφάλιστη πόρτα μπήκε σε εξοχική ισόγεια κατοικία και αφαίρεσε μια ξύλινη πόρτα κόντρα πλακέ, αξίας 200 ευρώ.
 • Από τις αρχές Δεκεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου στον Άγ. Κωνσταντίνο παραβίασε παράθυρο σπιτιού, μπήκε μέσα και σιγά σιγά αφαίρεσε όλα τα εσωτερικά παραθυρόφυλλα.
 • Στις 21 Ιανουαρίου πάλι στον Άγ. Κωνσταντίνο μπήκε σε αύλειο χώρο οικίας, παραβίασε αποθήκη και πήρε ένα παλιό πιεσόμετρο, μια συσκευή τηλεφώνου, μια εστία υγραερίου και ένα αλυσοπρίονο.
 • Τέλος, τη νύχτα 21με 22 Ιανουαρίου και 22 προς 23 Ιανουαρίου μπήκε σε οικόπεδο στο Πλατύ και πήρε μεταλλικές βέργες και παλιοσίδερα.

Το προανακριτικό έργο και η αστυνομική έρευνα συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής του σε διάπραξη κι άλλων αδικημάτων.  Της Βίκυς Βετουλάκη
*** Ο καιρός αύριο Δευτέρα στην Καλαμάτα

~  Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Δευτέρα 27/01/2020 προβλέπεται άστατος.
Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες έως και τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και κάποια μικρά διαστήματα με ανοίγματα του καιρού. Αναμένεται ψιλόβροχο έως ασθενής βροχή, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μπόρες, κυρίως σύντομης διάρκειας (όμβροι) ή καταιγίδες. Μεγαλύτερη πιθανότητα για εκδήλωση καταιγίδας υπάρχει τις πρώτες πρωινές – πρωινές ώρες. Από τις απογευματινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώνουν κατά διαστήματα, ενώ τις απογευματινές ώρες υπάρχει μικρή πιθανότητα ψιλόβροχου έως ασθενούς βροχής.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη μέγιστη τιμή της και θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 60-90%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μέτριοι, από Ν-ΝΑ διευθύνσεις, με ένταση 3-4 μποφόρ, τις μεσημβρινές ώρες θα εξασθενίσουν, στα 2-3 μποφόρ, τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε Δ-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΔ, με ένταση 2-3 μποφόρ. Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το http://kalamata.meteoclub.gr/
***  Κριτική Χαρίτση στη Βουλή για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος

~   Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, κατά την ομιλία του στη Βουλή επί του σχεδίου νόμου για το εκλογικό σύστημα, επικρίνοντάς την ότι “επιχειρεί να καταργήσει μία κατάκτηση που αφορά τη βαθύτερη ουσία της δημοκρατίας μας, την ισότητα της ψήφου των πολιτών”, με “βασική της επιδίωξη την επιστροφή στις μέρες του παλιού πολιτικού συστήματος, την παλινόρθωση λογικών και πρακτικών που οδήγησαν τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και την πολιτική ζωή στα όρια της απαξίωσης”.

“Εδώ και έξι μήνες, η κυβέρνηση επιχειρεί συστηματικά να αναιρέσει τομές και κατακτήσεις της περιόδου 2015-2019”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αλ. Χαρίτσης, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στην απαξίωση του ΣΕΠΕ και του ΣΔΟΕ, στην κατάργηση του αναπτυξιακού σχεδίου και  στις τελευταίες αντιμεταρρυθμίσεις στην Παιδεία.   “Δυστυχώς για τη ΝΔ το μόνο που έχει σημασία είναι η υπέρμετρη πριμοδότηση του πρώτου κόμματος και τελικά ο ολοκληρωτικός έλεγχος του κράτους από τα κομματικά φέουδα, η αυτοδύναμη αλαζονεία της εξουσίας”, επισήμανε, υπογραμμίζοντας: “Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις κοινωνικής μειοψηφίας  οδήγησαν τη χώρα στα πρόθυρα του γκρεμού.   Και σήμερα μια μονοκομματική κυβέρνηση κοινωνικής μειοψηφίας κατεδαφίζει το κοινωνικό κράτος, ναρκοθετεί τη δυνατότητα της ανάπτυξης, αδυνατεί να παρέμβει ενεργητικά στα σύνθετα εθνικά ζητήματα, σιωπά αμήχανα στις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα.  Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις κοινωνικής μειοψηφίας ανήκουν στο παρελθόν. Και σε αυτό το παρελθόν δεν μπορούμε να γυρίσουμε”.  Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι “ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που συνέδεσε τον εκλογικό νόμο με τρεις σημαντικές θεσμικές μεταβολές”. “Πρόκειται για τη διεύρυνση του εκλογικού σώματος με τη συμπερίληψη των δεκαεπτάχρονων, την κατάτμηση των μεγάλων περιφερειών, την κατάθεση επιστημονικού πορίσματος -του πρώτου- για τη ρύθμιση του ζητήματος της ψήφου των εκτός επικρατείας εκλογέων, που άνοιξε το δρόμο για την πρόσφατη απόφαση του κοινοβουλίου”, ανέφερε χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζοντας τη θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής  από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως “τομή ουσίας και δημοκρατίας, τομή στην κατεύθυνση της ισότητας και της εμπέδωσης της λαϊκής κυριαρχίας”. 
***  Καλό Νερό – Τσακώνα: Συμβούλιο αιρετών Ηλείας συγκαλείται αύριο, σε Τριφυλία & Μεσσηνία… «ύπνος»

Προεκλογικά το έθεταν όλοι στην Τριφυλία, τώρα μόνο ο Τσίγγανος

Σε χειμέρια νάρκη δείχνουν να βρίσκονται οι αιρετοί των ΟΤΑ  Μεσσηνίας και δη του δήμου Τριφυλίας, σε αντίθεση με τους Ηλείους αλλά και Αχαιούς συναδέλφους τους, για το δρόμο Πάτρα – Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα και ιδίως για το τελευταίο του τμήμα, εντός Μεσσηνίας, δηλαδή το πολυθρυλούμενο «Καλό Νερό – Τσακώνα».    Αύριο, στις 6:00 μ.μ. στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου, συγκαλείται το 2ο Συμβούλιο Αιρετών Ηλείας με πρώτο από τα βασικά του θέματα, το φλέγον ζήτημα του δρόμου Πάτρα – Πύργος. «Στο Συμβούλιο Αιρετών Ηλείας συμμετέχουν αιρετοί από κάθε αυτοδιοικητικό βαθμό.  Περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, πρώην δήμαρχοι  δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και το Επιμελητήριο, τα Εργατικά Κέντρα, Επιστημονικοί Φορείς κ.ά. Το Συμβούλιο Αιρετών έχει στόχο τις συλλογικές αποφάσεις και τις κοινωνικές κινητοποιήσεις που είναι απαραίτητες για να επιδείξουμε και να αποδείξουμε την ενότητα μας», αναφέρεται σχετικά στην ιστοσελίδα του δήμου Πύργου.   Την Τρίτη ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, συναντήθηκε με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, Ανδρέα Καστανιώτης, Άγγελο Τσιγκρή, Ιάσωνα Φωτήλα και Ηλείας, Διονυσία Αυγερινοπούλου, Ανδρέα Νικολακόπουλο, Κωνσταντίνο Τζαβάρα, σχετικά με τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε, για το ίδιο θέμα, συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου, όπως ορίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους εκπροσώπους της ΠΕΔ και του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας. Ακολούθως, ο υπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής έκανε δηλώσεις για το δρόμο Πάτρα – Πύργος, τονίζοντας ότι «συμφωνήσαμε με την Ολυμπία Οδό να υλοποιήσει το έργο, το οποίο θα ενταχθεί στη σύμβαση παραχώρησης». Καμία αναφορά στο Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα.  Στην Καλαμάτα  Την Τετάρτη επισκέφθηκε το δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, ο δήμαρχος Πύργου, Τάκης Αντωνακόπουλος και όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του δήμου Καλαμάτας «Στην κορυφή της ατζέντας της συζήτησης βρέθηκε ο δρόμος Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα, με το Δήμαρχο Καλαμάτας και το Δήμαρχο Πύργου να εκφράζουν την κοινή άποψη ότι άμεσα πρέπει να υπάρξει λύση που να διασφαλίζει την ολοκλήρωση του έργου, όπως αρχικά αυτό είχε σχεδιαστεί, προκειμένου να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι αναπτυξιακές προοπτικές για τη δυτική και νότια Πελοπόννησο».  Π. Νίκας  Την Πέμπτη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, επισκέφθηκε στην Πάτρα τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη και στη συνάντηση συμφωνήθηκε να αναληφθεί κοινή προσπάθεια από τις δύο όμορες Περιφέρειες για την προώθηση ανακατασκευής βασικών συνδετήριων οδικών αξόνων, όπως είναι οι δρόμοι Πάτρα – Καλαμάτα, Τρίπολη – Πάτρα και Τρίπολη – Λαγκάδια – Αρχαία Ολυμπία.  Τριφυλία   Στην Τριφυλία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών εκλογών, όλοι οι υποψήφιοι αναφέρονταν στο δρόμο Καλό Νερό – Τσακώνα και την αναγκαιότητα τεχνικών παρεμβάσεων ανακατασκευής του δρόμου. Το θέμα του δρόμου αυτού πολλάκις έχει εξαγγελθεί από τις κυβερνήσεις, έχουν γίνει διαδικασίες, ενέργειες, παρεμβάσεις, αλλά δεν… «προχωράει».  Τονίζεται, ότι η αναγκαιότητα ανακατασκευής του δρόμου Καλό Νερό – Τσακώνα είναι γεγονός που συνομολογούν άπαντες, ωστόσο δε δείχνουν όλοι, κυρίως οι αιρετοί του δήμου Τριφυλίας, ενδιαφέρον, για να μην αναφέρω πως όλοι, πλην του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτοί Ορίζοντες», Παναγιώτη Τσίγγανου, όχι μόνο δε δείχνουν ενδιαφέρον αλλά, απεναντίας, φαίνεται να βρίσκονται σε κατάσταση… βαθέως ύπνου! Πρέπει να τονιστεί ότι διαρκές και έντονο είναι το ενδιαφέρον του βουλευτή Μεσσηνίας της ΝΔ και πρώην υπουργού, Γιάννη Λαμπρόπουλου, όπως και των βουλευτών, Περικλή Μαντά και Μίλτου Χρυσομάλλη. Όμως, δεν έχει γίνει γνωστή κάποια παρέμβαση για το θέμα του δρόμου από τη δημοτική Αρχή Τριφυλίας και δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη.  Π. Τσίγγανος   Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας, στις 4 Δεκεμβρίου, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτοί Ορίζοντες», Παναγιώτης Τσίγγανος, έθεσε προ ημερήσιας διάταξης το θέμα «στο οποίο, νομίζω, ο δήμος θα πρέπει να σχεδιάσει τις ενέργειές του από δω και πέρα», όπως είπε με αφορμή δηλώσεις, τις μέρες εκείνες, του αρμόδιου υπουργού κ. Καραμανλή, όπου δεν περιλαμβανόταν «το κεφαλαιώδες έργο του δρόμου Τσακώνα – Καλό Νερό. Νομίζω, κ. δήμαρχε, κ. συνάδελφοι, ότι θα πρέπει ο δήμος άμεσα, με τον πιο έντονο τρόπο, να θέσει το θέμα και σε επίπεδο Περιφέρειας κι αν είναι δυνατόν, ακόμα καλύτερα, και σε επίπεδο υπουργείου υποδομών και μεταφορών, σε επίπεδο υπουργού δηλαδή…» και «τώρα που ξεκινάει ένας οργασμός μεγάλων έργων στην Ελλάδα, θα πρέπει κι εμείς να πιέσουμε ώστε αυτό το έργο να μη χαθεί. Είναι κεφαλαιώδες το ζήτημα αυτό για όλη τη Μεσσηνία, όχι μόνο για την Τριφυλία. Είναι ώριμο, ο κόσμος το θέλει, η περιοχή το απαιτεί. Πρέπει, κ. δήμαρχε, να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να μπούμε στα υπόψη αυτού του έργου».   Δήμαρχος Τριφυλίας  Απαντώντας ο κ. Λεβεντάκης είπε ότι «συντάσσομαι μαζί σας, ενσωματώνομαι μαζί σας και με όλο το συμβούλιο να κάνουμε τις κινήσεις τις οποίες πρέπει. Και βέβαια έχετε δίκιο και βέβαια δε θα το αφήσουμε να περάσει έτσι, θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν κι ό,τι χρειαστεί και σε όποια κινητοποίηση είμαι μέσα…».   Ενάμιση μήνα μετά ωστόσο κι ενώ υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στο ζήτημα των υποδομών σχετικά με το τμήμα Πάτρα – Πύργος, δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει υπάρξει κάποια παρέμβαση από τη δημοτική Αρχή Τριφυλίας για το τμήμα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα. Μήπως θα έπρεπε να αναληφθεί άμεσα πρωτοβουλία για σύγκληση συμβουλίου αιρετών – συνάντηση όλων των αιρετών των δήμων από Πύργο μέχρι και Οιχαλία, αλλά και Καλαμάτας, δηλαδή των δήμων Πύργου, Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Ζαχάρως, Τριφυλίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας και φορέων των δήμων αυτών, για να συζητήσουν και συναποφασίσουν ενέργειες, παρεμβάσεις, γιατί όχι και κινητοποιήσεις για το δρόμο;  Του Ηλία Γιαννόπουλου
***  Καλαμάτα: Κινητοποίηση-διαμαρτυρία κατά 5G

~   Παγκόσμια ημέρα διαμαρτυρίας κατά των πολυσυζητημένων νέων δικτύων ασύρματης επικοινωνίας 5G η 25η Ιανουαρίου και στην Καλαμάτα, η Επιτροπή Πολιτών για την προστασία της Υγείας από την Η/Μ Ακτινοβολία, πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση στην κεντρική πλατεία.

Ανάλογη διαμαρτυρία υπήρξε και στην Πάτρα, όπου όπως ανέφεραν οι διοργανωτές: «Στις 25 Ιανουαρίου του 2020 ευαισθητοποιημένες ομάδες επιστημόνων και πολιτών από όλο τον κόσμο, θα πραγματοποιήσουν την μεγαλύτερη έως τώρα  στον πλανήτη μας συντονισμένη δράση κατά του 5G. Σκοπός τους είναι να σταματήσουν την ανάπτυξη εκατομμυρίων κεραιών τεχνολογίας 5G στη γη και 50.000  δορυφόρων 5G στο διάστημα και να εξασφαλίσουν συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και παγκόσμιους κυβερνητικούς  οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας”.  Α.Π.
***

~**  ΑΘΛΗΤΙΚΑ  :


*** Σήμερα Σάββατο 25-01-2020 , SUPER LEAGUE στο ποδόσφαιρο 21η αγωνιστική :
ΑΕΛ  ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  0-2 .-^ { πέν. 25΄  Χατζηγιοβάνης , 29΄ πεν. Χατζηγιοβάνης αποκρούεται ,πολύ κακό χτύπημα ,  90΄ πεν.  Μπουζούκης } .- ^
ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  0-2  .-Σάββατο 25-01-2020  SUPER LEAGUE 17η αγων.  :  https://youtu.be/ZChwXBfUPJ8   .- 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/01/2020
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθηνών   1-0  .- ^{76΄ Σταυρόπουλος  }.- ^
 ΞΑΝΘΗ - ΟΦΗ  2-2 .-^ (38΄ , 87΄ Φιγκουιρέντο , 84΄   , 90+5΄ Φάουσερ ,  )
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης   2-0  .- ^{ 58΄ , 73΄ Ρόσα } .- ^ 
ΑΕΚ Αθηνών - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς 0-0  .- ^ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/01/2020
ΠΑΟΚ Θεσσ/νίκης - ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. 
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 -  ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης 

~** Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ στην   SUPER LEAGUE στο Ελληνικό ποδόσφαιρο  σε  21  αγωνιστικές :
1.- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς   51 Βαθμοί
2.- ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης                 49      ''""  σε 20 αγων .
3.- ΑΕΚ Αθηνών                        38      """
4.- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Αθην.    34      """   
5.- ΑΡΙΣ  Θεσ/νίκης                   29      """"
6.- ΟΦΗ  Κρήτης                       27      " """
7.- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθηνών        26      """"
8.-ΞΑΝΘΗ                                 27     """""
9.- ΑΕΛΑΡΙΣΑ                           24      """     
10.-ΛΑΜΙΑ                               23      """   σε 20 αγων . 
11.- ΒΟΛΟΣ                              22      """   σε 20 αγων . 
12.- ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης          21      """" σε 20 αγων . 
13.- ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ              13      """"
14.- ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ                       9      """"
Πρόκριση - Super League (Πλέι-Οφς Πρωταθλήματος) Από το 1-6 
Super League (Γκρουπ Υποβιβασμού)  Από το 7-14
~* Σημείωση:   1/ Από την Π.Α.Ε. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ αφαιρούνται έξι (6) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος Super League 2019-20, σε εφαρμογή της από 15/05/2019 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Οργάνου Αδειοδότησης που αφορούσε στη χορήγηση άδειας της εν λόγω ΠΑΕ στις εγχώριες διοργανώσεις.

*** Σήμερα για την FOOTBALL LEAGUE  στο ελληνικό ποδόσφαιρο για την 17η αγωνιστική :
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΑΒΑΛΑ   0- 2 .- ^  { 59΄ Γαβριηλίδης ,  , 90+3΄  Ορφανίδης }.-
Κυριακή 26-01-2020 :
ΝΙΚΗ Βόλου - ΙΑΛΥΣΣΟΣ   2-0 .- ^  (34'-42' Μπαταγίνι) .-^ 
ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρόδου -  ΟΦ Ιεράπετρας  0-0 .- ^
Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Βόλου 4-1 .-^ .- (13' Ντάλα Κόστα, 22' Μπίκας, 68' Ευθυμίου, 90+ Ραμίρεζ / 74' Φαζός)   .-^
ΤΡΙΚΑΛΑ 1963 - ΠΟ ΤΡΙΓΛΙΑΣ  2-0 .-  ^ (5' Τσίπρας, 90'+) .-^
Α.Ο. ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΣ  0-2  .-^ (21' Γκατσολάρι, 41' Φράγκος , ) .- ^
ΙΩΝΙΚΟΣ Νίκαιας - ΠΣ. Η  ΚΑΛΑΜΑΤΑ  1-0 .- ^   (2' Κρητικός, )  .- ^ 

*** Στο ΠΟΛΟ γυναικών Ευρωπαϊκό σήμερα Σάββατο 25-01-2020  : Εθνική ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ   5-7  .- ^ Η Ελλάδα στην 6η θέση κατάταξης .- ^

*** Στη 14η αγωνιστική της SUPER LEAGUE 2  ΣΉΜΕΡΑ 25-01-2020 : Την Παρασκευή  24-01-2020 : 
ΧΑΝΙΑ /ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ  3-0 .-^{60΄Τζιόρας , 78΄Δηητριάδης , 89΄Πάνος }.- ^ 
Κυριακή 26-01-2020 :
ΑΠΟΛΛΩΝ Πόντου - ΑΠΌΛΛΩΝ Σμύρνης   0-5.-^ (19' Κολ, 20'-39' Μπεντινέλι, 29' Ιωαννίδης πεν ,64΄ Τόμας )
ΑΠΟΛΛΩΝ Λάρισσας - ΔΟΞΑ Δράμας  4-1 .- ^(31' Γκουστάβο, 49' Ναζίμ, 90' Μπαστακός, 90+ Σκούπρα/ 61' Ρόβας)  .- ^
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  1-2  .-^ {39΄, 51΄ Λεό , 90+1΄ Έφορντ } .- ^
Δευτέρα 27-01-2020  :
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Άρτας -  ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

*** Στο γυναικείο ποδόσφαιρο SUPER LEAGUE σήμερα Σα , 25-01-2020 , για την 11η αγωνιστική :
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθηνών   0-5 .- ^
Κυριακή  :
Άρις Θεσ/νίκης -Α.Ο. Λάρισα  1-0 .- ^
ΟΦΗ - Γιάννινα  4-0 .-^
Οδυσσέας Γλυφάδας - Ελπίδες Καρδίτσας 94  3-1 .- ^
Α.Ο. Τρίκαλα 2011 - Αβάντες Χαλκίδας
Μεσολόγγι - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης  0-3 .- ^

*** Στ ο ποδόσφαιρο σήμερα Σάββατο 25/01/2020 για την  U19   Super League 21η αγωνιστική :
Πανιώνιος - Ατρόμητος Αθηνών  2-1 .- ^
Παναιτωλικός - Άρις Θεσ/νίκης   1-3 .- ^
ΑΕΚ Αθηνών - Ολυμπιακός Πειραιώς  0-2 .- ^
Λαμία 1964 - Αστέρας Τρίπολης  1-3 .- ^
ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης - Βόλος Ν.Π.Σ.  2-0 .- ^
Κυριακή 26-01-2020 
Ξάνθη - ΟΦΗ  2-1  .- ^
Α.ΕΛ. Λάρισα - Παναθηναϊκός  0-3  .-^

***  Αποτελέσματα Γ΄ Εθνικής σε όλους τους ομίλους σήμερα 26-01-2020 

6ος όμιλος
Θύελλα Ραφήνας-ΑΟ Υπάτου 0-2 (25/1)
Παλληνιακός-Νέα Αρτάκη 1-1
Κιθαιρών Καπαρελλίου-Παναρκαδικός 0-1
Αχαρναϊκός-Αιολικός 0-4
Αήττητος Σπάτων-Ρόδος 1-2
ΑΕΚ Τρίπολης-Κόρινθος ’06 1-1
Ρεπό: Μαρκό

7ος όμιλος
ΠΣ Σπάρτη-Ολυμπιακός Ζαχάρως 2-0
Ναύπλιο 2017-Αστέρας Βλαχιώτη 2-2
Ερμιονίδα-Διαγόρας Βραχνεΐκων 1-1
ΑΠΣ Ζάκυνθος-ΠΑΟ Βάρδας 2-0
Πανηλειακός-ΑΟ Τσιλιβή 0-0
Πανγυθεατικός-ΑΟ Διαβολιτσίου 2-1
Θύελλα Πατρών-Παναργειακός 0-1
***
~*  *** ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σ/Κ  25. 26/01/2020 :
Α΄ ΤΟΠΙΚΟ 16η  αγωνιστική : Σάββατο 25-01-2020 ,
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Καλαμάτας - ΕΡΑΝΗ Φιλιατρών 1-0 .- ^
ΑΠΟΛΛΩΝ Καλαμάτας - Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ  0-0  .- ^
Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ - ΑΚΡΙΤΑΣ Κορώνης  3-0 .- ^
ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ - Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ   0-5  .- ^
Κυριακή  26/01/2020 :
ΠΑΟ Καλού Νερού-Τσικλητήρας Πύλου 1-2 .- ^
ΑΕ Μάνης-ΑΟ Μεθώνης 0-0 .-^
Εθνικός Μελιγαλά-ΑΕ Αβίας 1-1  .-^
Ανδρούσα-Πάμισος Μεσσήνης 0-2  .-^
 
Α1 ΄ ΤΟΠΙΚΟ 15η αγωνιστική : Σάββατο 25-01-2020  ,
ΑΕΚ Καλαμάτας - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Καλαμάτας  0-1 .- ^
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Καλαμάτας - ΗΡΑΚΛΗΣ Καλαμάτας  3-2 .-^
ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ.   -Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ 3-0 .- ^
* Κυριακή 
Ομόνοια-Απόλλων Πεταλιδίου 1-0 .-^ 
Νέος Άρις-Αστέρας Αρφαρών 3-1 .- ^
Θύελλα Χαρακοπιού-Ηρακλής Κυπαρισσίας 3-0 .-^ 
ΑΟ Φυτειάς-Παπαφλέσσας Χώρας (18:00)
 
Β ΄ΤΟΠΙΚΟ  13η αγωνιστική : Σάββατο 25-01-2020 ,
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Καλαμάτας -Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑΣ  Αναβλήθηκε .-
ΔΟΞΑ Καλαμάτας - Α.Ο. ΦΑΡΑΙ
Κυριακή 
Α.0. Λαιίκων -Νέδουσα Αλαγονίας 
Αίαντας Καλαμάτας - ΑΠΣ Άρις 
ΑΠΟ Ίκαρος Καλ. -Μεσσηνιακός  Γ.Σ.
~~~~~
ΑΣ. ΘΥΕΛΛΑ Μερόπης - ΠΑΣ ΡΑΧΧΗΣ Καλαμάτας   2-6 .- ^
* Κυριακή 
 ΠΑΟΚ Καλαμάτας -Πανευαϊκός 6-0 .- ^ 
Ερμής Καλαμάτας - Ατρόμητος Πλατύ  0-4 .- ^
Παπαφλέσσας Άμφειας - Νίκη Πλάτης  ~~~~~~
ΑΠΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ Παραλίας  2-0 .- ^
ΠΑΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΝΕΣΤΩΡ Πύλου 3-2  .- ^
* Κυριακή 
Δαναός - Λογγά 
Στενωσιά -Ακαδημία Πάμισος  2-0 .- ^ 
Α.Ο. Μιλτιάδης - Πράσινα Πουλιά 
~***

***
*** Για την Α1΄ Ανδρών στο Ελληνικό μπάσκετ σήμερα 
Σάββατο 25-01-2020 για την 17η αγωνιστική  :
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ - Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟ  67-65  , (24-36)  .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 15-25 , 9-11 , 17-16 , 26-13 .- ^
ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσ/νίκης - ΛΑΡΙΣΣΑ   83-63 , (43-29) .-^
Τα  δεκάλεπτα : 26-11 , 17-18 , 26-15 , 14-23 .- ^
ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρόδου - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Πατρών 73-70 , (34-25)   .- ^
Τα  δεκάλεπτα :20-9 , 14-16 , 21-27 , 18-18 .- ^
ΡΕΘΥΜΝΟ Κρήτης - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ  73-61  , (37-24)  .- ^
Τα  δεκάλεπτα : 25-9 , 12-15 , 22-21 , 14-16 .- ^
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  - ΑΕΚ Αθηνών  73-77 , (36-38) .- ^
Τα  δεκάλεπτα :18-20 , 18-18 , 18-17 , 19-22 .-^ 
ΑΥΡΙΟ Κυριακή : Α.Ο.  ΙΩΝΙΚΟΣ Νίκαιας  - ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης 72-65, (34-36) .-^
Τα δεκάλεπτα : 14-14 , 20-22 , 19-14 , 19-15 .- ^ 
και την Δευτέρα : ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Αθην. - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης

 *** Σήμερα Σάββατο στην Α1 μπάσκετ γυναικών για την 14η αγωνιστική :  
ΚΡΟΝΟΣ Αγίου Δημητρίου - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς   63-106  .-
ΑΡΙΟ  Κυριακή 26-01-2020 :
ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης - Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ  72-73  .- ^
Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μοσχάτου - ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Καλλιθέας  74-54 .- ^
ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  79-68 .- ^
 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Αθηνών - Α.Ο. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ  70-52 .- ^
Α.Ο. ΔΑΦΝΗ Αγίου Δημητρίου - ΝΙΚΗ Λευκάδας  75-56 .-^

***  Για  την Α2  ΄στο Ελληνικό μπάσκετ σήμερα Σάββατο 25-01-2020 για την 16η αγωνιστική :
Φίλιππος  Βέροιας - Απόλλων Πάτρας Παράταση :  71-71 , 82-80 .- ^
ΑΕ. Ψυχικού - Α.Ο. Αγρίνιο  77-72  .- ^
Α.Ο. Παγκράτι - ΑΣ. Καρδίτσας  70-66 .- ^
Χαρίλαος Τρικούπης - Ελευθερούπολη 83-82 .-^
ΓΣ. Δάφνη Δαφνίου - ΑΣ. Διαγόρας Δρυοπιδέων  84-87 .- ^
Κόροιβος Αμαλιάδας  - Σαακ  Ανατόλια  67-68 .- ^
Οιοκάς Ναυπλίου - Αμύντας   74-57  .- ^
Α.Ο. ΤΡΙΤΩΝ - Ολυμπιακός Π . 67 -77.-

***  Για την Α1 στο βόλεϊ ανδρών σήμερα Σάββατο 25-01-2020  για την 10η  αγωνιστική :
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΟΦΗ  3-0 σετ .- ^ {25-19, 26-24 , 25-20 } .- ^
ΕΛΠΙΔΕΣ Αμπελοκήπων - ΠΑΝΒΟΧΑΪΚΟΣ   0-3 .- ^ {24-26, 18-25, 17-25 }.- ^
ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσ/νίκης - ΕΘΝΙΚΟΣ Αλεξανδρούπολης 3-0  σετ .-^ {25-19, 25-20 , 25-14 } .-^
Κυριακή 26/01/2020 :
Α.Ο. Κηφισιάς -  Φοίνικας Σύρου  2-3 σετ  .- ^{25-22 , 28-26 , 28-30 , 10-25 , 11-15   } .-^
Ολυμπιακός Π. - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης

*** Στην Α1΄ ΣΤΟ ΒΌΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΣΉΜΕΡΑ Σάββατο 26-01-2020 για την 13η αγωνιστική :
Α.Ο. Μαρκόπουλο - Άρις Θεσ/νίκης  3-2 σετ .-^{25-20 , 26-24 , 20-25 , 11-25 , 15-12 }.-^
ΑΣΠ Θέτις - Α.Ο. Θήρας  2-3 σετ .-^{25-20 , 19-25 , 32-30 , 23-25 , 10-15 } .- ^
Αίας Ευόσμου - ΑΟΦ Πορφύρας  3-1 σετ .-^ {25-21 , 23-25 , 30-28 , 25-17 } .- ^
Παναθηναϊκός - Α.Ο. Ηλυσιακός  3-0 σετ .-^{25-18, 25-20 , 25-21 } .-^
Κυριακή 26/01/2020 :
ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ.Σ.3-0 s σετ .- ^ {25-6, 25-11, 25-14 } .- ^
ΑΟΝ  ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς  0-3 σετ .-^  { 18-25 , 13-25 ,18-25 } .-^

*** Για την Α1΄Ανδρών στο ΧΑΝΤ ΜΠΟΛ  σήμερα Σάββατο 25-01-2020  για την 13η αγωνιστική  :
Άρις Νίκαιας - Αεροπόρος Έδεσσας  21-29 .- ^
Φέακας Κέρκυρας - ΑΕΚ Αθηνών  24-35 .- ^
Ολυμπιακός Πειραιώς - ΑΣΕ Δούκας  29-26 .- ^
Κυριακή 26/01/2020 :
Αεσχ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΙΟΝΙΚΟΣ ΝΦ   32-28 .- ^
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Βέροιας - Γ.Σ. ΓΡΑΜΑΣ 86    30-29 .-^~*  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020   : 
1.- ARFARA NEWS Η  Εφημερίδα μας Στο  αγιάζι της ενημέρωσης ....... Τετάρτη  01  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  202  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2020/01/arfara-news.html  
2 .- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Πέμπτη 02  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2020/01/arfara-news.html   .-
3.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Παρασκευή 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020   :   https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2020/01/arfara-news.html  .-
4.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Σάββατο 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020 :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2020/01/arfara-news.html   ,.-
 5.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Κυριακή 05  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020 .- : https://snsarfara.blogspot.com/2020/01/arfara-news.html  .-
6.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Δευτέρα 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020 : https://stamos-dynami.blogspot.com/2020/01/arfara-news.html   .-
7.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Τρίτη 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020 : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2020/01/arfara-news.html   .-               
8.- ARFARA NEWS -2- Η Εφημερίδα μας .-Στο αγιάζι της ενημέρωσης Τα Νέα μας από Αρφαρά .Τρίτη 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
: https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2020/01/arfara-news-2.html 
9.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας  . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .Τετάρτη  08 Ιανουαρίου 2020   : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2020/01/blog-post.html   .-
10.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας  . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .  Πεμπτη 09 Ιανουαρίου 2020 :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2020/01/blog-post.html    .-
11.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας  . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .   ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 10  Ιανουαρίου 2020  : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2020/01/blog-post.html   .-
12.-  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  11 Ιανουαρίου  2020 :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2020/01/11-2020.html  .-
13.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας  . Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020  :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2020/01/blog-post.html  .-
14.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  (2)  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Κυριακή  12  Ιανουαρίου 2020 : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2020/01/2-12-2020.html    .-
15.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Δευτέρα  13 Ιανουαρίου 2020 :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2020/01/blog-post.html   .-
16.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  . Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Τρίτη 14  Ιανουαρίου  2020  : https://snsarfara.blogspot.com/2020/01/blog-post.html   . – 
17.- Αρφαρά  Η  Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης   Τετάρτη  15  Ιανουαρίου  2020  :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2020/01/15-2020.html   .-
18.- ARFARA  NEWS , Η εφημερίδα μας .- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ   στο  Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ .- Τετάρτη 15/01/2020  : https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2020/01/arfara-news_15.html   .-
 19.-  Αρφαρά   Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2020/01/16-2020.html  .-
20.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή  17 Ιανουαρίου 2020  : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2020/01/blog-post_17.html  .-

21.- .- ARFARA NEWS -2-  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Παρασκευή 17 Ιανουαρίου  2020: https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2020/01/arfara-news-2-17-2020.html    . 22.-  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020  : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2020/01/18-2020.html  .- 
23.-Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της ενημέρωσης   Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2020/01/19-2020.html    .-
24.-  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης   Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 : https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2020/01/20-2020.html  .-
25.-  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της ενημέρωσης   Τρίτη  21 Ιανουαρίου 2020 .- :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2020/01/21-2020.html   .-
26.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Τετάρτη 22  Ιανουαρίου 2020   :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2020/01/22-2020.html  .-
27.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης Πέμπτη 23   Ιανουαρίου 2020 :   https://snsarfara.blogspot.com/2020/01/23-2020-1500.html   .- 
  28.-Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Παρασκευή 24   Ιανουαρίου 2020 :  https://stamos-dynami.blogspot.com/2020/01/23-2020.html      .- 
29.-  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης    Σάββατο 25  Ιανουαρίου 2020.- :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2020/01/25-2020.html    .-
30.- Αρφαρά  (2)  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο 25  Ιανουαρίου 2020: https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2020/01/2-25-2020.html  . -                  

31.- Αρφαρά   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της ενημέρωσης     Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020.  :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2020/01/26-2020.html   .-
32.- ARFARA  NEWS  Η Εφημερίδα  μας  Στο αγιάζι της  Ενημέρωσης  Κυριακή  26  Ιανουαρίου 2020 : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2020/01/news-26-2020.html   .-
33.- 

~ ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
1.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Κυριακή  01  Δεκεμβρίου  2019    Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας ..... ~  ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ σε όλους μας !:  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/11/01-2019.html    .-
2.- ARFARA NEWS  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Δευτέρα , Τρίτη ., Τετάρτη 02 , 03 . 04 Δεκεμβρίου  2019 .-  :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/12/arfara-news.html   .-
  32 .- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ,.-  Δευτέρα  30  Δεκεμβρίου  2019  : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/12/blog-post_30.html  .- 
33.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .-  Τρίτη 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/12/blog-post.html  .-
 34.- ΑΡΦΑΡΑ  -2-  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .- Τρίτη 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019 : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/12/2.html 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3