ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .- 
Τρίτη 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019   .-
~

 

~**   ΟΣΙΑ  ΜΕΛΑΝΗ  η  ΡΩΜΑΙΑ :
~Η Οσία Μελάνη η Ρωμαία έζησε στα χρόνια πού βασιλιάς ήταν ο Ονώριος, δεύτερος γιος του Μεγάλου Θεοδοσίου. Οι γονείς της, ευγενείς και πλούσιοι, την πάντρεψαν σε μικρή ηλικία και απέκτησε δύο παιδιά.
Όμως μεγάλες δοκιμασίες την περίμεναν. Την μητρική της καρδιά σπάραξε ο θάνατος των δύο παιδιών της. Μετά από λίγο και εντελώς ξαφνικά, πέθανε ο σύζυγος της. Και για να γεμίσει το πικρό ποτήρι της λύπης, χάνει και τους γονείς της. Οι στιγμές δύσκολες. Ποιος θα την παρηγορήσει; Μα ποιος άλλος; Ο λόγος του Θεού, που λέει: «τη έλπίδι χαίροντες, τη θλίψει υπομένοντες, τη προσευχή προσκαρτεροϋντες» (Προς Ρωμαίους, ιθ' 12). Δηλαδή, η ακλόνητη ελπίδα σας στα μέλλοντα αγαθά, να σας γεμίζει χαρά και να σας ενισχύει για να δείχνετε υπομονή στη θλίψη. Και να επιμένετε στην προσευχή, συνεχίζει ο λόγος του Θεού, από την οποία θα λαμβάνετε σπουδαία βοήθεια στις δύσκολες περιστάσεις της ζωής σας. Έτσι και η Μελάνη, αδιάφορη για τις κοσμικές απολαύσεις, αποσύρθηκε σε ένα εξοχικό της κτήμα, όπου αφοσιώθηκε στη μελέτη και την προσευχή.
Εκεί επίσης καλλιγραφούσε Ιερά βιβλία και τα έδινε να τα διαβάζουν οι πιστοί. Διέθεσε όλη της την περιουσία για την ανακούφιση των φτωχών και ασθενών. Και αφού επισκέφθηκε πολλούς τόπους βοηθώντας τους πάσχοντες, κατέληξε στην Ιερουσαλήμ, όπου και πέθανε από πλευρίτιδα. O δε Σ. Ευστρατιάδης γράφει τα εξής για την Άγια αυτή: «...Αυτή ην επί της βασιλείας Ονωρίου (395 - 423) Ρωμαία πλούσια και εκ γένους περιφανούς και ενδόξου. Συζευχθείσα παρά την θέλησιν αυτής, απεσύρθη μετά τον θάνατον του ανδρός και των δύο αυτής τέκνων εις εν προάστειον της Ρώμης, επιμελουμένη των πτωχών, υποδεχόμενη τους ξένους, επισκεπτόμενη τους εξόριστους και εν φυλακαίς και θεραπεύουσα τους νοσούντας. Μετά την εκποίησιν των κτημάτων αυτής και διανομήν των προσόντων εις μονάς και εκκλησίας, δια της Αφρικής και Αλεξανδρείας κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα και ενεκλείσθη εις πενιχρόν κελλίον εκεί έκτισε και μονήν εις ην συνήγαγεν ενενήκοντα παρθένους, εξ ιδίων δια την διατροφήν αυτών δαπανώσα· μικρόν ασθενήσασα εκ πλευρίτιδας, μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων εκ των χειρών του επισκόπου Ελευθερουπόλεως και ανεπαύθη εν Κυρίω».

~**  Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 31 Δεκεμβρίου 2019 – Οσία Μελάνη η Ρωμαία
 
*   – Κατά Μάρκον  (12: 18-27): Οσία Μελάνη η Ρωμαία

Μαρκ. 12,18 Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι, καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες·  

Μαρκ. 12,18 Ηλθαν κατόπιν εις αυτόν οι Σαδδουκαίοι, οι οποίοι έλεγον ότι δεν υπάρχει ανάστασις νεκρών, και τον ηρωτησαν· Μαρκ. 12,19 διδάσκαλε, Μωϋσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ καταλίπῃ γυναῖκα, καὶ τέκνα μὴ ἀφῇ, ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.  Μαρκ. 12,19 “διδάσκαλε, ο Μωϋσής στον νόμον, που μας έδωσε, έγραψε ότι εάν ο αδελφός κάποιου πεθάνη και εγκαταλείψη χήραν την γυναίκα και δεν αφήση τέκνα, πρέπει να πάρη ο αδελφός του την χήραν εκείνου και να γεννήση απόγονον στον αποθανόντα αδελφόν.  Μαρκ. 12,20 ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν. καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβε γυναῖκα, καὶ ἀποθνήσκων οὐκ ἀφῆκε σπέρμα. Μαρκ. 12,20 Ησαν, λοιπόν, επτά αδελφοί· και ο πρώτος επήρε σύζυγον και όταν απέθανε, δεν αφήκεν απόγονον.  Μαρκ. 12,21 καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ ἀπέθανε, καὶ οὐδὲ αὐτὸς οὐκ ἀφῆκε σπέρμα. καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως.  Μαρκ. 12,21 Και ο δεύτερος αδελφός έλαβεν αυτήν και απέθανε, και ουδέ αυτός αφήκεν απόγονον. Και ο τρίτος επίσης.  Μαρκ. 12,22 καὶ ἔλαβον αὐτὴν οἱ ἑπτά, καὶ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. ἐσχάτη πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή.  Μαρκ. 12,22 Και επήραν αυτήν ως σύζυγον και οι επτά, χωρίς να αφήσουν απόγονον. Τελευταία δε από όλους απέθανε και η γυναίκα.   Μαρκ. 12,23 ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, ὅταν ἀναστῶσι, τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα.   Μαρκ. 12,23 Λοιπόν κατά την ανάστασιν, όταν όλοι αυτοί αναστηθούν, εις ποίον από όλους θα ανήκη η γυναίκα; Διότι και οι επτά την έλαβον ως σύζυγον”.  Μαρκ. 12,24 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ;  Μαρκ. 12,24 Και αποκριθείς ο Ιησούς τους είπε· “δεν σκέπτεσθε, πόσον πλανάσθε δι’ αυτό; Και τούτο, διότι δεν γνωρίζετε ούτε την διδασκαλίαν των Γραφών ούτε την δύναμιν του Θεού.  Μαρκ. 12,25 ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, ἀλλ᾿ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.  Μαρκ. 12,25 Διότι, όταν αναστηθούν οι άνθρωποι εκ νεκρών ούτε νυμφεύονται οι άνδρες ούτε υπανδρεύονται αι γυναίκες, αλλά ζουν όπως οι άγγελοι του ουρανού.  Μαρκ. 12,26 περὶ δὲ τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωϋσέως, ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεὸς λέγων, ἐγὼ ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ;  Μαρκ. 12,26 Ως προς δε τους νεκρούς, ότι δηλαδή θα αναστηθούν, δεν εδιαβάσατε στο βιβλίον του Μωϋσέως, εκεί όπου γίνεται λόγος δια την φλεγομένην βάτον, πως του είπεν ο Θεός; Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ;  Μαρκ. 12,27 οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων· ὑμεῖς οὖν πολὺ πλανᾶσθε.  Μαρκ. 12,27 Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζωντανών και ως ζωντανούς εις την αιωνιότητα αναφέρει εδώ τους τρεις πατριάρχας. Σεις λοιπόν, πολύ πλανάσθε”.  
~**  Το νέο έτος  
*  Είναι παλιό το έθιμο: την παραμονή του , όταν το ρολόι κτυπήσει μεσάνυχτα, σκεφτόμαστε τις επιθυμίες μας για το νέο έτος και προσπαθούμε να εισέλθουμε στο άγνωστο μέλλον μ’ ένα όνειρο, προσδοκώντας ταυτόχρονα την εκπλήρωση κάποιας αγαπητής μας επιθυμίας.Σήμερα, για άλλη μια φορά βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα νέο έτος.Τι επιθυμούμε για τους ίδιους, για τους άλλους, για τον καθένα; Ποιο είναι το τέλος όλων μας των ελπίδων; Η απάντηση είναι μονίμως η ίδια αιώνια λέξη: ευτυχία. Ευτυχές το Νέο Έτος! Ευτυχία για το Νέο Έτος! Η ιδιαίτερη ευτυχία που επιθυμούμε είναι φυσικά διαφορετική και προσωπική για τον καθένα, αλλά όλοι μας μετέχουμε στην κοινή πίστη πως αυτό το έτος η ευτυχία θα μάς πλησιάσει, πως μπορούμε να ελπίσουμε σ’ αυτή με προσδοκία.  Πότε όμως είναι κάποιος αληθινά ευτυχισμένος; Μετά από αιώνες εμπειρίας και γνώσης σχετικά με τον άνθρωπο, δεν μπορούμε πλέον να εξισώσουμε την ευτυχία με οποιοδήποτε εξωτερικό γνώρισμα, π.χ. χρήματα, υγεία, επιτυχία κλπ. Γνωρίζουμε πως τίποτε απ’ όλα αυτά δεν ανταποκρίνεται πλήρως σ’ αυτή τη μυστηριώδη και πάντοτε φευγαλέα έννοια της ευτυχίας. Είναι σαφές πως η φυσική άνεση φέρνει ευτυχία, αλλά και άγχος. Η επιτυχία φέρνει ευτυχία, αλλά και φόβο. Είναι εκπληκτικό πως όσο περισσότερη εξωτερική ευτυχία διαθέτουμε, τόσο περισσότερο εύθραυστη γίνεται και πιο ατίθασος ο φόβος πως θα τη χάσουμε και θα μείνουμε με άδεια χέρια.  Πιθανώς αυτός είναι και ο λόγος που ευχόμαστε ο ένας στον άλλο «μια νέα ευτυχία» για το Νέο Έτος. Η «παλιά» ευτυχία ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε, κάτι πάντοτε έλειπε. Τώρα όμως ατενίζουμε ξανά μπροστά μας με μια ευχή, ένα όνειρο, μια ελπίδα…  Χριστέ και Παναγία! Το ευαγγέλιο πριν από πάρα πολύ καιρό είχε καταγράψει την ιστορία ενός ανθρώπου που πλούτισε, έκτισε καινούριες αποθήκες για να αποθηκεύσει τα αγαθά του, και αποφάσισε πως πλέον είχε όλα τα αναγκαία που εγγυώντο την ευτυχία του! Είχε άνεση και μέσα. Εκείνη όμως τη νύχτα άκουσε: «άφρων, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου, α δε ητοίμασας τίνι έσται;» (Λουκ. 12, 20).  Η σταδιακή συνειδητοποίηση ότι τίποτε δεν μπορεί να κρατηθεί, πως μπροστά μας βρίσκεται ο αναπόφευκτος θάνατος και η φθορά, είναι το δηλητήριο που δηλητηριάζει τη μικρή και περιορισμένη ευτυχία που διαθέτουμε. Αυτός είναι σίγουρα και ο λόγος για τη συνήθεια που έχουμε να κάνουμε τέτοιο σαματά και θόρυβο, φωνάζοντας και γελώντας,  καθώς το ρολόι κτυπάει δώδεκα την παραμονή του Νέου Έτους. Φοβούμαστε να μείνουμε μόνοι και σιωπηλοί, καθώς το ρολόι κτυπάει σαν την ανελέητη φωνή της μοίρας: πρώτο κτύπημα, δεύτερο, τρίτο και συνεχίζει, τόσο αδυσώπητα, ομοιόμορφα, τόσο τρομακτικά μέχρι τέλους. Τίποτε δεν μπορεί να το αλλάξει, τίποτε να το σταματήσει.  Έτσι έχουμε δύο πολύ βαθείς και ακατάλυτους άξονες της ανθρώπινης συνείδησης: φόβος και ευτυχία, εφιάλτης και όνειρο. Η καινούρια ευτυχία που ονειρευόμαστε την παραμονή του Νέου Έτους θα μπορέσει τελικά να ηρεμήσει, να σκορπίσει και να κατανικήσει το φόβο;  Ονειρευόμαστε μια ευτυχία στην οποία να μην παραμονεύει ο φόβος βαθιά μέσα της, ένας φόβος από τον οποίο προσπαθούμε πάντοτε να προφυλαχθούμε, πίνοντας, ή με το να είμαστε συνεχώς απασχολημένοι, περιβαλλόμενοι από θόρυβο. Η σιγή όμως αυτού του φόβου είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο θόρυβο. «Άφρων»! Μάλιστα, το αθάνατο όνειρο της ευτυχίας είναι εκ φύσεως ανόητο σ’ έναν κόσμο μολυσμένο από φόβο και το θάνατο.   Ακόμη και στις ανώτερες στιγμές του ανθρώπινου πολιτισμού, οι άνθρωποι το γνωρίζουν καλά. Μπορούμε να νιώσουμε τη θλίψη και τη θλιβερή αλήθεια πίσω από τα λόγια του μεγάλου ποιητή Αλέξανδρου Πούσκιν, που τόσο πολύ αγαπούσε τη ζωή, όταν έγραφε: «Δεν υπαρχει ευτυχία στον κόσμο». Όντως, μια βαθιά θλίψη διαπερνά κάθε γνήσια τέχνη. Μόνο χαμηλά, στον πάτο του ανθρώπινου πολιτισμού, τα πλήθη ξετρελαίνονται με το θόρυβο και τις φωνές, ως εάν ο θόρυβος και τα θορυβώδη πάρτυ θα μπορούσαν να φέρουν την ευτυχία. «Εν αυτώ ζωή ην, και η ζωή ην το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν» (Ιωάν. 1,4-5). Αυτό που υπονοεί αυτή η φράση είναι πως το φως δεν μπορεί να καταποθεί από τον φόβο και το άγχος, δεν μπορεί να σκορπισθεί από τη λύπη και την απελπισία. Να μπορούσαν οι άνθρωποι, σ’ αυτή, σ’ αυτή τη μάταιη δίψα για στιγμιαία ευτυχία, να έβρισκαν μέσα τους τη δύναμη να σταματήσουν, να σκεφτούν, να ατενίσουν τα βάθη της ζωής! Να μπορούσαν να ακούσουν τα λόγια, τη φωνή που τους καλεί αιώνια μέσα σ’ αυτά τα βάθη.  Ας γνώριζαν μόνο τι είναι αληθινή ευτυχία. «Την χαράν υμών ουδείς αίρει αφ’ υμών» (Ιωάν. 16, 22). Δεν είναι αυτό που ονειρευόμαστε όταν το ρολόι κτυπήσει μεσάνυκτα; Τη χαρά που κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει. Πόσο σπάνια όμως φτάνουμε σε τέτοια βάθη!  Πόσο τα φοβόμαστε για κάποιο λόγο και τα παραμερίζουμε: «Όχι σήμερα, αλλά αύριο, ή μεθαύριο, θα στρέψω την προσοχή στα ουσιώδη και αιώνια, μόνο, όχι σήμερα. υπάρχει καιρός».  Ο καιρός όμως στην πραγματικότητα είναι τόσο λίγος. Μόνο στιγμές περνούν πριν το βέλος του σφυρίξει πετώντας προς το μοιραίο στόχο. Γιατί καθυστερούμε; Επειδή ακριβώς εδώ, ανάμεσά μας, δίπλα μας, στέκεται Κάποιος: «ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω» (Αποκ. 3, 20).  Αν μόνο παραμερίζαμε το φόβο μας και Τον κοιτάζαμε, θα βλέπαμε ένα τέτοιο μια τέτοια χαρά, και μια τέτοια περίσσεια ζωής, που σίγουρα θα καταλαβαίναμε το νόημα αυτής της φευγαλέας και μυστηριώδους λέξης «ευτυχία».  Από το βιβλίο: Εορτολόγιο Ετήσιος Εκκλησιαστικός Κύκλος Αλέξανδρος Σμέμαν Εκδόσεις Ακρίτας
***  Ο Θεός δε θα μας ρωτήσει…
 
*  Ο είναι τόσο που δεν θα μας ρωτήσει τί έχουμε αλλά τί δώσαμε…
1. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει τι μάρκα αυτοκίνητο οδηγούμε. Θα μας ρωτήσει πόσους ανθρώπους μεταφέραμε με το αυτοκίνητό μας, όταν δεν είχαν μέσο συγκοινωνίας να μετακινηθούν.
~  2. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι μας. Θα μας ρωτήσει πόσους ανθρώπους φιλοξενήσαμε σ’αυτό.

3. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει για τα επώνυμα και ακριβά ρούχα που έχουμε στις ντουλάπες μας. Θα μας ρωτήσει πόσους φτωχούς ντύσαμε. 4. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει πόσο μεγάλο μισθό παίρνουμε. Θα μας ρωτήσει εάν συμβιβάσαμε τον χαρακτήρα μας για να τον αποκτήσουμε.  5. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει τον τίτλο ή τα αξιώματα της εργασίας μας. Θα μας ρωτήσει εάν εκτελέσαμε την εργασία μας με ήθος και με προσοχή.  6. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει πόσους φίλους έχουμε. Θα μας ρωτήσει με πόσους ανθρώπους είμαστε φίλοι.   7. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει σε ποια γειτονιά μένουμε. Θα μας ρωτήσει πώς φερθήκαμε στους γείτονές μας.  8. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει για το χρώμα του δέρματος μας. Θα μας ρωτήσει για το περιεχόμενο της καρδιάς μας.  9. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει σε πόσα μέρη του κόσμου ταξιδεύσαμε και διασκεδάσαμε. Θα μας ρωτήσει εάν επισκεφτήκαμε φτωχικές συνοικίες και αν προσφερθήκαμε να βοηθήσουμε.   10. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει αν είμαστε επώνυμοι και ισχυροί. Θα μας ρωτήσει αν είμαστε ταπεινοί και εάν συγχωρούμε τον πλησίον…
***  2020 : Εορτολόγιο και αργίες
: Εορτολόγιο και αργίες – Δείτε τις μεγάλες γιορτές του 2020 και τις αργίες.


Το 2019 ολοκληρώνεται και ήδη έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε τις αργίες της επόμενη χρονιάς.      Το 2020 έχει κάποια τριήμερα, με αργίες να πέφτουν Δευτέρα ή Παρασκευή, με αποτέλεσμα να είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ξεκούραση.                                                                                          Αναλυτικά, οι για το 2020 είναι οι εξής:

Πρωτοχρονιά: 1 Ιανουαρίου 2020, Τετάρτη

Θεοφάνεια: 6 Ιανουαρίου 2020, Δευτέρα

Καθαρά Δευτέρα: 2 Μαρτίου του 2020

Ευαγγελισμός Θεοτόκου: 25 Μαρτίου του 2020, Τετάρτη

Κυριακή του Πάσχα: 19 Απριλίου του 2020
Δευτέρα του Πάσχα: 20 Απριλίου του 2020

Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου 2020, Παρασκευή

Αγίου Πνεύματος: 8 Ιουνίου 2020, Δευτέρα

Κοίμηση της Θεοτόκου: 15 Αυγούστου 2020, Σάββατο

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη

17 Νοεμβρίου (αργία για τα σχολεία): Τρίτη

Χριστούγεννα: 25 Δεκεμβρίου 2020, Παρασκευή

Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων: 26 Δεκεμβρίου 2020, Σάββατο.
***  Ποιοι θα σωθούν;
 
*  Ο π. Γαβριήλ δεν ξεχώριζε ποτέ κανέναν. Τους αγαπούσε όλους και πάντα ήταν έτοιμος να δώσει και τη ζωή του για τον καθένα. Δεν έτρωγε ούτε έπινε νερό όση ώρα συνομιλούσε με κάποιον που είχε προστρέξει σε εκείνον ζητώντας τη βοήθεια του.— Έστω και μόνο έναν άνθρωπο να μισείς, τότε είσαι μακριά από τη Βασιλεία των Ουρανών. Να τους αγαπάτε όλους για να την κερδίσετε. Η αγάπη είναι μητέρα όλων των αρετών, μας έλεγε συχνά. Είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς την ανεξάντλητη καλοσύνη και χάρη του π. Γαβριήλ:  — Μακάρι όλοι να αξιωθούν της και να μη κριθούν άξιοι τιμωρίας, παρακαλούσε με δάκρυα τον Δημιουργό.  — Πάτερ, όλοι θα σωθούν;  — Όχι, παιδί μου. Ούτε ο Κύριος θα σε ελεήσει ούτε εγώ, αν εσύ δεν θέλεις να ελεηθείς. Όποιος φροντίζει για τη σωτηρία της ψυχής του θα μπορεί να βοηθάει με λόγια και με έργα τον άλλον.  Όταν η μ. Παρασκευή τον έβαζε στο κρεβάτι, της έδειχνε μια γωνία και της έλεγε:  — Να, εκεί στέκεται ο χάρος μου και με περιμένει. Όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, πού είναι το κακό; Ο θάνατος είναι στα χέρια του .  — Ποιοι θα σωθούν; ρώτησε κάποιος διάκος.  — «Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά το όνομά μου. Ό δέ ύπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται». Ιδού ο Θεός! Ισχυρός και μέγας, για τον Οποίο δεν γνωρίζουμε ούτε την αρχή ούτε το τέλος Του. Η σοφία Του είναι ανεξερεύνητη και η καλοσύνη Του κρυφή. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο Κάιν πάντα σκοτώνει τον Άβελ και ο δρόμος του τελευταίου κατευθύνεται προς την ευλογημένη αιωνιότητα.   Ένας λαϊκός του είπε με θαυμασμό:  Τι τυχερός που είστε, π. Γαβριήλ! Στην εποχή σας ήταν αλλιώτικα, πιο ξεκάθαρα. Όμως τώρα οι καιροί άλλαξαν. Τι λες, αδελφέ μου; Για θυμήσου τι γράφει το Ευαγγέλιο: Ο Κύριος δέχτηκε και εκείνους που εργάζονταν στον αμπελώνα Του από το πρωί αλλά κι εκείνους που ήρθαν την ενδέκατη ώρα, την τελευταία δηλαδή στιγμή, και μάλιστα τους έδωσε την ίδια αμοιβή. Κι εσύ μπορείς, αν το θέλεις, να τα πετύχεις όλα. Ο Κύριος θα σε ανταμείψει ανάλογα με τις πράξεις σου.  Ο π. Γαβριήλ συχνά αναφερόταν στο εξής χωρίο: «Γίνεσθε ούν φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί». Και εξηγούσε:  — Αν σήμερα δεν συμπεριφέρεστε με σοφία και δεν είστε αγνοί και άδολοι, δεν θα σωθείτε.  — Αν εμφανιστεί ο Κύριος, πρόθυμος να ικανοποιήσει μια επιθυμία σου, εσύ τι θα Του ζητούσες;  — Να είναι όλοι άξιοι της Βασιλείας των Ουρανών, απάντησα. Εκείνη την ώρα ο άγιος βρισκόταν μπροστά στον Εσταυρωμένο.  Έσκυψε το κεφάλι, δείχνοντας με την κίνηση αυτή πως πιο μεγάλη ευχή δεν υπάρχει. Γιατί τρώμε και πίνουμε; με ρώτησε.  Για να ζήσουμε, απάντησα.  — Τότε ποια διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε μας και μια αγελάδα; Και αυτή πίνει και τρώει για να ζήσει. Πρέπει να τρώμε και να πίνουμε για τη Βασιλεία των Ουρανών.  — Όταν το ζευγάρι είναι πιστό και η γυναίκα πεθαίνει στη γέννα, τότε μπαίνει, χωρίς Κρίση, στη Βασιλεία των Ουρανών. Κι αν σκοτώσουν άδικα έναν πιστό νέο, ο Θεός δεν θα τον κρίνει, γιατί μπορεί, αν ζούσε εξήντα χρόνια, να γινόταν άγιος! Με το αίμα του καθαρίζεται.  Από το βιβλίο: Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (1929-1995) Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
***   Πάτερ, δεν πρέπει να έχω θέλημα;
 
*    Ερ.: , δεν πρέπει να έχω ;

Απ.: Εκ της φύσεως υπάρχει το θέλημα στον άνθρωπο. Το οποίο χωρίζεται στο φυσικό και στο γνωμικό θέλημα (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής).   

Το φυσικό θέλημα είναι η δυνατότητα του λογικού όντος να θέλει, αλλά το τί θέλει διαμορφώνεται από την γνώμη του ανθρώπου και αυτό συνιστά το γνωμικό θέλημα.  Ο Χριστός έγινε άνθρωπος, χωρίς γνωμικό θέλημα, διότι το φυσικό Του θέλημα ολοκλήρωνε την ανθρώπινη φύση και ο ίδιος ήταν αναμάρτητος.  Δεν μπορούσε δηλαδή να αμαρτήσει, όπως σαφώς και δεν ήθελε, μιας και «θέλειν και δύνασθαι» ταυτίζονται στην Θεανθρωπότητά Του.  Πρέπει και εμείς λοιπόν να ταυτίσουμε το γνωμικό με το φυσικό μας θέλημα.   Άρα ο κάθε άνθρωπος έχει θέλημα, εκ των πραγμάτων, το θέμα είναι όμως να θέλει αυτό στο οποίο η ανθρώπινη φύση έχει κληθεί να γίνει μέσω του φυσικού θελήματος. Δηλαδή θεός. Είναι αδύνατον να σωθεί κάποιος εάν δεν θέλει να σωθεί. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει «όστις θέλει…» δηλαδή ξεκάθαρα παρουσιάζει την σωτηρία σαν επιλογή-θέληση του κάθε ανθρώπου.  Ο άνθρωπος λοιπόν θέλει, είναι στην φύση του…το θέμα είναι τί θέλει, που τον οδηγεί αυτό το θέλημά του.  Συζήτηση με τον π. Στυλιανό Μακρή
*** Αμφιλόχιος : «Οι ναοί ανήκουν στο λαό και όχι στους ασεβείς»
 
*  «Οι ναοί ανήκουν στο λαό και όχι στους ασεβείς» τόνισε χθες στο κήρυγμα του ο , στον Καθεδρικό Ναό της Ποντγκότιτσα.  


Την ίδια ώρα το εξακολουθεί να βρίσκεται σε αναστάτωση με τους ιερείς να παλεύουν μέσω διαδηλώσεων να αφυπνίσουν συνειδήσεις. Ο Επίσκοπος Διοκλείας κ. Μεθόδιος, βοηθός Επίσκοπος του Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κ. Αμφιλοχίου εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά την επίθεση που δέχθηκε από αστυνομικούς κατά τις διαδηλώσεις της πρώτης μέρας της ψήφισης του νόμου για τις θρησκευτικές ελευθερίες από τη Βουλή του Μαυροβουνίου. Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι εκκλησίες που δημιουργήθηκαν με κρατική ιδιοκτησία ή ανεγέρθησαν χρησιμοποιώντας τα χρήματα του κράτους επίσης θα επιστραφούν στο κράτος.  Σε άλλο σημείο του κηρύγματος του ο Σεβασμιώτατος τόνισε πως «η Εκκλησία συνεχίζει να κάνει ό,τι έχει κάνει για αιώνες τώρα» και κάλεσε τους πιστούς να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην προσευχή τους έτσι ώστε να εορτάσουν ειρηνικά τα Χριστούγεννα. 
***  Αγιο Ορος: 10 ιατρικές ειδικότητες επισκέπτονται τον Αθωνα
 
~  : Στον Αθωνα θα βρίσκεται το τριήμερο 16-18 Ιανουαρίου 2020 το Εθνικό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με 10 ιατρικές ειδικότητες.
Συγκεκριμένα το κλιμάκιο θα βρίσκεται στο :
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 11:00 – 17:00
Παρασκευή 17 & Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 09:00 – 17:00


*** Τι ψάχνουν οι Αμερικανοί στο Βόλο: Σχέδιο για νέα βάση – αντίβαρο στην Τουρκία…
~  Ιντζιρλίκ και Κιούρετσικ. Λέξεις – κλειδιά στο διπλωματικό μπρα ντε φερ ΗΠΑ – Τουρκίας, με επίκεντρο τους ρωσικούς S-400. 
Οι βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αντίστοιχα, στην Τουρκία, που μπαίνουν στο στόχαστρο του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που απειλεί να τις κλείσει καθώς η Ουάσιγκτον (όχι ο Ντόναλντ Τραμπ) επιχειρεί να επιβάλλει κυρώσεις στην Αγκυρα. Αυτές οι απειλές Ερντογάν εκτιμάται ότι ίσως να φέρνουν λίγο πιο κοντά τις ΗΠΑ στην εναλλακτική της Ελλάδας, για τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου.
Ιδιαίτερα η απειλή για τη βάση του Ιντζιρλίκ φαίνεται να ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά των ΗΠΑ, για αναζήτηση εναλλακτικών, με το λιμάνι του Βόλου να μπαίνει στο επίκεντρο των συνομιλιών για ενδεχόμενη επέκταση του αμερικανικού αποτυπώματος στην Ελλάδα. Με δεδομένες, άλλωστε, τις κινήσεις των Αμερικανών στην ευρύτερη περιοχή καθώς ήδη μονιμοποιείται στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην αεροπορική βάση Λάρισας και στο Στεφανοβίκειο Βόλου, καθιστούν άκρως ρεαλιστικά τα σενάρια για επιδίωξη αξιοποίησης και του λιμανιού, που μετατρέπεται σε στόχο για τα στρατηγικά συμφέροντα της Ουάσιγκτον στην Ανατολική Μεσόγειο. Η δρομολόγηση της πώλησης δε του λιμανιού του Βόλου που αναμένεται το επόμενο διάστημα δημιουργεί περιβάλλον που ευνοεί εξελίξεις, καθώς η Ελλάδα ίσως δεν μπορεί να αντικαταστήσει την Τουρκία στη στρατηγική των ΗΠΑ, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντίβαρο… Η επιστροφή των ΗΠΑ  Η ψυχροπολεμική περίοδος κατά την οποία οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα ήταν πολλές και μεγάλης έκτασης (ποιος δεν θυμάται τις βάσεις στη Νέα Μάκρη, το Ελληνικό, τις Γούρνες Ηρακλείου) έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Ομως σε μία περίοδο που η λιβυκή σύρραξη μαίνεται, το Συριακό είναι ακόμη ρευστό, η Τουρκία επιδίδεται σε «νταηλίκια», η Ρωσία επιστρέφει στη Μεσόγειο και οι εξελίξεις στο ενεργειακό της Ανατολικής Μεσογείου είναι ραγδαίες η Ουάσιγκτον έκρινε ότι η στρατιωτική παρουσία της στην Ελλάδα πρέπει να είναι ισχυρή χωρίς απαραίτητα να είναι πληθωρική. Οπως προκύπτει άλλωστε και από την επικαιροποίηση της αμυντικής συμφωνίας οι ΗΠΑ επέλεξαν να παγιώσουν το «αποτύπωμά» τους σε καίρια σημεία της ελληνικής επικράτειας.  
Η Σούδα παραμένει το δυνατό «χαρτί» της αμερικανικής παρουσίας στη χώρα μας και θα ενισχυθεί. Ομως πλέον οι Αμερικανοί θα διαθέτουν ένα μόνιμο «ορμητήριο» για τα σύγχρονα αμερικανικά «μάτια», τα UAVs ΜQ-9 Reaper στην καρδιά της Ελλάδας, στην αεροπορική βάση Λάρισας. Την τελευταία διετία αμερικανικά UAVs στάθμευαν εκεί αλλά τώρα θα χρησιμοποιούν μόνιμα τη βάση. Επιπλέον, με την επικαιροποίηση της αμυντικής συμφωνίας αμερικανικά ελικόπτερα θα μπορούν να χρησιμοποιούν σε σταθερή βάση το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Στεφανοβίκειου Βόλου, όπου εδρεύει η 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ).  Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι η τρίτη περιοχή στην οποία οι Αμερικανοί ρίχνουν άγκυρα για μόνιμη εγκατάσταση. Και όχι τυχαία. Από το λιμάνι του ελληνικού βορρά θα μπορούν να ελέγχουν τα Βαλκάνια, τα Δαρδανέλια, το Αιγαίο και όχι μόνο. Θεωρούν ότι η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται σε κατάλληλη γεωγραφική τοποθεσία για την υποστήριξη ασκήσεων στην περιοχή λόγω της υπάρχουσας υποδομής και στρατηγικής της θέσης. Επισημαίνουν ότι τα λιμάνια στην Ελλάδα έχουν μεγάλη σημασία για τη ροή του στρατιωτικού προσωπικού και του εξοπλισμού τους. Παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη ανάπτυξη περίπου 800 τεμαχίων εξοπλισμού και περίπου 400 στρατιωτών μέσω της Αλεξανδρούπολης για την υποστήριξη της άσκησης Saber Guardian 2019 στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο διέθεσαν πόρους για έργα υποδομών στο λιμάνι (ανέλκυση βυθοκόρου Ολγα).  Στις αρχές Νοεμβρίου ο κατάπλους του πρώτου αμερικανικού πολεμικού πλοίου, USNS Carson City, παρουσία του αμερικανού διοικητή χερσαίων δυνάμεων Ευρώπης Κρίστοφερ Καβόλι, εγκαινίαζε αυτή τη νέα εποχή για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.  πηγή in.gr  Αλεξάνδρα Φωτάκη και Μάνος Χαραλαμπάκης
***   ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ στην ΕΛ.ΑΣ.: Οι τζιχαντιστές ξαναφέρνουν Europol – Interpol…
~  του Βασίλη Ταλαμάγκα,
Πριν από λίγες μέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε μέσω του προσφιλούς του twitter επίθεση σε Ρωσία, Συρία και Ιράν για την κατάσταση που επικρατεί στο Ιντλίμπ της Συρίας…

έχοντας μια καλή κουβέντα για την Τουρκία, για την οποία υποστήριξε ότι προσπαθεί να αποτρέψει τη σφαγή στην περιοχή. Αν και τα γεγονότα στη Βόρεια Συρία εντάσσονται στα γεωπολιτικά παιχνίδια της περιοχής, την Ελλάδα την αφορά άμεσα η πιθανή εξέλιξη με ένα νέο προσφυγικό κύμα προς τα ελληνικά νησιά και τον Εβρο με εκδιωχθέντες από το Ιντλίμπ. Κυρίως τώρα που οι συριακές δυνάμεις ετοιμάζονται για το τελικό χτύπημα στους συγκεντρωμένους μαχητές του ISIS στην περιοχή.
Για αυξανόμενες ενδείξεις ότι η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανασυντάσσεται στο Ιράκ και τη Συρία δύο χρόνια αφότου έχασε και τα τελευταία εδάφη που κατείχε στη χώρα κάνει λόγο σε ρεπορτάζ του το βρετανικό δίκτυο BBC. Στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών χωρών της Δύσης και των κουρδικών δυνάμεων είπαν στο δίκτυο ότι η παρουσία του ISIS στο Ιράκ είναι ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα και επεσήμαναν ότι οι επιθέσεις των μελών του αυξάνονται. Οι μαχητές της οργάνωσης είναι πλέον πολύ πιο εμπειροπόλεμοι και επικίνδυνοι απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν τα μέλη της Αλ Κάιντα, δήλωσε στο δίκτυο ο Λαχούρ Ταλαμπανί, ανώτατος αξιωματικός της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας των Κούρδων του Ιράκ.  Η σημερινή οργάνωση του ISIS δεν θέλει πλέον να ελέγχει εδάφη ούτως ώστε να μην γίνεται εύκολος στόχος. Αντ’ αυτού, οι τζιχαντιστές έχουν περάσει στην παρανομία και χρησιμοποιούν σπηλιές στα όρη Χαμρίν ως καταφύγια. Ανώτερος αξιωματικός του ιρακινού στρατού προειδοποίησε πριν από λίγες μέρες ότι εάν η κατάσταση μείνει ως έχει, το 2020 οι τζιχαντιστές θα αναδιοργανωθούν περισσότερο, θα είναι ισχυρότεροι και πλέον «θα διαπράττουν περισσότερες επιθέσεις», κινούμενοι μέσω Τουρκίας και Ελλάδας, προς την Ευρώπη.  Μόνο τους προηγούμενους έξι μήνες η Ελλάδα δέχτηκε 45.000 νέους πρόσφυγες, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο υπεύθυνος πρώτης υποδοχής της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να υπολογίζει για τον νέο χρόνο αφίξεις περίπου 100.000 νέων προσφύγων – κι αυτό εφόσον οι ροές παραμείνουν σταθερές και δεν αυξηθούν. Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι το νέο έτος η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει την επαναπροώθηση 10.000 στην Τουρκία.  Ο πρόσφατος εντοπισμός στο νησί της Κω τζιχαντιστή που είχε στο ενεργητικό του ειδεχθή εγκλήματα αναστάτωσε τις υπηρεσίες ασφαλείας. Οι Ελληνες αστυνομικοί -και όχι μόνο- έχουν απλώσει «δίχτυ» πληροφοριών σε hotspots και κέντρα κράτησης με στόχο να γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται μέσα σε αυτούς τους χώρους. Επίσης, οι αστυνομικοί παρακολουθούν συνομιλίες και επαφές που έχουν αλλοδαποί με άτομα που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες. Ακόμη, προχωρούν σε εξονυχιστικούς ελέγχους στα άτομα που φτάνουν στην Ελλάδα από τα τουρκικά παράλια, ενώ τις τελευταίες μέρες επανασχεδιασμός των Αρχών Ασφαλείας γίνεται και για την περίπτωση του Εβρου. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Interpol, περίπου 15.000 μαχητές του ISIS βρίσκονται κρατούμενοι σε φυλακές στην ευρύτερη περιοχή του Ιντλίμπ. «H Ελλάδα έχει ενισχύσει την επιτήρηση των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων της με την Τουρκία ώστε να εμποδίσει την έλευση τζιχαντιστών στην Ευρώπη», γράφει το περιοδικό «Der Spiegel» σε πρόσφατο τεύχος του, συμπληρώνοντας: «Η Αθήνα έχει στείλει υπαλλήλους της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής στα νησιά του Αιγαίου. Εκεί φτάνουν οι περισσότεροι μετανάστες που θέλουν να συνεχίσουν για τη Δυτική Ευρώπη. Μετά τη στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία, οι Κούρδοι κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο χιλιάδων μαχητών του Ισλαμικού Κράτους, οι οποίοι μέχρι πρότινος κρατούνταν σε κουρδικές φυλακές. Στην Αθήνα αλλά και στο Βερολίνο αυξάνεται η ανησυχία ότι μαχητές του ISIS θα μπορούσαν να περάσουν τα ελληνικά σύνορα ως πρόσφυγες».  «Μοναχικοί λύκοι»  Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Europol, ωστόσο, επισημαίνει ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τρομοκράτες διέρχονται συστηματικά μέσω των προσφυγικών οδών στην Ευρώπη. Εντούτοις, αυτό συνέβη σε κάποιες περιπτώσεις», υπενθυμίζοντας ότι μια τέτοια περίπτωση ήταν εκείνη του Αμπντελαχίμ Αμπαούντ, βασικού δράστη των επιθέσεων στο Παρίσι το 2015, που συνελήφθη στο Βέλγιο και ο οποίος το 2015 έφτασε στη Λέρο ως πρόσφυγας από τη Συρία. Κατά το «Spiegel», «μεταξύ 2017 και 2019 η ελληνική αστυνομία, βάσει δικών της στοιχείων, έχει συλλάβει συνολικά επτά ξένους υπόπτους για τρομοκρατία».  Αν τα διάφορα δημοσιογραφικά κείμενα αναφέρονται σε πιθανές υπόνοιες αλλά και μεμονωμένα περιστατικά, το «μούδιασμα» των σοβαρών υπηρεσιών ασφάλειας είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφαλείας έλεγε προ ημερών ότι «ευχή όλων είναι να αποτραπεί η οργάνωση διαφόρων ριζοσπαστικών στοιχείων από ένα συγκεκριμένο κέντρο στη Συρία, το Ιράκ ή αλλού. Δεν κυνηγάμε να συλλάβουμε τζιχαντιστές. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν και σε ευρωπαϊκό έδαφος και είναι πολλοί. Ψάχνουμε τις επικοινωνίες τους, μήπως τους οργανώσει κάποιος». Τα πλήγματα που έχει δεχτεί η οργάνωση μετά και την εξουδετέρωση Μπαγκντάντι κάνουν ακόμα πιο επικίνδυνους τους «μοναχικούς λύκους», που κινούνται στα δικά τους διανοητικά μήκη κύματος.  Στις αρχές του νέου έτους αναμένονται στην Ελλάδα κλιμάκια της Europol προκειμένου να εξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας στους τόπους υποδοχής. Αν το πρόβλημα στέγασης των μεταναστών στα ελληνικά νησιά είναι οξύ, οξύτατο είναι και το πρόβλημα στέγασης των εκατοντάδων στελεχών διαφόρων υπηρεσιών ασφάλειας στα ίδια μέρη. Ο αριθμός των συγκεκριμένων έχει πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες, δίνοντας δραματικό τόνο στο πρόβλημα. Οι μήνες μέχρι το καλοκαίρι είναι από κάθε άποψη κρίσιμοι για τα θέματα ασφάλειας με τα ριζοσπαστικά στοιχεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Δημοσιεύτηκε στο φύλλο 134 της «Νέας Σελίδας» που κυκλοφόρησε την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019.  neaselida.gr
***  Ο καιρός την Τρίτη! Η εξέλιξη της κακοκαιρίας…
~  ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31-12-2019 από ΕΜΥ (emy.gr) 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Στα ανατολικά και τα νότια τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και τις πρωινές ώρες στα ημιορεινά της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας.Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν.
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 6 στα
ανατολικά 6 με 8 και στο Αιγαίο 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, που κατά τόπους θα είναι ισχυρός στα βόρεια.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες στα νότια.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στην Ηπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο, χιονοπτώσεις στα ορεινά και τις πρωινές ώρες και στα ημιορεινά της ανατολικής Στερεάς που βαθμιαία θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και από το απόγευμα θα σταματήσουν.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 7 με 8 και το πρωί στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Bαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 7 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στα νότια νεφώσεις με βροχές και στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ.
Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 8 με 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα Δωδεκάνησα από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με χιονόνερο. Χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια (ενδεικτικό υψόμετρο 400 μέτρα). Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και τα βόρεια και από το απόγευμα θα σταματήσουν.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 7 με 8 και στα ανατολικά το πρωί 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 11 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση.
Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 08 βαθμούς Κελσίου.
***   Δήλωση “ΣΕΙΣΜΟΣ” Σύρου Πρέσβη στον ΟΗΕ: “Τουρκία και Κατάρ διέθεσαν 137 δισ. για την υποστήριξη των τζιχαντιστών”…
~  Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Συρίας στον ΟΗΕ, δρ. Μπασάρ Τζααφάρι, κατηγόρησε την Τουρκία και το Κατάρ ότι διαθέτουν δισεκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίζουν την τρομοκρατία στο εσωτερικό της Συρίας. 
Μιλώντας στη Γ.Σ. του ΟΗΕ προχθές Σάββατο, ο Σύρος πρέσβης στον ΟΗΕ ανέφερε ότι «η ανάμιξη του καταριανού καθεστώτος και του τουρκικού στην τρομοκρατία αποκαλύφθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό του Κατάρ, Χαμάντ μπιν Τζασίμ, σε περίπτωση που ο πρέσβης του Κατάρ αγνοεί το όνομα του πρώην πρωθυπουργού του.
»Αυτό το άτομο εμφανίστηκε στην Qatari TV και δήλωσε ότι το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία διέθεσαν 137 δισ. δολάρια για να υπονομεύσουν τη νόμιμη κυβέρνηση της Συρίας».    Ο Μπασάρ Τζααφάρι υπογράμμισε ότι αυτή η σημαντική μαρτυρία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν, προσθέτοντας ότι «άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι το καταριανό καθεστώς χρηματοδότησε τους τρομοκράτες που είχαν αναπτυχθεί (2014) στην περιοχή του Γκολάν για να αφήσουν ελεύθερους του κυονόκρανους που είχαν συλλάβει, όπου το Κατάρ πλήρωσε 50 εκ. δολάρια λύτρα σε αυτούς τους εγκληματίες και αυτή η πληρωμή έγινε κατά παραβίαση του νόμου του Συμβουλίου Ασφαλείας, που απαγορεύει στα μέλη του ΟΗΕ να πληρώνουν λύτρα σε τρομοκράτες».  Το καταριανό καθεστώς θεωρεί ότι είναι υπεράνω των συνεπειών του διεθνούς νόμου, τόνισε ο Τζααφάρι, «κάνοντας λάθος επειδή θα το τιμωρήσουμε, αυτό το καθεστώς που ακόμα υποστηρίζει το Μέτωπο Αλ Νούσρα (σ.σ. συριακή Αλ Κάιντα, έχει μετονομαστεί σε Ταχρίρ Αλ Σαμ) στην Ιντλίμπ».  Υποστηρίζουν τα ισλαμικά κινήματα για να υπονομεύσουν την ασφάλεια και την ειρήνη στον αραβικό και τον ισλαμικό κόσμο, είπε ο Σύρος πρέσβης στον ΟΗΕ.   Απευθυνόμενος δε στον Καταριανό πρέσβη στον ΟΗΕ, του είπε ότι «η ημέρα της τιμωρίας πλησιάζει» και τον παρότρυνε να μεταφέρει το μήνυμα αυτό στους αξιωματούχους του καθεστώτος σπόνσορα της τρομοκρατίας.  tribune.gr
*** Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών – Λαμίας! Ακινητοποιημένα αυτοκίνητα λόγω χιονόπτωσης…
~  Στο έλεος της Ζηνοβίας βρίσκεται όλη η χώρα. Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών – Λαμίας εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης. Παραμένουν ακινητοποιημένα πολλά αυτοκίνητα.  
Η Ζηνοβία δείχνει τα δόντια της με την χιονόπτωση να είναι έντονη στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες οδηγών υπάρχουν ουρές χιλιομέτρων και τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα ή πηγαίνουν σημειωτόν, εδώ και μια ώρα περίπου.
Καλό θα είναι όσοι μπορούν να αποφύγουν την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας τις επόμενες ώρες για να μην ταλαιπωρηθούν. 

Η χιονόπτωση είναι συνεχής από το Μαρτίνο μέχρι και την Υλίκη, όπου εδώ και ώρες δίνεται πραγματική μάχη με τα καιρικά φαινόμενα ώστε να κρατηθεί ανοιχτή η εθνική οδός και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.
Παράλληλα υπάρχουν ακινητοποιημένα λεωφορεία και φορτηγά στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Υλίκης. Τα μεγάλα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί από την Τροχαία στη δεξιά λωρίδα, έτσι ώστε να διεξάγεται η κυκλοφορία των ΙΧ στην αριστερή.

Συγκεκριμένα λόγω της κακοκαιρίας, δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, η κυκλοφορία των λεωφορείων και φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στη νέα εθνική οδό Αθηνών -Λαμίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, από το ύψος των διοδίων Αφιδνών.
newsit.gr
***  Καστελόριζο: Ενισχύθηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση με καθημερινά δρομολόγια…
~  Την ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Καστελόριζου με τη Ρόδο αποφάσισε σήμερα το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. 
Το ακριτικό νησί έχει πλέον καθημερινά δρομολόγια, χειμώνα -καλοκαίρι, τόσο με συμβατικά, όσο και με ταχύπλοα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία. Ειδικότερα μετά την εισήγηση του ΣΑΣ το Καστελόριζο θα έχει αθροιστικά :
– Πέντε (5) δρομολόγια την εβδομάδα με συμβατικά πλοία καθόλη την διάρκεια του έτους.  – Δύο (2) δρομολόγια την εβδομάδα με ταχύπλοο επιβατηγό – οχηματαγωγό σκάφος κατά την θερινή περίοδο. Εκτός όμως από το Καστελόριζο το ΣΑΣ γνωμοδότησε θετικά υπέρ της προκήρυξης επιδοτούμενης ακτοπλοϊκής γραμμής που θα συνδέει κατά τη θερινή περίοδο με τρία δρομολόγια την εβδομάδα την Βόρειο Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα την Θεσσαλονίκη με τις Σποράδες-Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησος- με επιβατηγό-οχηματαγωγό ή επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο πλοίο.  protothema.gr
***  Αυτοί είναι οι 10 μεγαλύτεροι ΠΡΟΔΟΤΕΣ της Αρχαίας Ελλάδος! Σα να μην πέρασε μια μέρα… (ΒΙΝΤΕΟ)
~ Η προδοσία είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους μας καθημερινά. Φιλίες, οικογένειες, ακόμη και ολόκληρα κράτη μπορούν να καταστραφούν όταν μπει στην εξίσωση. 
Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζονται 10 περιπτώσεις Ελλήνων που κατά την αρχαιότητα κατηγορήθηκαν ως προδότες, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο γνωστές.
Να σημειώσουμε μόνο ότι η παρουσίαση γίνεται με χρονολογική σειρά. Δείτε το βίντεο του Cognosco Team παρακάτω:***  «Είπε ο Γερμανός τον Έλληνα… φοροφυγά!»  
Γερμανία: Από το 2020 υποχρεωτική η έκδοση αποδείξεων
 Για λόγους… αποδεδειγμένης φορολογικής συνείδησης, αλλά και κυρίως περιβαλλοντικής ευαισθησίας, μέχρι και σήμερα, η Γερμανία είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι πολίτες της οποίας θεωρούν σε ποσοστό άνω του 75% αναφαίρετο δικαίωμα τους να χρησιμοποιούν μετρητά στις συναλλαγές και αρνούνται να δεχθούν τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Η χώρα στην οποία μέχρι σήμερα η έκδοση αποδείξεων στις συναλλαγές δεν ήταν υποχρεωτική.
Κατά τα άλλα, η αυτοενοχοποίηση του «εδώ είναι Ελλαδιστάν» καλά κρατεί, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι και εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε περιθώρια βελτίωσης...
 ΤΟ 2020 Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
Από την 1η Ιανουαρίου του 2020, όμως, η Γερμανία γίνεται… Ελλάδα. Με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, που εκτιμάται σε περίπου 10 δισ. ευρώ κάθε χρόνο, όλοι οι Γερμανοί θα είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν απόδειξη σε κάθε συναλλαγή τους, όχι μόνον στο λιανικό εμπόριο, αλλά και σε αρτοποιεία, μπυραρίες, ψιλικατζίδικα και μανάβικα.
Την ώρα που στην απέναντι πλευρά του Ρήνου και συγκεκριμένα στη Γαλλία, εξετάζεται η κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης απόδειξης για αγορές μέχρι 10 ευρώ, με τη σύμφωνη γνώμη του καταναλωτή, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος από την άσκοπη χρήση χαρτιού, το Βερολίνο ζητεί από όλες τις επιχειρήσεις την έκδοση αποδείξεων.
Στη Γερμανία η έκδοση απόδειξης ακόμα και σε σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα γινόταν μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Ωστόσο, αυτή η συνήθεια φαίνεται να κοστίζει πολλά στο γερμανικό κράτος. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών στο Βερολίνο εκτιμά ότι κάθε χρόνο χάνονται φόροι περίπου 10 δισ. ευρώ. Για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή, το Bundestag, η κάτω βουλή της Γερμανίας, ψήφισε το Δεκέμβριο του 2016 ένα νόμο με τον οποίον η έκδοση ενός «Kassenbon» (απόδειξης) θα καταστεί υποχρεωτική.
 «ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ»
Ωστόσο, οι αντιδράσεις εκ μέρους των εμπόρων είναι πολύ έντονες. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας, ο νέος νόμος θα οδηγήσει σε σημαντικές πρόσθετες δαπάνες για το χαρτί και την εκτύπωση των αποδείξεων (!), καθώς και για την αναβάθμιση του λογισμικού συγκεκριμένων ταμειακών μηχανών που συνδέονται με ζυγαριές (!), όπως στα οπωροπωλεία και τα κρεοπωλεία.
Το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας έχει δώσει στις επιχειρήσεις διορία μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020 για την τεχνική αναπροσαρμογή των ταμειακών τους συστημάτων, προκειμένου να πληρούν τα νέα στάνταρ ασφαλείας και να είναι λιγότερα ευάλωτα σε παράνομα λογισμικά. Από τις περίπου 1,8 εκατ. ταμειακές που χρησιμοποιούνται στη Γερμανία λιγότερες από 500 μπορούν να αναβαθμιστούν με το νέο λογισμικό και όλες οι υπόλοιπες θα πρέπει να αντικατασταθούν.
Εκτός, όμως, από το επιπρόσθετο κόστος που θα κληθούν να καταβάλουν οι επιχειρήσεις στη Γερμανία, προβληματισμό προκαλεί και ο οικολογικός αντίκτυπος της μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, από 1η Ιανουαρίου 2020 θα εκτυπώνονται περίπου 2 εκατ. χιλιόμετρα μη ανακυκλώσιμου χαρτιού κάθε χρόνο.
Παρά ταύτα, το ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών είναι ανένδοτο και επισημαίνει ότι οι έμποροι λιανικής πώλησης είχαν περισσότερα από τρία χρόνια να προετοιμαστούν χαρακτηρίζοντας το νέο νόμο απαραίτητο για την μείωση της φοροδιαφυγής.
επιμέλεια: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/Οικονομολόγος

***     Αριστομένους: Πυροσβέστες έσπασαν και 

απομάκρυναν τα επικίνδυνα τζάμια (φωτογραφίες και 

βίντεο)  
Για ώρα αποκλείστηκε τμήμα του πεζόδρομου της Αριστομένους, όταν λίγο πριν από  τις 2 το μεσημέρι έσπασε τζάμι από την πρόσοψη πολυκατοικίας και έπεσε στον πεζόδρομο.
Άμεσα άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο και έβαλαν κορδέλες, ενώ στη συνέχεια έφθασε και το καλαθοφόρο όχημα της Π.Υ. Καλαμάτας, με το οποίο οι πυροσβέστες απομάκρυναν το σπασμένο τζάμι, αλλά και άλλα ραγισμένα του κτηρίου.
Video: 


        
***   Συγκλονιστική περιγραφή κατοίκου της Μεσσήνης για

 την ανασφάλεια που νιώθουν  


«Μια επίσκεψη ή έξοδος της οικογένειας αποτελεί την Αχίλλειο πτέρνα της ασφάλειας»
  Τη διάχυτη ανησυχία που πλέον κατέχει μεγάλη μερίδα των κατοίκων σε περιοχές γύρω από την Καλαμάτα, όπως το Ασπρόχωμα, τη Θουρία, τη Μικρομάνη, το Αριοχώρι, το Πλατύ και τη Μεσσήνη, εκφράζει με γλαφυρό και χαρακτηριστικό τρόπο, ένας μόνιμος κάτοικος της Μεσσήνης.
Με αφορμή το χθεσινό πρωτοσέλιδο του «Θάρρους» με κεντρικό τίτλο «Οι πιστολιές πέφτουν… βροχή», από τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά με πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά σε δημόσιους χώρους, ένας κάτοικος περιγράφει την βασανιστική καθημερινότητα του ίδιου, της οικογένειάς του και των γειτόνων του.
 Φυλάνε σκοπιά
Πρόκειται για μόνιμο κάτοικο, σε κεντρικό σημείο της Μεσσήνης, ο οποίος αναγκάζεται σε βάρδιες με την οικογένειά του να φυλάνε σκοπιά, για να μην αφήσουν την περιουσία τους μόνη της και όταν χρειάσθηκε να πάνε σε ένα γάμο και ήταν καλεσμένη όλη η γειτονιά, προσέλαβαν… ιδιωτική εταιρία φύλαξης.
Οι περιγραφές τους είναι «γροθιά στο στομάχι» και πρόκειται για στιγμές που βιώνουν εκατοντάδες κάτοικοι στις περιοχές γύρω από την Καλαμάτα.
Τώρα, εκτός από τις κλοπές στα σπίτια και το φόβο εισβολής ομάδων στις περιουσίες τους, έχουν και το φόβο των πυροβολισμών, που μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο.
 «Γροθιά στο στομάχι»
Διαβάστε, ολόκληρη την περιγραφή του κατοίκου της Μεσσήνης:
«Η γειτονιά μας στη Μεσσήνη, πλέον, έχει απομονωθεί. Οι φίλοι και οι συγγενείς έχουν σταματήσει να μας επισκέπτονται και κάθε απόπειρα ενδιαφέροντος ή ευχαρίστησης στη ζωή, πέφτει στο κενό. Το νεκροταφείο της πόλης μας είναι πιο «ζωντανό» από τη γειτονιά μας! Τα σπίτια παρακολουθούνται από συγκεκριμένη ομάδα τσιγγάνων, «διαβάζουν» την καθημερινότητα του σπιτιού και της οικογένειας, χαρτογραφούν τις κινήσεις και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή.
Μια επίσκεψη ενός προσφιλούς προσώπου ή η έξοδος της οικογένειας σε ένα σούπερ μάρκετ, σε μια κοινωνική δραστηριότητα, αποτελεί την Αχίλλειο πτέρνα της ασφάλειας. Ουδείς μπορεί να απομακρυνθεί, αν πρώτα δεν αφήσει κάποιον πίσω να «φυλάει» το σπίτι. Το κάθε σπίτι, σαν άλλη φυλακή, έχει τους δεσμοφύλακές του, που είναι τα μέλη κάθε οικογένειας!
Η ημέρα χωρίζεται σε βάρδιες και κάποιος πρέπει να μείνει πίσω να κρατά… Θερμοπύλες, ώστε το άλλο μέλος να πάει να πληρώσει λογαριασμούς, να αγοράσει τρόφιμα κ.λπ. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα!
Ακόμα και σε σοβαρές κοινωνικές υποχρεώσεις δεν μπορούν να παρευρεθούν όλα τα μέλη της οικογένειας. Στο μνημόσυνο θα πάει ο ένας, στην κηδεία ο ένας, στο γάμο ο ένας.
Είναι συγκλονιστικό, πως όταν στη γειτονιά μας είχαμε ένα ευχάριστο γεγονός (γάμος) επιστρατεύτηκε ιδιωτική εταιρεία Σεκιούριτι να προστατέψει τα σπίτια! Τα αισθήματα της ταπείνωσης και της ντροπής είναι πανταχού παρόντα. Είναι συναισθήματα που οδηγούν σε εκρήξεις θυμού, κατάθλιψης, σοβαρές αϋπνίες που επιδεινώνουν τα ήδη σοβαρά σωματικά προβλήματα που έχουν οι κάτοικοι, κυρίως της τρίτης ηλικίας».
  Της Βίκυς Βετουλάκη
                   
 *** Η Βίκυ Μαραγκοπούλου για τον Θάνο Μικρούτσικο  
Η πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας Βίκυ Μαραγκοπούλου με ανάρτησή της στο Facebook αποχαιρετά τον Θάνο Μικρούτσικο.
Ειδικότερα η κ. Μαραγκοπούλου έγραψε: 
Ο ελληνικός χορός χρωστάει πολλά στον Θάνο Μικρούτσικο.
Διέβλεψε την δυναμική του και ως Υπουργός Πολιτισμού δημιούργησε προϋποθέσεις για μία συνολική πολιτική για την ανάπτυξη του σε επίπεδο πολιτείας, και τον τοποθέτησε ισότιμα μαζί με τις άλλες τέχνες, όπως του άξιζε .
Σήμερα μας φαίνεται φυσικό ο χορός να κατέχει βασικό μέρος στον προγραμματισμό των θεάτρων και των φεστιβάλ, τότε όμως δεν ήταν έτσι και ο Θάνος συνέβαλε σε αυτό . Από αυτά που θυμάμαι : Στους ανθρώπους του χορού έδωσε τις αναγκαίες δυνατότητες για να δουλέψουν και να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους μέσα από την ενίσχυση των επιχορηγήσεων , όχι λίγα σε πολλούς αλλά περισσότερα στους άξιους , κάτι που ήθελε πολιτικό σθένος. Kαθιέρωσε τις τριετείς συμβάσεις σε έναν μικρό αριθμό ομάδων και καλλιτεχνών κάθε ηλικίας. Από πολύ νέους που σήμερα μεσουρανούν , έως και ωριμότερους , για να μπορούν οι καλλιτέχνες να επικεντρωθούν στην δουλειά τους και όχι στην καθημερινή επιβίωση και διεκπεραίωση .
Με αυτή του την πρακτική , επίσης, πήρε το ρίσκο της επιλογής και δεν επέλεξε την τακτική των ίσων αποστάσεων .
Πέρα από την οικονομική υποστήριξη , ενίσχυσε το κέφι και την αυτοπεποίθηση τους ,το ταλέντο τους και συνέβαλε στο να ανοίξει ο χορός σε ένα ευρύτερο κοινό αλλά επίσης και στο σταδιακό άνοιγμα του ελληνικού χορού στο εξωτερικό .
Στήριξε δυναμικά την Κρατική Σχολή Χορού δίνοντας λύσεις στα προβλήματα που πάλι αντιμετώπιζε .
Ήρθαμε ακόμα πιο κοντά με την δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Καλαμάτας και του Μεγάρου Χορού της πόλης .Με ενθουσιασμό και μεγάλη γενναιοδωρία συναίνεσε στην πρόταση της πόλης να επικεντρωθεί στον Χορό στην προσπάθεια του να ενισχύσει μέσα από το Εθνικό Δίκτυο Πόλεων την περιφερειακή πολιτιστική πολιτική και να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο πολιτισμού ενισχύοντας έτσι τόσο την περιφερειακή πολιτική , που ακόμα στις μέρες μας παραμένει αναξιοποίητη , αλλά και μέσα από το Φεστιβάλ να βάλει την Ελλάδα στον διεθνή χάρτη του χορού . Με στήριξε με σθένος στην επιμονή μου το Φεστιβάλ Καλαμάτας να επικεντρωθεί στον σύγχρονο χορό. Δεν ξεχνάω την απίστευτη οξυδέρκειά του όταν συζητούσα μαζί του για τα προβλήματα που ξεφύτρωναν - φυσικό σε ένα τόσο νεωτερικό θεσμό και το γεγονός ότι χωρίς πολλά λόγια αντιλαμβανόταν τις καταστάσεις και την ταχύτητα του να δίνει άμεσα λύσεις. Τον ευγνωμονώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε όταν ακόμα , ούτε και εγώ ήξερα πού θα έβγαινε όλο αυτό . Πάντα δίπλα ετοιμοπόλεμος να υπερασπιστεί τα δύσκολα και όταν δεν ήταν πια υπουργός . Κάθε φορά που συναντιόμασταν υπήρχε μεταξύ μας μία αμοιβαία συγκίνηση για αυτό που τελικά έγινε. Για όλα αυτά αλλά και για τα πολλά άλλα, δημόσια και ιδιωτικά, αγαπημένε Θάνο, θα είσαι πάντα μέσα στην καρδιά μου

***  "Η κοιμωμένη ξύπνησε" - Από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας  
 Ένα τρυφερό παραμύθι για θεατές κάθε ηλικίας, γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση. Η ιστορία της ζωής του καθενός μας, από τη στιγμή της γέννησής μας μέχρι τη στιγμή που θ’ ανοίξουμε τα φτερά μας και θα πετάξουμε.
Οι ευχές και οι κατάρες που κουβαλάμε από τα γεννοφάσκια μας και ο δρόμος για να τις υπερβούμε.
Η «σφιχτή» αγκαλιά της οικογένειάς μας και ο ψυχρός «έξω» κόσμος.
«Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΞΥΠΝΗΣΕ» είναι μία παράσταση -περιπλάνηση στο παραμύθι, το όνειρο και την πραγματικότητα, ανεβασμένη με πολύ αγάπη και δουλειά από την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας.
Η σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελήθηκαν από τον Βενετσάνο Μπαλόπουλο.
Τη μουσική έγραψε η Κατερίνα Πετρουλάκη.
Το φροντιστήριο, τα καπέλα και την κατασκευή των κουστουμιών, όπως και τη ζωγραφική του σκηνικού έκαναν μαζί με το σκηνοθέτη, η Κατερίνα Μηλιαρέση και η Μαρίζα Νταϊφά.
Την αφίσα σχεδίασε η Γιολάντα Μιτακίδη και το βίντεο και τις φωτογραφίες ο Νίκος Τζαβάρας.
Παίρνουν μέρος 30 περίπου έφηβοι.
Η παράσταση θα παρουσιαστεί από 3 έως 7 Ιανουαρίου 2020, στις 8.00 μ.μ. κάθε μέρα και το Σαββατοκύριακο θα έχει διπλή παράσταση, στις 12.00 το μεσημέρι και στις 8.00 μ.μ.
  


~
*** Εκταμιεύσεις 400.000 ευρώ για την αποπληρωμή έργων της Περιφέρειας  
Εντολή εκταμίευσης συνολικής πίστωσης 405.153, 69 ευρώ προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για αποπληρωμή έργων υπέγραψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.
Οι πιστώσεις αυτές προορίζονται για πληρωμές έργων και μελετών στις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
Η πλειονότητα των έργων αφορά αποκαταστάσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις και καθαρισμούς οδικών δικτύων, καθαρισμούς χειμάρρων και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης.

***

~** Αθλητική ενημέρωση :

~  *** Ολυμπιακός: «Θα απέχουμε αν δεν γίνουν ριζικές αλλαγές σε ΕΠΟ και ΚΕΔ»… 

~  Η απουσία εκπροσώπου του Ολυμπιακού από την έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της Super League προκάλεσε απορίες οι οποίες απαντήθηκαν από διαρροή. 
Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν σαφές πως δεν πρόκειται να συμμετέχουν σε καμία τέτοια συζήτηση όσο δεν προωθούνται αλλαγές σε ΕΠΟ και ΚΕΔ.
~  «Θα απέχουμε από κάθε τέτοια κουβέντα, εάν δεν γίνουν ριζικές αλλαγές στην ΚΕΔ και την ΕΠΟ.

Δεν συμμετέχουμε σε καμία φαρσοκωμωδία. Το μόνο για το οποίο θα συζητήσουμε σοβαρά, είναι το πώς έχει ξεφτιλιστεί το ελληνικό ποδόσφαιρο», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές της ΠΑΕ προσθέτοντας πως «… όταν κάτι εξευτελίζεται σε τέτοιον βαθμό, δεν μπορεί να μπει στη ζυγαριά, εάν δεν υπάρχει συζήτηση επί της ουσίας του προβλήματος».  sport-fm.gr
***  Μόνο ο Ολυμπιακός τα κάνει αυτά: Βγάζει 6 εκατ. από γκελαδόρο, ακατέβατα συν 20 για… εξαφανισμένο…
~  Αν υπάρχει μία ομάδα που έχει κατοχυρώσει τα τελευταία χρόνια το “προνόμιο” να θέτει η ίδια τις τιμές πώλησης των περιουσιακών της στοιχείων, αυτή, αναντίρρητα είναι ο Ολυμπιακός. Αναρίθμητα τα παραδείγματα που οι Eρυθρόλευκοι έθεσαν συγκεκριμένες αξιώσεις και δεν υποχώρησαν… ευρώ μέχρι να ικανοποιηθούν προκειμένου να συναινέσουν στην παραχώρηση ενός ποδοσφαιριστή τους. 
Τακτική που φυσικά ενέχει ρίσκο, αφού δεν αποδίδει πάντα, δείχνει όμως σίγουρα αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη στην αγορά, αλλά κυρίως στην επιδίωξη να διατηρηθεί η αξία των παικτών του Ολυμπιακού στα… ύψη στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Και είναι σαφές πως αυτή η προσπάθεια, αυτή η τάση, αυτή η απόφαση, συνεχίζεται.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα άλλωστε από τις αξιολογήσεις που παρουσιάζονται σήμερα σε δημοσιεύματα του Τύπου σε ενδεχόμενο πώλησης των Μαντί Καμαρά και Γιασίν Μεριά, δεν υπάρχει. Όλος ο… πλανήτης γνωρίζει πως ο Τυνήσιος στόπερ είναι “φευγάτος” και εκτός πλάνων από τον Ολυμπιακό, όλος ο πλανήτης τον έχει… καμαρώσει στις πολύ σημαντικές και πολύ “χοντρές” γκέλες του, ωστόσο οι “ερυθρόλευκοι” ζητάνε 8 εκατ. ευρώ για τον παραχωρήσουν, έχοντας δαπανήσει πριν δύο καλοκαίρια, λιγότερα από 2 για να τον φέρουν στον Πειραιά. Αν το καταφέρουν κι αυτό…
Παράλληλα, με τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί και θέλει τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ να κινείται για τον Μαντί Καμαρά, προσφέροντας ένα ποσό που ξεπερνάει τα 12 εκατ. ευρώ (και κατ’ άλλους προσεγγίζει τα 15), στον Ολυμπιακό επιμένουν στην περυσινή τιμολόγηση του Αφρικανού, αξιώνοντας 20. Κι αυτό χωρίς -κακά τα ψέματα- ο νεαρός άσος να έχει κάνει τις εμφανίσεις που έκανε στο περυσινό πρώτο μισό της σεζόν και έχοντας “εξαφανιστεί” στο δεύτερο. Επανήλθε μεν φέτος, αλλά χωρίς οι εμφανίσεις του να δικαιολογούν 20 εκατ. ευρώ. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που για τον παίκτη ως και σήμερα (τι θα ξημερώσει αύριο άλλη ιστορία), στον Ολυμπιακό δεν έχουν γίνει δέκτες έστω πρόθεσης για κατάθεση πρότασης που να ξεπερνάει τον διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων.  Είπαμε όμως. Ολυμπιακός είναι, έτσι έχει συνηθίσει την αγορά τα τελευταία χρόνια, συνεπώς, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.
*** Τα σημερινά μας  ΒΙΝΤΕΟ  ...:
1~  ΑΡΚΑΔΊΑ /01 Μεγαλόπολη 2019 Πολύβιος, Εκκλησάκι Αγίας Θεοδώρας, Λεοντάριον, Φλαισίας : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216996075547576/  .- 
2~  ΑΡΚΑΔΊΑ /02 ΠΟΤΑΜΙΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΔΕΣ, Δυρράχιον, Μονή Καλτετζών- με Ι.Ν.  Άγιο Νικόλαο , Μόνη Αμπελάκιων, Δόριζα, Ασέα,  : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216996120148691/   .- 
3 ~  ΑΡΚΑΔΊΑ. /03 ΜΌΝΗ ΜΑΚΡΥΣΙΟΥ, Μάναρι , ΒΑΛΤΕΤΣΙ - Πλαπούτας, Αρκάδες, Στεμνίτσα - Αρχαία Ύψους.. 2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216996183310270/  .-
4.- ΑΡΚΑΔΊΑ /04 Στεμνίτσα 1η πρωτεύουσα, Λούσιος Ποταμός ., Μόνη Αιμιαλών, Δημητσάνα - Μπαρουτόμυλοι, Παλαιών Πατρών Γερμανός,.. 2019,Ζαπινα,  : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216996237231618/   .-
5.-  ΑΡΚΑΔΊΑ /05 Δημητσάνα, Λούσιος νερόμυλοι Γόρτυνα, Βλαχώρα - Αρχαία., . Μονή Τίμιου Προδρόμου, Μονή Φιλοσόφου, Μονή Καλαμίου,..: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216996308793407/  .-
 6.- ΑΡΚΑΔΙΑ/ 06 Λυκούρεσι, (αετός). Αλφαίος, Μονή Μ. Ταξιαρχών, Πλαπουτας, Αλφειός ποταμός, Κόκορά ή Αρχαίες Μελά ίνες, Ηραία, χώρα Ήρας, Ερύμανθος, Δωδεκάμηνο, Καγιανι, Τρόπαια, αρχαίο Οκαίο,/.. : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216996348754406/   .-
7.- ΑΡΚΑΔΊΑ /07 Ακοβα, Θερμησο, Αλέα, Λίμνη Λάδωνα, Αγία Μαρίνα, γεφύρι της κυράς, Αρτεμίσιον όρος, Κοντοβάζαινα, Μονή Ζωοδόχου ΠΗΓΉ, Μονή Αγίας Παρασκευής, : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216996495318070/  .-
8.- ΑΡΚΑΔΙΑ /08 ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ, Φαράγγι, Λαγκάδια, Βαλτετσινίκο, Φαράγγι μονής Αγίου Νικολάου, Ολομαδου, Θεόκτιστο, ΜΑΙΝΟΛΟ, Άρκτος, Ακτα..: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216996543079264/    .- 
9.-  ΑΡΚΑΔΊΑ /09 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΝΕΣΤΑΝΗ, ΤΡΊΠΟΛΗ ή Τριπολιτσά, εβδομάδα ΠΑΘΏΝ και Ανάστασης Μόνη Βάρσων, Μ. Πανωχρεπα, πλατεία Αγίου Βασιλείου, Ι. Ν.,  …: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216996713083514/   .-                              10.- ΑΡΚΑΔΊΑ /10 ΠΑΝΑΓΊΑ ΜΟΥΧΛΙΩΤΙΣΑΣ, Μοχλοί, σταθμοί ταινιών, ΤΕΓΕΑ, ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ Τεγέας, Ναός Αλέας Αθηνάς, Ναός Επισκοπής, Λίμνη Τάκα, χωριο  Βουνό, Λεωνίδιον Δερβένια, Τσάκωνας, Μονή Λουκούς, : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216996815806082/   .-
11.- ΑΡΚΑΔΊΑ /011 ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΔΟΛΙΑΝΑ, Καστρί, Άγιος Πέτρος, Άστρο Κοινουρίας, Λίμνη Μούστου, Αγιος Ανδρέας Τσακωνιάς, Πλάτωνος κάστρο ωριάς, Άη Γιάννης, Πραστό, Καστανιώτη,.. : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216997111093464/    .-
12.- ΑΡΚΑΔΊΑ /012 Τυρός, Απόλλωνας Τυρού., Λεωνίδιον, Παναγία Έλωνα , Κοσμάς,.. ΛΥΚΑΙΟΝ όρος, Αναγέννηση και Αρκαδία.. ΑΡΚΑΔΙΣΜΟΣ αρκαδικό φως..  : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216997210255943/   .-  
***


 
~* ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
1.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας   Κυριακή  01  Δεκεμβρίου  2019    Στο αγιάζι της  ενημέρωσης  μας ..... ~  ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ σε όλους μας !:  https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/11/01-2019.html    .-2.- ARFARA NEWS  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  Δευτέρα , Τρίτη ., Τετάρτη 02 , 03 . 04 Δεκεμβρίου  2019 .-  :  https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/12/arfara-news.html   .-
3.-  ARFARA NEWS ,   Στο  αγιάζι της ενημέρωσης  Αρφαρά Τα  Νέα  μας  Πεμπτη , Παρασκευή  , Σάββατο  05 , 06 ,07  Δεκεμβρίου  2019: https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/12/arfara-news-05-06-07-2019.html  .-
4.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Σάββατο 07 Δεκεμβρίου  2019  :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/12/arfara-news.html  .-
5.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης.Κυριακή 08-Δεκεμβρίου 2019: https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .- 
6.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019 : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .-
7.-  Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  . Τρίτη  10  Δεκεμβρίου  2019  :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .-
8.- ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ , ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας  Από το Α -  το Ω ....!    Τρίτη  10  Δεκεμβρίου  2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/blog-post_10.html  .- 
9.-.- Αρφαρά  Η  Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  . Τετάρτη  11  Δεκεμβρίου  2019 : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/blog-post.html  .-
10.- Αρφαρά  Η  Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  . Πέμπτη  12   Δεκεμβρίου  2019  :   https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/12/blog-post.html  .- 
11.-ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   .-Παρασκευή  13  Δεκεμβρίου 2019 : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/blog-post.html .-
12.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  14  Δεκεμβρίου  2019 : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/12/14-2019.html    .-
13.-ΑΡΦΑΡΑ  -2-   Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  Σάββατο  14  Δεκεμβρίου  2019   :  https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/12/2-14-2019.html   .- 
14.-.-  ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ΚΥΡΙΑΚΗ  15  Δεκεμβρίου  2019 :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/12/15-2019.html .- 
15.-  .-  ARFARA  -2- NEWS  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .ΚΥΡΙΑΚΗ  15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 .  :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/arfara-2-news.html  .- 
16 .ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  , Δευτέρα  16 Δεκεμβρίου  2019  :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/16-2019.html  .-
17.-Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Τρίτη  17  Δεκεμβρίου  2019  :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/12/blog-post_16.html  .-
18.-Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019:  https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/blog-post_17.html  .-
19.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης -Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019  :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/12/blog-post_19.html
 20.- .-   ΑΡΦΑΡΑ   - 2-  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης . 
ΠΕΜΠΤΗ19ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2019:  https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/2.html  .- 
21.-  Αρφαρά   Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης . Παρασκευή  20  Δεκεμβρίου  2019  :  https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .-
22.- ΑΡΦΑΡΑ   -2-  Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Παρασκευή  20  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/12/2.html .-
23.- Αρφαρά   Η Εφημερίδα μας , Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Σάββατο  21  Δεκεμβρίου  2019  : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/12/blog-post.html      
24 .- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας  ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .- Κυριακή  22 Δεκεμβρίου  2019 : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/12/blog-post.html  .
25.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .- Δευτέρα  23  Δεκεμβρίου  2019 :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/12/blog-post.html   .- 
26.- Αρφαρά Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης   .- Τρίτη  24 Δεκεμβρίου 2019 :  https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/blog-post_23.html .- 
27.-Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης   .- ΤΕΤΑΡΤΗ  25  ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2019: https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/blog-post_25.html   .-
28.-Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .- Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου  2019  :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/12/blog-post_26.html   .- 
29.-.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .- Παρασκευή 27  Δεκεμβρίου 2019  : https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/12/blog-post_26.html .-
30 .-    Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης .- Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019 :  https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/12/blog-post_28.html
31.-.-  ΑΡΦΑΡΑ Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης   . ΚΥΡΙΑΚΗ  29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2010 : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/12/blog-post_28.html  .- 
32.- Αρφαρά  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ,.-  Δευτέρα  30  Δεκεμβρίου  2019  : https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/12/blog-post_30.html   .-                                     33.- ΑΡΦΑΡΑ  Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .-  Τρίτη 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019  : https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/12/blog-post.html  .-                                              34.- 

~

Σχόλια

Ο χρήστης marios είπε…

χρονιά πολλά σε όλους .... με υγειά και αγάπη στις καρδιές μας


ο Κλειδαράς της γειτονιάς

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3