Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας .
Τετάρτη 21 Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-
~~**  Δεκαπενταύγουστος: Η Παράκληση της Παναγίας


: Μικρός Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.   
Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νυν, και αεί, και εις τούς αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Ψαλμός 142
Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά τού δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάς ζων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθησε με εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος και ηκηδίασεν επ’ εμέ το πνεύμα μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς σε τας χείράς μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρός σοι. Ταχύ εισάκουσόν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου.
Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ’ εμού και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωί το έλεός σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μοι, Κύριε, οδόν εν η πορεύσομαι ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου. Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά σου ότι συ ει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκα του ονόματός σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν τω ελέει σου εξολεθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολείς πάντας τούς θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλός σου ειμι.

Δεκαπενταύγουστος: Η Παράκληση της Παναγίας

Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Εξομολογείσθε τω Κυρίω, και επικαλείσθε το όνομα το άγιον αυτού.
Θεός Κύριος…
Πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με, και τω ονόματι Κυρίου ήμυνάμην αυτούς,
Θεός Κύριος…
Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και εστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.
Θεός Κύριος…
Ήχος δ’  Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
* αμαρτωλοί καί ταπεινοί, και προσπέσωμεν * εν μετανοία, κράζοντες εκ βάθους ψυχής, * Δέσποινα, βοήθησον εφ’ ημίν σπλαγχνισθείσα,* σπεύσον, απολλύμεθα υπό πλήθους πταισμάτων, * μη αποστρέψης σους δούλους κενούς, * σε γαρ και μόνην ελπίδα κεκτήμεθα.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής, * και των πτωχών υπερασπιστής, * ασθενούντων Ια­τρός, βασιλέων υπέρμαχος, * τροπαιοφόρε μεγαλομάρτυς Γεώργιε, * πρέσβευε Χριστώ τω θεώ, * σωθήναι τάς ψυχάς ημών.
Και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ου σιωπήσωμεν ποτέ, Θεοτόκε, * τας δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι, * ειμή γαρ συ προϊστασο πρεσβεύουσα, * τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων; * Τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους; * Ουκ αποστώμεν, Δέσποινα, εκ σου, * σους γαρ δούλους σώζεις αεί, εκ παντοίων δεινών.

Ν’ Ψαλμός
Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου. Επί πλείον πλύνον με από τής ανομίας μου και από τής αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστι δια παντός. Σοι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου, και νικήσης εν τω κρίνεσθαι σε. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησε με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι, πλυνείς με, και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλλίασιν και ευφροσύνην αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου, και πάσας τάς ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμα το Άγιον μη αντανέλης απ’ εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξον με. Διδάξω ανόμους τας οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσιν σου. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουθενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιων, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ήχος πλ. δ΄  Ωδή α΄ Ειρμός
Υγράν διοδεύσας ωσεί ξηράν, * και την αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, * ο Ισραηλίτης ανεβόα, * Τω Λυτρωτή και Θεώ ημών άσωμεν.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Πολλοίς συνεχόμενος πειρασμοίς, * προς σε καταφεύγω, σωτηρίαν επιζητών. * Ώ Μήτερ του Λόγου και Παρθένε, * των δυσχερών και δεινών με διάσωσον.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Παθών με ταράττουσι προσβολαί, * πολλής αθυμίας, εμπιπλώσαι μου την ψυχήν, * ειρήνευσον, Κόρη, τη γαλήνη, * τη του Υιού και Θεού σου, Πανάμωμε.
Δόξα Πατρί…
Σωτήρα τεκούσαν σε και Θεόν, * δυσωπώ, Παρθένε, λυτρωθήναι με των δεινών, * σοι γαρ νυν προσφεύγων ανατείνω, * και την ψυχήν και την διάνοιαν.
Και νυν και αεί…
Νοσούντα το σώμα και την ψυχήν, * επισκοπής θείας, και προνοίας της παρά σου, * αξίωσον, μόνη Θεομήτορ, * ως αγαθή αγαθού τε λοχεύτρια.

Ωδή γ’ Ειρμός
Ουρανίας αψίδος, οροφουργέ Κύριε, * και της Εκκλησίας δομήτορ, συ με στερέωσον, * εν τη αγάπη τη ση, των εφετών η ακρότης, * των πιστών το στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Προστασίαν και σκέπην, ζωής εμής τίθημι, * Σε, Θεογεννήτορ, Παρθένε, συ με κυβέρνησον,*  προς τον λιμένα σου, των αγαθών η αιτία, * των πιστών το στήριγμα,
μόνη πανύμνητε.  
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ικετεύω, Παρθένε, τον ψυχικόν τάραχον, * και της αθυμίας την ζάλην διασκεδάσαι μου, * συ γαρ, Θεόνυμφε, τον αρχηγόν της γαλήνης, * τον Χριστόν εκύησας, μόνη πανάχραντε.
Δόξα Πατρί…
Ευεργέτην τεκούσα, τον των καλών αίτιον, * της ευεργεσίας τον πλούτον, πάσιν ανάβλυσον,* πάντα γαρ δύνασαι, ως δυνατόν εν ισχύϊ, * τον Χριστόν κυήσασα, Θεομακάριστε.  
Και νυν και αεί…
Χαλεπαίς αρρωστίαις, και νοσεροίς πάθεσιν, * εξεταζομένω, Παρθένε, συ μοι βοήθησον, * των ιαμάτων γαρ, ανελλιπή σε γινώσκω,* θησαυρόν, Πανάμωμε, τον αδαπάνητον.
Διάσωσον, * από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε, * ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν, * ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.
Eπίβλεψον,* εν ευμενεία, πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν τού σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου, δεόμεθα Σου, επάκουσον και ελέησον.
Κύριε ελέησον (3)
Έτι δεόμεθα υπέρ του  Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών (δεινός) και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
Κύριε ελέησον (3)
Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, [ονόματα]  και πάντων των παρακολουθούντων την αγίαν παράκλησην  ταύτην και υπέρ του συγχωρηθήναι αυτών παν πλημμέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.
Κύριε ελέησον (3)
Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Κάθισμα  Ήχος β’ Τα άνω ζητών
Πρεσβεία θερμή, και τείχος απροσμάχητον,* ελέους πηγή, τού κόσμου καταφύγιον,* εκτενώς βοώμεν σοι, Θεοτόκε Δέσποινα, πρόφθασον, * και εκ κινδύνων λύτρωσαι ημάς,*  η μόνη ταχέως προστατεύουσα.
Ωδή δ’ Ειρμός
Εισακήκοα, Κύριε, * της οικονομίας σου το μυστήριον, * κατενόησα τα έργα σου, * και εδόξασά σου την θεότητα.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Των παθών μου τον τάραχον, * η τον κυβερνήτην τεκούσα Κύριον, * και τον κλύδωνα κατεύνασον, * των εμών πταισμάτων, Θεονύμφευτε.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ευσπλαγχνίας την άβυσσον, * επικαλουμένω της σης παράσχου μοι, * η τον εύσπλαγχνον κυήσασα, * και Σωτήρα πάντων, των υμνούντων σε.
Δόξα Πατρί…
Απολαύοντες, Πάναγνε, * των σων δωρημάτων ευχαριστήριον, * αναμέλπομεν εφύμνιον, * οι γινώσκοντες σε Θεομήτορα.
Και νυν και αεί…
Οι ελπίδα και στήριγμα, * και της σωτηρίας τείχος ακράδαντον, * κεκτημένοι σε, Πανύμνητε,* δυσχερείας πάσης, εκλυτρούμεθα.

Δεκαπενταύγουστος: Η Παράκληση της Παναγίας

Ωδή ε’ Ειρμός
Φώτισον ημάς, τοις προστάγμασί σου, Κύριε,* και τω βραχίονί σου τω υψηλώ, * την σην ειρήνην, * παράσχου ημίν, φιλάνθρωπε.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Έμπλησον, Αγνή, ευφροσύνης την καρδίαν μου, * την σην ακήρατον διδούσα χαράν, * της ευφροσύνης, * η γεννήσασα τον αίτιον.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Λύτρωσαι ημάς, εκ κινδύνων, Θεοτόκε Αγνή,* η αιωνίαν τεκούσα λύτρωσιν, * και την ειρήνην, * την πάντα νουν υπερέχουσαν.
Δόξα Πατρί…
Λύσον την αχλύν, των πταισμάτων μου, Θεόνυμφε, * τω φωτισμώ της σης λαμπρότητος, * η φως τεκούσα, * το θείον και προαιώνιον.
Και νυν και αεί…
Ίασαι Αγνή, των παθών μου την ασθένειαν, * επισκοπής σου αξιώσασα, * και την υγείαν, * τη πρεσβεία σου παράσχου μοι.

Ωδή ς’ Ειρμός
Την δέησιν εκχεώ προς Κύριον, * και αυτώ απαγγελώ μου τας θλίψεις, * ότι κακών η ψυχή μου επλήσθη, * και η ζωή μου τω Άδη προσήγγισε, * και δέομαι ως Ιωνάς, * Εκ φθοράς, ο Θεός με ανάγαγε.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Θανάτου και της φθοράς ως έσωσεν, * εαυτόν εκδεδωκώς τω θανάτω, * την τη φθορά και θανάτω μου φύσιν, * κατασχεθείσαν, Παρθένε, δυσώπησον, * τον Κύριον σου και Υιόν, * τής εχθρών κακουργίας με ρύσασθαι.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Προστάτιν σε, της ζωής επίσταμαι, * και φρουράν ασφαλεστάτην Παρθένε, * των πειρασμών διαλύουσαν όχλον, * και επηρείας δαιμόνων ελαύνουσαν, * και δέομαι διαπαντός,* εκ φθοράς των παθών μου ρυσθήναί με.
Δόξα Πατρί…
Ως τείχος, καταφυγής κεκτήμεθα, * και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν, * και πλατυσμόν εν ταις θλίψεσι, Κόρη, * και τω φωτί σου αεί αγαλλόμεθα. * Ώ Δέσποινα, και νυν ημάς, * των παθών και κινδύνων διάσωσον.
Και νυν και αεί…
Εν κλίνη νυν, ασθενών κατάκειμαι, * και ουκ έστιν ίασις τη σαρκί μου, * αλλ’ η Θεόν και Σωτήρα του κόσμου, * και τον λυτήρα των νόσων κυήσασα, * σου δέομαι της αγαθής, * εκ φθοράς νοσημάτων ανάστησον.
Διάσωσον,* από κινδύνων, τους δούλους σου, Θεοτόκε, * ότι πάντες μετά Θεόν, εις σε καταφεύγομεν, * ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.
Άχραντε, * η δια λόγου τον Λόγον ανερμηνεύτως, * επ’ εσχάτων των ημερών τεκούσα, δυσώπησον, * ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου, δεόμεθα Σου, επάκουσον και ελέησον.
Κύριε ελέησον (3)
Έτι δεόμεθα υπέρ του  Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών (δεινός) και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
Κύριε ελέησον (3)
Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, [ονόματα]  και πάντων των παρακολουθούντων την αγίαν παράκλησην  ταύτην και υπέρ του συγχωρηθήναι αυτών παν πλημμέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.
Κύριε ελέησον (3)
Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Κοντάκιον Ήχος β’
Προστασία των Χριστιανών ακαταίσχυντε, μεσιτεία προς τον Ποιητήν αμετάθετε, μη παρίδης αμαρτωλών δεήσεων φωνάς, αλλά πρόφθασον, ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών, των πιστώς κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εις πρεσβείαν, και σπεύσον εις ικεσίαν, η προστατεύουσα αεί, Θεοτόκε, των τιμώντων σε.

Ήχος δ’
Εκ νεότητος μου, πολλά πολεμεί με πάθη, αλλ’ αυτός αντιλαβού, και σώσον, Σωτήρ μου. (δις)
Οι μισούντες Σιών, αισχύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρ, πυρί έσεσθε απεξηραμμένοι. (δις)
Δόξα Πατρί…
Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται, και καθάρσει υψούται, λαμπρύνεται τη Τριαδική μονάδι, ιεροκρυφίως.
Και νυν και αεί…
Αγίω Πνεύματι, αναβλύζει τα της χάριτος ρείθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτίσιν, προς ζωογονίαν.
Προκείμενον
Μνησθήσομαι του ονόματος σου εν πάση γενεά και γενεά.
Στίχος
Άκουσον, θύγατερ, και ίδε, και κλίνον το ους σου, και επιλάθου του λαού σου, και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμήσει ο Βασιλεύς τού κάλλους σου.
Του ονόματός σου μνησθήσομαι εν πάση γενεά και γενεά.
Και υπέρ του καταξιωθήναι ημάς της ακροάσεως του αγίου Ευαγγελίου, Κύριον τον Θεόν ημών ικετεύσωμεν.
Κύριε, ελέησον (γ’).
Σοφία. Ορθοί. Ακούσωμεν του αγίου Ευαγγελίου.
Ειρήνη πάσι.
Και τω Πνεύματί σου.
Εκ τού κατά Λουκάν αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχωμεν.
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
Εν ταις ημέραις εκείναις,  αναστάσα  Μαριάμ επορεύθη εις την ορεινήν μετά σπουδής, εις πόλιν Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου, και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμόν της Μαρίας, εσκίρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής, και επλήσθη Πνεύματος  Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη, και είπεν, Ευλογημένη συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μοι τούτο, ίνα έλθη η μήτηρ του Κυρίου μου προς με; ιδού γαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ώτα μου, εσκίρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι  έσται τελείωσις τοις λελαλημένοις αυτή παρά Κυρίου. Και είπε Μαριάμ, Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλλίασε το πνεύμα μου επί τω Θεώ τω σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί τηv ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γαρ, από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί. Ότι εποίησέ μοι μεγαλεία ο δυνατός, και άγιοv το  όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ωσεί μήνας τρεις, και υπέστρεψεν εις τον οίκοv αυτής.
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
Δόξα Πατρί…
Πάτερ, Λόγε, Πνεύμα, Τριάς η εν Μονάδι, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων.
Και νυν και αεί…
Ταις της Θεοτόκου, πρεσβείαις, Ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων.
Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου.

Ήχος πλ. β’ Όλην αποθέμενοι
Μη καταπιστεύσης με, ανθρωπίνη προστασία, Παναγία δέσποινα, αλλά δέξαι δέησιν, του ικέτου σου, θλίψις γαρ έχει με, φέρειν ου δύναμαι, των δαιμόνων τα τοξεύματα, σκέπην ου κέκτημαι, ουδέ που προσφύγω ο άθλιος, πάντοθεν πολεμούμενος, και παραμυθίαν ουκ έχω πλην σου, Δέσποινα του κόσμου, ελπίς και προστασία των πιστών, μη μου παρίδης την δέησιν, το συμφέρον ποίησον.
Ουδείς προστρέχων επί σοι, κατησχυμένος από σου εκπορεύεται, αγνή Παρθένε Θεοτόκε, αλλ’ αιτείται την χάριν, και λαμβάνει το δώρημα, προς το συμφέρον της αιτήσεως.
Μεταβολή των θλιβομένων, απαλλαγή των ασθενούντων υπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σώζε πόλιν και λαόν, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χειμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των πιστών.

Σώσον, ο Θεός, τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομίαν σου: επίσκεψαι τον κόσμον σου εν ελέει και οικτιρμοίς, ύψωσον κέρας Χριστιανών Ορθοδόξων, και κατάπεμψον εφ’ ημάς τα ελέη σου τα πλούσια: πρεσβείαις της παναχράντου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας: δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίαις των τιμίων επουρανίων Δυνάμεων ασωμάτων, ικεσίαις του τιμίου, ενδόξου, προφήτου προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων, ενδόξων, και πανευφήμων Αποστόλων, του αγίου ενδόξου πανευφήμου Αποστόλου Βαρνάβα,  των εν αγίοις Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών, και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, πατριαρχών Αλεξανδρείας: Νικολάου του εν Μύροις , Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος,  των θαυματουργών. των αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλύτου, Θεοδώρου του Τήρωνος, και Θεοδώρου του Στρατηλάτου και Μηνά του θαυματουργού, των ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών, των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, (άγιος της ημέρας), και πάντων σου των Αγίων. ικετεύομέν σε, μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεομένων σου και ελέησον ημάς.
Κύριε, ελέησον (ιβ’)
Ελέει, και οικτιρμοίς, και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, μεθ’ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Ωδή ζ’ Ειρμός
Οι εκ τής Ιουδαίας, * καταντήσαντες Παίδες εν Βαβυλώνι ποτέ, * τη πίστει της Τριάδος, * την φλόγα της καμίνου, * κατεπάτησαν ψάλλοντες,* Ο των Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός ει.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Την ημών σωτηρίαν, * ως ηθέλησας Σώτερ, οικονομήσασθαι, * εν μήτρα της Παρθένου, * κατώκησας τω κόσμω, * ην προστάτιν ανέδειξας, * Ο των Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός ει.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Θελητήν του ελέους, * ον εγέννησας, Μήτερ αγνή δυσώπησον, * ρυσθήναι των πταισμάτων,* ψυχής τε μολυσμάτων, * τους εν πίστει κραυγάζοντας, * Ο των Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός ει.
Δόξα Πατρί…
Θησαυρόν σωτηρίας, * και πηγήν αφθαρσίας, την σε κυήσασαν, * και πύργον ασφαλείας, * και θύραν μετανοίας, * τοις κραυγάζουσιν έδειξας, * Ο των Πατέρων ημών Θεός, ευλογητός ει.
Και νυν και αεί…
Σωμάτων μαλακίας, * και ψυχών αρρωστίας, Θεογεννήτρια, * των πόθω προσιόντων, * τη σκέπη σου τη θεία, * θεραπεύειν αξίωσον, * η τον Σωτήρα Χριστόν, ημίν αποτεκούσα.
Ωδή η’ Ειρμός
Τον Βασιλέα των ουρανών, ον υμνούσι * στρατιαί των Αγγέλων, υμνείτε, * και υπερυψούτε  * εις πάντας τους αιώνας.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Τους βοηθείας, της παρά σου δεομένους, * μη παρίδης Παρθένε, υμνούντας, * και υπερυψούντας  * σε, Κόρη, εις αιώνας.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Των Ιαμάτων, το δαψιλές επιχέεις, * τοις πιστώς υμνούσι σε Παρθένε, * και υπερυψούσι* τον άφραστον σου τόκον.
Δόξα Πατρί…
Τας ασθενείας μου της ψυχής ιατρεύεις, * και σαρκός τας οδύνας, Παρθένε, * ίνα σε δοξάζω* την Κεχαριτωμένην.
Και νυν και αεί…
Των πειρασμών συ τας προσβολάς εκδιώκεις,* και παθών τας εφόδους Παρθένε, * όθεν σε υμνούμεν * εις πάντας τους αιώνας.

Ωδή θ’ Ειρμός
Κυρίως Θεοτόκον, * σε ομολογούμεν, * οι δια σου σεσωσμένοι, Παρθένε αγνή, * συν Ασωμάτοις χορείαις, σε μεγαλύνοντες.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Ροήν μου των δακρύων, * μη αποποιήσης, * η τον παντός εκ προσώπου παν δάκρυον, * αφηρηκότα Παρθένε, Χριστόν κυήσασα.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Χαράς μου την καρδίαν, * πλήρωσον, Παρθένε, * η της χαράς δεξαμένη το πλήρωμα,* της αμαρτίας την λύπην, εξαφανίσασα.
Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Λιμήν και προστασία, * των σοι προσφευγόντων, * γενού Παρθένε, και τείχος ακράδαντον, * καταφυγή τε και σκέπη, και αγαλλίαμα.
Δόξα Πατρί…
Φωτός σου ταις ακτίσι, * λάμπρυνον, Παρθένε, * το ζοφερόν της αγνοίας διώκουσα,* τους ευσεβώς Θεοτόκον, σε καταγγέλλοντας.
Και νυν και αεί…
Κακώσεως εν τόπω, * τω της ασθενείας, * ταπεινωθέντα, Παρθένε, θεράπευσον, * εξ αρρωστίας εις ρώσιν, μετασκευάζουσα.

Μεγαλυνάρια
Άξιον εστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον, και Μητέρα του Θεού ημών.
Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν.
Την υψηλοτέραν των ουρανών, και καθαρωτέραν λαμπηδόνων ηλιακών, την λυτρωσαμένην, ημάς εκ της κατάρας, την Δέσποιναν του κόσμου, ύμνοις τιμήσωμεν.
Από των πολλών μου αμαρτιών, ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή, προς σε καταφεύγω την Κεχαριτωμένην, ελπίς απηλπισμένων, συ μοι βοήθησον.
Δέσποινα και μήτηρ του Λυτρωτού, δέξαι παρακλήσεις, αναξίων σων ικετών, ίνα μεσιτεύσης προς τον εκ σου τεχθέντα. Ώ Δέσποινα, του κόσμου γενού μεσίτρια.
Ψάλλομεν προθύμως σοι την ωδήν, νυν τη πανυμνήτω, Θεοτόκω χαρμονικώς, μετά του Προδρόμου, και πάντων των Αγίων, δυσώπει, Θεοτόκε, του οικτειρήσαι ημάς.
Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων, την εικόνα σου την σεπτήν, την ιστορηθείσαν, υπό του αποστόλου, Λουκά ιερωτάτου, την Οδηγήτριαν.
Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι Πάντες, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις το σωθήναι ημάς.

Τρισάγιον
Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. [3]
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματος σου.
Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομα σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.
Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός, και του Υιού, και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου, δεόμεθα Σου, επάκουσον και ελέησον.
Κύριε, ελέησον. (3)
Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών.
Κύριε ελέησον. [3]
Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών, (δεινός) και πάσης της εν χριστώ ημών αδελφότητος.
Κύριε, ελέησον. (3)
Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, [ονόματα] και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κώμη ταύτη, των ενοριτών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του αγίου ναού τούτου.
Κύριε, ελέησον. (3)
Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήναι την αγίαν ‘Εκκλησίαν και την κώμην ταύ­την, την νήσου ταύτην, και πάσαν πόλιν και χωράν, από λοιμού, λιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυ­λίου πολέμου και αιφνιδίου θανάτου, υπέρ του ίλεων, ευμενή και ευδιάλλακτον γενέσθαι τον αγαθόν και φιλάνθρωπον Θεόν ημών, του αποστρέψαι και διασκεδάσαι πάσαν οργήν και νόσον την καθ’ ημών κινουμένην, και ρύσασθαι ημάς εκ της επικειμένης  δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσαι ημάς.
Κύριε, ελέησον. (3)
Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσαι Κύριον τον Θεόν ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσαι ημάς.
Κύριε, ελέησον. (3)
Επάκουσον ημών, ο Θεός ο Σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσση μακράν και ίλεως, ί­λεως γενού ημίν Δέσποτα, επί ταίς αμαρτίαις ημών, και ελέησον ημάς.
Κύριε, ελέησον. (3)
Ελεήμων γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα Σοι.
Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας Αυτού μητρός, των αγίων, ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων, του αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου (τής ημέρας) και πάντων τον Αγίων, ελέησαι και σώσαι ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ήχος β΄
Πάντων προστατεύεις, Αγαθή, των καταφευγόντων εν πίστει τη κραταιά σου χειρί, άλλην γαρ ουκ έχομεν αμαρτωλοί προς Θεόν, εν κινδύνοις και θλίψεσιν, αεί μεσιτείαν, οι κατακαμπτόμενοι υπό πταισμάτων πολλών, Μήτερ του Θεού του Υψίστου, όθεν σοι προσπίπτομεν, ρύσαι πάσης περιστάσεως τους δούλους σου.
Πάντων θλιβομένων η χαρά, και αδικουμένων προστάτις, και πενομένων τροφή, ξένων τε παράκλησις, και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψις, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψις, και ορφανών βοηθός, Μήτερ του Θεού του Υψίστου, συ υπάρχεις, Άχραντε, σπεύσον, δυσωπούμεν, ρύσασθαι τους δούλους σου.

Ήχος πλ. δ’

Δέσποινα, πρόσδεξαι τας δεήσεις των δούλων σου, και λύτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Ήχος β’

Την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου.Κατά την περίοδον του 15 Αυγούστου είθισται ίνα ψάλλωνται, αντί των ανωτέρω Θεοτοκίων, τα επόμενα Εξαποστειλάρια.

 Ήχος γ’

Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε, Γεθσημανή τω χωρίω, κηδεύσατε μου το σώμα, και συ, Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα.

Ο γλυκασμός των Αγγέλων, των θλιβομένων η χαρά, χριστιανών η προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, αντιλαβού μου και ρύσαι, των αιωνίων βασάνων.

Και σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξη τας πράξεις, ενώπιον των Αγγέλων, παρακαλώ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι εν τάχει.

Χρυσοπλοκώτατε πύργε, και δωδεκάτειχε πόλις, ηλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα του Βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, πως γαλουχείς τον Δεσπότην.
Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.
~**   Ο πνευματικός άνθρωπος 

~   : Όταν κανείς προσπαθεί να πετύχει τέλεια καθαρότητα, πρέπει να φέρει αρμονικά και ισορροπημένα μέσα στη ψυχή και στο σώμα του τους κόπους της μετάνοιας.  

Όταν ο νους λάβει τέτοια χάρη, ώστε να μπορέσει να αγωνίζεται εναντίον των παθών χωρίς να νιώθει λύπηση για τον εαυτό του και χωρίς να κάνει τα χατίρια του εαυτού του, τότε οδηγείται και παρηγορείται από το Άγιο Πνεύμα.
Mε τη βοήθεια Tου μπορεί να αποκρούσει μέσα του όλες τις ακάθαρτες προσβολές που πηγάζουν από την επιθυμία της καρδιάς.  Όταν το Άγιο Πνεύμα ενωθεί με το νου ή το πνεύμα του ανθρώπου, βοηθά τον άνθρωπο στην απόφαση του να τηρήσει αυστηρά τις εντολές που διδάχτηκε. Έτσι που να του δείχνει πως ν’ απομακρύνει από την ψυχή του όλα τα πάθη. Όχι μόνο αυτά που προέρχονται από τη σάρκα, αλλά κι εκείνα που ανήκουν στην ψυχή και υπάρχουν σ’ αυτή ανεξάρτητα από το σώμα. Tο Πνεύμα το Άγιο διδάσκει τον άνθρωπο να κρατάει το σώμα του εκεί που πρέπει. Όλο το σώμα, από το κεφάλι ως τα πόδια. Διδάσκει τα μάτια ν’ ατενίζουν με καθαρότητα, τα αυτιά να ακούσουν ειρηνικά και να μη χαίρονται ν’ ακούνε κουτσομπολιά, συκοφαντίες και κατακρίσεις. Tη γλώσσα να λέει μόνο το καλό, ζυγίζοντας την κάθε λέξη και να μην επιτρέπει τίποτα το ακάθαρτο ή το εμπαθές να μπει σε όσα λέει. Tα χέρια να κινούνται προπάντων για προσευχή και για έργα ελεημοσύνης και γενναιοδωρίας. Tο στομάχι να περιορίζεται μέσα στα όρια της ευπρέπειας όταν τρώει και πίνει και να δέχεται μόνο τόσο, όσο χρειάζεται για να συντηρείται το σώμα, χωρίς ν’ αφήνει την επιθυμία και τη λαιμαργία να παραβιάσουν τα όρια αυτά. Tα πόδια να βαδίζουν με δικαιοσύνη, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, για να κατευθύνονται στην εξυπηρέτηση των αγαθών. Mε αυτόν τον τρόπο το σώμα συνηθίζει σε κάθε καλό. Kαι αφού υποταχθεί στη δύναμη του Aγίου Πνεύματος αλλάζει σιγά-σιγά. Έτσι που στο τέλος να συμμετέχει ως ένα σημείο στις ιδιότητες του πνευματικού σώματος που θα λάβει στην ανάσταση των δικαίων.
***  Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο -30 Ιουλίου 2019

Κατά Ματθαίο , Κεφάλαιο ΙΔ'(14) 1-13

Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν ῾Ηρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν ᾿Ιησοῦ.
καὶ εἶπε τοῖς παισὶν αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστής· αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ.
ὁ γὰρ ῾Ηρῴδης κρατήσας τὸν ᾿Ιωάννην ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἔθετο ἐν φυλακῇ διὰ ῾Ηρωδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ὁ ᾿Ιωάννης· οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν αὐτήν.
καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.
γενεσίων δὲ ἀγομένων τοῦ ῾Ηρῴδου ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς ῾Ηρωδιάδος ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσε τῷ ῾Ηρῴδη·
ὅθεν μεθ᾿ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται.
ἡ δέ, προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
καὶ ἐλυπήθη ὁ βασιλεύς, διὰ δὲ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσε δοθῆναι,
καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισε τὸν ᾿Ιωάννην ἐν τῇ φυλακῇ.
καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκε τῇ μητρὶ αὐτῆς.
καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ σῶμα καὶ ἔθαψαν αὐτό, καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ ᾿Ιησοῦ.  ᾿Ακούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ εἰς ἔρημον τόπον κατ᾿ ἰδίαν· καἰ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ τῶν πόλεων.  Δείτε εδώ όλες τις ειδήσεις από το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ   Νεοελληνική Απόδοση -ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ   Ο θάνατος του Ιωάννη του Βαπτιστή  Εκείνον τον καιρό άκουσε ο Ηρώδης ο τετράρχης τη φήμη του Ιησού  και είπε στους δούλους του: «Αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς, και γι’ αυτό οι θαυματουργικές δυνάμεις ενεργούν μέσω αυτού».  Γιατί ο Ηρώδης, αφού συνέλαβε τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έβαλε μέσα στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του Φιλίππου του αδελφού του.  Γιατί ο Ιωάννης του έλεγε: «Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις».  Και ενώ ήθελε να τον σκοτώσει, φοβήθηκε το πλήθος, επειδή τον θεωρούσαν προφήτη.  Όταν λοιπόν έγιναν τα γενέθλια του Ηρώδη, χόρεψε η θυγατέρα της Ηρωδιάδας στο μέσο και άρεσε στον Ηρώδη.  Γι’ αυτό της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι κι αν ζητήσει.  Εκείνη, αφού καθοδηγήθηκε από τη μητέρα της, είπε: «Δώσε μου εδώ, πάνω σε ένα πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή».  Και παρόλο που λυπήθηκε ο βασιλιάς, όμως εξαιτίας των όρκων και γι’ αυτούς που κάθονταν μαζί στο τραπέζι, διέταξε να της δοθεί.  Και έστειλε και αποκεφάλισε τον Ιωάννη μέσα στη φυλακή.  Και έφεραν το κεφάλι του πάνω σε ένα πιάτο και δόθηκε στο κορίτσι, και το έφερε στη μητέρα της.  Και αφού πλησίασαν οι μαθητές του, σήκωσαν το πτώμα και το έθαψαν, και μετά ήρθαν και το ανάγγειλαν στον Ιησού.  Ο χορτασμός των πέντε χιλιάδων  Όταν λοιπόν το άκουσε ο Ιησούς, αναχώρησε από εκεί με πλοίο σε έρημο τόπο ιδιαιτέρως. Και μόλις το άκουσαν τα πλήθη, τον ακολούθησαν πεζή από τις πόλεις.  
***  Το Σάββατο η 3η Λευκή Νύχτα Γαργαλιάνων

Στην τελική ευθεία για τη διοργάνωση της 3ης Λευκής Νύχτας Γαργαλιάνων βρίσκονται οι άνθρωποι του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου της πόλης, καθώς και οι επαγγελματίες και καταστηματάρχες! Η 3η Λευκή Νύχτα αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή που θα μπορούν να συνδυάσουν βόλτα στην αγορά της πόλης με τρενάκι, ψώνια σε χαμηλές τιμές, ψυχαγωγία και διασκέδαση!
Το δε πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής: «Έναρξη της βραδιάς με τη Φιλαρμονική Γαργαλιάνων και τα βεγγαλικά που θα φωτίσουν την πόλη μας. Εάν θέλετε να απολαύσετε μια ξεχωριστή περιήγηση στους δρόμους των Γαργαλιάνων, επιβιβαστείτε στο τρενάκι που θα είναι δωρεάν για όλους τους φίλους μας, μικρούς και μεγάλους. Έξι μουσικά σχήματα τοποθετημένα σε διάφορα σημεία της πόλης μας θα μας ταξιδέψουν με τις νότες τους. “Χάλκινα Πνευστά” 10 άτομα... Μια γεμάτη ενέργεια, μείξη των παραδοσιακών και των βαλκανικών ρυθμών, με γοητευτικές επιρροές. Bubble Show "La petite Marguerite" "Ο κήπος των ευχών", μια περιπλανώμενη παράσταση για τους μικρούς και μεγάλους φίλους. Κάνοντας μια βόλτα στους εμπορικούς δρόμους της πόλης μας, θα έχετε την ευκαιρία να γευτείτε εδέσματα και ποτά από τοπικούς παραγωγούς της Μεσσηνίας μας. Προβολή κινηματογραφικών αφιερωμάτων από την ευρύτερη περιοχή της Τριφυλίας/ Παραγωγή- Σκηνοθεσία A. Jorjini Cinematography (κεντρική πλατεία). Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως αργά με πλούσια κεράσματα, μεγάλες εκπτώσεις και πολλές προσφορές!».  Του Ηλία Γιαννόπουλου

***  Ζήτω τα παράλογα, ζήτω η Ελλάς!

~   Περπατώντας χθες στο πεζοδρόμιο που κατασκευάστηκε σχετικά πρόσφατα στη βόρεια πλευρά της Νέας Εισόδου, είδαμε το σύνηθες πλέον: να μην υπάρχει σταθερό πλάτος.
Μπορεί σε πολλά σημεία της πόλης να κατασκευάζονται πεζοδρόμια, αλλά ελάχιστα γίνονται όπως έχουν προβλεφθεί. Τούτο συμβαίνει είτε γιατί οι ιδιοκτήτες των γειτονικών οικοπέδων δεν έχουν αποζημιωθεί, είτε γιατί οι αρμόδιοι δε θέλουν να «χαλάσουν» τις καρδιές των ιδιοκτητών, ασχέτως αν έχουν αποζημιωθεί.
Όμως, αυτό που είδαμε στη Νέα Είσοδο δεν έχει προηγούμενο.
Αν κάποιος το διασχίσει, θα παρατηρήσει ότι όσο κινείται προς δυτικά το πεζοδρόμιο όλο και στενεύει.
Ωστόσο, το αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχει μεγάλο κενό με την ιδιοκτησία που συνορεύει.
Άρα, δεν τίθεται θέμα αποζημίωσης. Γιατί, λοιπόν, το πεζοδρόμιο δεν έφτασε στο σύνορο με την ιδιοκτησία;
Προφανώς απάντηση δε θα δοθεί και, δυστυχώς, το πεζοδρόμιο ποτέ δε θα γίνει όπως προβλεπόταν, αφού το έργο έχει τελειώσει (;).   Π.Μπ.   

***  Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ΕΝΦΙΑ και 120 δόσεις

~  Έχοντας εξασφαλίσει την συναίνεση των τεσσάρων εκ των έξι κομμάτων της Βουλής, το νομοσχέδιο για την μείωση του ΕΝΦΙΑ και την βελτίωση και διεύρυνση της ρύθμισης των 120 δόσεων ψηφίστηκε από την Ολομέλεια.
Επί της αρχής υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Με το "παρών" τοποθετήθηκε το ΚΚΕ. Το ΜεΡΑ25 ψήφισε "όχι" επί της αρχής και "ναι" στην ρύθμιση για τις 120 δόσεις.
kathimerini.gr

***  Εκτός φυλακής ο Επαμεινώνδας Κορκονέας

Εκτός φυλακών βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο πρώην ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας.
Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 ο Κορκονέας το απόγευμα της Τρίτης πέρασε το κατώφλι των φυλακών Δομοκού.
ethnos.gr

***  Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το επετειακό Φεστιβάλ των 25 χρόνων ~
~  Με την εμβληματική sold out παράσταση Until the Lions της Akram Khan Company έσβησαν τα φώτα του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. 68 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, 24 ομάδες, 52 εθελοντές, 62 σπουδαστές χορού στα επαγγελματικά σεμινάρια, 78 παιδιά στο εργαστήρι χορού και χορογραφίας για παιδιά, 38 ενήλικες στο εργαστήρι ενηλίκων άνω των 50 ετών, 21 ΑμεΑ με 21 συνοδούς στο σεμινάριο χορού για ΑμεΑ, είναι ένας πρώτος απολογισμός του φετινού Φεστιβάλ, που διεξήχθη από τις 19 έως τις 28 Ιουλίου, δημιουργώντας μια μεγάλη γιορτή για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της Καλαμάτας.
Ο δήμαρχος της Καλαμάτας και εκλεγμένος περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Ε. Νίκας, το Διεθνές Κέντρο Χορού, που ανήκει στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση «Φάρις» και διοργανώνει το Φεστιβάλ, και η καλλιτεχνική διευθύντρια Λίντα Καπετανέα δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε να παρουσιαστεί φέτος ένα απαιτητικό και πλούσιο επετειακό πρόγραμμα: 11 παραγωγές στο Μέγαρο Χορού, εκ των οποίων 4 στην Κεντρική Σκηνή, 6 στο Στούντιο και μία στα παρασκήνια της Κεντρικής Σκηνής, 11 υπαίθριες παραστάσεις χορού στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μία υπαίθρια παράσταση, καθώς και καθημερινή προβολή όλων των υπαίθριων παραστάσεων την επόμενη μέρα στην Costa Navarino, 3 εκθέσεις φωτογραφίας, μία προβολή ντοκιμαντέρ, δύο προβολές ταινιών, μία μουσική βραδιά, τέσσερα επαγγελματικά σεμινάρια, μία διάλεξη ανοιχτή στο κοινό, ένα εργαστήρι για παιδιά, ένα εργαστήρι για ενήλικες άνω των πενήντα ετών και ένα σεμινάριο για ΑμεΑ είναι ένας συνοπτικός απολογισμός του φετινού Φεστιβάλ.
 Με μεγάλο πρωταγωνιστή, την ομάδα μιας μεγάλης προσωπικότητας του σύγχρονου χορού, του Akram Khan, το Φεστιβάλ συγκέντρωσε και φέτος δημιουργούς και ομάδες από όλα τα πλάτη και μήκη της γης. Οι ξένοι καλλιτέχνες προέρχονταν από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Ισπανία, τις Φιλιππίνες, τη Γερμανία, το Μεξικό, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Ιταλία. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν η ομάδα χιπ χοπ Cie Accrorap (CCN de la Rochelle) του Kader Attou, που άνοιξαν θεαματικά το Φεστιβάλ με το παγκοσμίου φήμης έργο The Roots, ο Josef Nadj, που συμμετείχε με παράσταση αλλά και έκθεση φωτογραφίας, η ομάδα kabinet k, η ομάδα Le Galactik Ensemble, η Joy Alpuerto Ritter και η Lali Ayguade που παρουσίασαν παραστάσεις τους εντός και εκτός θεάτρου και δίδαξαν στα επαγγελματικά σεμινάρια, ο Link Berthomieux και οι τρεις ελληνικές συμμετοχές, η ομάδα κι όμΩς κινείται, η Κατερίνα Ανδρέου και το χορογραφικό δίδυμο arisandmartha των Άρη Παπαδόπουλου και Μάρθας Πασακοπούλου.
 Χρόνος
Με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων, το θέμα της φετινής διοργάνωσης ήταν ο Χρόνος και η επίδρασή του στο καλλιτεχνικό έργο και στο ανθρώπινο σώμα. Στόχος της Λίντας Καπετανέα παρέμεινε και φέτος η δημιουργία ενός Φεστιβάλ ανοιχτού στη διεθνή κοινότητα, σε όλες τις ηλικίες, στις τέχνες και στις συνεργασίες με άλλους φορείς, αλλά και ένα Φεστιβάλ αφιερωμένο στην εκπαίδευση και την έρευνα, υποστηρικτικό και δοτικό στους δημιουργούς και ικανό να εμπνεύσει το κοινό.
Για δύο περίπου εβδομάδες, η πόλη της Καλαμάτας κινήθηκε σε εορταστικούς ρυθμούς, ακολουθώντας τον παλμό του Φεστιβάλ. Καλλιτέχνες, κάτοικοι της Καλαμάτας, επισκέπτες, τουρίστες, σπουδαστές των σεμιναρίων, παιδιά, γονείς, ηλικιωμένοι, εθελοντές με τα μπλουζάκια του Φεστιβάλ, έδιναν καθημερινά ραντεβού στο Δημοτικό Στάδιο, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και από εκεί στην κεντρική πλατεία - τα τρία σημεία αναφοράς του φετινού Φεστιβάλ. Τα λάβαρα του Φεστιβάλ με το λογότυπο KDF (Kalamata Dance Festival) που σχεδίασε και φέτος ο graphic designer Mike Rafail αποτυπώνοντας την έννοια του χρόνου, ανέμιζαν σε κάθε δρόμο, πάρκο και πλατεία, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα γιορτής από άκρη σε άκρη της πόλης.
Το φετινό Φεστιβάλ εγκαινιάστηκε «ανεπίσημα» και φέτος από τα παιδιά. Το πενθήμερο εργαστήρι χορού και χορογραφίας με τίτλο Καλειδοσκόπιο από τη Βιτόρια Κωτσάλου, συγκέντρωσε 78 παιδιά και εφήβους 5-16 ετών στην Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, από 12 ως 16 Ιουλίου. Η παράσταση που παρουσίασαν στις 17 Ιουλίου λειτούργησε ως καλωσόρισμα του φετινού καλλιτεχνικού προγράμματος.
 Εργαστήρι κίνησης για ενήλικες
Καινοτομία αποτέλεσε φέτος το εργαστήρι κίνησης για ενήλικες. Από 12 μέχρι 16 Ιουλίου 38 ενήλικες άνω των 50 ετών μυήθηκαν στις βασικές αρχές του Fighting Monkey και, κυρίως, στη διαδικασία έξυπνης εξάσκησης και βιώσιμης γήρανσης, υπό τις οδηγίες τoυ Αντώνη Στρούζα.
 Σεμινάριο για ΑμεΑ
Τις εντυπώσεις επίσης κέρδισε για τρίτη χρονιά το σεμινάριο για ΑμεΑ. Σε συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος Dancing My Way της προηγούμενης χρονιάς, το φετινό πρόγραμμα Dancing Our Way της Σοφίας Δρούμπαλη προσκάλεσε από 23 μέχρι 28 Ιουλίου χορευτές, εκπαιδευτικούς και θεραπευτές να παρακολουθήσουν και να βιώσουν τη μοναδική ικανότητα του χορού να δημιουργεί κοινότητες και σχέσεις μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρία. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν την παράστασή τους στις 28 Ιουλίου.
 Επαγγελματικά σεμινάρια
Στα φετινά επαγγελματικά σεμινάρια, στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους συμμετέχοντες, ένα ενδεκαήμερο «σχολείο» με εντατική καθημερινή εξάσκηση. Από 18 μέχρι 28 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 4 επαγγελματικά σεμινάρια συνολικής διάρκειας 62 ωρών στα οποία δίδαξαν για πρώτη φορά οι Joy Alpuerto Ritter, Francisco Cοrdova, Lali Ayguade και Jozef Frucek & Manuel Ronda. Τα σεμινάρια συμπλήρωσε η ανοιχτή διάλεξη για το κοινό του Jozef Frucek με τίτλο The Ageing Body.
 Καλλιτεχνικό πρόγραμμα
Σχετικά με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το καθημερινό ραντεβού ξεκινούσε στις 19.30 στο Στούντιο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, όπου στη σκηνή εναλλάχθηκαν η Joy Alpuerto Ritter, οι arisandmartha (Άρης Παπαδόπουλος και Μάρθα Πασακοπούλου), η ομάδα κι όμΩς κινείται, η Lali Ayguade Company, η Kατερίνα Ανδρέου και ο Link Berthomieux.
Στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας φιλοξενήθηκαν συνολικά 4 παραστάσεις. Το πρώτο Σαββατοκύριακο τις εντυπώσεις κέρδισαν οι 10 χορευτές της ομάδας Cie Accrorap του Kader Attou στην παράσταση THE ROOTS, που ανέδειξαν τις απίστευτες δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος και οι επτά χορευτές από διαφορετικές ηλικίες της ομάδας kabinet k.
Στις 23 και 24 Ιουλίου στην σκηνή ανέβηκαν οι διασκεδαστικοί Le Galactik Ensemble με την παράσταση Οptraken για όλη την οικογένεια και το Φεστιβάλ έκλεισε με τον πλέον θεαματικό τρόπο με την Akram Khan Company και την πολυαναμενόμενη παράσταση Until the Lions στις 27 και 28 Ιουλίου.
Παράλληλα με το πρόγραμμα στο Στούντιο και στην Κεντρική Σκηνή, o Josef Nadj παρουσίαζε καθημερινά, στα Παρασκήνια του Μεγάρου Χορού, μέχρι τις 22 Ιουλίου, το έργο Mnemosyne, φωτογραφικό εγχείρημα και ερμηνευτικό δρώμενο μαζί.
 Υπαίθριες παραστάσεις
Μετά την επιτυχία του περσινού εγχειρήματος για άνοιγμα στην πόλη, συνεχίστηκε και φέτος η διοργάνωση υπαίθριων παραστάσεων στην κεντρική και πιο πολυσύχναστη πλατεία της Καλαμάτας, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Το καθιερωμένο ραντεβού καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ έγινε φέτος πιο βραδινό, κάθε μέρα στις 21.00. Από 20 Ιουλίου έως 27 Ιουλίου παρουσιάστηκαν συνολικά δώδεκα παραστάσεις (κάποιες μέρες φιλοξενήθηκαν δύο παραστάσεις), όλες φυσικά με ελεύθερη είσοδο: TrashDollys, Αναστασία Βαλσαμάκη και Andi Xhuma, Joy Alpuerto Ritter & Lukas Steltner, Ιουλία Ζαχαράκη και Anna Calsina Forrellad & Quentin Manfroy, Εύα Γεωργιτσοπούλου και Lali Ayguade Company, Physical Momentum - Francisco Cοrdova, Chey Jurado, Les Vikings Cie και Cie Le Neil - Link Berthomieux.
Μεγάλη έκπληξη του δεκαημέρου, το «δώρο» που επιφύλαξε στο κοινό η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Λίντα Καπετανέα, να χορέψει η ίδια στη σκηνή, στις 26 Ιουλίου μετά τον Chey Jurado.
Αξίζει να αναφερθεί πως η παράσταση της ομάδας Les Vikings Cie, εκτός από την πλατεία, επαναλήφθηκε στις 28 Ιουλίου στην Costa Navarino, στο πλαίσιο συνεργασίας του Φεστιβάλ με φορείς της Μεσσηνίας, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της περιοχής.
 Παράλληλες εκδηλώσεις
Το Φεστιβάλ πλαισιώθηκε, επίσης, από παράλληλες εκδηλώσεις, όπως μουσική βραδιά με τους Blues Escape Band στο Προαύλιο του Μεγάρου Χορού, δύο προβολές ταινιών του Bela Tarr και την προβολή του ντοκιμαντέρ του Raymond Saint-Jean για τη ζωή της χορεύτριας Louise Lecavalier.
 Έκθεση φωτογραφίας
Στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού μπορούσε κανείς να δει μέχρι τις 23 Ιουλίου την έκθεση φωτογραφίας Mnemosyne του Josef Nadj και από 24 μέχρι 28 Ιουλίου την έκθεση ΤΕΝ του φωτογράφου Mike Rafail. Ο Mike Rafail, ο οποίος βραβεύτηκε με 3 βραβεία ΕBΓΕ (Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Eικονογράφησης) για την εταιρική ταυτότητα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, δημιούργησε μια εγκατάσταση που λειτουργεί ταυτόχρονα ως ντοκουμέντο και ως εικαστικό έργο. Ο καλλιτέχνης αποτύπωσε πορτρέτα των χορευτών που συμμετείχαν στις παραστάσεις του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας δέκα λεπτά μετά το τέλος της παράστασής τους, αιχμαλωτίζοντας στα πρόσωπά τους άλλοτε την προσπάθεια και την κούραση, άλλοτε την ικανοποίηση μαζί με τόσες άλλες αινιγματικές σκέψεις και συναισθήματα. Πρόκειται για μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή κάθε χορευτή, εκτός ερμηνείας, εκτός χορογραφικών οδηγιών, όταν πια σβήσουν τα φώτα της σκηνής και έχει τελειώσει την αποστολή του.
 Keep Dancing
Με στόχο της την επέκταση του Φεστιβάλ σε όλη τη διάρκεια του έτους, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών, η Λίντα Καπετανέα, την περίοδο 2018-2019, εγκαινίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Keep Dancing. Το πρόγραμμα διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας και περιλάμβανε έξι διήμερα ανοιχτά σεμινάρια για μαθητές της Δημοτικής Σχολής Χορού αλλά και για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου εκτός Σχολής, που έγιναν με την καθοδήγηση έξι φιλοξενούμενων καθηγητών σύγχρονου χορού και κλασικού μπαλέτου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Keep Dancing θα συνεχιστεί και κατά την περίοδο 2019-2020, δίνοντας τη σκυτάλη στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας το καλοκαίρι του 2020.

***  Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κρήτη

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κρήτη σημειώθηκε στις 07:39 το πρωί. 
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού είναι  31 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ηρακλείου και το εστιακό βάθος στα 170 χιλιόμετρα. 
protothema.gr

***  Καλαμάτα Τόπος Ζωής: «Θα είμαστε παρόντες σε όλη την τετραετία»

~  -Συνεχίζουν οι ομάδες εργασίας - Συστάθηκε συντονιστικό συμβούλιο 
Την πρώτη μετεκλογική συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν χθες μέλη του συνδυασμού «Καλαμάτα Τόπος Ζωής», θέλοντας να κάνουν γνωστές τις εσωτερικές εκλογές που πραγματοποιηθήκαν και το πώς θα κινηθούν τα δύο εκλεγμένα μέλη στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Παράλληλα, απαντήθηκαν ερωτήματα που τέθηκαν και αφορούσαν στις ψήφους που έλαβε ο συνδυασμός, αλλά και στο ενδεχόμενο συνεργασιών στο νέο Δ.Σ.
 Το συντονιστικό συμβούλιο και ο ρόλος του
Παίρνοντας το λόγο ο κ. Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση και αποφασίστηκε να γίνουν εσωτερικές εκλογές, ώστε να συσταθεί ένα συντονιστικό συμβούλιο για την παράταξη.
Αναφερόμενος στη διαδικασία εκλογής, είπε ότι έγινε με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, ενώ ψήφισαν όλοι οι υποψήφιοι του «Καλαμάτα Τόπος Ζωής». Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν να εκλεγεί ένα συμβούλιο που αποτελείται από πέντε μέλη, συν τους δύο εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους (Τόνια Κουζή και Γιώργος Λαζαρίδης).
Όσο για τους στόχους του συντονιστικού συμβουλίου, θα έχει ως αποστολή να συντονίζει τις ομάδες εργασίας που υπήρχαν στο συνδυασμό και πριν από τις εκλογές. Έτσι, τα μέλη του θα αποτελούν το συνδετικό κρίκο των ομάδων εργασίας και των δύο δημοτικών συμβούλων, που με τη σειρά τους θα προωθούν προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 Τα μέλη του συντονιστικού συμβουλίου
Τα μέλη του συμβουλίου παρουσίασε στη συνέχεια η κα Μαρίνα Λαντζούνη. Ειδικότερα, πρόκειται για τους: Μιχάλη Δημητρακόπουλο, που θα είναι υπεύθυνος Τύπου και επικοινωνίας. Ανδρέα Ζαγάκο, που θα είναι υπεύθυνος σε θέματα που αφορούν στη δημόσια και την κοινωνική παρουσία της παράταξης. Ευδόκιμο Φρέγκογλου, σε θέση συντονιστή ομάδων εργασίας. Βασίλη Πουλόπουλο, που θα είναι υπεύθυνος της τεχνολογικής οργάνωσης και διακυβέρνησης. Τέλος, η ίδια μαζί με τον κ. Πουλόπουλο θα παρακολουθούν το έργο του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Τόνια Κουζή
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η επικεφαλής της παράταξης, Τόνια Κουζή, που ξεκίνησε μιλώντας για την παραπάνω διαδικασία. Όπως είπε, ο τρόπος με τον οποίο έγινε είναι πολύ σημαντικός, διότι έτσι αποδεικνύεται ότι τα μέλη του «Καλαμάτα Τόπος Ζωής» δε θέλησαν ποτέ να είναι μπροστά μόνο οι δύο εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά να είναι μια ομάδα που όλοι οι υποψήφιοί της θα έχουν λόγο.
Εξήγησε, μάλιστα, ότι δεν ήταν αυτοσκοπός όλοι υποψήφιοι του συνδυασμού να εκλεγούν. Σκοπός ήταν να βοηθήσουν την πόλη. Είναι παρήγορο-σχολίασε- για την ίδια ότι κανένας δεν έφυγε από το συνδυασμό «Καλαμάτα Τόπος Ζωής», ενώ όλοι δήλωσαν παρόντες στην ψηφοφορία για το συντονιστικό συμβούλιο.
 Ο ρόλος του συνδυασμού στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο
Θέλοντας η κα Κουζή να περιγράψει τι θα κάνει η παράταξή της στο νέο Δ.Σ. Καλαμάτας, ανέφερε ότι θέλει να έχει ένα διαφορετικό ρόλο από ό,τι όλοι είχαμε συνηθίσει από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα, οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού θέλουν να έχουν προτάσεις και να μην κάνουν μόνο κακή κριτική, η οποία, όπως είπε, επί της ουσίας δεν αποτελεί και ουσιαστική αντιπολίτευση. Η ίδια αποσκοπεί, αυτή και ο Γ. Λαζαρίδης, να δίνουν «πράγματα που θα έρχονται ως ψήφισμα πλήρως τεκμηριωμένα, πράγματα και προτάσεις που θα έρχονται από τις ομάδες εργασίας».
Κλείνοντας το θέμα δήλωσε ότι τα μέλη της παράταξης είναι όλα εδώ και θα είναι παρόντα σε όλη τη διάρκεια της τετραετίας.
 Οι προτάσεις για συνεργασία από άλλους συνδυασμούς
Σε ερώτηση που τέθηκε, για το αν επικεφαλής άλλων συνδυασμών τούς έχουν προσεγγίσει για συνεργασία στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, η κα Κουζή απάντησε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία προσέγγιση. Υπέθεσε, δε, ότι όλοι περιμένουν τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και η δική της παράταξη.
 Η διάθεση για συνεργασία και οι «κόκκινες γραμμές»
Σε άλλη ερώτηση, για το αν η παράταξη είναι ανοιχτή σε συνεργασία με άλλους συνδυασμούς, η κα Κουζή απάντησε ότι από την αρχή ήταν η μόνη παράταξη που είχε ταχθεί υπέρ των συνεργασιών. Έτσι δε θέλει να αποκλείσει καμία συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο.
Όσο για τις «κόκκινες γραμμές» που ο συνδυασμός της βάζει σε παρατάξεις και σχήματα, επισήμανε ότι υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με ακραίους πολιτικά εκφρασμένους ανθρώπους, για τους οποίους ο συνδυασμός «Καλαμάτα Τρόπος Ζωής» δε συμφωνεί που μπήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατά τους ίδιους, μάλιστα, κάποιοι μπήκαν από άλλες πόρτες, όχι ως δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά τελικά εισχώρησαν. Πάντως, εξέφρασε την ελπίδα ότι στις θέσεις ισχύος και διακυβέρνησης δε θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά θα ληφθούν υπ’ όψιν άλλα κριτήρια, ώστε να οργανωθεί το σύστημα καλύτερα και να μην υπάρξουν διλήμματα.
 Οι θέσεις ευθύνης και αν η ίδια θα δεχόταν αντιδημαρχία
Όσο για τις θέσεις ευθύνης, η κα Κουζή εξέφρασε την ελπίδα να μη σημαίνει αυτόματα, σε όσους δοθούν, ότι συμπολιτεύονται. Η ίδια, όπως είπε, θέλει οι θέσεις ευθύνης να διαμοιραστούν με βάση την ικανότητα και έτσι τα μέλη του «Καλαμάτα Τόπος Ζωής» θα λάβουν αποφάσεις.
Όσο για το αν είναι ανοιχτή σε μια θέση αντιδημαρχίας, είπε ότι η ομάδα της θεωρεί ότι οι αντιδημαρχίες δε θα είναι ο τρόπος επιβράβευσης όσων συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά την ίδια, κάθε θέση δημοτικού συμβούλου είναι μια θέση ισχύος. Δε χρειάζεται ένας σύμβουλος να είναι αντιδήμαρχος για να έχει σοβαρότητα και τρόπο παρέμβασης, σχολίασε. Ενδεχομένως, πρόσθεσε, αν κάποιος βρίσκεται στην αντιπολίτευση, θα μπορεί να ελέγχει αυτά που έρχονται με τη δική του δυναμική και γνώση, κι αυτό θα είναι ίσως καλύτερο για την πόλη.  
 Το εκλογικό αποτέλεσμα και «η γεύση» που άφησε
Μιας και η χθεσινή συνέντευξη Τύπου ήταν η πρώτη μετεκλογική, ζητήθηκε από την κα Κουζή να σχολιάσει το ποσοστό που έλαβε ο συνδυασμός της. Όπως είπε, λοιπόν, όποιος συμμετέχει σε μια εκλογική διαδικασία, πάντα περιμένει το μέγιστο δυνατό. Πρόσθεσε ότι, τηρουμένων των αναλογιών με τους 10 συνδυασμούς, τα μέλη του συνδυασμού είναι ευτυχισμένα που επιλέχθηκαν να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ πρόσθεσε ότι τους δίδεται η δυνατότητα να έχουν λόγο στα δημοτικά πεπραγμένα.
Τέλος, η κα Κουζή σημείωσε ότι θα ήθελε πολλούς περισσότερους ανθρώπους με εξειδικευμένες γνώσεις να συμμετέχουν στο νέο συμβούλιο της πόλης, κάτι που, όπως υποστήριξε, ο συνδυασμός της εξασφαλίζει μέσα από τις ομάδες εργασίας, φωνή των οποίων θα γίνει η ίδια και ο Γιώργος Λαζαρίδης.
 Τι τελικά έφταιξε και η παράταξη δεν έφτασε ψηλά
Σε ερώτηση γιατί ενώ προεκλογικά η παράταξη φάνηκε να καταγράφει μια δυναμική και να πηγαίνει εξαιρετικά καλά, αλλά αυτό δε φάνηκε στο αποτέλεσμα, η κα Κουζή απάντησε ότι δε στράβωσε κάτι, απλά με την πρόσφατη εμπειρία της στην εκλογική διαδικασία κατάλαβε ότι ο κόσμος θέλει να έχεις ένα μεγάλο ποσοστό αναγνωσιμότητας, άσχετα με το βιογραφικό ή την ικανότητα. Κατά τη γνώμη της, ο κόσμος έβαλε το συνδυασμό «Καλαμάτα Τόπος Ζωής» σε αυτή τη θέση, προκειμένου να μαθητεύσει αυτή την τετραετία, να τον δοκιμάσει. Ως εκ τούτου, για την ίδια αυτό θα είναι μια εξέταση, προκειμένου να δείξει στον κόσμο ότι όσα είχε πει προεκλογικά, θα τηρηθούν και στην πράξη. Του Παναγιώτη Μπαμπαρούτση 

***  Ειδικευόμενοι Γιατροί: Ζητούν άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Ζητάμε από το υπουργείο Υγείας την άμεση στελέχωση του Γ.Ν. Μεσσηνίας
 Η κατάσταση στο Γ.Ν. Μεσσηνίας (Ν.Μ. Καλαμάτας και Ν.Μ. Κυπαρισσίας) είναι οριακή τόσο για τους ασθενείς όσο και για το υγειονομικό προσωπικό, που εργάζεται σε αυτό, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που ο πληθυσμός του Νομού Μεσσηνίας αυξάνεται σημαντικά.
Τους τελευταίους μήνες έχει συντελεστεί δραματική μείωση του αριθμού των υπηρετούντων ιατρών στο Γ.Ν. Μεσσηνίας, σε βασικές ιατρικές ειδικότητες, όπως Παθολογία, Καρδιολογία, Χειρουργική. Αναμένεται περαιτέρω μείωση τους επόμενους μήνες και σε άλλες ειδικότητες, όπως π.χ. Παιδιατρική. Ο αριθμός των υπηρετούντων ιατρών είναι δραματικά μικρός, τόσο μικρός που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των ασθενών και την υγεία των ιατρών.
Οι αιτίες είναι γνωστές σε όλους: συνταξιοδοτήσεις ιατρών, μη ανανέωση συμβάσεων επικουρικών ιατρών, μείωση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, εξαιρετικά αργή διαδικασία πλήρωσης προκηρυγμένων θέσεων, το γνωστό φαινόμενο έλλειψης ειδικευόμενων ιατρών, παραιτήσεις ιατρών, μετακινήσεις ιατρών σε άλλα νοσοκομεία εντός και εκτός 6πς Υ.Π.Ε. (γιατί άραγε;) κ.ά.
Η αυτόνομη λειτουργία σε ιατρικό προσωπικό του ΤΕΠ της Ν.Μ. Καλαμάτας, η οποία θα έδινε μια ανάσα, παρά τις εξαγγελίες της Διοίκησης για το αντίθετο, θα αργήσει... Πριν από ενάμιση χρόνο προκηρύχθηκαν (9) εννέα θέσεις ειδικευμένων ιατρών για το ΤΕΠ. Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για (7) επτά από αυτές. Σήμερα έχει κριθεί μόνο (1) μία και αναμένεται ο διορισμός της. Οι υπόλοιπες (6) έξι βρίσκονται στη διαδικασία κρίσεως. Χρονοδιάγραμμα διορισμού άγνωστο...
 Η πραγματικότητα για τη Ν.Μ. Καλαμάτας
Ο ένας και μοναδικός εφημερεύων παθολόγος σε ενεργό εφημερία είναι καθημερινά υπεύθυνος για σαράντα νοσηλευόμενους ασθενείς στην Παθολογική Κλινική, για τους ασθενείς που προσέρχονται στο Παθολογικό Τμήμα του ΤΕΠ, για τις διακομιδές βαρέως πασχόντων και διασωληνωμένων ασθενών σε άλλα νοσοκομεία εκτός Νομού Μεσσηνίας κ.ά.
Ο ένας και μοναδικός χειρουργός σε ενεργό εφημερία (ενίοτε δυο) είναι υπεύθυνος για τους νοσηλευόμενους ασθενείς στη Χειρουργική Κλινική, για τους ασθενείς που προσέρχονται στο Χειρουργικό Τμήμα του ΤΕΠ, για τις επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της εφημερίας (όσο χρόνο διαρκούν οι χειρουργικές επεμβάσεις το ΤΕΠ και το υπόλοιπο νοσοκομείο μένει χωρίς χειρουργό, γιατί και ο δεύτερος χειρουργός, είτε βρίσκεται σε ενεργό εφημερία είτε ετοιμότητα, που είναι το σύνηθες, μπαίνει στο χειρουργείο), για τις διακομιδές διασωληνωμένων περιστατικών και βαρέως πασχόντων του χειρουργικού τομέα κ.ά.
Στην Καρδιολογική Κλινική οι δυο εφημερεύοντες καρδιολόγοι τρέχουν μεταξύ ΤΕΠ, Μονάδας Εμφραγμάτων, Καρδιολογικής Κλινικής, Αιμοδυναμικού Τμήματος (η λειτουργία του πόρρω απέχει από την εξαγγελθείσα 24ωρη λειτουργία του) κ.ά.
Αν τον προσεχή μήνα δεν παραταθεί η σύμβαση των υπηρετούντων επικουρικών ιατρών, σε δεινή θέση θα βρεθεί και η Παιδιατρική Κλινική. Υπάρχουν ιατρικά τμήματα, όπως η Ουρολογική Κλινική, που το μηνιαίο πρόγραμμα εφημερίας δεν καλύπτεται καθημερινά από ειδικευμένο ιατρό.
 Η πραγματικότητα για τη Ν.Μ. Κυπαρισσίας
Δεν μπορεί να καλυφθεί το μηνιαίο πρόγραμμα εφημεριών ούτε για την Παθολογική Κλινική, ούτε για τη Χειρουργική Κλινική, ούτε για το Αναισθησιολογικό Τμήμα. Για τις εφημερίες των άλλων τμημάτων τα λόγια περισσεύουν...
Πρέπει να σημειωθεί ότι στα περισσότερα Ιατρικά Τμήματα του Ν.Μ. Μεσσηνίας οι υπηρετούντες ιατροί εκτελούν εφημερίες καθ' υπέρβαση του νόμου, με ή χωρίς τη συναίνεσή τους. Η υπερεργασία αυτή ενέχει σημαντικούς κινδύνους για ασθενείς και ιατρούς. Οι αντοχές μας εξαντλούνται...
Ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας την άμεση στελέχωση του Γ.Ν. Μεσσηνίας με επικουρικό ιατρικό προσωπικό ή τη μετακίνηση προσωπικού από άλλες δομές του ΕΣΥ και την προκήρυξη θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού.

***  Επιτελικό Κράτος: Μια νέα σχέση εμπιστοσύνης πολίτη - κράτους

~  Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συζητηθεί στην Ελληνική Βουλή το πρώτο σημαντικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Πρόκειται για το «Νομοσχέδιο για το Επιτελικό Κράτος». Νέοι θεσμοί εισάγονται στη δημόσια διοίκηση, μακροχρόνια προβλήματα αντιμετωπίζονται και παράλληλα μειώνεται η γραφειοκρατία και μπαίνει φρένο στην κομματικοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Το νομοσχέδιο, όμως, έρχεται να υπηρετήσει και έναν πολύ σημαντικό και γενναίο στόχο της νέας κυβέρνησης: την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς. Η βελτίωση της επαφής των πολιτών με το κράτος και τους φορείς του, η αύξηση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και, τελικά, η σταδιακή μετεξέλιξη του κράτους σε φορέα-αρωγό των πραγματικών αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, αποτελούν το απαραίτητο υπόβαθρο της νέας Ελλάδας που οραματίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Με το νομοσχέδιο αυτό νομοθετούνται οι αναγκαίες θεσμικές αλλαγές που θα μετατρέψουν σταδιακά τις γερασμένες κρατικές δομές σε ένα σύγχρονο μηχανισμό κρατικής διοίκησης:
-Οργανώνεται και συστηματοποιείται η παραγωγή κυβερνητικού έργου έχοντας στο επίκεντρο ένα αναβαθμισμένο Υπουργικό Συμβούλιο. Για πρώτη φορά θα είναι επιφορτισμένο με την κατάρτιση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού πλάνου της κυβέρνησης, το οποίο θα παρακολουθείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος “Μαζί”. Έτσι θα αποφεύγονται οι δυσλειτουργίες και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων στο πιο υψηλό επίπεδο με τελικό όφελος την ταχύτητα λήψης σημαντικών αποφάσεων διακυβέρνησης της χώρας.
-Θεσμοθετείται η νέα Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία εντάσσονται πλέον όλες οι δομές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση τόσο της δημόσιας διαφθοράς όσο και της ιδιωτικής. Αυτό θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα το γρήγορο και ουσιαστικό συντονισμό φορέων όπως το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, οι Επιθεωρητές Υγείας και οι Επιθεωρητές Δημόσιων Έργων, βελτιώνοντας έτσι το ελεγκτικό και εποπτικό τους έργο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
-Περιορίζεται το κομματικό κράτος και μειώνεται η γραφειοκρατία, μέσω της θεσμοθέτησης του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, που θα έχει ενισχυμένο διοικητικό ρόλο και θα επιλέγεται μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και του αναβαθμισμένου Γενικού Διευθυντή. Παράλληλα εισάγονται πολλαπλά κωλύματα και ασυμβίβαστα για Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γραμματείς και Διοικητές ΔΕΚΟ. Όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ικανών ανθρώπων στην κρατική διοίκηση, τον καλύτερο επιμερισμό των ευθυνών και αρμοδιοτήτων τους και, τελικά, την ταχύτερη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων προς όφελος των πολιτών.
-Αντιμετωπίζονται τα μακροχρόνια προβλήματα της πολυνομίας και της κακονομίας μέσω, αφενός, της κωδικοποίησης και απλοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας και, αφετέρου, της θέσπισης κανόνων καλής νομοθέτησης. Έτσι η δημόσια διοίκηση θα γίνει ταχύτερη και πιο ουσιαστική και η συνδιαλλαγή του Έλληνα πολίτη με το Δημόσιο θα γίνει σταδιακά πιο εύκολη, πιο απλή και λιγότερο γραφειοκρατική.
Το νέο νομοσχέδιο για το Επιτελικό Κράτος αποτελεί την πρώτη αλλά ουσιαστική υλοποίηση από πλευράς της νέας κυβέρνησης μιας καινοτόμας, μεταρρυθμιστικής φιλοσοφίας για την Ευρωπαϊκή Ελλάδα του 21ου αιώνα. Όλοι συμφωνούμε πλέον ότι αποτελεί δομική ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας η εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός του κράτους, μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και πελατειακά συμφέροντα, στην υπηρεσία του πολίτη και προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας. Και αυτά ακριβώς τα ήθη έρχεται να υπηρετήσει με την πολιτική της η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.  Του Περικλή Π. Μαντά  Βουλευτή Μεσσηνίας με τη Νέα Δημοκρατία

***  Πολύ κατώτερη των περιστάσεων η αποτίμηση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

~«Ποτέ ξανά πίσω» ήταν το κεντρικό προεκλογικό σλόγκαν του Προέδρου του Κόμματος. Και όμως είμαστε ξανά πίσω, με αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχει δείξει δείγματα γραφής για τον αντιδραστικό χαρακτήρα της από τις πρώτες κιόλας μέρες της διακυβέρνησής της.
Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ για να περάσει σαν οδοστρωτήρας πάνω από δικαιώματα και κατακτήσεις, και όμως την ικανοποίηση τους εκφράζουν από τα ανώτατα δώματα του ΣΥΡΙΖΑ… διότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει υπολογίσιμη αντιπολιτευτική δύναμη.
 Τα εκλογικά ποσοστά
Μέσα στα πλαίσια της αποτίμησης των εκλογικών αποτελεσμάτων από μέρους της ηγετικής ομάδας του Σύριζα, γίνεται σύγκριση με τα ποσοστά του Σεπτεμβρίου του 2015 που ανήλθαν στο 35.46%. Με το συμπέρασμα να είναι ότι η πτώση ήταν μόνο 4 ποσοστιαίες μονάδες. Και μάλιστα σε συνθήκες «διαρκούς υπονόμευσης από το εσωτερικό και το εξωτερικό αλλά και πρωτοφανούς επίθεσης από τα κυρίαρχα ΜΜΕ…»(Αποτίμηση Κεντρικής Επιτροπής)
Έτσι, κάτω από τέτοιες συνθήκες, το αποτέλεσμα «όχι μόνο δεν είναι ευκαταφρόνητο, αλλά αποτελεί παρακαταθήκη για την δημιουργία μιας νέας προοδευτικής, αριστερής κοινωνικής πλειοψηφίας…»
Είναι, όμως, εντελώς λανθασμένη η σύγκριση με τα εκλογικά ποσοστά του Σεπτεμβρίου του 2015. Η πραγματική σύγκριση, αυτή που δείχνει το μεγάλο πισωγύρισμα, είναι αυτή με το 62% του Δημοψηφίσματος. Που εκεί,  και αν ήταν διαρκείς η υπονόμευση από εσωτερικό και εξωτερικό και πρωτοφανής η επίθεση από τα κυρίαρχα ΜΜΕ.
Και όμως ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, κόντρα σε όλους, ακόμα και την απαράδεκτη στάση της ηγεσίας του ΚΚΕ, τους ταρακούνησε όλους, με το απίστευτό 62% στήριξης που του παρείχε η ελληνική κοινωνία.
Είναι τεράστια η οπισθοχώρηση απ’ αυτό το αποτέλεσμα. Που παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, όταν πάρουμε ως δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός ψήφισε Σύριζα, όχι διότι ήταν ικανοποιημένοι από την πολιτική του, αλλά διότι ξέρουν καλά τι σημαίνει Δεξιά.
 Προβληματικά τα συμπεράσματα της αποτίμησης
Για ανακοπή της συρρίκνωσης της ελληνικής οικονομίας μιλά η αποτίμηση. Χωρίς να αναφέρει όμως ότι αυτή έχει επιτευχθεί σ’  ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Η απόσταση από τα οικονομικά επίπεδα πριν την κρίση, και ακόμα περισσότερο η απόσταση από το βιοτικό επίπεδο των απλών ανθρώπων πριν την κρίση είναι τεράστια.
Κατάφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται, «να ρυθμίσει το ελληνικό χρέος». Από διαγραφή του, ή έστω διαγραφή μεγάλου μέρους του, καταλήξαμε στη ρύθμιση του. Που σημαίνει μόνο αναστολή δόσεων, με όλους τους τόκους να λειτουργούν, μετατρέποντας το ελληνικό χρέος σε πραγματική εκρηκτική ύλη όταν θα έλθει η στιγμή της αποπληρωμής του.
Προβληματική είναι επίσης και η αναφορά σε μείωση της ανεργίας, όταν κοντά ο ένας στους τρεις εργαζόμενους δουλεύει με συμβάσεις μερικής απασχόλησης και δε θεωρείται άνεργος.
Καμιά αναφορά δεν έγινε στην εγκατάλειψη της διεθνιστικής προοπτικής του ΣΥΡΙΖΑ πριν την συνθηκολόγηση, και στους λόγους για τους οποίους αυτή εγκαταλείφθηκε.
Για ελληνική χρεωκοπία μιλά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έκανε εδώ και καιρό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για την οποία, απλά ευθύνονται οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και μετατρέπει την ελληνική κρίση που είναι μέρος της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης σε εθνική ευθύνη, για την οποία η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει το ανάλογο τίμημα, δικαιώνοντας τον Σόιμπλε και τους θεσμούς.
Βεβαίως και έχουν ευθύνη οι προηγούμενες κυβερνήσεις για την οικονομική κρίση, που  δεν μπορεί να εστιαστεί, όμως, στο ότι απέτυχαν να διαχειριστούν τον ελληνικό καπιταλισμό, κάτι που νόμισε ότι μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο ότι τον εξυπηρετούσαν, απόλυτα υποταγμένες στη θέληση του.
Αυτό υποτίθεται θα άλλαζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το καπιταλιστικό οικονομικό πλαίσιο που επιβάλλεται σε όλους,  ώσπου παραμένει αναλλοίωτο. Θα το άλλαζε σε συμμαχία με την ευρωπαϊκή Αριστερά. Τώρα, με τη μετατροπή της καπιταλιστικής κρίσης σε ελληνική χρεωκοπία, αφήνει ευθύνη πάνω του μόνο την καλύτερη διαχείριση της καπιταλιστικής οικονομίας από αυτήν που μπορούν οι γνήσιοι εκπρόσωποι της καπιταλιστικής Ελλάδας. Ένας τέτοιος στόχος είναι εντελώς καταδικασμένος.
 Τελικά είναι καλά ή κακά τα μνημόνια; 
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε, όπως αναφέρεται στην αποτίμηση, «να ολοκληρώσει το τρίτο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής εξυγιαίνοντας τα δημόσια οικονομικά…».
Αν, όμως, η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, δηλαδή των μνημονίων και της λιτότητας, οδήγησε σε εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, τότε γιατί είναι κακά τα μνημόνια και η λιτότητα; Πρέπει να απαντήσει η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό.
Αν «ο… στόχος αυτής της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ… ήταν η ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής, ώστε να απαλλαγεί η χώρα από τους σκληρούς μνημονιακούς καταναγκασμούς που επέβαλλε ο αποκλεισμός της χώρας από τις αγορές χρήματος…»  σε τι διαφέρει από τους στόχους της Νέας Δημοκρατίας;
Αν ο στόχος είναι η έξοδος στις αγορές, τις ίδιες αγορές που τόσο καθαρό έκαναν προεκλογικά ότι θέλουν τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση της χώρας, τότε η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για να «φτιάξει» τα ελληνικά οικονομικά, είναι πολλά πιο υποσχόμενη από την επιλογή ΣΥΡΙΖΑ.
 Οι στόχοι μετά την ήττα
«Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει ένα κόμμα μαζικό… νεανικό… λαϊκό… που δε θα μιλάει εξ’ ονόματος των αδυνάτων, αλλά θα είναι το κόμμα των αδυνάτων… κόμμα πράσινο…  κόμμα των δικαιωμάτων… κόμμα δημοκρατικό και σύγχρονο…»
Μπορείς να βάζεις ό,τι στόχους θέλεις. Το ζήτημα είναι αν οι πολιτικές σου συνάδουν με τους στόχους σου, αν είναι όχημα που οδηγεί στην επίτευξη των στόχων σου. Και μόνο «ένα κόμμα με ισχυρή αριστερή ταυτότητα, και στόχο τον σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία» , κάτι που επίσης αποτελεί στόχο, όπως καταγράφει η αποτίμηση της ΚΕ, μπορεί να καταφέρει όλα τα πιο πάνω.
Μπορεί να υπάρχει όμως ο σοσιαλισμός ως στόχος, με τις τράπεζες να παραμένουν ιδιωτικές και με τη σοσιαλιστική κυβέρνηση να αναζητά επενδύσεις από τις αγορές; Δεν υπάρχει πιο μεγάλη αντίφαση.
Σωστά αναφέρει η αποτίμηση της ΚΕ Σύριζα ότι «…η ηγεσία του ΚΚΕ επιμένει να μεταθέτει την επίλυση όλων των προβλημάτων των λαϊκών τάξεων σε ένα μακρινό μέλλον, του οποίου οι προϋποθέσεις έλευσης είναι άγνωστο πώς θα δημιουργηθούν». Δεν είναι όμως λιγότερο προβληματικό να μιλάς για σοσιαλισμό χωρίς να κάνεις καμιά προσπάθεια προσδιορισμού του, όταν μάλιστα όλη η πολιτική σου είναι απόλυτα εναρμονισμένη στα πλαίσια του σημερινού συστήματος.
Το ίδιο προβληματικός είναι και ο στόχος για «ένα κόμμα που θα εκφράζει τη νέα, μεγάλη, δημοκρατική, προοδευτική και αριστερή παράταξη στη χώρα μας, και στο οποίο θα χωρούν όλοι: αριστεροί ριζοσπάστες, αριστεροί σοσιαλιστές, δημοκράτες κομμουνιστές, σοσιαλδημοκράτες, οικολόγοι πράσινοι αλλά και πολίτες προερχόμενοι από το δημοκρατικό κέντρο».
Στη μεγάλη δημοκρατική, προοδευτική και αριστερή παράταξη χωρούν όλοι, ή καλύτερα πρέπει να κερδηθούν όλοι που είναι θύματα της καπιταλιστικής κρίσης, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι οι αγρότες. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί αφού το κόμμα πείσει ότι μπορεί να δώσει διέξοδο στα αδιέξοδα της ζωής τους, κάτι που η πρώτη θητεία ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση επέτυχε να κάνει.
Αυτό το χωρούν όλοι ανεξάρτητα, αν είναι σοσιαλδημοκράτες ή και κεντρώοι, μπορεί απλά να σημαίνει αβαρίες στην ιδεολογία τους για να μην τρομάξουν και να έρθουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι τελικά το λιγότερο αφελές να ισχυρίζεται η ΚΕ ότι κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ «να επαναφέρει την ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία (επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας ).
Ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας είναι μια πολύ σοβαρή απειλή για την παγκόσμια οικονομία, όπως και άλλες. Δεν έχει/ουν δείξει ,όμως,  ακόμα τα δόντια τους. Που , όταν το κάνουν ούτε οι αμερικάνικες εθνικές λύσεις θα μπορούν να διασώσουν την αμερικανική οικονομία, πόσω μάλλον οι ελληνικές εθνικές λύσεις την ελληνική οικονομία. Σε αυτή τη συζήτηση πρέπει κάθε Συριζαίος να συμμετέχει με τον πιο ενεργό τρόπο. Του Σωτήρη Βλάχου

***   Ζητάμε συγγνώμη και συγχώρεση

~Κάθε Κυριακή με ΘάρροςΗ Sussanne Eaton ήταν μια Αμερικανίδα επιστήμων, 60 ετών, η οποία ήρθε στην Ελλάδα για ένα συνέδριο. Ήρθε για μια εισήγηση σε ένα επιστημονικό συνέδριο, που έγινε στα Χανιά, στην Κρήτη. Ήταν μια επιστήμων, που είχε αφιερώσει τη ζωή της στην επιστήμη, αλλά και μέσω της επιστήμης στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής.
Η Sussanne Eaton, μετά το συνέδριο, αποφάσισε να κάνει τζόκινγκ σε ένα δρόμο, έξω από τα Χανιά. Και ενώ προχωρούσε αμέριμνη, κάποιο ανθρωπόμορφο κτήνος τη χτύπησε επανειλημμένως με το αυτοκίνητο, μισοπεθαμένη την έβαλε στο αυτοκίνητο, τη βίασε και την πέταξε σε μια σπηλιά.
Το κτήνος ήταν 27 ετών, παντρεμένος και είχε δύο παιδιά. Άρα, ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Και μάλλον, το έχει ξανακάνει.
Σταματάει το μυαλό του ανθρώπου με όσα είπε στην ανάκριση αυτό το τέρας, που ονομάζεται άνθρωπος. Δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Σου σαλεύει το μυαλό.
Να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για κάποιο έγκλημα πάθους, αφού ουδεμία γνωριμία υπήρχε μεταξύ θύτη και θύματος. Πρόκειται για μια ανίερη πράξη, ενός ανίερου δολοφόνου. Γι’ αυτό, ουδεμία επιείκεια, ουδέν έλεος, σε αυτόν το στυγερό δολοφόνο.
Και επειδή, κατά καιρούς, συμβαίνουν και άλλα παραπλήσια εγκλήματα, η κοινωνία με τη νομοθεσία της θα πρέπει να τα τιμωρεί παραδειγματικά. Με ποινή ισόβια. Κι όταν λέμε ισόβια, εννοούμε πραγματικά ισόβια. Επιπλέον, σε παρόμοια εγκλήματα χρειάζεται να γίνεται ευνουχισμός του δράστη. Όχι για να μην ξανακάνει το ίδιο έγκλημα, αφού δε θα μπορεί, γιατί θα βρίσκεται ισόβια στη φυλακή. Αλλά για παραδειγματισμό όλων των άλλων, των πιθανών βιαστών και δολοφόνων.
Αν υπήρχε ένας τέτοιος αυστηρός νόμος, είναι βέβαιον ότι η Sussanne Eaton θα ήταν μαζί μας. Και θα συνέχιζε την επιστήμη της, θα συνέχιζε να προσφέρει στον άνθρωπο και στη ζωή. Αλλά το τέρας τής πήρε τη ζωή.
Αν υπήρχε ένας αυστηρός νόμος, οποιοσδήποτε υποψήφιος κακούργος θα σκεφτόταν ότι πρώτα θα ευνουχιζόταν και μετά θα πέθαινε στη φυλακή. Και τότε, οι κάθε λογής νταήδες και πιθανοί βιαστές και δολοφόνοι θα προτιμούσαν να «βάζουν την ουρά στα σκέλια», παρά να ευνουχιστούν και να πεθάνουν στη φυλακή.
Μόλις ακούστηκε από την τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων, αυτό το ειδεχθές και αποτρόπαιον έγκλημα, η ελληνική κοινωνία έμεινε άφωνη, στήλη άλατος. Γιατί δεν ανέχεται τέτοιου είδους εγκλήματα. Αυτά τα εγκλήματα αποτελούν ύβρη και η κοινωνία απαιτεί να επέλθει νέμεσις, χωρίς έλεος. Αυτό ορίζουν τα ελληνικά θέσμια στο διάβα των αιώνων.
Σε τέτοιου είδους εγκλήματα, η συνείδηση του ανθρώπου εξεγείρεται. Προσβάλλονται Θεοί και άνθρωποι. Προσβάλλονται τα ίδια τα θεμέλια της κοινωνίας. Η ατομική και συλλογική συνείδηση ζητούν τιμωρία. Χρειάζεται τιμωρία για να λυτρωθούμε.
Θεωρώ πως σύμπασα η ελληνική κοινωνία αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει ταπεινά συγγνώμη από την οικογένεια της Sussanne Eaton και από την αμερικανική κοινωνία. Και να τους διαβεβαιώσουμε ότι ο ελληνικός λαός είναι ένας φιλήσυχος και φιλόξενος λαός. Ανοίγει το σπιτικό του στον κάθε φιλοξενούμενο.
Όλοι οι Έλληνες έχουμε υποχρέωση μνήμης. Να θυμόμαστε τη Sussanne Eaton. Αυτό θα μας λυτρώσει συλλογικά από το αποτρόπαιον έγκλημα. Και θα μας βοηθήσει να μη διαπράξουμε ξανά παρόμοια πράξη. Και ίσως, ο Θεός ή οι Θεοί να μας συγχωρέσουν.
Να θυμόμαστε για να μην ξανασυμβεί κανένας βιασμός και κανένα έγκλημα σε καμιά γυναίκα. Γιατί κάθε γυναίκα είναι η μάνα μας, είναι η γυναίκα μας, είναι η κόρη μας.
Αλλά για να διατηρηθεί στη μνήμη μας η Sussanne Eaton, θα πρότεινα στο Δήμο Καλαμάτας- για το Δήμο που έγινε το έγκλημα θεωρείται αυτονόητον- να δοθεί το όνομά της σε ένα δρόμο της πόλης.
Επίσης, για να θυμόμαστε ότι οι Έλληνες ως λαός δεν έχουμε μόνο προτερήματα, αλλά και ελαττώματα. Να θυμόμαστε για να περιορίσουμε και να εξαφανίσουμε παρόμοια κακουργήματα.
Υποχρέωση μνήμης και υπόσχεση ότι δε θα ξεχάσουμε. Και ζητάμε συγχώρεση, από εκεί ψηλά, εκεί που δεν υπάρχουν ανθρώπινες κακουργίες. Sussanne Eaton, θα μείνεις για πάντα στη μνήμη μας.
Γράφει ο Παύλος Μάραντος*  *Ο Παύλος Μάραντος είναι Έλληνας και Ευρωπαίος πολίτης. marantosp@gmail.com

***

~ ** ΑΘΛΗΤΙΚΑ  :
~* Τα ζευγάρια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League
Ολοκληρώνεται σιγά-σιγά το παζλ του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League, στον οποίο θα λάβουν μέρος ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. 
                                                 Αναλυτικά τα ζευγάρια του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League:
ΠΑΟΚ-Άγιαξ
Μπασάκσεχιρ-Ολυμπιακός
Κλουζ-Σέλτικ
Κράσνονταρ-Πόρτο
Κλαμπ Μπριζ-Ντιναμό Κιέβου
Βασιλεία-ΛΑΣΚ Λιντζ
Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Φερεντσβάρος
ΑΠΟΕΛ-Καραμπάκ/Ντάνταλκ
Ερυθρός Αστέρας/Ελσίνκι-Κοπεγχάγη/Νιου Σεντς
Μάριμπορ/ΑΪΚ-Ρόζενμποργκ/ΜΠΑΤΕ Μπόρισοφ
~** Θυμίζουμε ότι τα πρώτα παιχνίδια στη συγκεκριμένη φάση θα διεξαχθούν 6 και 7 Αυγούστου, ενώ οι ρεβάνς θα λάβουν χώρα μια εβδομάδα μετά.

*** ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς - ΠΛΕΖΝ   4-0 .- *
 Ο πρώτος αγώνας  0-0 .- ^
Οι συνθέσεις:
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ελαμπντελαουί, Σεμέδο, Μεριά, Τσιμίκας, Μπουχαλάκης, Γκιγιέρμε, Ποντένσε (85' Ραντζέλοβιτς) , Βαλμπουενά (66’ Καμαρά), Μασούρας, Γκερέρο (79’ Ελ Αραμπί)
Στον πάγκο έμειναν οι: Τζολάκης, Μπα, Τοροσίδης, Ντουρμισάι
Πλζεν (Πάβελ Βρμπα): Χρούσκα, Χλούσεκ, Καγιάμπα (56’ Κόβαρικ), Κόπιτς, Ρέζνικ, Κρμέντσικ, Χροσόφσκι, Μπράμπετς, Κάλβατς (79’ Γιάνοσεκ), Μίχαλικ (74’ Τσόρι), Πέρνιτσα
Στον πάγκο έμειναν οι: Κόζατσικ, Χέτζα, Προχάτσκα, Λιμπέρσκι
~**
~τα γκολ των Γκιγιέρμε στο 51’ με κεφαλιά, του Γκερέρο στο 70’ με ατομική προσπάθεια, το αυτογκόλ του Mπράμπετς (αργότερα το σάιτ της UEFA το πίστωσε στον Γκερέρο) στο 73’ και το γκολ του Σεμέδο στο 82’. Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν στο μίνιμουμ την συμμετοχή τους, στους ομίλους του Europa League, με αυτή την πρόκριση.
Ο Ολυμπιακός έκανε εξαιρετική εκκίνηση, είχε δοκάρι μόλις στο 1ο λεπτό δοκάρι με τον Γκιγιέρμε, αλλά ο Βραζιλιάνος πήρε το αίμα του πίσω με την κεφαλιά που άνοιξε τον δρόμο του θριάμβου. Ο εκπληκτικός Γκερέρο το 2-0 με κούρσα 45 μέτρων και έξοχο τελείωμα στο 70’, από στημένη μπάλα το 3-0 με τον Βραζιλιάνο με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα πάνω στον Ρέζνικ για το 3-0, ενώ ο Σεμέδο από κοντά στο 82’ μετά από ασταθή επέμβαση του Χρούσκα έκανε το 4-0.

***  Οριστικά στο ΟΑΚΑ η ευρωπαϊκή ρεβάνς της ΑΕΚ
Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού, η ΑΕΚ θα παίξει με Χόνβεντ ή Ουνιβερσιτατέα πρώτα εκτός και μετά εντός έδρας. Η πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Βικτόρια Πλζεν απέκλεισε πλέον την πιθανότητα αλλαγής της σειράς των αγώνων της ΑΕΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Έτσι η «Ένωση» θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι απέναντι σε Χόνβεντ ή Ουνιερσιτατέα Κραϊόβα εκτός έδρας στις 8 Αυγούστου και θα υποδεχθεί Ούγγρους ή Ρουμάνους στις 15 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ (κεκλεισμένων των θυρών). 
Αν ο Ολυμπιακός αποκλειόταν και έπαιζε στα προκριματικά του Europa (με την Αντβέρπ) τότε η σειρά των αγώνων της ΑΕΚ θα άλλαζε αναγκαστικά βάσει του κανονισμού της UEFA που θέλει την ομάδα που προέρχεται από το Champions League να μην αλλάζει έδρα και να το κάνει η άλλη που βρίσκεται στην ίδια περιοχή.


***  Μπαίνουν στη «μάχη» της πρόκρισης Ολυμπιακός, Άρης και Ατρόμητος
Περισσότερες από 200 επιλογές προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για τους αγώνες Βικτόρια Πλζεν-Ολυμπιακός, Άρης-ΑΕ Λεμεσού και Ντουνάισκα Στρέντα-Ατρόμητος.

~


  ~   ***  ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

~    1. - Stamatios Skoulikas   ,   https://www.youtube.com/stamos01  
~  2. - Stamos Skoulikas https://www.youtube.com/stamatios01  , 
~   3. - Vlasis Skoulikas ,http://www.youtube.com/vlasiskal  ,  

 ~***   ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 , :
1~* Η Εφημερίδα μας, Νέα ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
 Δευτέρα   01 ΙΟΥΛΙΟΥ  2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης   ~  ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ για όλους μας : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/06/01-2019-1-1.html .- 
2~.*  ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας  Δευτέρα 01 Ιουλίου 2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης !  ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για ΟΛΟΥΣ μας   : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/07/arfara-news-01-2019-1-atm.html  .-
3 ~. ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας  , Τρίτη 02 Ιουλίου 2019  , Στο  αγιάζι της ενημέρωσης μας .  :  https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/07/arfara-news-02-2019.html .- 
4.- ARFARA NEWS  Η εφημερίδα μας  Νέα από Αρφαρά  Τετάρτη 03 Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/07/arfara-news-03-2019.html  .-
 31. - ARFARA NEWS Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .- Πέμπτη 25 07-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης , : https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/07/arfara-news_24.html .-
32.-ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας Νέα των Αρφαρών Καλαμάτας .-
Παρασκευή  26  Ιουλίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .- 

33.-  ARFARA NEWS Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Σάββατο 27-07-2019  Στο αγιάζι της ενημέρωσης :

https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/07/arfara-news_26.html  .- 
34.-  : Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Κυριακή  28  Ιουλίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης
 
https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .-  

35.- Η Εφημερίδα μας Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Δευτέρα 29 -07-2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .- 

36.- Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019  ΘΕΜΑΤΑ  υγείας  ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας : 
 https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6910645553969710540#allposts  .- 
 37.- .- ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ….. Δευτέρα 29- ΙΟΥΛΙΟΥ  2019 .
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ... ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ...ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  και ΒΙΝΤΕΟ  Πέμπτη 11  Ιανουάριος 2018 ..... Ε΄ Μέρος :  https://snsarfara.blogspot.com/2019/07/blog-post_29.html  .-
38.-  Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .
Τρίτη  30  Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :                                      
https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/07/blog-post.html  .- 

39.-   Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας .

Τετάρτη 21 Ιουλίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :                                                                            https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/07/blog-post_30.html .-

40.-

 FACEBOOK   :
https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas   (1)
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .- (2) .-
~  ~

~

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΔΥΝΣΕΙΣ 3