Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .-
Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης -
~
 ~Προτιμότερο να δίνουμε κατευθείαν στους φτωχούς και αναξιοπαθούντες παρά στα ιδρύματα .- 
 ~ Ο Θεός δεν προορίζει , αλλά προγνωρίζει .-


~ Ο Χριστός είναι σαν το Οξυγόνο κι εμείς τον κάνουμε διοξείδιο του άνθρακα  .-

 ~  Η ισορροπία εξαρτάται από την αρμονία και η αρμονία από την αντίθεση , δηλαδή , δράση –αντίδραση .-


~Με την πίστη στον Θεό , όλα τα προβλήματα λύνονται .- 
 ~Σύνταξη παίρνω από το ταμείο της υπομονής , της προσευχής , της Αγάπης κ.λ.π.                                                                                                                                     
~**  Αγιοι Ανδριανός και Ναταλία – Γιορτή σήμερα 26 Αυγούστου – Ποιοι γιορτάζουν
~  – Τη μνήμη των Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας τιμά σήμερα, 26 Αυγούστου, η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Ανδριανός, ο οποίος έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, ήταν παντρεμένος με την Ναταλία. μία μέρα λοιπόν είδε 23 χριστιανούς, να είναι έτοιμοι να μαρτυρήσουν για την πίστη τους.
~ Ο 28χρονος Ανδριανός (από τη Νικομήδεια), εντυπωσιάστηκε από αυτά πού άκουσε και δήλωσε στους ειδωλολάτρες ότι είναι κι’ αυτός χριστιανός. Αμέσως τον έπιασαν και τον έκλεισαν στην φυλακή. Εκεί πήγε η Ναταλία να του συμπαρασταθεί και να του πει να μην λυγίσει. Στην συνέχεια, αφού υπέμεινε πολλά και φρικτά βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα του

Αξιοσημείωτο είναι, ότι όταν οι ειδωλολάτρες επιχείρησαν να του κάψουν το σώμα, ξέσπασε μία δυνατή νεροποντή η οποία έσβησε τη φωτιά. Το σώμα του ενταφιάστηκε από την γυναίκα του την Ναταλία, η οποία μετά από λίγο καιρό θάφτηκε δίπλα του, αφού μαρτύρησε και αυτή για τον Χριστό. Απολυτίκιο:   Ήχος γ’. Θείας πίστεως.  Αναφαίρετον όλβον ηγήσω, την σωτήριον, πίστιν τρισμάκαρ, καταλιπών την πατρώαν ασέβειαν και τω Δεσπότη κατ’ ίχνος επόμενος, κατεπλουτίσθης ενθέοις χαρίσμασιν Αδριανέ ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, ομού συν Ναταλία τη θεόφρονι.    https://youtu.be/QW6b2YWrBeg  .-
~**  Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 26 Αυγούστου 2019 – Αγιοι Ανδριανός και Ναταλία

~ – Κατά Ματθαίον (23΄ 13-22): Γιορτή σήμερα: Αγιοι Ανδριανός και Ναταλία
Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρῖμα.
~  Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.
Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.
Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει.
μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν;
καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ᾿ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει.
μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;
ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ·
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν·
καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.      Μετάφραση:     Αλλοίμονον δε εις σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι, άπληστοι και πλεονέκται καθώς είσθε, κατατρώγετε τας οικίας των χηρών και συγχρόνως με το πρόσχημα της ευλαβείας κάνετε μακράς προσευχάς· δια τούτο και θα τιμωρηθήτε από την θείαν δικαιοσύνην πολύ περισσότερο, παρ’ όσον οι άλλοι άρπαγες και κλέπται.
Αλλοίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι με την διεστραμμένην διδασκαλίαν σας, που την παρουσιάζετε ως διδασκαλίαν τάχα του Θεού, κλείετε την βασιλείαν του Θεού εμπρός από τους ανθρώπους. Ετσι, και σεις δεν εισέρχεσθε, αλλά και εκείνους που θέλουν να εισέλθουν δεν τους αφήνετε
Αλλοίμονόν σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι γυρίζετε εις όλα τα μέρη, περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν, δια να κάμετε ένα ειδωλολάτρην προσήλυτον Ιουδαίον. Και όταν γίνη, τον εξωθείτε εις την κακίαν και την πώρωσιν και τον κάνετε γέννημα της κολάσεως δυό φορές χειρότερον από σας.
Αλλοίμονό σας, οδηγοί τυφλοί, που λέγετε· Αν τυχόν ορκισθή κανείς στον ναόν, δεν είναι τίποτε, όποιος όμως ορκισθή στο χρυσάφι του ναού, οφείλει να τηρήση τον όρκον του.
Είσθε μωροί και τυφλοί! Διότι ποιός είναι μεγαλυτέρας τιμής άξιος και σεβασμού ο χρυσός η ο ναός που αγιάζει τον χρυσόν;
Και πάλιν λέγετε· όποιος τυχόν ορκισθή στο θυσιαστήριον, είναι σαν να μη έχη κάμει όρκον, όποιος όμως ορκισθή στο δώρον, που έχει προσφερθή επάνω στο θυσιαστήριον, οφείλει να τηρήση τον όρκον του,
Μωροί και τυφλοί! Τι είναι ανώτερον και ιερώτερον, το δώρον η το θυσιαστήριον που αγιάζει το δώρον;
Μαθετε λοιπόν, ότι εκείνος που ορκίζεται στο θυσιαστήριον, ορκίζεται εις αυτό και εις όλα όσα υπάρχουν επάνω εις αυτό.
Και εκείνος που ορκίζεται στον ναόν, ορκίζεται όχι μόνον εις αυτόν, αλλά και στον Θεόν που τον έχει κάμει κατοικίαν του.
Και εκείνος που ορκίζεται στον ουρανόν, ορκίζεται συγχρόνως στον θρόνον του Θεού και στον Θεόν, που κάθεται επάνω εις αυτόν.
~**  Ο Γέροντας Παΐσιος για τα άσχημα όνειρα
-Όταν βλέπεις άσχημο   , ποτέ να μην εξετάζεις τι είδες, πώς το είδες, αν είσαι ένοχη, πόσο φταις.
Ο πονηρός, επειδή δεν μπόρεσε να σε πειράξει την ημέρα, έρχεται την νύχτα.

~   Επιτρέπει καμιά φορά και ο Θεός να μας πειράξει στον ύπνο, για να δούμε ότι δεν πέθανε ακόμη ο παλιός άνθρωπος. Άλλες φορές πάλι ο εχθρός πλησιάζει τον άνθρωπο στον ύπνο του και του παρουσιάζει διάφορα όνειρα, για να στενοχωρεθεί, όταν ξυπνήσει. Γι’; αυτό να μη δίνεις καθόλου σημασία.

Να κανείς τον σταυρό σου, να σταυρώνεις το μαξιλάρι, να βάζεις και τον σταυρό και κάνα-δυο εικόνες επάνω στον μαξιλάρι και να λες την ευχή μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όσο δίνεις σημασία, άλλο τόσο θα έρχεται ο εχθρός να σε πειράζει. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στους μεγάλους, αλλά και στους μικρούς. Και στα μικρά παιδιά ακόμη, παρόλο που είναι αγγελούδια, ο εχθρός πηγαίνει και τα φοβερίζει, όταν κοιμούνται και τινάζονται με αγωνία, τρέχουν φοβισμένα και με κλάματα στην αγκαλιά της μητέρας. Άλλοτε πάλι τα πλησιάζουν οι Άγγελοι και γελούν μέσα στον ύπνο τους από χαρά ή ξυπνάνε από την μεγάλη τους χαρά. Επομένως τα όνειρα που φέρνει ο πειρασμός είναι μια εξωτερική επίδραση του εχθρού στον άνθρωπο την ώρα που κοιμάται.  -Και όταν, , νιώθεις ένα πλάκωμα την ώρα που κοιμάσαι;  -Μερικές φορές αυτό οφείλεται σε μια αγωνιώδη κατάσταση που ζει κανείς μέσα στην ημέρα ή σε διάφορους φόβους, σε διάφορες υποψίες κ.λπ. Φυσικά όλα αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει το ταγκαλάκι, να κάνει κάποιον συνδυασμό, για να ζαλίσει τον άνθρωπο. Πολλές φορές είναι τόσο ελαφρός ο ύπνος, που νομίζει κανείς ότι είναι ξυπνητός και ότι προσεύχεται, για να φύγει αυτό το πλάκωμα, από το οποίο του κρατιέται ακόμη και η αναπνοή.  Καμιά φορά μάλιστα ο διάβολος μπορεί να πάρει την μορφή ενός ανθρώπου ή ενός Αγίου και να παρουσιασθεί στον ύπνο κάποιου. Κάποτε παρουσιάσθηκε σε έναν άρρωστο στον ύπνο του με την μορφή του Αγίου Αρσενίου και του είπε: «Είμαι ο Άγιος Αρσένιος. Ήρθα να σου πω ότι θα πεθάνεις.  Τα’; ακούς; Θα πεθάνεις». Τρόμαξε ο άνθρωπος. Ποτέ ένας Άγιος δεν μιλάει έτσι σε έναν άρρωστο. Και αν τυχόν είναι να πεθάνει ο άρρωστος και παρουσιασθεί ένας Άγιος να τον πληροφορήσει για τον θάνατο του, θα του το πει μα καλό τρόπο: «Επειδή είδε ο Θεός που ταλαιπωρείσαι, γι’; αυτό θα σε πάρει από αυτόν τον κόσμο. Κοίταξε να ετοιμασθείς». Δεν θα του πει: «Τ’; ακούς; Θα πεθάνεις»!  -Και όταν, Γέροντα, φωνάζει κανείς στον ύπνο του;  -Καλύτερα, ξυπνάει …; Πολλά όνειρα είναι της αγωνίας. Όταν ο άνθρωπος έχει αγωνία ή είναι κουρασμένος, παλεύουν αυτά μέσα του και τα βλέπει σε όνειρο. Εγώ πολλές φορές, όταν την ημέρα αντιμετωπίζω διάφορα προβλήματα των ανθρώπων, αδικίες που συμβαίνουν κ.λπ., ύστερα στον ύπνο μου μαλώνω με τον άλλον: «βρε αθεόφοβε, φωνάζω, αναίσθητος είσαι!» και με τις φωνές που βάζω ξυπνάω.  -Γέροντα, από τα όνειρα μπορεί κανείς να προβλέψει κάτι που θα του συμβεί;    -Όχι, μη δίνετε σημασία στα όνειρα. Είτε ευχάριστα είναι τα όνειρα είτε δυσάρεστα, δεν πρέπει να τα πιστεύει κανείς, γιατί υπάρχει κίνδυνος πλάνης. Τα ενενήντα πέντε τοις εκατό από τα όνειρα είναι απατηλά. Γι’; αυτό οι Άγιοι Πατέρες λένε να μην τα δίνουμε σημασία. Πολύ λίγα όνειρα είναι από τον Θεό, αλλά και αυτά, για να τα ερμηνεύσει κανείς, πρέπει να έχει καθαρότητα και άλλες προϋποθέσεις, όπως ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ, που είχαν χαρίσματα από τον Θεό.  «Θα σου πω, είπε ο Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορα, και τι όνειρο είδες και τι σημαίνει» . Αλλά σε τι κατάσταση είχε φθάσει! Ήταν μέσα στα λιοντάρια, παρόλο που ήταν νηστικά, δεν τον πείραζαν. Του πήγε ο Αββακούμ φαγητό, κι εκείνος είπε «Με θυμήθηκε ο Θεός;». Αν δεν θυμόταν ο Θεός τον Προφήτη Δανιήλ, ποιόν θα θυμόταν;-Γέροντα, μερικοί άνθρωποι δεν βλέπουν όνειρα  -Καλύτερα που δεν βλέπουν! δεν ξοδεύουν ούτε εισιτήρια, ούτε βενζίνη! Στα όνειρα σε ένα λεπτό βλέπεις κάτι που στην πραγματικότητα θα διαρκούσε ώρες, μέρες γιατί καταργείται ο χρόνος. Να, από αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς το ψαλμικό: «Χίλια έτη εν οφθαλμοίς σου, Κύριε, ως η ημέρα η εχθές, ήτις διήλθε».
~**  Για τα προβλήματα στο σπίτι…
Για τις σχέσεις του ανδρογύνου; Πώς να συμπεριφέρεσαι; Τι σου έλεγε ο ;
-Μου έλεγε πολλά. Έλεγε, δηλαδή, ότι πρέπει να συνεννοούμαστε, να προσευχόμαστε μαζί. Αυτό μου τόνισε πολλές φορές. Η προσευχή πρέπει να είναι κοινή.
~  Όταν τα παιδιά μου ήταν φοιτητές, του έλεγα ότι προσεύχομαι για να περάσουν τις εξετάσεις. Μάλιστα, μια φορά, ο γιός μου, αν και ήταν καλός φοιτητής, σε κάποιες εξετάσεις δυσκολευόταν τότε μου είπε ο Γέροντας: «δε θα περάσει τις εξετάσεις». Πράγματι δεν τις πέρασε.
Και όταν ξαναπήγα, μου είπε: «Δε θα περάσει γιατί του φωνάζεις και να, ο σατανάς θέλει να κάνει φασαρία μέσα στο και είσαι συ το όργανό του. Να μη μιλάς». «Να σου πω και κάτι άλλο» μου λεγε. «Όταν γίνεται η προσευχή από κοινού, τότε να δεις πως γίνεται το θαύμα».   Και του λέω: «Μα να πω στον άντρα μου, έλα να γονατίσουμε να κάνουμε προσευχή να περάσουν τα προβλήματα;». -; «Σου είπα εγώ έτσι; Εγώ σου είπα να κάνετε προσευχή. Απ’εκεί και πέρα βρέστε τα μόνοι σας».  – Το να μη φωνάζετε στα παιδιά σας το τοποθετούσε ειδικά στην περίοδο των εξετάσεων;   – Πάντα. Και για τη νηστεία και για την προσευχή και για έξω που βγαίνανε.  – Καμιά παρατήρηση.  – Όχι, όχι.  – Πες μου, κυρία Ξένια, για το θέμα του σατανά, που σας είπε ότι γίνεστε όργανό του κάποτε. Τον ερώτησες τίποτε;   – Έλεγε ότι ο σατανάς δεν μπορεί να βλέπει τις οικογένειες να ναι γαλήνιες και να περνούν καλά και σε συνεννόηση μεταξύ τους. Βρίσκει έναν απ’ όλους, έναν που να μπορεί να τον παρασύρει.  – Έναν ευάλωτο, ας πούμε.  – Ναι. Και σ’ αυτή την περίπτωση «εσύ είσαι», μου είπε. Και για το παιδί του έλεγα: «Αφού τον βλέπω ότι τα παρατάει και φεύγει». Μου απάντησε: «Είδες τι κάνει ο σατανάς; βάζει εσένα να κάνεις καυγά και να ευχαριστηθεί αυτός».  Ύστερα, όταν επρόκειτο να τελειώσει ο γιός μου τις σπουδές του και να πάρει το πτυχίο του, μου είπε: «Τώρα θα περάσει, τώρα θα περάσει είδες τώρα που δεν μιλάς; Τώρα θα περάσει».
***  Αυτοδιοίκηση: Άμεση κατάργηση απλής αναλογικής μέχρι το τέλος του χρόνου

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, ο δήμαρχος θα μπορεί να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των 3/5 των μελών του δημοτικού συμβουλίου, ανεξαρτήτως του ποσοστού με το οποίο εξελέγη.
Επιστροφή στο παλαιό σύστημα όσον αφορά τις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το πιθανότερο σενάριο που εξετάζει η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με πληροφορίες. Η σχετική ρύθμιση για την κατάργηση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές σχεδιάζεται να περιέχεται στο νομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση, το οποίο προγραμματίζει το υπουργείο Εσωτερικών να είναι έτοιμο έως το τέλος του χρόνου.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, ο δήμαρχος θα μπορεί να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των 3/5 των μελών του δημοτικού συμβουλίου, ανεξαρτήτως του ποσοστού με το οποίο εξελέγη. Η παράταξη του νικητή του δημαρχιακού θώκου πιθανότατα θα πριμοδοτείται με αριθμό εδρών στο δημοτικό συμβούλιο, που όμως ενδέχεται να είναι μικρότερος από το σχήμα που ήταν σε ισχύ έως τις εκλογές του 2014.
Στο ίδιο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών θα περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, ενώ θα αντιμετωπίζονται χρόνιες παθογένειες που εμποδίζουν τις πόλεις να αναπτυχθούν.
Την πρόθεσή του να αλλάξει άμεσα τον εκλογικό νόμο που αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ανακοίνωσε προχθές ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος κατά την επίσκεψή του στην Καλαμάτα.
«Η κυβέρνησή μας είναι απολύτως αποφασισμένη να καταργήσει την απλή αναλογική και να φέρει ένα εκλογικό σύστημα που να διασφαλίζει και την αναλογικότητα και την κυβερνησιμότητα στους δήμους και στις περιφέρειες», ανακοίνωσε αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, και τους νεοεκλεγέντες δημάρχους του Νομού Μεσσηνίας.
Ανακοίνωσε επίσης ότι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται επενδύσεις στους δήμους, όχι μόνο θα συνεχιστεί αλλά και θα ενισχυθεί. «Το πρόγραμμα αυτό θα αναβαθμισθεί. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ θα εξετάσει την ενίσχυση αυτού του προγράμματος και με νέους πόρους και με νέα προγράμματα, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Δήμων», εξήγγειλε.
Ο υπουργός επανέλαβε τη βούληση της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να στηρίξει με πράξεις την Αυτοδιοίκηση και τους εκλεγμένους της αντιπροσώπους σε όποιον πολιτικό χώρο και αν ανήκουν. «Δεν σκοπεύουμε να χωρίσουμε τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες ανάλογα με το ποιο κόμμα τους έχει υποστηρίξει. Οι Έλληνες είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι. Οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι και να προχωρήσουμε μπροστά», τόνισε.
Η επίσκεψη του υπουργού στην Καλαμάτα, όπως και οι συναντήσεις του με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πραγματοποιεί, εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό με στόχο να πληροφορηθεί από «πρώτο χέρι» τα προβλήματα που υπάρχουν τόσο σε κάθε περιοχή όσο και γενικότερα στον τομέα της Αυτοδιοίκησης.

*** Ορκίστηκε περιφερειάρχης Πελοποννήσου ο Παναγιώτης Νίκας

~  Περίσσευαν τα χαμόγελα στην τελετή ορκωμοσίας του νεοεκλεγέντος περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο στην Τρίπολη την Κυριακή 25 Αυγούστου στην Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος».
Η αίθουσα κατακλύστηκε από επίσημους προσκεκλημένους και από αγαπημένα πρόσωπα των νεοεκλεγέντων.
Ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης αλλά και ο απερχόμενος Πέτρος Τατούλης έφτασαν με μόλις τρία λεπτά καθυστέρηση στον χώρο της ορκωμοσίας και δέχτηκαν τις ευχές των παρευρισκομένων.
Παρόντες στην τελετή, στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρος, ήταν οι Μητροπολίτες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ως εκπρόσωπος του υπουργού Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκου παρέστη ο Λιβάνιος Θεόδωρος, υφυπουργός αρμόδιος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και ο Β. Κοντοζαμάνης, υφυπουργός Υγείας. Το «παρών» έδωσαν οι βουλευτές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δήμαρχοι, πρόεδροι Επιμελητηρίων και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας.
Αμέσως μετά τη θρησκευτική τελετή, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο, καταχειροκροτούμενος, ενώ από το πλήθος ακουγόταν το «άξιος! άξιος!».
Ακολούθως, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ο νέος περιφερειάρχης εκφώνησε τον πολιτικό όρκο για τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και, προτού λάβει ο περιφερειάρχης τον λόγο, ο εκπρόσωπος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκφώνησε και ορκίστηκε με δικό του όρκο, όπως όλα τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποφάσισαν να πράξουν και στις ορκωμοσίες δημοτικών συμβουλίων.
Ο εκπρόσωπος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, καθυβριζόμενος από τους παρευρισκομένους, ορκίστηκε στις δεσμεύσεις του κόμματός του, στο συμφέρον των πολλών, στην καταπολέμηση των συμφερόντων και του κεφαλαίου. Όπως είπε στο τέλος, οι ύβρεις είναι τιμή του.
«Η ανοχή είναι στοιχείο της δημοκρατίας μας», είπε ο κ. Νίκας την αρχή του λόγου του, αναφερόμενος στο περιστατικό. Ακολούθως, ο νέος περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις, λέγοντας ότι θα τις στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις, στην Εκκλησία και στους Μητροπολίτες τους οποίους ευχαρίστησε, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη του και υποσχέθηκε ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών.
Ακόμη, είπε ότι ως περιφερειακή αρχή, θα συνεργάζεται με όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων, με την κυβέρνηση, με τους φορείς της Ευρώπης, επανέλαβε ότι θα συνεργαστεί με την Εκκλησία, και είπε ότι είναι σημαντικός ο θεσμός της Περιφέρειας, που είναι αυτόνομος, αλλά σε καμία περίπτωση η περιφέρεια δεν είναι κρατίδιο ομόσπονδου κράτους.
Στη συνέχεια, μίλησε για τη συνεργασία με όλες τις παρατάξεις, με σεβασμό στην ιδεολογία τους, για ταπεινοφροσύνη, επειδή, όπως είπε, οι θητείες κάποτε τελειώνουν.
Ακολούθως, πρόταξε την αναβάθμιση των δρόμων, την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Ως προς το περιβαλλοντικό ζήτημα, ο κ. Νίκας ευχήθηκε να είναι εφέτος το τελευταίο καλοκαίρι που η Πελοπόννησος είναι μια απέραντη χωματερή και είπε ότι σε συνεργασία με την κυβέρνηση και με σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις και σε ό,τι δεν αλλάζει, η Περιφέρεια θα τελειώσει με το θέμα αυτό άμεσα.
Σε σχέση με τη διοίκηση, αναφέρθηκε στην άμεση ανάγκη της διοικητικής ανασυγκρότησης, ενώ προανήγγειλε τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων των Αναπτυξιακών, και τη στέγαση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας σε δημόσια κτίρια.
Ακολούθως, μίλησε για την ανάγκη ανασυγκρότησης της Πολιτικής Προστασίας, ενώ επεσήμανε ότι οι πόροι θα διοχετεύονται στην ανάπτυξη και στην ευημερία.Ως προς τον πολιτισμό, ανακοίνωσε συνεργασία με το ΔΙΑΖΩΜΑ, ενώ έκανε τρεις φορές λόγο για ποιότητα στον τομέα του πολιτισμού. Μίλησε για την εκπαίδευση, για τις σχολικές μονάδες, για τη στήριξη της ελληνικής υπαίθρου. Αναφερόμενος στην επέτειο του 1821, ο περιφερειάρχης είπε ότι η Τρίπολη θα γίνει το κέντρο των δράσεων.«Ας είναι ο θεός μαζί μας], είπε, τέλος, ο κ. περιφερειάρχης.
Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο κ. Λιβάνιος, προκειμένου να απευθύνει χαιρετισμό. «Εκ μέρους του Πρωθυπουργού και του υπουργού Εσωτερικών, δεχθείτε τις ευχές τους για μια γόνιμη και παραγωγική θητεία».
Ο κ. Λιβάνιος στη συνέχεια ανέφερε ότι είναι ώρα για δουλειά, ενώ μίλησε για τους άξιους υπαλλήλους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  www.arcadiaportal.gr   Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Π. Νίκα
~

Παναγιώτης Ε. Νίκας
14 ώρες πριν
Θερμά σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και τις ευχές σας αυτή τη συμβολική ημέρα για μένα. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξή σας στις πρόσφατες εκλογές.
Υπόσχομαι πως θα ανταποδώσουμε αυτήν την αγάπη και τη στήριξη με το λόγο και το έργο μας, με την ανταπόκριση στις ελπίδες και τις προσδοκίες σας και αυτό θα γίνει:
-με τη μελέτη και την επίλυση προβλημάτων
-με τη συνεργασία
-με την αξιοποίηση των πολύτιμων πόρων στην κατεύθυνση της παραγωγής σημαντικών...
Δείτε περισσότερα
Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, κουστούμι και γάμος
Η εικόνα ίσως περιέχει: 16 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, πλήθος και εσωτερικός χώρος
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κουστούμι
~ Video:
  Τα  Βίντεο  μας :
~* Από Ορκωμοσία νέου περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα 25-08-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216093968875473/  .-
~*  Στη Δ. Μάνη Ορκωμοσία Δημάρχου Δήμ. ΓΕΝΝΗΜΑΡΑ 25-08-2019 :  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216093795031127/  .- 
~* Ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παν. ΝΙΚΑΣ από ορκωμοσία 25-08-2019 Τρίπολη : 
 https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216093423261833/  .-  
**  Αρφαρα ΜΕΣΣΗΝΊΑΣ Κυριακή 26 Αυγούστου 2018 Ώρα 12,25 ψιλοβρέχει με καλοκαιρινή συννεφιά  : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10213696779667241/  .- 
 ~* Νέα σελίδα στην περιφέρεια Πελοποννήσου με Παν. Νίκα ορκωμοσία 25-08-2019 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216093280018252/  .- 
** Τα  εγγονάκια  χορεύουν για την γιαγιά Δέσποινα 25-08-2019 :  https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10216087396111158/  .-

~***  Ο καιρός  σήμερα Δευτέρα στην Καλαμάτα

~  O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Δευτέρα 26/8/2019 προβλέπεται αίθριος, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας.                    
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών ο ουρανός θα είναι καθαρός και ξάστερος. Η ημέρα θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες σποραδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 30-75%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 1-2 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 2-3 μποφόρ, τις μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 1-2 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 1-2 μποφόρ.
Θα συνεχιστεί η συγκέντρωση φορτίου αφρικάνικης σκόνης σαχαριανής προέλευσης, σε μικρές ποσότητες.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες θα βρίσκεται στο 7.5 (Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2 (Μέση).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

~***  Ένταση κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

~  Ένταση δημιουργήθηκε στην τελετή ορκωμοσίας του νεοεκλεγέντος περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο στην Τρίπολη την Κυριακή 25 Αυγούστου στην Αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος».
Πριν ο νέος περιφερειάρχης εκφωνήσει τον πολιτικό όρκο για τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο εκπρόσωπος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. ... της ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκφώνησε και ορκίστηκε με δικό του όρκο, όπως όλα τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αποφάσισαν να πράξουν και στις ορκωμοσίες δημοτικών συμβουλίων.
Ο εκπρόσωπος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, καθυβριζόμενος από τους παρευρισκομένους, ορκίστηκε στις δεσμεύσεις του κόμματός του, στο συμφέρον των πολλών, στην καταπολέμηση των συμφερόντων και του κεφαλαίου. Όπως είπε στο τέλος, οι ύβρεις είναι τιμή του.
«Η ανοχή είναι στοιχείο της δημοκρατίας μας», είπε ο κ. Νίκας την αρχή του λόγου του, αναφερόμενος στο περιστατικό.   arcadiaportal.gr~** Εκλογικός νόμος: Ετσι θα ψηφίζουμε! Πλαφόν 4%-5% για είσοδο στη Βουλή- Αυξάνονται οι έδρες στο Επικρατείας- Δικαίωμα ψήφου σε 2 εκατομμύρια…
Ερχεται το φθινόπωρο στη Βουλή – Αναλογικό μπόνους με βάση το ποσοστό του πρώτου κόμματος – Πλαφόν 4%-5% για είσοδο στη Βουλή- Αυξάνονται οι έδρες στο Επικρατείας- Δικαίωμα ψήφου σε 2 εκατομμύρια ομογενείς- Καθιερώνεται η επιστολική ψήφος και για τους ετεροδημότες  
Γιάννης Αντύπας για το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ          Αναλογικό μπόνους με βάση το ποσοστό του πρώτου κόμματος, επιστολική ψήφος για ετεροδημότες και αποδήμους, αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή, από το 3% ίσως και στο 5%, αύξηση των βουλευτών Επικρατείας από 12 σε 20 ώστε να συμπεριληφθούν και ομογενείς από όλες τις ηπείρους και άνοιγμα των εκλογικών καταλόγων στους Ελληνες του εξωτερικού. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ρυθμίσεις που εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο δύο βασικών προεκλογικών της δεσμεύσεων, οι οποίες θα προωθηθούν με τη μορφή διαδοχικών νομοθετικών παρεμβάσεων στη Βουλή έως το τέλος του έτους. Παράλληλα θα εξελιχθεί και η αναθεώρηση του Συντάγματος για την αποδέσμευση του εκλογικού κύκλου από το ζήτημα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας και τη συνταγματική κατοχύρωση του εκλογικού συστήματος. Ενισχυμένη αναλογικότητα και διασφαλισμένη κυβερνησιμότητα είναι οι στόχοι για τον εκλογικό νόμο, συμμετοχή των ομογενών και αναζωογόνηση του πολιτικού συστήματος είναι οι επιδιώξεις του νόμου για την παροχή ψήφου στους Ελληνες του εξωτερικού.  Το εκλογικό μπόνους   Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο και την κατάργηση της απλής αναλογικής που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από ώριμη σκέψη απορρίφθηκε το λεγόμενο γερμανικό μοντέλο, καθώς οι μονοεδρικές στις οποίες βασίζεται θα μετέτρεπαν τους βουλευτές σε ανταγωνιστές των δημάρχων. Για την ακρίβεια, εξετάστηκε το ενδεχόμενο 100 βουλευτές να εκλέγονται με απλή αναλογική σε ολόκληρη την επικράτεια με λίστα και οι υπόλοιποι 200 σε αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες. Μόνο που η Ελλάδα είναι πολύ μικρότερη από τη Γερμανία, οπότε με το που μπήκε στο σχέδιο πάνω στον χάρτη φάνηκαν οι αντιφάσεις και οι συγκρούσεις που θα προκαλούσε αν μεταφερόταν στη δική μας πραγματικότητα.  Ετσι, επανήλθε στο προσκήνιο το σενάριο μιας επί το αναλογικότερο εκδοχής του σημερινού συστήματος. Αρχικά θα πρέπει να επισημανθεί ότι και τώρα το μπόνους μόνο θεωρητικά είναι 50 έδρες. Η Ν.Δ. με το 40% θα έπρεπε να είχε πάρει με την απλή αναλογική 120 έδρες και με το μπόνους να φτάσει τις 170! Ομως έχει 158, καθώς στην πρώτη κατανομή πήρε 108, 12 λιγότερες απ’ ό,τι θα έπαιρνε με απλή αναλογική. Οπότε θα μπορούσε να πει κανείς πως το πραγματικό μπόνους είναι 38 έδρες. Η ουσία πίσω από την επισήμανση είναι ότι σε αυτό το επίπεδο θα κυμαίνεται και η τελική πρόταση της κυβέρνησης για την ενίσχυση του πρώτου κόμματος: θα προβλέπει αναλογικό μπόνους με βάση το ποσοστό του. Δηλαδή με 35% θα του δίνονται 35 έδρες ή με 40% θα του δίνονται 40 έδρες, ως γενική αρχή.  Προφανώς πρόκειται για την πρώτη σκέψη που θέτει τον κανόνα τον οποίο θα συζητήσει η κυβέρνηση με τους εκπροσώπους των κομμάτων, καθώς το υπουργείο Εσωτερικών δεν βιάζεται και θα εξαντλήσει τα περιθώρια διαλόγου και συναίνεσης. Ερώτημα παραμένει το από πού θα προκύπτουν οι έδρες του μπόνους. Η προφανής επιλογή είναι από όσα κόμματα θα μένουν εκτός Βουλής λόγω του 3%, αλλά είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη δεξαμενή δεν αρκεί. Οπότε θα πρέπει να μειώνονται αναλογικά οι έδρες των υπόλοιπων κομμάτων που θα εκπροσωπούνται στη Βουλή. Με το ισχύον σύστημα τη μεγαλύτερη απώλεια την έχει το δεύτερο κόμμα. Ανοιχτό είναι και το θέμα της μεταχείρισης των εκλογικών συνασπισμών, με τις περισσότερες τοποθετήσεις να είναι υπέρ της παροχής του μπόνους και σε αυτούς. «Αν θέλουμε με την αναλογικότητα να ενισχύσουμε τη συνεργασία, γιατί να μη την επιδιώκουμε και προκαταβολικά», σημειώνει στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες του χειριστής του σχετικού φακέλου.  Η ψήφος ομογενών και ετεροδημοτών   Ο νέος εκλογικός νόμος θα συνδυαστεί (θα είναι βέβαια διαφορετικά νομοσχέδια, όπως έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός) με τη μείζονα μεταρρύθμιση της παροχής δικαιώματος ψήφου στους Ελληνες του εξωτερικού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κυβερνητικών παραγόντων, αναμένεται να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Ελληνες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ωκεανία και τις υπόλοιπες ηπείρους. Το θέμα θα συμπέσει και με τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. «Το 2021 ο Ελληνισμός θα είναι ξανά ενωμένος και ακμαίος» είναι η φράση που αποτυπώνει το όραμα πίσω από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης.  Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας, το υπουργείο Εσωτερικών μελετά αναλυτικά το σύστημα της επιστολικής ψήφου, έργο το οποίο έχει αναλάβει ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και αναμένεται να ισχύσει και για τους ετεροδημότες. Θα καλυφθούν έτσι και οι Ελληνες κάτοικοι εξωτερικού οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Βασικά το υπουργείο Εσωτερικών θέλει να αυξήσει τη συμμετοχή και να αποτρέψει την ταλαιπωρία που συνεπάγεται η μετακίνηση σε πρεσβείες και προξενεία. Για τους κατοίκους του εσωτερικού που ζουν μακριά από την περιοχή όπου έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, η πρόβλεψη είναι ότι θα λαμβάνουν τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια και θα έχουν την ευκαιρία να εκφράζουν την προτίμησή τους και για το κόμμα και βάζοντας σταυρό στον εκλεκτό τους υποψήφιο.  
~***  Παντού «χώνει τη μύτη» του ο Αμερικανός πρεσβευτής Τζέφρι Πάιατ …
Συγχαρητήρια έστειλε μέσω Twitter ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ στον νέο δήμαρχο της πόλης Κώστα Μπακογιάννη.   «Θερμά συγχαρητήρια στον Κώστα Μπακογιάννη για την ορκωμοσία του ως νέος δήμαρχος Αθήνας. Ανυπομονούμε να επεκτείνουμε την δουλειά μας με τον δήμαρχο της Αθήνας στο εμπόριο και τις ευκαιρίες επενδύσεων, και να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς των λαών μας και μέσω του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία», έγραψε ο κύριος Πάιατ.
Ερώτημα είναι γιατί και με ποια ιδιότητα εύχεται στο δήμαρχο Αθηναίων, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Αθήνα. Δηλαδή ο Ελληνας πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στο δήμαρχο της πόλης όταν αυτός ανέλαβε την ηγεσία του εκεί Δήμου;   
Παντού «χώνει τη μύτη» του ο Τ.Πάιατ. Να του θυμίσουμε την τύχη ενός εκ των προκατόχων του, του Ν.Σπέκχαρντ που κι αυτός είχε τη συνήθεια να «χώνει τη μύτη» του στα ελληνικά πολιτικά και επιχειρηματικά πεπραγμένα και αν δεν είχε θητεύσει ως πρεσβευτής στην Ελλάδα, θα ήταν σήμερα και αυτός πίσω από τα κάγκελα του Κορυδαλλού, όντας άμεσα εμπλεκόμενος στις απάτες Λαυρεντιάδη στο ΔΣ της PROTON Bank.  Ευτυχώς που ο Ν.Τραμπ απ’ότι φαίνεται τον «αποκεφαλίζει» και  ο Τζέφρι «μας αποχαιρετά» πριν έχουμε ανάλογες εξελίξεις (κάτι ναυπηγεία, κάτι φαληρημένες εταιρείες-βιτρίνα που «θα σώσουν» ναυπηγεία κλπ.)  
Warmest congratulations to @KBakoyannis on his swearing in as the new Mayor of Athens. We look forward to expanding our work with @CityofAthens on trade and investment opportunities, strengthening our people-to-people ties, and through the flagship @ath_openschools program.

~***  Μητσοτάκης: Το σχέδιο για επενδύσεις και ανάπτυξη και η… μαγική λέξη! Tο «μεγάλο ματς» με την Άνγκελα Μέρκελ…
~  Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει… πλάνο και θα το ξεδιπλώσει εκεί που «πρέπει». Μετά την «πρόβα τζενεράλε» με τον Μακρόν, ο πρωθυπουργός πάει για το «μεγάλο ματς» με την Άνγκελα Μέρκελ. Ποια είναι τα δύο «όπλα» της κυβέρνησης και γιατί κάποιες μεταρρυθμίσεις έχουν… μεγαλύτερη βαρύτητα από ό, τι στο παρελθόν. Όλες οι εξελίξεις με φόντο… και την ΔΕΘ.  
«Μεταρρυθμίσεις» είναι η… μαγική λέξη για την κυβέρνηση, καθώς στο επόμενο διάστημα, αρχής γενομένης από τη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Άνγκελα Μέρκελ την Πέμπτη, 29.08.2019, η Αθήνα θα εκπέμψει ένα μήνυμα προσήλωσης στις μεταρρυθμίσεις αυτές που θα την καταστήσουν μαζί με την εμπροσθοβαρή εφαρμογή τους έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και θα συμβάλλουν έτσι στην υλοποίηση του σχεδίου για την ανάπτυξη.
Ένα σχέδιο και πρόγραμμα που αποτελούν ιδιοκτησία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και δεν έχουν επιβληθεί από εξωγενείς παράγοντες όπως με τα μνημόνια και γι’ αυτό έτυχαν της έγκρισης των πολιτών στις κάλπες της 7ης Ιουλίου.   Ξεκάθαρος ο Μητσοτάκης  Όταν έλεγε ο κ. Μητσοτάκης την περασμένη Πέμπτη μετά από τη συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν ότι στόχος του είναι ν’ αλλάξει το αφήγημα για την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εννοούσε ακριβώς αυτό: Nα πείσει δηλαδή τους εταίρους ότι μπορεί να εγγυηθεί την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που δεν προχώρησαν ακόμη και στα χρόνια των μνημονίων κι έπειτα να κάνει οποιαδήποτε συζήτηση για τα δημοσιονομικά και συγκεκριμένα για τους στόχους αναφορικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα.  Άλλωστε, υπάρχουν και συγκεκριμένα, απτά παραδείγματα τις τελευταίες ημέρες για όσα υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως η επένδυση στο Ελληνικό για την οποία «τρέχουν» οι σχετικές διαδικασίες και ο ορισμός νέας ηγεσίας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.  Επίσης, εντός των επομένων ημερών θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο αντιμετωπίζει με αποφασιστικό τρόπο γραφειοκρατικά εμπόδια και το γενικότερο πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και υλοποίηση μιας επένδυσης στην Ελλάδα.  Θετικό στοιχείο για την Αθήνα αποτελούν, επίσης, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων και η αποκλιμάκωσή τους, αλλά και η προσδοκία για αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.  Όλα αυτά αποτελούν μια καλή «προίκα» που έχει ήδη ο κ. Μητσοτάκης, προκειμένου να μεταφέρει τις θέσεις του στους εταίρους και σε συνδυασμό με τη συνολική οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη – ιδίως με την ύφεση στη Γερμανία – κάνουν το Μαξίμου να αισιοδοξεί για την έκβαση των συζητήσεων και στο βάθος χρόνου για τη διαπραγμάτευση επί των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα.  *Του Αιμίλιου Περδικάρη.  newsit
~***  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! Μετά από μήνες ο ΣΚΑΪ κάλεσε τον Κ. Βελόπουλο…
Μετά από μήνες που ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ δεν καλούσε τον Κυριάκο Βελόπουλο και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ (μετά από εντολή του Κ. Μητσοτάκη, όπως έχει καταγγειλει ο πρόεδρος του κόμματος) τελικά αυτό σταματάει.  
Συγκεκριμένα ο Κ. Βελόπουλος θα είναι καλεσμένος την ερχόμενη Τρίτη στις 11 π.μ. στην εκπομπή Αταίριαστοι.  Συντονιζομαστε όλοι, λοιπόν, για να δούμε τα όσα ενδιαφέροντα έχουν να ακουστούν από τον πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ.
~***  Εξάρχεια: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση τώρα στην πλατεία! ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ…
Τεράστιες αστυνομικές δυνάμεις αυτή την ώρα στα Εξάρχεια. Ταυτόχρονη επιχείρηση σε τέσσερα κτίρια, κάποια υπό κατάληψη. Έχει αποκλειστεί η πλατεία και οι γύρω δρόμοι. Παρουσία εισαγγελικού λειτουργού η «έφοδος» των αστυνομικών στα κτίρια. Δείτε τις πρώτες εικόνες από το σημείο, 
Στον… ύπνο φαίνεται πως έπιασαν οι Αστυνομικές Αρχές τους πάντες στα Εξάρχεια, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη τεράστια αστυνομική επιχείρηση. «Σκούπα» στα Εξάρχεια!
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, η επιχείρηση αφορά σε τέσσερα κτίρια που βρίσκονταν υπό κατάληψη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ φιλοξενούσαν πρόσφυγες και μετανάστες. Σε δύο από αυτά τα κτίρια, δεν έχει εντοπιστεί κανείς, ενώ σε δύο άλλα, που βρίσκονται επί της οδού Σπύρου Μερκούρη, υπάρχουν σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες κάποια άτομα και αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση εκκένωσης.   https://youtu.be/EvlOcZNIrUQ      .-    Δείτε τις εικόνες που μετέδωσε ο σταθμός από το σημείο, με μετανάστες να επιβιβάζονται σε λεωφορεία με τα υπάρχοντα στα χέρια.     https://youtu.be/GHE4_MbpRu8  .-

ΕξάρχειαΣτο σημείο, οι αστυνομικές δυνάμεις είναι ισχυρότατες, καθώς συμμετέχουν άνδρες από ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, Ασφάλεια, Άμεση Δράση και ΔΙΑΣ. Όλη η πλατεία στα Εξάρχεια, αλλά και οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί. Σημειώνεται ότι παράλληλα με την επιχείρηση εκκένωσης των υπό κατάληψη κτιρίων, στην οποία συμμετέχουν δεκάδες αστυνομικοί, διεξάγονται και έλεγχοι για ναρκωτικά.  Πηγή: ΣΚΑΪ.*** Ρ.Τ.Ερντογάν: «Φτάσαμε στο σημείο σύγκρουσης πλοίων και δεν υποχωρήσαμε στην ανατολική Μεσόγειο»…
Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ανατολική Μεσόγειο. 
Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι τα τουρκικά πλοία συνεχίζουν τις σεισμικές έρευνες και τις εργασίες τους στην περιοχή.
«Φτάσαμε στο σημείο σύγκρουσης των πλοίων και δεν υποχωρήσαμε στην ανατολική Μεσόγειο»είπε ο Τούρκος πρόεδρος.  Πιθανότατα ο Ερντογάν να αναφερόταν σε περιστατικά έντασης που είχαν προκύψει μεταξύ γαλλικών και τουρκικών πλοίων στην περιοχή στις αρχές Ιουλίου. Μάλιστα τότε ο Τούρκος πρόεδρος καταφέρθηκε εναντίον του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν και αναρωτήθηκε με ποιο δικαίωμα μιλάει για την ανατολική Μεσόγειο.  
Σημειώνεται ότι σε χθεσινή του ομιλία στη Ριζούντα ο Ερντογάν είπε: «Όταν βρούμε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο όλοι αυτοί που τώρα μας εναντιώνονται θα κάνουν ουρά στην πόρτα μας». Επιτέθηκε μάλιστα στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα λέγοντας πως δεν στηρίζει τη χώρα και το έθνος του αλλά τους απέναντι. «Για άλλη μια φορά αποκάλυψαν τον χαρακτήρα τους στο θέμα της ανατολικής Μεσογείου. Γνωρίζετε ότι και προηγουμένως, δήθεν για το κόστος των πλοίων μας και των δραστηριοτήτων μας, έφεραν το ίδιο θέμα στη Βουλή μιλώντας τη γλώσσα των Ελληνοκυπρίων. Δεν δίστασαν να συκοφαντήσουν τη χώρα τους για να γίνουν πρωτοσέλιδα στις ελληνικές εφημερίδες. Ασφαλώς εμείς δεν δώσαμε σημασία», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.
***  Είδηση ΒΟΜΒΑ για το Μάτι και τη Ν.Δ…
~  Πριν από λίγες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια πανηγυρική επίσκεψη στο Μάτι όπου υποστήριξε ότι κατάφερε να καθαρίσει μεγάλο μέρος της περιοχής χωρίς να ζημιωθει καθόλου το ελληνικό δημόσιο.  
Μάλιστα τόνισε ότι για ένα κτήμα το κόστος ήταν 800.000 ευρώ τα οποία οι ιδιώτες επομιστηκαν εξ ολοκλήρου.
Όμως είναι ολόκληρη η αλήθεια αυτή; Σύμφωνα με ορισμένους η εταιρεία που το ανέλαβε πήρε τα καμένα ξύλα τα οποία θα βγάλει στο εμπόριο.  Κάνοντας μερικούς υπολογισμούς, τα ξύλα στο Μάτι ήταν 20.000 τόνοι. Με λιανική τιμή 0.20 – 0.25 το κιλό. Με 0.15 το κιλό για χονδρική η αξία είναι 3.000.000. Μήπως τελικά αυτό περίπου είναι το ποσό που θα βάλουν την τσέπη οι ιδιώτες που καθάρισαν «δωρεαν»; Μήπως απλά μας κοροϊδευουν όπως κάνουν συνεχώς;  Εμείς θέτουμε απλώς κάποια ερωτηματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Θα, αναμένουμε, λοιπόν, απαντήσεις από τους αρμόδιους… 
***  ΓΡΑΜΜΟΣ – ΒΙΤΣΙ ! (ΜΝΗΜΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚAI OΧΙ ΔΙΧΑΣΜΟΣ)…

~-Επειδή!  Συμπληρώνεται, άλλος ένας επετειακός χρόνος (29 Αυγούστου 1949), από το τέλος του Ελληνικού αλληλοσπαραγμού, θα ήθελα για άλλη μία φορά, με  λίγα λόγια  σταχυολογώντας τα παρακάτω να επισημάνω την ιστορική αδικία που συνεχίζει να επαναλαμβάνεται στην μνήμη των υπερασπιστών της Πατρίδος μας της περιόδου 1946-1949. Οι οποίοι με την θυσία τους απέτρεψαν τους τότε ξενοκίνητους πλανεμένους κομμουνιστές της πατρίδος μας, καθώς και τους συνοδοιπόρους των ομόρων κρατών, να πραγματοποιήσουν τα καταχθόνια σχέδια εκείνων… που μεθόδευαν τον εδαφικό ακρωτηριασμό της χώρας μας και τον εξανδραποδισμό του λαού μας. 
-Χωρίς να είναι στις προθέσεις μου η ανάξεση πληγών του παρελθόντος κρίνω σκόπιμο, χωρίς μίσος και πάθος, έτσι απλά ελεύθερα, υπηρετώντας το δίκαιο, να επισημάνω την Ιστορική Αλήθεια, για μια τόσο σημαντική περίοδο (1946-49) της νεώτερης Ιστορίας της Ελλάδος, κατά την οποία διακυβεύτηκαν η Ελευθερία του Ελληνικού λαού, το Δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας και η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδος μας. -Οι Μάχες στο Γράμμο και το Βίτσι και η νίκη του Ελληνικού Στρατού, αποτελούν Ιστορικό ορόσημο μιας πραγματικής Εθνικής Αντίστασης κατά των πλανεμένων δυστυχώς αδελφών Ελλήνων  τότε κομμουνιστών, για την σωτηρία της πατρίδος.  -Η Ελλάδα του Βορειοηπειρωτικού έπους του 1940, με τους αγώνες της στα βουνά της Ηπείρου, έδωσε το πρώτο βασικό και ουσιαστικό ράπισμα στον φασισμό, όταν ισχυρά κράτη του τότε γνωστού κόσμου έπιπταν το ένα μετά το άλλο, δίνοντας έτσι την πρώτη ελπίδα και κουράγιο στον Ελεύθερο κόσμο για την τελική νίκη.  Ήλθε στη συνέχει η εφιαλτική νύκτα της κατοχής.  -Η Ερειπωμένη, εξαντλημένη και καθημαγμένη Ελλάδα, κάτω από το βαρύ πέλμα του Γ΄ ΡΑΙΧ δεν ησύχασε, συνέχισε τον αγώνα της κατά του κατακτητή μέχρι της τελικής ήττας των δυνάμεων του φασισμού. Η Ανθρωπότης ανέπνευσε, η ελευθερία και το δίκαιο επεκράτησαν και οι λαοί πλέον ελεύθεροι άρχισαν την αναστήλωση της χώρας των, μέσα από τα ερείπια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. -Η Ελλάδα! νικήτρια τότε και δοξασμένη με πρωταρχικό ρόλο στην ήττα του φασισμού, αλλά ευρισκόμενη στο χείλος του αφανισμού, αντίκρισε με ελπίδα το φως της Ελευθερίας μέσα από τα ερείπια της. Όλοι οι Έλληνες ανέμεναν το θαύμα, ζούσαν με την ελπίδα, ότι χάρις στην ζωτικότητα και το δημιουργικό πνεύμα της φυλής, θα βαδίζαμε ενωμένοι στην ανασυγκρότηση και προ παντός στην δικαίωση των Ελληνικών θυσιών και την ικανοποίηση επί τέλους των εθνικών πόθων του Ελληνικού Λαού. -Αλλά οι ωραίες προσδοκίες και τα γλυκά όνειρα, για την δημιουργία μιας μεγάλης Ελλάδος, αντάξια των νικηφόρων αγώνων της διαλύθηκαν. Οι τότε πλανεμένοι Έλληνες κομμουνιστές, καθοδηγούμενοι από τον διεθνή κομμουνισμό, εξαπέλυσαν το «Δεκεμβριανό κίνημα», διότι οι τότε Πολιτικοί μας δεν συμφώνησαν στην μοιρασιά της εξουσίας. Και!!  έτσι η προσφορά της εκατόμβης αίματος, στο βωμό της ελευθερίας για τους Έλληνες δεν σταματά και μάλιστα με καθαρά Ελληνικό πλέον αίμα. Την καταστολή του κομμουνιστικού κινήματος του Δεκεμβρίου 1944 και την συμφωνία της Βάρκιζας, ακολουθεί ο ύπουλος αδελφοκτόνος πόλεμος μεταξύ του Ελληνικού Στρατού και των Στασιαστών Κομμουνιστών βοηθουμένων από τον ακήρυκτο πόλεμο των ομόρων κρατών από τον Οκτώβριο του 1947. -Τότε συνέβη το χειρότερο, η Ελλάδα χωρίστηκε στα δύο και κατεστράφη ολοσχερώς και η Εθνική ευκαιρία χάθηκε για πάντα. -Ο «αδελφοκτόνος πόλεμος των Ελλήνων» άρχισε την νύκτα 30/31 Μαρτίου 1946 με την επίθεση των κομμουνιστών στασιαστών ανταρτών στο Σταθμό Χωροφυλακής Λιτοχώρου και τελείωσε την 29 Αυγούστου 1949 με το τέλος των νικηφόρων μαχών Γράμμου-Βίτσι του Ελληνικού Στρατού μας και την καταστροφή και εκδίωξη των ξενοκίνητων τότε Ελληνικών Κομμουνιστικών αντάρτικων δυνάμεων, μαζί με τους συνοδοιπόρους των, Σλαβικής συνείδησης, στα όμορα κομμουνιστικά κράτη. -Εβδομήντα (70) χρόνια πέρασαν από τότε και η Επίσημη Ελλάδα, οι Κυβερνήσεις της χώρας μας, επισήμως σήμερα αγνοούν όλους εκείνους τους ηρωικούς νεκρούς στους οποίους οφείλουμε την Ελευθερία μας, την Δημοκρατία μας, την ακεραιότητα της πατρίδος μας και την ως έχει σήμερα ύπαρξή μας σαν λαός, σαν Έθνος.  -Με την ευκαιρία της 70ης επετείου της λήξης του αδελφοκτόνου εκείνου πολέμου (29-8-49), κάθε χρόνο όπως και φέτος, μεταβαίνουν στο μνημείο των αθανάτων αυτών παλικαριών της πατρίδος μας, με οργάνωση και μέριμνα της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΕΑΑΣ), μεγάλος αριθμός Ελλήνων, διάφορες οργανώσεις, ελάχιστοι εναπομείναντες συμπολεμιστές των και πλήθος συγγενών των θυμάτων, για να αποτίσουν φόρο τιμής, να κάνουν ένα τρισάγιο και ν’ ανάψουν ένα κερί στην μνήμη των αδούλωτων Ελλήνων. Βέβαια! Με πλήρη δυστυχώς απουσία της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας, όπως γίνεται και κάθε χρόνο.  -Το Μεγάλο Ιστορικό λάθος των σημερινών πολιτικών της Ελλάδος, κατά τη γνώμη μου είναι, αντί να επιτρέπουν από ορισμένους πολιτικούς χώρους, να χαρακτηρίζονται τα μνημόσυνα αυτά «Εορτές Μίσους», να παροτρύνουν σύσσωμη την Πολιτική Ηγεσία του τόπου μας από την Αριστερά έως την δεξιά να μεταβούν στον ιερό αυτό χώρο του ΓΡΑΜΜΟΥ-ΒΙΤΣΙ, για προσευχή στην μνήμη όλων των φονευθέντων Ελλήνων, χωρίς διάκριση(Αξιωματικούς , οπλίτες, χωροφύλακες και Έλληνες αντάρτες) με σεμνότητα και κατάνυξη, και χωρίς κορώνες, για να θυμούνται οι επερχόμενες γενεές και να διδάσκονται από τα λάθη των προγόνων των. Την ευθύνη η Ιστορία την έχει καταγράψει, φθάνει πλέον. -Τέλος! Θα ήθελα με την ευκαιρία της μνήμης των ηρώων να απευθύνω στην χθεσινή, την σημερινή και την μελλοντική πολιτική εξουσία του τόπου μας, μία ερώτηση, που αναζητεί απάντηση εδώ και εβδομήντα χρόνια:     Tι! Κακό έκαναν τα νιάτα εκείνα της πατρίδος μας, που θυσίασαν την ζωή τους υπερασπιζόμενοι αυτήν, “τοις κοίνων ρήμασι πειθόμενοι” και μας την παρέδωσαν ελεύθερη και ακέραια δια της ανδρείας των; Κόντρα ακόμη και στην ιστορική μας κληρονομιά, για τους ήρωες της Πατρίδος(ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ).  Ο Αείμνηστος Στρατηγός Καρούσος Γεώργιος μας έλεγε: “ ..Κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή(28η Αυγούστου),μεταβαίνω στην εκκλησία και με σεμνότητα, σοβαρότητα και συγκίνηση, ανάβω δύο κεριά, το ένα για τους συμπολεμιστές μου, που έπεσαν μαχόμενοι υπέρ Πατρίδος και το άλλο για τους Έλληνες αδελφούς απέναντι μας, που έπεσαν από δικά μας βόλια”.   Η Συνεχιζομένη απουσία  της πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας από το μνημόσυνο των Ελλήνων αγωνιστών στο Γράμμο-Βίτσι, για όλους τους Έλληνες πεσόντες, συνεχίζει να διατηρεί την διχόνοια και το μίσος μεταξύ των Ελλήνων, με αποκλειστική ευθύνη των Πολιτικών Κομμάτων. Και! Δυστυχώς έτσι απομακρύνεται κάθε ελπίδα συνεργασίας για το καλό της ωραίας μας Πατρίδος, προς την οποία ο    Θεός απλόχερα έδωσε τόσα χαρίσματα, εδαφικά , ιστορικά, Σοφίας και Πολιτισμού.                       “Μία χελιδών έαρ ου ποιεί”(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ).    Ιωάννης Μ. Ασλανίδης Αντιστράτηγος ε.α.  Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.
***  Το σχέδιο της κυβέρνησης για ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή …
Στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να ανοίξει διάλογο με τις κοινωνικές ομάδες αλλά και να εκπονηθεί σχετική μελέτη.  
Πρωτοβουλία σχετικά με το άνοιγμα όλων των καταστημάτων τις Κυριακές σχεδιάζει να αναλάβει ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις Γεωργιάδης.
Σύμφωνα με Τα Νέα, στόχος του υπουργού είναι να ανοίξει διάλογο με τις κοινωνικές ομάδες αλλά και να εκπονηθεί σχετική μελέτη. 
Το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις Κυριακές που ισχύει επί του παρόντος προβλέπει ότι επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία όλων των καταστημάτων τις εξής οχτώ Κυριακές: 1) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των δύο τακτικών εκπτωτικών περιόδων.  2) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρες των Χριστουγέννων.  3) Την Κυριακή των Βαΐων.    4) Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.  5) Δύο Κυριακές κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος.  Στόχος της κυβέρνησης είναι η όσο το δυνατών περαιτέρω αλλά ακόμη και η πλήρης απελευθέρωση του ανοίγματος των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης αγαθών τις Κυριακές.  newmoney
***  Αμερικανός διπλωμάτης: «Συμφωνία με Ρωσία κατά Αγκυρας στην Συρία» -Ρωσικές δυνάμεις απεγκλωβίζουν Τούρκους στην Ιντλίμπ…
Συμφωνία-σοκ Ρωσίας-ΗΠΑ εις βάρος της Τουρκίας αποκάλυψε εν ενεργεία Αμερικανός διπλωμάτης τη στιγμή που ρωσικές δυνάμεις της στρατονομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή του τουρκικού παρατηρητηρίου στο Μorek της Ιντλίμπ προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους 150 Τούρκους στρατιώτες.
Ο Μ.Ασαντ φέρεται πως ζητά διάλυση και των 12 τουρκικών παρατηρητηρίων στην Ιντλίμπ και έξοδος των τουρκικών δυνάμεων από την χώρα ως προυπόθεση «απελευθέρωσης» των 150 Τούρκων στρατιωτικών.
Εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων και των φαινόμεων λιποταξίας, χτες παραιτήθηκαν δύο Τούρκοι ανώτεροι αξιωματικοί που ήταν υπεύθυνοι για τις επιχειρήσεις στην Ιντλίμπ. Επίσης επιβεβαιώνεται πως η τουρκική σημαία έχει κατέβει από τουρκικό παρατητηρήριο στο Morek. Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή και φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ρωσικές δυνάμεις της στρατονομίας αναπτύχθηκαν πριν λίγες ώρες στην περιοχή του τουρκικού παρατηρητηρίου στην βόρεια Χάμα. Σκοπός είναι σε πρώτη φάση, να αποτραπεί έφοδος των συριακών ειδικών δυνάμεων και σύλληψη των 150 Τούρκων γεγονός που θα οδηγούσε σε ανεξέλεγκτη κρίση, ενώ προτάθηκε στην Αγκυρα οι Ρώσοι να συνοδεύσουν τους στρατιώτες του Ρ.Τ.Ερντογάν σε «ομαλή έξοδο». Η πραγματική «βόμβα» όμως ήρθε από τον Αμερικανό διπλωμάτη, Edward J. Stafford, ο οποίος υπηρετεί ως στρατιωτικός σύμβουλος στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αγκυρα. Ο E.Stafford αποκάλυψε πως ΗΠΑ και Ρωσία συμφώνησαν να μην δοθούν βάσεις στην Τουρκία σε όλη την βόρεια Συρία. Οσο αφορά την συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας για την ζώνη ασφαλείας τόνισε πως είναι «αρχική και στενή» ενώ πρόσθεσε πως «δεν θα φέρει αλλαγή τώρα αλλά θα διασφαλίσει ότι δεν θα λάβει χώρα αμερικανοτουρκική σύγκρουση στην περιοχή. «Ο Τραμπ αποφάσισε να μείνει στην Συρία εξαιτίας των ανώτερων στρατιωτικών συμβούλων που του τόνισαν την ανάγκη να διαφαλιστεί πως ο εξτρεμισμός δεν θα επιστρέψει και όχι να διασφαλιστούν τα  συμφέροντα του Ρ.Τ.Ερντογάν. Οι ΗΠΑ γνωρίζουν πως ο Ερντογάν θέλει να εξαπολύσει στρατιωτική εισβολή στην βόρεια Συρία σκοτώνοντας όσους Κούρδους μπορεί ώστε να πάρει πολιτικά κέρδη» είπε ο Stafford. «Η συμφωνία θα είναι «αργή» και θα περιλαμβάνει αποχώρηση των Κούρδων YPG από περιοχές δυτικά της Jarablus. Αυτό θα γίνει σταδιακά ενώ στην ανατολική Συρία σε περιοχές όπου υπάρχουν Αμερικανοί στρατιωτικοί, υπάρχει δέσμευση να μην αλλάξει το στάτους κβο.  
Αυτό που έγινε στην Ιντλίμπ, ενισχύει την θέση της Ουάσινγκτον. Η Ρωσία δεσμεύεται με συμφωνίες με την Τουρκία και για αυτό η Ουάσινγκτον έχει περισσότερους λόγους για να μην δώσει πολιτική νίκη στον Ρ.Τ.Ερντογάν ο οποίος θέλει να βάλει την βόρεια Συρία υπό την επιρροή δυνάμεων που είναι αντι-αμερικανικές και κυμαίνονται από τις παρυφές της τρομοκρατίας μέχρι Ρωσία και Ιράν. Η επόμενη φάση θα φέρει τον Ρ.Τ.Ερντογάν σε μια πιο ρεαλιστική θέση που θα προσπαθεί να αρπάξει πολιτικά κέρδη. Θα βάλει στην άκρη τις διαφορές με τον Μ.Ασαντ και θα προσπαθήσει να πετύχει κεντρικούς στόχους όπως την επιστροφή των προσφύγων στην Συρία εν μέσω τουρκικής οικονομικής κρίσης. Οι πρόσφυγες αν και δεν είναι η αιτία, ένα μεγάλο μέρος του τουρκικού λαού έχει πειστεί πως η προσφυγική κρίση επιδεινώνει την τουρκική οικονομία και καταστρέφει τις εργασιακές ευκαιρίας για τους Τούρκους. Βλέπω συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας ώστε να μην του δοθεί έδαφος στην βόρεια Συρία γεγονός που μπορεί να αποτελέσει σημείο έναρξης τρομοκρατικών επιχειρήσεων από την Hayat Tahrir al-Sham (HTS), την οποία η Αγκυρα δεν θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση ενώ στην πραγματικότητα είναι τρομοκράτες και απαράδεκτοι όπως οι περισσότερες ένοπλες ομάδες στην Ιντλίμπ» προσθέτει.  


"Turkish-Syrian" Marxist guy claims SAA is demanding a full evacuation of all Turkish observation posts around the Idlib Emirate as a condition for the safe release of the Turkish troops besieged in Morek.

One wonders how much food and water they have left in their outpost. https://twitter.com/mir10_10/status/1165302040316252161 

The besieged Turkish soldiers have removed the big flag from the observation point in and forces are now in the area. will meet Putin on Tuesday.


*** Πυρκαγιά στο Πεταλίδι Μεσσηνίας
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην Δ.Ε. Πεταλιδίου Μεσσηνίας. 
Πυρκαγιά στο Πεταλίδι Μεσσηνίας
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην Δ.Ε. Πεταλιδίου Μεσσηνίας.   Άμεσα κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου 1Ε/Π και 3 PZL.


ΑΘΛΗΤΙΚΑ

~** Κυριακή 26 Αυγούστου  2019                                                                               Ατρόμητο Αθηνών  - ΑΕΛ Λάρισα  (18.45)  1-1  , (1-1) .- ^

Τα γκολ:18' Γκολ για τον Ατρόμητο! Σέντρα-σουτ του Νάτσου, λάθος εκτίμηση από τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα αφού πρώτα βρήκε το δοκάρι. , 45'+3' Γκολ για την ΑΕΛ! με τον Μιλοσάβλιεβιτς , {Ο Μπούστος από τα δεξιά, ζάλιζε δύο παίκτες και σούταρε, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Γούτα για να καταλήξει στον Μιλοσάβλιεβιτς, που πλάσαρε από τη μικρή περιοχή τον Μέγιερι.-} , 90' Πέναλτι για τον Ατρόμητο! 92' Ο Κρίστινσον έδιωξε το πέναλτι του Ούμπιδες! Παραμένει το 1-1! , 
ΔιαιτητήςΔιαιτητής του αγώνα ο Βασίλειος Φωτιάς. Υπεύθυνος VAR ο Αναστάσιος Παπαπέτρου.-
Κάρτες38' Κίτρινη κάρτα στον Καρανίκα. , 53' Κίτρινη κάρτα στον Νούνιτς. , 57' Κίτρινη κάρτα στον Σεσέροβιτς. , 58' Κίτρινη κάρτα στον Μιχαήλ. , 97' Κίτρινη κάρτα στον Ούμπιδες.
Οι  Συνθέσεις :
Η ενδεκάδα του Ατρόμητου: Μέγιερι (46΄ Θεοδωράκης ) - Νάτσος, Ρισβάνης, Γούτας, Κατράνης - Χαρίσης 71΄Ουγκράι , Μάντσον - Ρόσα (67΄Νταβιώτης ), Ούμπιδες, Μανούσος - Βέλλιος .-
Στον πάγκο για τον Ατρόμητο οι Θεοδωράκης, Καχίλα, Νταβιώτης, Ταλόχα, Ουγκράι, Ενσικουλού, Γιακουμάκης.
Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Κρίστινσον – Μιχαήλ, Μόρας, Μπράλιτς – Καρανίκας, Φατιόν, Σεσέροβιτς ( 94΄ Μπέρτος ) , Μιλοσάβλιεβιτς ( 81΄ Φιλίποβιτς ), Ζίβκοβιτς – Μπούστος 71΄Μπάλλας , Νούνιτς .-
Στον πάγκο για την ΑΕΛ οι Ρίστιτς, Μπάλλας, Ντάουντα, Ζίζιτς, Σικάουκα, Μπέρτος, Φιλίποβιτς..-
~** Τέσσερα 4 ΄ λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο μέρος.- 
~** Έξι  6 ΄ τα λεπτά των καθυστερήσεων.- 

Πανιώνιος - Βόλος Ν.Π.Σ.  (19.15)  1-2 , (0-1) .- ^β

Τα γκολ:  38΄ Γκοοοοοολ, 1-0 ο Βόλος, με την μακρινή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μουνίθ, καθώς η μπάλα σκάει και ξεγελάει τον Κότνικ, για να καταλήξει στην εστία του... , 70' Ο Μουνίθ σκοράρει, στη συνέχεια ο βοηθός το ακυρώνει λόγω οφσάιντ, αλλά ο Ζαχαριλάδης πάει στο VAR για να δει αν θα μετρήσει το γκολ ή υπάρχει οφσάιντ. Παράλληλα αποβάλλει τον διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος του Πανιωνίου, Νίκο Ζαμάνη, με κόκκινη κάρτα. , 73' Γκοοοοολ! 2-0 ο Βόλος, με το τέρμα του Μουνίθ να μετράει κανονικά, ορθώς, αφού ο Παπαγεωργίου καλύπτει τον σκόρερ στο ξεκίνημα της φάσης...90'+3' Γκοοοολ! 2-1 ο Πανιώνιος, με τον Αραμπούλι να σκοράρει με κεφαλιά ανενόχλητος. μετά το γέμισμα του Παπαγεωργίου... , 
Διαιτητής :Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης από τον Σύνδεσμο Θεσσαλονίκης.
Κάρτες29' Κίτρινη κάρτα στον Μπασόνγκ, για φάουλ στον Δούμτσιο. ,  40' Κίτρινη κάρτα στον Μπαλογιάννη, για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κόρμπο.50' Κίτρινη κάρτα στον Καμαρά, για φάουλ πάνω στον Φεράρι. , 62' Κίτρινη κάρτα στον Μαξίμοβιτς για φάουλ πάνω στον Δημόπουλο. , 
Οι  Συνθέσεις :Στην 11άδα του Πανιωνίου ξεκινούν οι: Κότνικ, Παπαγεωργίου, Σαραμαντάς, Ευαγγέλου, Ντομίνγκες, Κόρμπος, Μανιάτης (55΄ Μαξίμοβιτς )    , Άρσε, Τσιλούλης ( 55' Εμμανουηλίδης ) , Καμαρά και Δούμτσιος.- 
Στον πάγκο των αναπληρωματικών για τους γηπεδούχους θα καθίσουν οι: Μαλέρμπ, Αραμπούλι, Λυμπεράκης, Μαξίμοβιτς, Σταυρόπουλος, Μιλόγεβιτς και Εμμανουηλίδης.
Όσο για το αρχικό σχήμα του Βόλου; Αυτό απαρτίζεται από τους: Γκαραβέλη, Ντεντάκη, Φεράρι, Δημόπουλο, Μπασόνγκ , Ατιγιάτ (34΄ Μπαλογιάννης ) , Τσοκάνη, Μυστακίδη  (78΄ Μαξ) , Ζοάο, Μουνίθ ( 82΄ Σαρμιέντο) και Γέντρισεκ. .-
Ενώ στον πάγκο των φιλοξενούμενων θα βρίσκονται οι: Μελίσσας, Διαμαντής, Μαξ, Μπαλογιάννης, Μάντζης, Σαρμιέντο και Ηλιόπουλος.
~* 90' Έξι λεπτά θα είναι οι καθυστερήσεις.                                                                           ~**  Ο  Πανιώνιος ξεκινάει με -6  βαθμούς .-


ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (20.00)   2-1  , ( 1-0 ) .- ^


Τα γκολ: 27΄  Ο  Σφιντέρσκι   , 27' Γκολ ο ΠΑΟΚ, 1-0! Καλή σέντρα του Γιαννούλη από τ' αριστερά, κακή έξοδος του Κνετ και η μπάλα στα δίχτυα από το κεφάλι του Σφιντέρσκι , 76 ' Γκολ ο ΠΑΟΚ, 2-0! Ο Μίσιτς έκανε δυνατή σέντρα-σουτ από τα δεξιά και ο Κνετ, που κάνει και πάλι κακή εκτίμηση, θα αναγκαστεί να μαζέψει για δεύτερη φορά την μπάλα από τα δίχτυά του. , 90+3' Γκολ ο Παναιτωλικός, μειώνει σε 2-1! Ωραίο σουτ του Ντάλσιο με το αριστερό και η μπάλα στην αριστερή γωνία του Πασχαλάκη.
Διαιτητής :Διαιτητής: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας) - Βοηθοί: Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Ψαρρής (Ζακύνθου) - 4ος: Καραντώνης (Ημαθίας) - VAR: Ευαγγέλου (Αθηνών) - AVAR: Φωτόπουλος (Αθηνών)
Κάρτες : 14΄ Λουσέρο κίτρινη ,  29΄ κίτρινη για  Ντουγκλάς  , Κίτρινη ο Ντουάρτε , 
Οι  Συνθέσεις ΠΑΟΚ (Άμπελ Φερέιρα): Πασχαλάκης, Γιαννούλης, Βαρέλα, Κρέσπο, Μάτος, Εσίτι, Αουγκούστο, Λημνιός, Πέλκας ( 80΄ Ζαμπά ), Μπίσεσβαρ ( 61 ΄ Μίσιτς ), Σφιντέρσκι (67΄  Άκπομ ) 
 Στον πάγκο των γηπεδούχων: Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Ίνγκασον, Μίσιτς, Καντουρί, Ζαμπά, Άκπομ.  
Παναιτωλικός (Λουίς Κάστρο): Κνετ, Λιάβας, Γιοβάνοβιτς, Μαλής, Σανιά, Λουσέρο, Ντάλσιο, Ρομάν (68΄ Ντουάρτε ) , Φυτόπουλος ( 46΄ Μιμίτο) , Ντίας, Μπαϊροβιτς. 
Στον πάγκο των φιλοξενούμενων: Γιαννακόπουλος, Τσιγγάρας, Μπαλμπι, Καββαδίας, Ταχάρ, Μπιάι και Ντουάρτε .- 
~*  Τέσσερα 4΄ λεπτά οι καθυστερήσεις .- 

ΑΕΚ - Ξάνθη (22.00)   1-2  , (0-0) .- ^

Τα γκολ:67' ΓΚΟΟΟΛ για την Ξάνθη! Ο Μπαξεβανίδης πρόλαβε και έδωσε στον Στάνγκεον, αυτός έκανε το γύρισμα με τον Μπάρκα να διώχνει προσωρινά και τον Αμορίμ να παίρνει το ριμπάουντ και να σκοράρει από κοντά. 0-1 η Ξάνθη και... «ΑΕΚ, ΑΕΚ αυτό δεν είναι ΑΕΚ», από τις κερκίδες. ,78' ΓΚΟΟΟΛ για την Ξάνθη! Ο Μπαριέντος  ΑΠΌ ΜΠΑΛΙΆ ΤΟΥ Ρενέλα ,  Ο Μπαριέντος βρήκε τον χώρο και βγήκε απέναντι από τον Μπάρκα και με άψογο πλασέ έγραψε το 2-0 για την Ξάνθη που δείχνει να... καθαρίζει το ματς. ,90'+1΄ ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Ο Μάνταλος έστρωσε στον Ολιβέιρα, ο οποίος έκανε το σουτ στην κίνηση και έγραψε το 2-1  , 
Διαιτητής :Διαιτητής είναι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), με βοηθούς τους Λάζαρο Δημητριάδη (Μακεδονίας), Δημήτριο Νατσιόπουλο (Μακεδονίας), ενώ τέταρτος είναι ο Πέτρος Τσαγκαράκης (Χανίων). VAR είναι ο Τζοβάρας (Φθιώτιδας), με AVAR τον Πάτρα (Μακεδονίας).
Κάρτες : 11΄ Νωρίτερα είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα και ο Ντουρίτσκοβιτς για την Ξάνθη.12' Κίτρινη κάρτα στον Ζεράλδες. , 31' Κίτρινη κάρτα στον Μπαξεβανίδη για χέρι και φάουλ σε καλό σημείο για την ΑΕΚ. , 34' Αποβολή για την ΑΕΚ! Ο Ζεράλδες έκανε σκληρό μαρκάρισμα χωρίς λόγο και αντίκρισε σωστά την δεύτερη κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Με δέκα πλέον η ΑΕΚ, από πολύ νωρίς στο παιχνίδι. 37' Κίτρινη κάρτα στον Κοβάτσεβιτς.,  55' Κίτρινη κάρτα στον προπονητή της Ξάνθης, Κίκο Ραμίρεθ. , 69' Κίτρινη κάρτα στον Τερκί. , 75' Κίτρινη κάρτα στον Σβάρνα. , 90+3΄ κίτρινη για τον Πέτρο Μάνταλο .- 
Οι  ΣυνθέσειςΑΕΚ  , ΑΕΚ (Μιγκέλ Καρντόσο): Μπάρκας, Χουλτ, Σβάρνας, Οικονόμου, Μπακάκης, Σιμόες (83΄Αλμπάνης) , Κρίστισιτς (74΄ Γαλανόπουλος ) , Ζεράλδες, Μάνταλος, Βέρντε ( 58 ΄Λιβάγια ) , Ολιβέιρα. 
Στον πάγκο για την ΑΕΚ οι Τσιντώτας, Λόπες, Βράνιες, Ντέλετιτς, Γαλανόπουλος, Λιβάγια και Αλμπάνης.
Στον πάγκο οι Τσιντώτας, Λόπες, Βράνιες, Ντέλετιτς, Γαλανόπουλος, Λιβάγια και Αλμπάνης.
Ξάνθη (Κίκο Ραμίρεθ): Αμπάντ, Μπαξεβανίδης, Καρασαλίδης, Μαλεζάς (41΄  Λισγάρας ) , Σόσα, Ντουρίτσκοβιτς (60 ΄ Ντε Αμορίμ ) , Κοβάσεβιτς, Στούργκεον, Μπαριέντος ( 81΄ Ντε Λούκας) , Τερκί, Ρενέλα.- 
Στον πάγκο για την Ξάνθη οι Βίτορ, Ντιρεσταμ, Ντε Αμορίμ, Λισγάρας, Τεσέιρα, Ντε Λούκας, Φόσε.
~* ΤΡΕΊΑ 3 ΄ τα λεπτά ο χρόνος καθυστέρησης .- Γιούχα από τους οπαδούς της ΑΕΚ στο γκολ, ούτε που το πανηγύρισαν.- ~ **  Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 
Λαμία - Παναθηναϊκός (19.00)  1-1 .- ^
Άρης - ΟΦΗ (21.00)  1-1 .- ^
Ολυμπιακός - Αστέρας (21.30)  1-0 .- ^

Απολαυστική μπροστά, νωθρή πίσω η Εθνική
~** Σε  φιλικό , ΕΛΛΑΔΑ - ΔΟΜΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  87-75 .-^  ( Φιλικό)   Δεκάλεπτα: 24-21, 48-47, 66-61, 87-75
Οι πόντοι της Εθνικής: Καλάθης 7, Βασιλόπουλος 3, Παπανικολάου 3, Γ. Αντετοκούνμπο 26, Μπουρούσης 2, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Παπαγιάννης 12, Πρίντεζης 11, Λαρεντζάκης 5, Μάντζαρης 6, Παπαπέτρου 10.


***  Πρώτη προπόνηση για το γυναικείο τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟ

~Οι “πράσινες” είχαν την πρώτη τους συγκέντρωση στον ιστορικό χώρο και παρούσες ήταν οι Άσπα Καλαμπάκου, Ρούλα Μούλη, Ιωάννα Δίελα, Λίλια Καρακασίδου, Ραφαέλα Πολίτη, Παρασκευή Κοιλιά και Ορνέλα Μούτσα.
Φυσικά παρόντες ήταν ο προπονητής Γιώργος Καντζιλιέρης, ο δεύτερος βοηθός προπονητή Κώστας Στρατής ο τιμ μάνατζερ Μάκης Κουτσονικόλας, ο γυμναστής Κώστας Μασούρας και ο φυσιοθεραπευτής   Σωτήρης ΓκουλέςΟ ΠΑΟ είχε αρκετές απουσίες καθώς από το τεχνικό τιμ απουσίαζε η Τούλα Καλέντζου που βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας κορασίδων καθώς και οι τρεις αθλήτριες του ΠΑΟ που συμμετέχουν στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Αντιγόνη Μαυράκη, Άννα Μαρία Πρίφτη και Άρτεμις Κουκή.
Από κει και πέρα την Παρασκευή έρχονται στην Αθήνα οι Τζούελ Τένσταλ και Σαμάνθα Μακέι οι οποίες θα ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα και την Κυριακή έρχεται στην πρωτεύουσα η Μόργκαν Πούλινς.***  Αύριο 27-08-2019 ,.στους ομίλους του Champions LeagueΣυνεχίζονται οι προσπάθειες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις,
~*  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  Π. - ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ  (ΡΩΣΊΑΣ)
***  Μεθαύριο ,  28-08-2019  ..., με φόντο το εισιτήριο για τους ομίλους του Europa League.
~*  ΣΛΟΒΑΝ Μπρατισλάβας  Σλοβακίας - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης
*** Την Πέμπτη  29-08-2019 ,..    στα playoffs του Europa League
~* ΑΕΚ Αθηνών - ΤΡΟΜΠΖΟΣΠΟΤ Τουρκίας

***

~

~**ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019  :  
1.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Πέμπτη 01  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~
ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ !  και  ΚΑΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ   για όλους μας     :
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .-
 2.-  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας  .-
Παρασκευή  02  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 3.- ARFARA NEWS Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-
Σάββατο 03  ΄Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :                                                 
https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
4.-  ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  από το Α-Ω ..  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας 
Σάββατο  03  Αυγούστου 2019  ;
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  
5.-  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Κυριακή 04 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
  6.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Δευτέρα 05 Αυγούστου 2019 ,  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html .- 
7.- ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 06 Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news-06-2019.html  .-
 8.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τετάρτη 07 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 9.-ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας 
Πέμπτη 08 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/08/arfara-news-08-2019.html  .- 
10.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Παρασκευή 08-Αύγουστος 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  
https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
11.-ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Σάββατο  10 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 

 https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .-
 12.-ΕΛΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ … ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ! Μελετώντας … Αντιγράφοντας … και Γράφοντας  ..!  Κυριακή  11 Αυγούστου  2019   : https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_10.html  .- 
13.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας 
Κυριακή  11 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/08/arfara-news-11-2019.html  .-
14. ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .-
Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :  
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
15.- ARFARA NEWS  Τα Νέα μας από  Αρφαρά Μεσσηνίας 
Τρίτη 13/08/019 ,  Τετάρτη 14/08/019  , Πέμπτη 15/08/019  Παρασκευή 16/08/019 , 
 Σάββατο 17/08/019 , Κυριακή 18/08/019 , Δευτέρα 19/08/019 , Τρίτη  20-08-019 
Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :
https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/08/arfara-news-1308019-1408019-1508019.html  .-
16.-  Η Εφημερίδα μας  , .. Τα Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας .-
Τρίτη 20  Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .- 
 17.- Η  Εφημερίδα μας ,,. Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :

https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   .-
18 .- Η Εφημερίδα μας , Τα Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας  .- 
Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 , . Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 
https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_21.html  .-
19.- Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019 ~**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΌ ΜΟΥΣΕΊΟ ΑΡΦΑΡΩΝ
ARFARA KALAMATA MESSHNIA   22-08-2019  :

 https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/16.html  .-
20.-Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας .- 
παρασκευή  23 Αυγούστου 2019  , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :

 https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .- 
21.-Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας   .-
Σάββατο  24 Αυγούστου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post.html  .-


22.-Η Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  .-
Κυριακή 25 Αυγούστου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :

 https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/08/blog-post.html   .-                                                   23 .- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .-
Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 ,Στο αγιάζι της ενημέρωσης :  

https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/08/blog-post.html    .-                                                     24.- 

~
 *** ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~ 1. -
Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,  
http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009      
 2. -
Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .-http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,
3. -
Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας
 Σύνολον        14.444   βίντεο   .-

*** 
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
 
https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών

  https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like& notif_id=1476255372769279    ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ    https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends  = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .      http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako  .-  

http://www.arfara1964athens.gr/    ARFARA ATHENS ..  www.arfara1964athens.gr 

   https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. 

*** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   

 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   , .=  http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .-        

  https://www.facebook.com/pg/paisiosmonahos/posts/?ref=notif  = ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ

  1.-   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  - =stamatios.n.skoulikas

  2.- Stamatios Skoulikas: https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .-


~TO  ARFARA  MESSHNIAS  :   https://youtu.be/RDE7wlF71Ns  .- 

~^ ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   :   https://youtu.be/NATOGcA_yw8  .- 

~

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3