Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017  :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ....από  το  2008  ...
~
 
 Ο άνθρωπος του Χριστού πρέπει ν' αγαπήσει το Χριστό, κι όταν αγαπήσει το Χριστό, απαλλάσσεται απ' τό διάβολο, από την κόλαση και από το θάνατο.Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ο διορατικός και θαυματουργός~ Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 3 Σεπτεμβρίου 2017
~ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κατά Ματθαίον (κα΄ 33-42)
Είπεν ο Κύριος, άλλην παραβολὴν ἀκούσατε. Ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς καὶ ἀπεδήμησεν.
*  Ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. Καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν.
Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως.
Ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου.
Οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. Καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, καὶ ἀπέκτειναν.
Ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις;
Λέγουσιν αὐτῷ· κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν.
Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;
Ἀπόδοση στη νεοελληνική:
Είπεν ο Κύριος, άλλην παραβολὴν ἀκοῦστε: Ὑπῆρχε κάποτε ἕνας οἰκοδεσπότης, ὁ ὁποῖος ἐφύτεψε ἕνα ἀμπέλι, ἔβαλε γύρω του ἕνα φράχτη, ἔσκαψε εἰς αὐτὸ ἕνα πατητῆρι καὶ ἔκτισε ἕνα πύργο. Ὕστερα τὸ ἐνοίκιασε εἰς γεωργοὺς καὶ ἔφυγε εἰς ξένην χώραν.
Ὅταν δὲ ἐπλησίασε ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἔστειλε τοὺς δούλους του πρὸς τοὺς γεωργοὺς διὰ νὰ πάρουν τοὺς καρπούς του. Ἀλλὰ οἱ γεωργοί, ἀφοῦ συνέλαβαν τοὺς δούλους του, ἕναν ἔδειραν, ἄλλον ἐσκότωσαν, ἄλλον ἐλιθοβόλησαν.
Πάλιν ἔστειλε ἄλλους δούλους περισσότερους ἀπὸ τοὺς πρώτους καὶ ἔκαναν εἰς αὐτοὺς τὰ ἴδια.
Τελευταῖον ἔστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱό του καὶ εἶπε, «Θὰ ἐντραποῦν τὸν υἱόν μου».
Οἱ γεωργοὶ ὅμως, ὅταν εἶδαν τὸν υἱὸν, εἶπαν ἀναμεταξύ τους, «Αὐτὸς εἶναι ὁ κληρονόμος. Ἐμπρὸς ἂς τὸν σκοτώσωμεν καὶ ἂς πάρωμεν τὴν κληρονομίαν του», καὶ ἀφοῦ τὸν συνέλαβαν, τὸν ὡδήγησαν ἔξω ἀπὸ τὸ ἀμπέλι καὶ τὸν ἐσκότωσαν».
Ὅταν λοιπὸν ἔλθῃ ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ἀμπελιοῦ, τὶ θὰ κάνῃ στοὺς γεωργοὺς ἐκείνους;».
Λέγουν εἰς αὐτόν, «Θὰ τοὺς ἐξολοθρεύσῃ μὲ τὸν χειρότερον τρόπον καὶ τὸ ἀμπέλι θὰ τὸ παραδώσῃ εἰς ἄλλους γεωργούς, οἱ ὁποίοι θὰ τοῦ παραδώσουν τοὺς καρποὺς εἰς τὸν καιρόν τους».
Λέγει εἰς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, «Ποτὲ δὲν ἐδιαβάσατε εἰς τὰς γραφὰς, ὅτι, «Ὁ λίθος ποὺ ἀπέρριψαν οἱ οἰκοδόμοι, ἔγινε ἀκρογωνιαῖος λίθος· ἀπὸ τὸν Κύριον ἔγινε αὐτό, καὶ φαίνεται θαυμαστὸν εἰς τὰ μάτια μας;».
 
~** Από Προσκυνηματική εκδρομή 55  ΠΙΣΤΏΝ εκκλησίας Αγίων Θεοδώρων Αρφαρών Μεσσηνίας , με τον Παπά-Μιχάλη Ε. Μπούρα στην Αγία Θεοδώρα Μπάστας Ίσσαρη Μεγαλόπολης , Ι.Μ. Παναγίας Μπούρα και Ι.Μ. Παναγίας στο Αμπελάκι Μεγαλόπολης όπου και ετελέσθει Μ. Εσπερινός και Παράκληση στην Παναγία μας την Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017  ...ΒΙΝΤΕΟ  :
1 ~*Εκκλησία Αγίας Θεοδώρας Βάστας Αρκαδίας 03/09/2017:
https://youtu.be/ok0wGlUA-4M  .-
~*Ι.  Μ. Παναγίας Μπούρα Ν Αρκαδίας  03/09/2017:

https://youtu.be/kO2yaDoMI6E .-
~*Ι. Μ.  Παναγίας Μπούρα Μεγαλόπολης 03/09/2017:
https://youtu.be/98dKLzG2W0c  .-
~*Εκκλησία εντός Ι Μ  Παναγίας στο Αμπελάκι Αρκαδίας  3/9/2017: https://youtu.be/vahb2z1QX-s .-
5~ *Ι Μ  Παναγίας Αμπελάκι Μεγαλόπολης 03-09-2017:
https://youtu.be/nQCl6imsrjA  .-
~*Αμπελάκι Μεγαλόπολη Παναγία Ι Μ   ανεβαίνοντας 3/9/2017: https://youtu.be/9x6GyTGh3jU .-
~*Εσπερινός στην Μονή Παναγίας στο Αμπελάκι  03/09/2017:
https://youtu.be/fa9hqalPCAU  .-
~*Ι Μ  Παναγίας Αμπελάκι Μεγαλόπολης διαδρομή ανεβαίνοντας 3/9/2017: https://youtu.be/DPOLLN97FEM  .-
~*Ι Μ  Παναγίας Μπούρα 03/.09/2017:
 https://youtu.be/qxBJuVeCbbw .-
10~*Μονή ΜΠΟΥΡΑ στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας 3/9/2017:
https://youtu.be/_5shP0SpGO8   .-

~ 3 Σεπτεβρρίου: Εορτή του Αγίου Ανθίμου Ιερομάρτυρα, επισκόπου Νικομήδειας
~ Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, τη μνήμη του Αγίου Ανθίμου Ιερομάρτυρα, επισκόπου Νικομήδειας. Ο Άγιος Άνθιμος έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ. και πατρίδα του ήταν η Νικομήδεια. Από μικρός διακρίθηκε για τον ευσεβή ζήλο του προς τα θεία. Όταν ενηλικιώθηκε, η ζωή του ήταν υπόδειγμα σωφροσύνης και αγάπης.
*  Επειδή πλούσια κατείχε το θησαυρό των θείων αληθειών, η θερμή του διδασκαλία, εμπνεόμενη από αποστολικό ζήλο, έβρισκε σχεδόν πάντα ανταπόκριση στις ψυχές των πιστών. Η πνευματική ικανότητα του Άνθιμου ώθησε τους χριστιανούς της Νικομήδειας και τον έπεισαν να γίνει Ιερέας και αργότερα επίσκοπος τους. Όταν, όμως, έγινε ο διωγμός επί Διοκλητιανού, τον κυνήγησαν και τον συνέλαβαν (302 μ.Χ.).
Ο Διοκλητιανός του πρότεινε να θυσιάσει στους Θεούς για να κερδίσει τη ζωή του, αλλιώς τον περίμεναν φρικτά βασανιστήρια, και του έδειξε το όργανα που θα τον βασάνιζαν. Ο Άνθιμος είπε: «Γιατί μου τα δείχνεις; για να με φοβίσεις;
Αυτά ας τα φοβούνται εκείνοι, για τους οποίους η παρούσα ζωή είναι μόνο ηδονή και τη στέρηση της θεωρούν μεγάλη απώλεια. Αλλά σε μένα, όπως και σε κάθε χριστιανό, αυτά δεν ασκούν καμιά γοητεία. Το σώμα μου είναι πρόσκαιρο και ευτελές, που μόνη αξία έχει, όταν αγιασθεί δια του Χριστού και δοθεί εις την κατά Χριστόν ζωή. Επομένως, τιμωρίες και βάσανα είναι για μένα πιο ποθητά από του να αρνηθώ το Σωτήρα μου». Τότε, αφού τον βασάνισαν φρικτά, τελικά τον αποκεφάλισαν.
Απολυτίκιον
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ως φοίνιξ εξήνθισας, τη Εκκλησία Χριστού, καρποίς τοις των λόγων σου, των ευσεβών τας ψυχάς, εκτρέφων εν χάριτι όθεν και εναθλήσας, Πάτερ Άνθιμε χαίρων, ώφθης Ιερομάρτυς, ευκλεής του Σωτήρος, ω πρέσβευε δεόμεθα, υπέρ των ψυχών ημών.
Απολυτίκιο Αγ. Ανθίμου Νικομηδείας - 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ : https://youtu.be/-BlDgBJFpmY  .-
~ 3 Σεπτεμβρίου
Ιερομαρτύρων Ανθίμου (1) επισκόπου Νικομήδειας (†302) και Αριστίωνος επισκόπου Αλεξανδρείας. Μαρτύρων Αρχοντίωνος, Βασιλίσσης, Ζήνωνος, Φοίβης διακόνου και Χαρίτωνος (†α΄αι.). Νεομάρτυρος Πολυδώρου (2) Νέας Εφέσου (†1794). Οσίων Θεοκτίστου (3) και Στεφάνου ομολογητού, ηγουμένου Τριγλίας. Αγίου βασιλέως Κωνσταντίνου, του νέου.
(1)Ο άγιος Άνθιμος γεννήθηκε στη Νικομήδεια. Ήταν αγαπητός ανάμεσα στους χριστιανούς της πόλης, οι οποίοι εκτιμούσαν τις αρετές του, τη δύναμη της πίστης και τον ηθικό του βίο. Ύστερα από πολλές παρακλήσεις ο άγιος θέλησε να γίνει επίσκοπος. Από το αξίωμα αυτό συνεχίσε να διδάσκει τον λόγο του Ευαγγελίου. Κατά το διωγμό τού Διοκλητιανού, ο άγιος συνελήφθη και τον διέταξαν να θυσιάσει στους Θεούς για να κερδίσει τη ζωή του. Ο άγιος δε δίστασε να ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό. Μετά από αυτό τον βασάνισαν και τον αποκεφάλισαν.
(2)Ο άγιος Πολύδωρος ο Νεομάρτυρας από τη Λευκωσία, ανατράφηκε από γονείς ευσεβείς, διδάχθηκε θεολογία και ταξίδεψε σε πολλές χώρες κάνοντας το επάγγελμα του πραματευτή. Σε κάποια διασκέδαση μεθυσμένος όπως ήταν αρνήθηκε τον χριστιανισμό. Όταν συνήλθε μετανόησε πικρά. Εξομολογήθηκε και ανακοίνωσε τον πόθο του να μαρτυρήσει. Ύστερα από πολλές προσευχές έφτασε στην Νέα Έφεσο που μπροστά στο Μουφτή ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Μετά από πολλά βασανιστήρια τον απαγχόνισαν. Σήμερα η κάρα του Αγίου φυλάσσεται στο Ναό της Αγίας Αικατερίνης στην Πλάκα.
(3) Ο όσιος Θεόκτιστος, ο όσιος και μέγας αυτός ασκητής επιδόθηκε σε αυστηρότατους ασκητικούς αγώνες κλεισμένος σε ένα κελί στην Λαύρα Φαρά. Σε ένα γειτονικό κελί εγκαταστάθηκε και ο Μέγας Ευθύμιος. Ο κοινός πόθος τής άσκησης συνέδεσε στενά τους δύο ασκητές. Μετά από πέντε χρόνια αποσύρθηκαν οριστικά σε μία σπηλιά στην έρημο για αυστηρότερη άσκηση. Ο όσιος Θεόκτιστος πέθανε σε βαθιά γεράματα το 451.  ~

Σήμερα 03/09/2017 εορτάζουν:

Άγιος Άνθιμος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Νικομήδειας, Όσιος Θεόκτιστος συνασκητής του Μεγάλου Ευθυμίου, Άγιος Πολύδωρος ο Νεομάρτυρας από τη Λευκωσία
~

Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου
 
Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χιλιάδες πεντακόσιοι ενενήντα τρεις Μάρτυρες, που μαρτύρησαν μαζί μ' αυτόν

Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χ....
 
Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο

Άγιος Σταμάτιος από τον Βόλο
 
Κοίμησις της Θεοτόκου

Κοίμησις της Θεοτόκου
 
Όσιος Σέριδος ηγούμενος της Μονής στη Γάζα

Όσιος Σέριδος ηγούμενος της Μονής στη Γάζα
 
Αγία Ειρήνη η βασιλίσσα, της διά του αγίου και αγγελικού σχήματος μετονομασθείσης Ξένης Mοναχής

Αγία Ειρήνη η βασιλίσσα, της διά του αγί....
 
Άγιος Μύρων

Άγιος Μύρων
 
Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής, επίσκοπος Κυζίκου

Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής, επίσκοπος....
 
Άγιος Μίκαλλος

Άγιος Μίκαλλος
 
Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού

*** Αυστηροποίηση των όρων προστασίας και όχι χαλάρωση και ασυδοσία ζητά το ΣτΕ για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο
Αυστηροποίηση των όρων προστασίας της ευρύτερης περιοχής του Κυπαρισσιακού Κόλπου και όχι χαλάρωση, όπως λανθασμένα εκτίμησαν αρκετοί Δήμοι, ζητεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος το Συμβούλιο της Επικρατείας, σύμφωνα και με ρεπορτάζ της «Καθημερινής».
Το ακριβές σκεπτικό του ΣτΕ προκύπτει από τη δημοσίευση, προ ημερών, του κειμένου του πρακτικού με το οποίο το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο τοποθετήθηκε επί των προτάσεων του υπουργείου για την προστασία της περιοχής. Ωστόσο, στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, ο δήμαρχος Παναγιώτης Κατσίβελας, με δική του «ανάγνωση» και «ερμηνεία» της απόφασης του ΣτΕ, επανέλαβε αυτό που μονότονα αναφέρει, ότι το σχέδιο του ΠΔ επεστράφη στο υπουργείο Περιβάλλοντος «με τη ρητή εντολή να προχωρήσει σε έκδοση ΣΜΠΕ, την οποίαν δεν την είχε το ΠΔ και κρίθηκε έτσι ως ελλιπής. Η απόφαση λέει και αναφέρει για τη νομολογία που υπάρχει για προηγούμενη υπόθεση του Δήμου Χρωπίας (σ.σ. Κρωπίας, είναι το ορθό), όπου εκρίθη ότι γι’ αυτής της φύσεως οι αποφάσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει ΣΜΠΕ όπως ακριβώς λέει και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο».
Ο ίδιος είπε ότι θα κυνηγούσαν την υπόθεση μέχρι και την τελευταία στιγμή και στον τελευταίο φορέα, που είναι η Δικαιοσύνη, «γιατί το Δημοτικό μας Συμβούλιο σαν μέγιστο στόχο είχε βάλει την προστασία της ΖΑΤ και τους όρους τους οποίους έβαλε, για ν’ αναπτυχθούνε ανθρώπινες δραστηριότητες. Κι εκεί έγκειται η ικανοποίηση…». Και πρόσθεσε ότι «ο λαλίστατος Αρχέλωνας μέχρι τώρα δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση, καμία αναφορά για την απόφαση του ΣτΕ κι αυτό ίσως λέει πολλά».
Στο ρεπορτάζ της «Καθημερινής» αναφέρεται:
Με τη γνωμοδότησή του (αρ. 175/2017) για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που χαρακτηρίζει την περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου «Περιοχή προστασίας της Φύσης», το ΣτΕ δίνει κατ’ αρχήν το «πράσινο φως» στο υπουργείο Περιβάλλοντος για τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου προστασίας της περιοχής (αντίθετα με το «χαλαρό» πλαίσιο που είχε προταθεί το 2014 και δεν έπεισε το Ευρωδικαστήριο –που μας καταδίκασε το 2016– για την πρόθεση της Ελλάδας να περιορίσει την αυθαιρεσία στον Κόλπο). Μάλιστα, παρότι το ΣτΕ στην προηγούμενη τοποθέτησή του είχε ζητήσει το χαρακτηρισμό της περιοχής ως «εθνικό πάρκο», δέχεται την πρόταση για κατάταξη της ζώνης ως «Περιοχή προστασίας της Φύσης», σημειώνοντας ότι αντιστοιχεί «σε αυστηρό κατά την ιεραρχία του νόμου καθεστώς προστασίας». Εκεί που το ΣτΕ διαφοροποιείται είναι η «ζώνη αγροτικού τοπίου» (σ.σ. ΖΑΤ), μια περιφερειακή στον πυρήνα του πάρκου ζώνη, στην οποία προτείνεται να επιτραπεί πλήθος χρήσεων (κατοικία, εστίαση, τουριστικά καταλύματα, μεταποιητικές μονάδες κ.ά.).
«Η θέσπιση περιφερειακής ζώνης προστασίας δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση προς το σκοπό προστασίας που επιδιώκει η κυρίως προστατευόμενη περιοχή», αναφέρεται, υπενθυμίζοντας ότι η Επιτροπή «Φύση» (γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠΕΝ) διαπίστωσε πως οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες «μπορεί να προκαλέσουν μεγάλης πυκνότητας περιβαλλοντικές πιέσεις και απειλές για τα γειτονικά προστατευόμενα οικοσυστήματα», δε διαφοροποιούνται δε ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά των προστατευόμενων περιοχών με τις οποίες γειτνιάζει, ιδίως τις παράκτιες. Περαιτέρω το ΣτΕ ζητεί από το ΥΠΕΝ να επιταχύνει, καθώς υπάρχει ήδη η πρώτη ευρωκαταδίκη της χώρας, «επειδή ανέχθηκε σειρά επεμβάσεων, όπως η κατασκευή κατοικιών, η δημιουργία υποδομών πρόσβασης στην παραλία, η λειτουργία μπαρ» κ.ά.
Συνεπώς, η δημοσιοποίηση της απόφασης δείχνει ότι κακώς πανηγύρισαν Δήμοι της περιοχής, εκτιμώντας ότι το ΣτΕ αντιτάχθηκε στους αυστηρούς όρους προστασίας, καθώς το ΣτΕ, όπως και το Ευρωδικαστήριο, υποδεικνύει με σαφήνεια το αντίθετο (χαρακτηριστικά ο Δήμος Τριφυλίας υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ότι το σχέδιο επεστράφη στο ΥΠΕΝ ως «ατελές, πρόχειρο και ατεκμηρίωτο»).
Ακολουθώντας το πρότυπο πρόσφατης απόφασης για τον Υμηττό, το ΣτΕ επισημαίνει ότι το πλαίσιο περιλαμβάνει ευρύτερες πολεοδομικές ρυθμίσεις, άρα πρέπει να επανυποβληθεί μετά την εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκτός αν το ΥΠΕΝ αποδείξει ότι οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που έχει εγκρίνει επαρκούν.
Του Ηλία Γιαννόπουλου 

*** Το Στρατιωτικό Μουσείο Καλαμάτας αναζήτα αντικείμενα, έγγραφα και φωτογραφικό υλικό 
Στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλίας εμπλουτισμού του ιστορικού του αρχείου με στοιχεία από τη δράση και το έργο του 9ου ΣΠ «Γιαννιτσά», και προσδοκώντας στην ανταπόκριση του καλαματιανού λαού, το Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας Καλαμάτας προσκαλεί όσους κατέχουν αντικείμενα (μετάλλια, εξοπλισμό, απαρτία στολών κ.λπ.), έγγραφα (γράμματα, επαίνους, pay-book, κ.λπ.), φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό (από πολεμική δράση, εκπαιδεύσεις, συνδρομή σε έκτακτες ανάγκες, καθημερινότητα στρατιωτικής ζωής κ.λπ.) να το προσκομίσουν, προκειμένου να καταγραφεί, ψηφιοποιηθεί και τύχει ανάλογης εκμετάλλευσης.
Το υλικό μπορεί να προσκομίζεται κάθε Τετάρτη από 18.00 έως 20.00 και Σάββατο από 11.00 έως 13.00 (θα επιστρέφεται άμεσα στους κατόχους του). 

*** «Οικονομική ομηρία» 45 ιδιοκτητών ακινήτων 
Το…  μαρτύριο που ζουν εδώ και μεγάλο διάστημα - γιατί ως τέτοιο μπορεί να περιγραφεί - 45 ιδιοκτήτες ακινήτων από οφειλές προς το Δήμο Καλαμάτας λόγω προσκυρώσεων και ρυμοτομήσεων οδών, αναδείχθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει σ’ αυτούς που κατοικούν στη διανοιγμένη και σε πλήρη λειτουργία (πλέον) οδό Βασιλέως Γεωργίου, οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλουν ακόμα και ποσό του διακανονισμού, που φτάνει σε 180 δόσεις, με αποτέλεσμα ανά πάσα στιγμή να κινδυνεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους, πέραν των κατασχέσεων που υφίστανται στους λογαριασμούς τους.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το συνολικό ποσό οφειλής είναι περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο μαζί με τις προσαυξήσεις μπορεί και να υπερτριπλασιάζεται.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αντιπροσωπεία των κατοίκων από τη Βασιλέως Γεωργίου εξέθεσε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, χωρίς, όμως, κανένα χειροπιαστό αποτέλεσμα.
Κι αυτό, γιατί, όπως κατέδειξε ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας, αλλά και ο αντιδήμαρχος Θανάσης Ηλιόπουλος, ο νόμος είναι σαφής και δεν επιτρέπει σε κανέναν παρερμηνείες, αφού κινδυνεύει να κατηγορηθεί για παράβαση καθήκοντος.
Από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης το πρόβλημα έγινε αντιληπτό, παρά τις διάφορες… κορώνες λαϊκισμού που ακούστηκαν. Εκείνο, όμως, που συμφωνήθηκε ομόφωνα είναι ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας στην επόμενη συνάντηση που θα έχει στο υπουργείο Οικονομίας να θέσει επιτακτικά το πρόβλημα, το οποίο και να συνοδεύεται με ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
Επειδή, σε κάθε περίπτωση, το θέμα δεν είναι μόνο τοπικό, αλλά ταλανίζει σε πανελλαδική κλίμακα πολλούς ιδιοκτήτες, εκείνο που θα πρέπει να επιδιωχθεί, είναι μια νομοθετική ρύθμιση που θα βελτιώνει την κατάσταση-αν και σε εποχές που η μόνιμη αγωνία του κράτους είναι να μαζέψει χρήματα ώστε να «ευημερούν» οι αριθμοί, μοιάζει ως πολύ δύσκολο να ικανοποιηθεί.   Του Αντώνη Πετρογιάννη

***  20χρονη έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα στη Βελίκα 
Το μεσημέρι του Σαββάτου μια κοπέλα 20 χρονών έχασε τη ζωή της στο 13ο χλμ της Ε.Ο. Ασπροχώματος- Πύλου όταν έχασε τον έλεγχο του δικύκλου που οδηγούσε και και αφού πέρασε στο αντίθετο ρεύμα συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.
Η κοπέλα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

*** "ΣΦΑΛΙΑΡΑ" Τραμπ στους "Δημοκρατικούς"! Απέδειξε ΞΑΝΑ τα ΨΕΜΑΤΑ τους...

~ Σαν βόμβα έσκασε για τους Δημοκρατικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες η είδηση ότι νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γερμανία ορίζεται ο Ρίτσαρντ Γκρένελ.
Ο Γκρένελ είναι μεγάλος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ είχε υποστηρίξει και τον ρεπουμπλικανό υποψήφιο Ριτ Ρόμνεϊ στις εκλογές του 2012.
Ο νέος πρεσβευτής είναι δηλωμένος ομοφυλόφιλος, και οι δημοκρατικοί έχουν χάσει τη μιλιά τους καθώς δεν μπορούν να πουν απολύτως τίποτα για τον Τραμπ και τις «επιλογές» του.
Τα παπαγαλάκια των Δημοκρατικών, κατηγορούν καθημερινά τον Τραμπ για ομοφοβία και ρατσισμό, τώρα όμως δεν έχουν τολμήσει να πουν απολύτως τίποτα που φαίνεται ότι τελικά ο Πρόεδρος δεν επηρεάζεται διόλου από τον σεξουαλικό προσανατολισμό των ανθρώπων...

***  Δραματική εξέλιξη! οι ΗΠΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ στάση ΥΠΕΡ Τουρκίας...

~ Τελικώς, παρά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να δαπανήσουν πάνω από 30.000.000 δολάρια για αναβαθμίσεις στη ΝΑΤΟϊκη βάση του Ιντζιρλίκ.

Αυτό δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν θα φύγουν εύκολα από τη χώρα, παρά τις άσχημες σχέσεις τους με τον Ερντογάν. Η Αμερική έχει ένα ραντάρ πυραυλικής αμύνης στο σημείο, πολύ κοντά στα Ιρανικά σύνορα.
Αυτό σημαίνει ότι η βάση παίζει πολύ κρίσιμο ρόλο για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει με κάθε τρόπο να απομονώσει το Ιράν. Άρα, όσα και να είναι τα προβλήματα, η στρατηγική θέση της χώρας θεωρείται σημαντικότερη από τις συγκυρίες και τις πολιτικές διαφορές...

***  ΒΟΜΒΑ από Μέρκελ! ΤΕΛΟΣ οι διαπραγματεύσεις Ε.Ε. - Τουρκίας...

~ Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ επέκρινε χθες την καταδίκη της Τουρκίας απέναντι σε δύο ακόμη Γερμανούς πολίτες, λέγοντας ότι το Βερολίνο θα πρέπει να αντιδράσει αποφασιστικά και ίσως να ξανασκεφτεί τις σχέσεις του με την Άγκυρα.
Υπό τις συνθήκες αυτές, η Μέρκελ δήλωσε ότι δεν θεωρεί σκόπιμο να διεξαγάγει περαιτέρω συζητήσεις με την Άγκυρα σχετικά με τη συμμετοχή της στην τελωνειακή ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
"Πρέπει να αντιδράσουμε αποφασιστικά", ανέφερε η Μέρκελ σε μια επιχειρηματική εκδήλωση στη νότια πόλη της Νυρεμβέργης. Λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία γεγονότα, είπε ότι ήταν "ίσως απαραίτητο να επανεξετάσουμε" τις σχέσεις με την Άγκυρα.
 Με πληροφορίες από Hurriyet

***  Νέες ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ δηλώσεις των Αλβανών! Όταν τα βρίσκουν ΣΚΟΥΡΑ θυμούνται τους Τσάμηδες...

~ Ενώ το αλβανικό καθεστώς μέχρι στιγμής τηρεί σιγή ιχθύος για τα όσα συμβαίνουν στη Χειμάρρα και δεν έχει απαντήσει στην αυστηρή δήλωση του εκπροσώπου του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, «οι αλβανικές Αρχές φαίνεται ότι θεωρούν την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας ως σημαντικότερη από την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας», ανέλαβε μια εθνοϊσλαμίστρια αλβανοτσάμισσα να κάνει μια εμπρηστική δήλωση, από αυτές που συνηθίζουν αυτοί οι απόγονοι εγκληματιών πολέμου και συνεργατών των ναζί.
Συγκεκριμένα, η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τιράνων, στέλεχος του εθνοϊσλαμιστικού ακροδεξιού κόμματος των Τσάμηδων PDIU, Βιόλτσα Μπράχο (Vjollca Braho), δήλωσε:
«Ένα κράτος σαν την Ελλάδα, που επεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Αλβανίας έστω και για ένα νόμιμα κατεδαφισμένο σπίτι, δεν ανησυχεί καθόλου για χιλιάδες Τσάμηδες που σκοτώθηκαν άδικα [σ.σ. δεν σκοτώθηκαν χιλιάδες Τσάμηδες και όσοι σκοτώθηκαν ήταν συνεργάτες των ναζί], για την παραβίαση των ιδιοκτησιών τους και που δεν τους επιτρέπει όχι μόνον την επιστροφή στα σπίτια τους, αλλά ούτε την δυνατότητα να τα επισκεφθούν.
Αυτό είναι παράλογο, καθώς όχι μόνο δεν υπάρχει καμία παράβαση, διότι θα υπάρξει αποζημίωση για κάθε ιδιοκτησία, αλλά για τους Χειμαρριώτες, είτε είναι αυτοί Αλβανοί είτε ανήκουν στην ελληνική μειονότητα, εκτός από αυτό θα υπάρξει αισθητή αύξηση των εσόδων από τον Τουρισμό».
Τέλος, επεσήμανε ότι η Ελλάδα πριν επινοήσει ανύπαρκτες ανησυχίες, θα πρέπει να ανοίξει ξανά το «τσάμικο» ζήτημα.
Βεβαίως τα λόγια μια ναζίστριας ακροδεξιάς εθνοϊσλαμίστριας μικρή αξία έχουν, απλά τα αναμεταδίδουμε για να γνωρίζει η ελληνική κοινή γνώμη.
 tribune.gr

***  Άφωνοι οι τηλεθεατές! Τα στοιχεία του Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ είναι ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ... (ΒΙΝΤΕΟ)

~  Aποκαλυπτικός ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος, καλεσμένος στην εκπομπή Κontra 24, με τον Αιμίλιο Λιάτσο, στο κανάλι Κόντρα, το βράδυ της Παρασκευής 1η Σεπτεμβρίου.
Ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, βρέθηκε στο πάνελ της εκπομπής μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους και σχολίασε την τρέχουσα επικαιρότητα.
Ανάμεσα σε όσα συζητήθηκαν ήταν οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις αλλά και τα εθνικά θέματα που ταλανίζουν τη χώρα.
Ωστόσο, αυτό που συγκλόνισε τόσο τους υπόλοιπους καλεσμένους, όσο και τους Έλληνες πολίτες ήταν η μεγάλη αποκάλυψη που έκανε για τις εισαγωγές των προϊόντων.
Ο κος Βελόπουλος μίλησε με στοιχεία για το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών και παρουσίασε αποδείξεις για να στηρίξει την κύρια αρχή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, ότι χωρίς παραγωγή και εκμετάλλευση του πρωτογενούς τομέα, η οικονομία δεν θα ανθίσει.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατάφερε να δώσει λύσεις και απαντήσεις στο τηλεοπτικό κοινό που παρακολούθησε για άλλο ένα βράδυ καθηλωμένο.
Δείτε την εκπομπή: KONTRA24 01/09/17 MEROS 1 , https://youtu.be/T0zf5wvy900  .-
KONTRA24 01/09/17 MEROS 2  , https://youtu.be/MobaWpnTl70 .-

*** Ποια σκληρή διαπραγμάτευση αλήθεια;..

~ Οι συνέπειες του μοιραίου εξάμηνου του 2015 κινδυνεύει να γίνουν μη αναστρέψιμες
Στο Eurogroup της 20/2/2015, υπογράφηκε πλήρης τελική συμφωνία για όλα.
Ποια σκληρή διαπραγμάτευση αλήθεια;
Η Δαμόκλειος σπάθη επικρέμαται για χώρα, κοινωνία και κυβέρνηση
Κηφισιά, 31 Αυγούστου 2017
Γράφει οΝίκος Αναγνωστάτος
Είναι βέβαιο ότι σχεδόν όλοι οι Έλληνες, πιστεύουν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΑΝΕΛ διαπραγματεύτηκε σκληρά με τους ευρωπαίους εταίρους μας, το πρώτο εξάμηνο του 2017, μόλις ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Διαπραγματεύεται όμως κάποιος όταν υπάρχουν θέματα προς διαπραγμάτευση για μια τελική συμφωνία. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εθνικά θέματα που έχουν να κάνουν ακόμη και με αυτή καθεαυτή την υπόσταση και το μέλλον της χώρας μας. Λογικό απορίας άξιο βέβαια είναι ποιος ο λόγος ύστερα των πέραν των δύο ετών επανέρχομαι στα γεγονότα εκείνης της εποχής. Δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας διότι οι δήθεν εκείνες σκληρές διαπραγματεύσεις έχουν επιβαρύνει βαριά την οικονομία μας και οι συνέπειες εκείνες εξακολουθούν να μας εξαθλιώνουν, και κύριος οίδε μέχρι πότε και δεύτερον για να αποκαλυφθεί ότι δεν υπήρχε λόγος για καμιά διαπραγμάτευση, ούτε σκληρή ούτε μαλακή.
Δεν υπήρχε λόγος καμιάς διαπραγμάτευσης, διότι απλά είχε ήδη επέλθει συμφωνία στο Eurogroup της 20 Φεβρουαρίου 2015 η οποία και είχε υπογραφεί και περιείχε αυτούσιο το υπόλοιπο του προγράμματος της κυβέρνησης Σαμαρά. Η συμφωνία αυτή είχε δημοσιευτεί αυτούσια στην Καθημερινή της 21 Φεβρουαρίου 2015. Το κείμενο της συμφωνίας εκείνης αρχίζει απίστευτα ως εξής: «Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής που κατέβαλε η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια». Αναγνωρίζει και επαινεί δηλαδή την πολιτική του Σαμαρά. Στη συνέχεια το κείμενο της συμφωνίας, αναφέρει τις διάφορες δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης και τον τρόπο επίτευξής τους, όπως: «Το Eurogroup σημειώνει, στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος, το αίτημα των ελληνικών αρχών για παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοπιστωτικής Διευκόλυνσης (MFFA), που συνοδεύεται από μια σειρά δεσμεύσεων. Στόχος της παράτασης είναι η επιτυχημένη ολοκλήρωση της επιθεώρησης στη βάση των προϋποθέσεων της τρέχουσας διευθέτησης», και συνεχίζει πιο κάτω: «Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν μια πρώτη λίστα μεταρρυθμίσεων, βασισμένων στη σημερινή διευθέτηση, μέχρι το τέλος της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου». Έγινε κάποια τέτοια παρουσίαση;
Η συμφωνία αυτή της 20/2/2015,  δεν είναι δυνατό να παρατεθεί ολόκληρη. Παραθέτω όμως τα κύρια σημεία και δη αυτά που ευκρινώς και αδιαμφισβήτητα, η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει  συγκεκριμένες δεσμεύσεις, οι οποίες δεν επιτρέπουν καμία επί πλέον διαπραγμάτευση. Έτσι πιο κάτω η συμφωνία αναφέρει: «Υπό αυτό το πρίσμα, καλωσορίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να συνεργαστούν σε στενή συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς καθώς και τους εταίρους». Και συνεχίζει λίγο πιο κάτω: «Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσμευσή τους για μια ευρύτερη και βαθύτερη δομική μεταρρυθμιστική διαδικασία με βελτιούμενες προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης, διασφαλίζοντας σταθερότητα και εξυγίανση του δημοσιονομικού τομέα, αλλά και ενίσχυση του της κοινωνικής δικαιοσύνης». Πιο κάτω συνεχίζει: «Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την αναπόδραστη δέσμευσή τους να τιμήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως». Αποτέλεσμα; οι οικονομικές υποχρεώσεις της κυβέρνησης, απλά αυξήθηκαν σε δυσθεώρητα ύψη.
Οι δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης, συνεχίζονται να διατυπώνονται έντονα: «Οι ελληνικές αρχές έχουν, επίσης δεσμευτεί ότι θα διασφαλίσουν τα κατάλληλα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα ή τα χρηματοδοτικά ποσά που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους, όπως αυτή απορρέει από τη συμφωνία του Eurogroup τον Νοέμβριο του 2012». Μια ακόμη σημαντική δέσμευση: «Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να αποφύγουν οποιαδήποτε ανάκληση μέτρων ή μονομερείς αλλαγές πολιτικών και δομικών μεταρρυθμίσεων, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους ή τη δημοσιονομική σταθερότητα, όπως αποτιμάται από τους θεσμούς». Η εν λόγω συμφωνία καταλήγει με θετικές διαβεβαιώσεις συμπαράστασης της Ελλάδας: «Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην παροχή επαρκούς υποστήριξης προς την Ελλάδα μέχρις ότου ανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές».
Ύστερα από τα πιο πάνω, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όλα είχαν συμφωνηθεί στις 20/2/2015 και δεν υπήρχε τίποτε το ουσιαστικό προς διαπραγμάτευση μετά, παρά μόνο η εκτέλεση των συμφωνηθέντων για να κλείσει η πέμπτη αξιολόγηση που εκκρεμούσε από την κυβέρνηση Σαμαρά. Εντύπωση μου δημιουργεί το γεγονός ότι κανείς από την αντιπολίτευση, μείζονος ή ελάσσονας, δεν ανέφερε, αν όχι δεν το κατήγγειλε μέχρι σήμερα.  Έτσι αποφάσισα να εκθέσω αυτήν την μικρή, αλλά τόσο σημαντική, αλήθεια. Έτσι αβίαστα έρχεται στο νού μου η ρήση του George Orwell ότι «Σε μια εποχή που κυριαρχεί το ψέμα, η αλήθεια θεωρείται ενέργεια επαναστατική». Φαίνεται ότι το «ψέμα» έχει διαχρονική αξία και διάρκεια. Η έλλειψη ειλικρίνειας των πολιτικών και η καταφυγή τους στα ψέματα, είναι μια από τις βασικότερες αιτίες των προβλημάτων μας.
Επειδή τα προβλήματα της κοινωνίας,  κυρίως τα οικονομικά τα οποία έχουν φθάσει σε επίπεδο εξαθλίωσης για μια μεγάλη μερίδα πολιτών, θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο, αλλά και ελπιδοφόρο, η κυβέρνηση, αντί να προσπαθεί επί ματαίω να δικαιολογήσει ότι δήθεν διαπραγματευόταν σκληρά με τους κακούς εταίρους μας, έστω δανειστές μας, να ζητήσει ένα μεγάλο συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, να εγκαταλείψει τις ιδεοληψίες  και τις εσωτερικές ισορροπίες, και να στρωθεί σε υπεύθυνη και δημιουργική δουλειά, χωρίς φανφάρες και μεγαλοστομίες, για να σταθεροποιηθεί η οικονομία και να δημιουργήσει μια επενδυτική ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, με την ελπίδα να έρθουν καλύτερες μέρες, αποτρέποντας έτσι να επικρέμαται «η Δαμόκλειος σπάθη».    
     Νίκος Αναγνωστάτος          
e-mail: nanagnostatos@gmail.com
Thiakos.blogspot.com

*** Θαυμαστά Γεγονότα στην Θεία Λειτουργία!

~  Θαυμαστά Γεγονότα στην Θεία Λειτουργία!
 Γράφει η Δήμητρα Ρετσινά- Φωτεινίδου, Φιλόλογος – Μ.Α. Πολιτικής Φιλοσοφίας Α.Π.Θ.
Αρχή της Ινδίκτου και αρχή της Εκκλησιαστικής  χρονιάς είναι η 1η του Σεπτέμβρη για το Χριστιανικό Ορθόδοξο Ημερολόγιο! Δηλαδή, κατά την Ορθόδοξη παράδοση, η νέα χρονιά ξεκινά από την 1η Σεπτεμβρίου και για τον λόγο αυτόν η Θεία Λειτουργία είναι μεγαλοπρεπής με ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Δημιουργό Θεό που έπλασε την φύση και τον άνθρωπο, που υπερβαίνει την φύση. Δικαιολογημένα, επομένως, η Εκκλησία μας όρισε να είναι η 1η Σεπτεμβρίου ημέρα αφιερωμένη στην προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος! Φύση, Θεός, Ψυχή συμπλέκονται αρμονικά σε μια διαρκή δημιουργική όσμωση. Το Μεγαλυνάριον λέει: «Άναρχε τρισήλιε Βασιλεύ, ο καιρών και χρόνων, τας ελίξεις περισκοπών, ευλόγησον τον κύκλον της νέας περιόδου, τας αγαθάς σου δόσεις πάσι δωρούμενος»!
Σταχυολόγησα κάποιες διδακτικές αφηγήσεις κληρικών και λαϊκών από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Πρόκειται για θαυμαστά γεγονότα, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, που βίωσαν οι πιστοί κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και της Θείας Ευχαριστίας καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Ιερή έκσταση και μανικός έρως και αλήθειες που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε…
Ο μακαριστός ηγούμενος του οσίου Δαυίδ, γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, ζούσε θαυμαστές εμπειρίες σε όλες τις ιερές ακολουθίες, μα ιδιαίτερα την ώρα της θείας λειτουργίας. Διηγείτο: «Τι γίνεται στο ιερό την ώρα της λειτουργίας! Στο χερουβικό άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν και συχνά αισθάνομαι τις φτερούγες τους να χτυπούν πάνω στους ώμους μου… Μερικές φορές δεν μπορώ να αντέξω και κάθομαι στην καρέκλα. Οι άλλοι ιερείς νομίζουν ότι κάτι έπαθα, δεν νιώθουν όμως αυτά που βλέπω και ακούω. Τι φτερούγισμα, παιδί  μου, οι άγγελοι! Και μόλις ο ιερέας πει το «Δι’ ευχών» φεύγουν οι ουράνιες δυνάμεις. Τότε μέσα στον ναό απλώνεται απόλυτη ησυχία»!
Όταν τελούσε την προσκομιδή ο π. Ιάκωβος, συχνά έβλεπε την πνευματική κατάσταση των κεκοιμημένων που μνημόνευε. Έβλεπε τις ψυχές να περνούν από μπροστά του και να τον παρακαλούν να τις μνημονεύσει. Την ώρα που ο ιερέας βγάζει μερίδες και μνημονεύει τα ονόματα στην Αγία Πρόθεση, κατεβαίνει άγγελος Κυρίου, παίρνει την μνημόνευση και την πηγαίνει στον θρόνο του Δεσπότη Χριστού σαν προσευχή για αυτούς που μνημονεύθηκαν. Κάποια φορά ο γέροντας λησμόνησε να μνημονεύσει στην Προσκομιδή τη μητέρα του και εκείνη εμφανίστηκε και του είπε με παράπονο: -Πάτερ Ιάκωβε, δεν με μνημόνευσες σήμερα. – Πώς δεν σε μνημόνευσα μητέρα! Κάθε μέρα σε μνημονεύω, βγάζω μάλιστα για σένα την καλύτερη μερίδα. – Όχι παιδί μου, σήμερα με ξέχασες,  και η ψυχή μου δεν αναπαύεται όσο τις άλλες μέρες.
Κάτι ανάλογο του συνέβη και με τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο(!) Ο π. Ιάκωβος, τελειώνοντας μια φορά την Προσκομιδή, ξεκίνησε για την Αγία Τράπεζα. Βλέπει τότε τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο να στέκεται δεξιά του, με τις παλάμες τη μια μέσα στην άλλη,  όπως συνηθίζουν οι ιερείς να μεταλαβαίνουν το δεσποτικό Σώμα, σαν να ζητούσε και εκείνος τη δική του μερίδα…
Το επόμενο περιστατικό που θα σας αναφέρω αφορά στην μεγάλη δύναμη, πνευματική και ψυχική, που έχει η ανθρώπινη επιρροή. Ο άνθρωπος, το Πρόσωπο, έχει μεγάλη ενέργεια, θετική ή αρνητική, για τον συνάνθρωπό του. Και το «πάθημα που γίνεται μάθημα» προέρχεται κατεξοχήν από ανθρώπινη δραστηριότητα… Ένας γέροντας κάθε φορά που λειτουργούσε έβλεπε αγγέλους, ήταν δηλαδή καθαρός στην ψυχή, όμως, έλεγε τις ευχές της Αναφοράς εσφαλμένα γιατί είχε μάθει λάθος τα Θεία Δόγματα. Κάποτε, όμως, από Οικονομία Θεού, τον επισκέφθηκε ένας αδελφός- διάκονος που γνώριζε καλά τα θεία δόγματα. Την ώρα, λοιπόν, που λειτουργούσε ο γέροντας διαπίστωσε το λάθος και του το είπε: - Αυτά που λες, πάτερ, στην λειτουργία δεν είναι της ορθοδόξου πίστεως. Ο γέροντας δεν έδωσε προσοχή στα  λόγια του. Μα ο διάκονος επέμενε να ελέγχει την κακοδοξία: -Σφάλλεις, καλόγερε. Η Εκκλησία δεν τα παραδέχεται αυτά. Τότε ο γέροντας, βλέποντας την επιμονή του διακόνου, ρώτησε τους αγγέλους που τον παρέστεκαν στην λειτουργία: - Τι είναι αυτά που μου λέει ο διάκονος; -Καλά  σου λέει, απάντησαν εκείνοι. Να τα παραδεχθείς! –Και γιατί τόσο καιρό δεν μου το λέγατε εσείς; - Γιατί ο Θεός έτσι οικονόμησε: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ! Από τότε ο γέροντας διορθώθηκε, ευχαριστώντας τον Θεό και τον διάκονο.
Σύμφωνα με τον λόγιο μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεου, οι Ορθόδοξοι ναοί πρέπει να αντανακλούν το κατανυκτικό και ησυχαστικό πνεύμα της Ορθοδόξου πίστεως. Οι ιερείς πρέπει να δίνουν προσοχή στον διάκοσμο του ναού και στην ένταση του ήχου... Όταν κάποιος πιστός αγαπά τις λειτουργικές βυζαντινές εκκλησιαστικές τέχνες, αλλά δεν τηρεί τις «ασκητικές διατάξεις» της Εκκλησίας, είναι ψευτοκουλτουριάρης. Όταν κάποιος τηρεί τις τυπικές ασκητικές διατάξεις αλλά δεν αγαπά τον ευαγγελικό τρόπο ζωής (φιλανθρωπία, νηστεία, προσευχή) είναι φαρισαϊστής. Όταν κάποιος τηρεί όλα αυτά ψυχρά, επιδερμικά, επιφανειακά, αφήνοντας ανέγγιχτο το βάθος της ψυχής του, είναι Πουριτανός!
Πουριτανός είναι, επίσης, εκείνος ο οποίος, επειδή, όπως πιστεύει ο ίδιος, τηρεί τις διατάξεις/το γράμμα του χριστιανικού και κοινωνικού Νόμου, κατακρίνει τους άλλους, οι οποίοι από άγνοια ή αδιαφορία προσλαμβάνουν μερικά μόνο στοιχεία από την Παράδοση, έχοντας όμως τη δυνατότητα να προχωρήσουν βαθύτερα!
Η υποκρισία πρέπει να καταδικάζεται: Μερικοί πιστοί λειτουργούνται κατανυκτικά στο όνομα της «Εν Χριστώ Αδελφότητας» αλλά πριν ή μετά την Θεία Λειτουργία ζουν σαν να μην ανήκουν στην πνευματική οικογένεια της Εκκλησίας/Κοινωνίας. Δηλαδή, η λειτουργική ατμόσφαιρα ελάχιστα τους αγγίζει. Δεν επηρεάζει την συμπεριφορά τους απέναντι στην Κοινωνία και στην Οικογένεια. Εξωτερικά μεν είναι comme il faut, εσωτερικά δε είναι ακόμη θηρία. Απαιτείται πνευματική λεβεντιά και πνευματικό φιλότιμο!

***  Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ...

~ Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
 Οι Έξω από τα κομματικά ποιμνιοστάσια Έλληνες, ειλικρινά θέλουν να πιστεύουν ότι, όλοι οι πολιτικοί της χώρας μας θέλουν το καλό των Ελλήνων, της Πατρίδος και το μέλλον αυτής.
Παρ’ όλα αυτά βλέπουμε τα πολιτικά κόμματα να παρουσιάζουν ένα χάος επαφής μεταξύ των, για την επίλυση των προβλημάτων της χώρας μας, δεν πιστεύω νοήμων Έλλην να έχει την αίσθηση ότι συνεργάζονται και σήμερα τα Κόμματα για το καλό του τόπου. Κάθε ένα κόμμα με τον τρόπο του προσπαθεί να πείσει τον Ελληνικό λαό ότι μόνο αυτό είναι ικανό και το μοναδικό που διαθέτει τον Μεσσία εκείνον ο οποίος μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα τον Ελληνικό λαό και τους εργαζομένους, αυτό δυστυχώς το λένε ακόμη και αυτοί που στην πράξη, δεν άφησαν τίποτε όρθιο.
- Αδυνατούν να επέμβουν στην ουσία των προβλημάτων, λόγου χάριν στην δίκαιη είσπραξη εσόδων, στις τεράστιες περιουσίες που οι περισσότερες δημιουργήθηκαν ανέντιμα, εγκληματικά και εις βάρος του φορολογούμενου λαού. Διότι από ό,τι ξέρουμε, μετά την μεταπολίτευση, η Ελλάς δεν είχε εξωτερικό χρέος, γιατί και πώς έγινε αυτό το τεράστιο εξωτερικό χρέος; Γιατί χρεωνόμασταν αφού δεν βοηθούσαμε την παραγωγή; Πού πήγαν τα χρήματα αυτά που χρόνια δανειζόμασταν; Πώς και γιατί κατάντησε η χώρα μας να έχει πολλούς, πάρα πολλούς πάμπλουτους και από την άλλη πλευρά αυτή να είναι ένα πάμπτωχο και καταχρεωμένο κράτος; Όλα αυτά θέλουν απάντηση. Οι Υπεύθυνοι όμως σιωπούν.
Άρα τα μόνα κίνητρά των είναι η εξουσιομανία και πλουτομανία, οι δε παθιασμένοι οπαδοί των αποδεικνύονται δυστυχώς απλοί εθελόδουλοι, λακέδες των τυράννων τους.
Πώς αλλιώς να δικαιολογήσει κανείς αυτήν την πολιτική νοοτροπία στη χώρα μας;
- Όταν υπάρχουν  πολιτικά κόμματα, τα οποία αυτοτιτλούνται προστάτες του Ελληνικού λαού και προπαντός των μη προνομιούχων εργαζομένων και συνθηματολογούν  με σημαία την «Καταπάτηση των Νόμων» στα πεζοδρόμια, μιας όποιας Κυβέρνησης που βγήκε με ψήφο του Ελληνικού λαού,τι να περιμένει πλέον κανείς. Και! από την άλλη, η αδικαιολόγητη συμπεριφορά των Συνδικάτων σε μια δύσκολη συγκυρία για τον τόπο μας, σε μοναδική πλέον αποστολή την κάθοδο του δύσμοιρου Ελληνικού λαού σε πορείες και απεργίες, θεωρώντας ως πρώτιστο επιτυχίας της αποστολής των, την κάθοδο μυριωτέρων, αδιαφορώντας για τις υπόλοιπες συνέπειες.         -       Οι περισσότερες απεργίες, ο αριθμός των οποίων είναι τριπλάσιος του αντίστοιχου κοινοτικού μέσου όρου της Ε.Ε., είχαν εκβιαστικό χαρακτήρα και κατέληγαν στην απόσπαση απίθανων προνομίων. Έχει αυτός ο τόπος Ελπίδα;
- Εάν δεν αλλάξει η πολιτική νοοτροπία στην χώρα μας, εάν δεν αναβαθμισθεί το πνευματικό, ηγετικό, πατριωτικό και ουσιαστικών αρχών και αξιών πολιτικό επίπεδο, εάν δεν υπάρχουν πρότυπα, να προβάλλονται· πολιτικών, επιστημόνων και λοιπών κοινωνικών Ομάδων προσωπικότητες, με τα οποία πρότυπα πρέπει η νεολαία μας να μεγαλώνει και να «διδάσκεται», η Πατρίδα μας κινδυνεύει να μην έχει πλέον μέλλον.
Έσπειραν τα κόμματα μηδενισμό και αμοραλισμό, χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς ντροπή και τώρα θερίζει τις συνέπειες όλος ο Ελληνικός λαός.
-Τι να περιμένει πλέον, ο Σκεπτόμενος Έλληνας Πολίτης από μία τέτοια συνεχιζόμενη, δυστυχώς πολιτική νοοτροπία, η οποία έχει φθάσει την Ιστορική αυτή χώρα, από απόψεως εκτιμήσεως αρχών και ενδιαφέροντος στο ναδίρ, στο σύνολο σχεδόν των προηγμένων Κρατών. Μία χώρα που ήταν πρότυπο φιλοσοφίας, ηρωισμού και αγάπης προς την Πατρίδα, την θρησκεία, την οικογένεια. Τώρα! Ένα-ένα γκρεμίζονται όλα.
έλος! Είναι γεγονός ότι κάθε ρεαλιστικός προβληματισμός, οφείλει σήμερα να ξεκινάει, όπως πολύ ορθώς επισημαίνει ο Αξιότιμος κ. Χ. Γιανναράς από το δεδομένο ότι το πολιτικό μας σύστημα έχει καταρρεύσει. Και! Ελπίδα θα αρχίσει να γεννιέται όταν κάτω από τα μπαλκόνια των κομματικών ρητόρων δεν θα υπάρχει ούτε ένας πολίτης. Μα ούτε ένας.
Επειδή η Ελπίδα πεθαίνει τελευταία ας ευχηθούμε με πίστη και Ελπίδα στα δύσκολα αυτά χρόνια ιδεολογικής, κοινωνικής και πνευματικής δοκιμασίας της ανθρωπότητος, να έλθει κάποτε η γενιά εκείνη των καταξιωμένων Ελλήνων πολιτικών, που θα απαλλάξει τους Έλληνες από την κατάρα της διχόνοιας, να δογματίσει τα πολλά ΕΓΩ σε ΕΜΕΙΣ,γιά να κάμει το δένδρο της Δημοκρατίας μας να παραμείνει παντοτινά Αειθαλές και Ζείδωρο.
 Ασλανίδης Ιωάννης
Επίτιμος Δκτής της Σ.Σ.Ε.
Αντγος ε.α.

***


*** Αθλητική ενημέρωση :

*** Σήμερα Κυριακή  03-09-2017  3ος αγώνας :
Ελλάδα -Σλοβενία 72-78 

*** ΕΛΛΑΔΑ-ΒΕΛΓΙΟ  1-2  .-
Τα  γκολ : 70΄Βερτόγκεν , 73΄Ζέκα , 75΄Λουκάκου .-

*** Ήττα της Εθνικής από τη Γαλλία, με άμυνα... τραγωδία
Έχασε με 95-87
~  Η εθνική επέστρεψε από το -24 (47-71) μειώνοντας -χάρη σε 4 τρίποντα- στους 6 πόντους, 72-78, περίπου 6 λεπτά πριν το φινάλε, αλλά έκτοτε δεν έδειξε ψυχραιμία ώστε να ολοκληρώσει την ανατροπή, με αποτέλεσμα να υποστεί την πρώτη ήττα της στο Ευρωμπάσκετ, 95-87, από τη Γαλλία.
Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της χάλκινης στο Ευρωμπάσκετ του 2015 Γαλλίας, μετά το «στραπάτσο» της πρεμιέρας του 1ου ομίλου από τη Φινλανδία. Την Κυριακή (3/9, 16:30), οι παίκτες του Κώστα Μίσσα αντιμετωπίζουν τη Σλοβενία για την 3η αγωνιστική.
Τα άλλαματς του 1ου Ομίλου
 Λοβέρν και Φουρνιέ με 21 πόντους έκαστος «πλήγωσαν» τη γαλανόλευκη, ενώ 16 πρόσθεσε ο γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας Νάντο ντε Κολό. Ο Πρίντεζης σημείωσε 22 πόντους, ενώ από 15 σημείωσαν οι Καλάθης και Σλούκας. Εντυπωσιακές ενέργειες και θέαμα πρόσφερε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.
Οι Έλληνες διεθνείς μπήκαν δυνατά, πιέζοντας στην άμυνα, για το 5-0, αλλά με σερί 6-0, οι Γάλλοι προσπέρασαν 5-6. Έκτοτε, όμως η άμυνα της Eθνικής δεν ήταν αποτελεσματική, με τον σμολ φόργουορντ των Ορλάντο Μάτζικ Εβαν Φουρνιέ να φτάνει τους 8 πόντους, 7-15 (+8).
Οι παίκτες του Κώστα Μίσσα είχαν 1/6 τρίποντα και όταν οι Παππάς και Παπαπέτρου πέρασαν αντί των Σλούκα και Παπανικολάου, ο φόργουορντ του Ολυμπιακού μείωσε έξω από τα 6.75 σε 13-20 (με 2/7 τρίποντα για την Ελλάδα και 2/8 στα πρώτα δέκα λεπτά).
Η απάντηση του Λοβέρν ήταν άμεση, 13-23, ο Παπαπέτρου μείωσε σε 15-23, αλλά οι παίκτες του Μίσσα έδωσαν ένα τρίτο γκολ φάουλ στους «μπλε» (τα δύο πρώτα στον Φουρνιέ), με τον Λαμπεϊρί να «γράφει» το 15-26 (+11). Με τρίποντο του Παππά προσπάθησε να μειώσει η Eθνική, στο τέλος της 1ης περιόδου, αλλά ο γκαρντ του Παναθηναϊκού υπέπεσε σε φάουλ στον Φουρνιέ (με το πόδι) στην προσπάθεια για τρεις, με τον Γάλλο να ευστοχεί σε 2 βολές, για το 15-27 (+12), σκορ 1ου δεκαλέπτου.
Από την περιφέρεια της Γαλλίας το περίμενε, από τη γραμμή ψηλών του Βενσάν Κολέ το... βρήκε η εθνική, για το -19, 36-55 στο ημίχρονο. Οι τέσσερις ψηλοί της Γαλλίας (Λοβέρν, Ντιαό, Λαμπεϊρί και Σεραφάν) σκόραραν άνετα απέναντι στους Έλληνες διεθνείς που είχαν 3/14 τρίποντα σε 20 λεπτά αγώνα. Οι Γάλλοι ήταν εξαιρετικοί στη δημιουργία με 11 ασίστ, 2 περισσότερα ριμπάουντ και μόνο 5 λάθη (μόνο 5 είχε και η εθνική).
Τα τρία στοπ του Θανάση Αντετοκούνμπο απέναντι στους Γάλλους ψηλούς ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει η «γαλανόλευκη» σε μία κακή επιθετική και αμυντική ημέρα. Λοβέρν, Φουρνιέ και ΝτεΚολό είχαν σημειώσει 13, 12 και 11 πόντους αντίστοιχα στο τέλος του α΄ μέρους, με τον Καλάθη να είναι πρώτος σκόρερ της Eθνικής με 6.
Η Γαλλία εκτόξευσε τη διαφορά και στο +21, 36-57, για να σημειώσει 6 διαδοχικούς πόντους ο Πρίντεζης μειώνοντας στο -15, 42-57. Κάθε φορά, όμως που προσπαθούσε να αντιδράσει η Eθνική, οι Γάλλοι πετύχαιναν μεγάλα σουτ, όπως το τρίποντο του Φουρνιέ από τα 7 μέτρα, για το 47-66 (+19). Οι διαιτητές τιμώρησαν δύο φορές την Eθνική με τεχνική ποινή, την πρώτη στον πάγκο, τη δεύτερη στον Παππά με τη Γαλλία να προσπερνά ακόμη και με +24, 47-71.
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιζε... μόνος του τους Γάλλους, προσφέροντας θέαμα, με κοψίματα και καρφώματα για το 57-75 στο 30ο λεπτό. Τη μεγάλη ανατροπή επεδίωξαν οι παίκτες του Μίσσα στις αρχές της 4ης περιόδου, όταν με επιμέρους σκορ 15-3, με 4 τρίποντα (2 από Πρίντεζη, 1 από Σλούκα και 1 από τον Καλάθη), η Ελλάδα μείωσε στους 6, 72-78, με εναπομείναντα χρόνο 6:22.
Ομως, αμέσως μετά ο Μάντζαρης όχι μόνο αστόχησε σε τρίποντο, αλλά άφησε αφύλακτο τον Ντε Κολό που δεν συγχωρεί τέτοιες συμπεριφορές, για το 72-81, έξω από τα 6.75. Ο Φουρνιέ πέτυχε τους επόμενους 5 πόντους των «τρικολόρ», 74-86. Λανθασμένες επιλογές απέτρεψαν, όμως μια επική ανατροπή, με τη Γαλλία να νικά 87-95.
Διαιτητές: Κριστιάνο Μαράνιο (Βραζιλία), Αντόνιο Κόντε (Ισπανία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία)
Τα δεκάλεπτα: 15-27, 36-55, 57-75, 87-95
ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Μίσσας): Καλάθης 15 (2), Μπουρούσης 7, Σλούκας 15 (1), Παππάς 8 (1), Παπαγιάννης, Πρίντεζης 22 (2), Παπανικολάου, Μάντζαρης 3 (1), Αγραβάνης, Παπαπέτρου 5 (1), Αντετοκούνμπο 12
ΓΑΛΛΙΑ (Βενσάν Κολέ): Σεραφάν 9, Ερτέλ 13 (1), Λοβέρν 21 (1), Φουρνιέ 21 (2), Ντε Κολό 16 (3), Ντιαό 3, Βέστερμαν 2, Ποϊριέ, Λαμπερί 8, Τουπάν, Τζάκσον 2

Το πανόραμα του Ευρωμπάσκετ
A' Όμιλος - Ελσίνκι

1η αγωνιστική (31/8)
Σλοβενία - Πολωνία 90-81
Ισλανδία - Ελλάδα 61-90
Γαλλία - Φινλανδία 84-86
 2η αγωνιστική (2/9)
Πολωνία - Ισλανδία 91-61
Ελλάδα - Γαλλία 87-95
Φινλανδία - Σλοβενία 78-81
Βαθμολογία
1. Σλοβενία 2-0
2. Φινλανδία 1-1
3. Ελλάδα 1-1
4. Γαλλία 1-1
5. Πολωνία 1-1
6. Ισλανδία 0-2
Επόμενοι αγώνες
3η αγωνιστική (3/9)
13:45 Γαλλία - Ισλανδία
16:30 Σλοβενία - Ελλάδα
20:00 Φινλανδία – Πολωνία
4η αγωνιστική (5/9)
13:45 Ισλανδία - Σλοβενία
16:30 Πολωνία - Γαλλία
20:00 Ελλάδα – Φινλανδία
5η αγωνιστική (6/9)
14:45 Σλοβενία - Γαλλία
17:30 Ελλάδα - Πολωνία
20:45 Φινλανδία - Ισλανδία
Β΄ όμιλος - Τελ Αβίβ
1η αγωνιστική (31/8)
Γερμανία - Ουκρανία 75-63
Λιθουανία - Γεωργία 77-79
Ιταλία - Ισραήλ 69-48
2η αγωνιστική (2/9)
Γεωργία - Γερμανία 57-67
Ουκρανία - Ιταλία 66-78
Ισραήλ - Λιθουανία 73-88
Βαθμολογία
1. Ιταλία 2-0
2. Γερμανία 2-0
3. Γεωργία 1-1
4. Λιθουανία 1-1
5. Ουκρανία 0-2
6. Ισραήλ 0-2
Επόμενοι αγώνες
3η αγωνιστική (3/9)

15:45 Γεωργία - Ουκρανία
18:30 Λιθουανία - Ιταλία
21:30 Γερμανία – Ισραήλ
4η αγωνιστική (5/9)
15:45 Ουκρανία - Λιθουανία
18:30 Ιταλία - Γερμανία
21:30 Ισραήλ - Γεωργία
5η αγωνιστική (6/9)
14:45 Γερμανία - Λιθουανία
17:30 Γεωργία - Ιταλία
20:45 Ισραήλ - Ουκρανία
Γ' όμιλος Κλουζ - Ναπόκα
1η αγωνιστική (1/9)

Ουγγαρία - Κροατία 58-67
Ισπανία - Μαυροβούνιο 99-60
Ρουμανία - Τσεχία 68-83
 2η αγωνιστική (2/9)
Μαυροβούνιο - Ουγγαρία 72-48
Τσεχία - Ισπανία 56-93
Κροατία - Ρουμανία 74-58
Βαθμολογία
1. Ισπανία 2-0
2. Κροατία 2-0
3. Τσεχία 1-1
4. Μαυροβούνιο 1-1
5. Ρουμανία 0-2
6. Ουγγαρία 0-2
Επόμενοι αγώνες
3η αγωνιστική (4/9)

15:00 Ουγγαρία - Τσεχία
17:45 Μαυροβούνιο - Κροατία
20:30 Ισπανία – Ρουμανία
4η αγωνιστική (5/9)
15:00 Τσεχία - Μαυροβούνιο
17:45 Κροατία - Ισπανία
20:30 Ρουμανία - Ουγγαρία
5η αγωνιστική (7/9)
14:30 Τσεχία - Κροατία
17:15 Ουγγαρία - Ισπανία
20:45 Μαυροβούνιο - Ρουμανία
Δ'όμιλος - Κωνσταντινούπολη
1η αγωνιστική (1/9)

Βέλγιο - Μεγάλη Βρετανία 103-9-
Σερβία - Λετονία 92-82
Τουρκία - Ρωσία 73-76
2η αγωνιστική (2/9)
Λετονία - Βέλγιο 92-64
Ρωσία - Σερβία 75-72
Μεγάλη Βρετανία - Τουρκία 70-84
Βαθμολογία
1. Ρωσία 2-0
2. Σερβία 1-1
3. Βέλγιο 1-1
4. Τουρκία 1-1
5. Λετονία 1-1
6. Μεγάλη Βρετανία 0-2
Οι επόμενοι αγώνες
3η αγωνιστική (4/9)

14:15 Λετονία - Μεγάλη Βρετανία
17:00 Βέλγιο - Ρωσία
21:00 Σερβία – Τουρκία
4η αγωνιστική (5/9)
14:15 Ρωσία - Λετονία
17:00 Μεγάλη Βρετανία - Σερβία
21:00 Τουρκία – Βέλγιο
5η αγωνιστική (7/9)
14:30 Ρωσία - Μεγάλη Βρετανία
17:15 Βέλγιο - Σερβία
20:45 Λετονία - Τουρκία
Φάση των «16» - Κωνσταντινούπολη
 Σάββατο 9/9

Β2 - Α3 (61)
Α1 - Β4 (63)
Β1 - Α4 (65)
Α2 - Β3 (67)
Κυριακή 10/9
Γ1 - Δ4 (62)
Δ2 - Γ3 (64)
Γ2 - Δ3 (66)
Δ1 - Γ4 (68)
Προημιτελικά - Κωνσταντινούπολη
 Τρίτη 12/9
Νικητής 61 - Νικητής 62 (69)
Νικητής 63 - Νικητής 64 (70)
Τετάρτη 13/9
Νικητής 65 - Νικητής 66 (71)
Νικητής 67 - Νικητής 68 (72)
Ημιτελικά - Κωνσταντινούπολη
 Πέμπτη 14/9

21:30 Νικητής 69 - Νικητής 70 (73)
Παρασκευή 15/9
21:30 Νικητής 71 - Νικητής 72 (74)
Μικρός τελικός - Κωσνταντινούπολη
 Κυριακή 17/9

17:00 Ηττημένος 73 - Ηττημένος 74
Τελικός - Κωνσταντινούπολη
 Κυριακή 17/9

21:30 Νικητής 73 - Νικητής 74
in.gr


***

~ ~**  ΑΝΑΡΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017  :

~* Η Εφημερίδα μας  ARFARA NEWS  01 Σεπτεμβρίου  2017  :Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ...από  το   2008  :  http://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-01-2017.html .-ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ για όλους μας ..!   
~*  ΥΓΕΙΑ  για  ΟΛΟΥΣ  μας ... το  Α  και  το  ..Ω  στη ζωή μας ..
Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου  2017 :  http://vlasiosarfara.blogspot.gr/2017/09/blog-post.html .- ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ με πολύ ΥΓΕΙΑ για όλους μας  !! 

~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS  Σάββατο  02 Σεπτεμβρίου 2017  :
~
Στο αγιάζι  της ενημέρωσης  ..από  το  2008  :  http://arfara-messinias-stamos.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-02-2017.html  .- 
~* Η Εφημερίδα μας   ARFARA NEWS Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2017  :
Στο αγιάζι της ενημέρωσης  ....από  το  2008  :  http://arfara-messinia-stamos.blogspot.gr/2017/09/arfara-news-03-2017.html .- 

~* ****   BINTEOΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ...ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:   https://twitter.com/stamos01  .-
1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas  , http://www.youtube.com/stamos01 ,   5804   video.  -    Σταματης Σκουλικας  
2. - Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas  
http://www.youtube.com/stamatios01   ,    3702   video.     σταμος σκουλικας ,  
3. - Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.
http://www.youtube.com/vlasiskal  .  =    3706  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1  ,.- - βλάσης σκούλικας ,
Σύνολον                                  13.212   βίντεο   .- 


 The YOUTUBE:
 https://www.youtube.com/user/messiniaview .- 

 https://www.youtube.com/user/stamos01 .-

https://www.youtube.com/user/stamatios01 .-

https://www.youtube.com/user/vlasiskal .-

***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like&notif_id=1476255372769279  ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ
https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.3 ΣΤΑΜΑΤΗΣ
arfara1947news stamos
arfara1947news stamos  
    http://facebook.com/home.php?=home?#!/?ref=home   , 1206/. - https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  .-  https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all .- https://www.facebook.com/profile.php?id=1037492258 ,  1.206 .-            https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas .- ,
https://www.facebook.com/arfarakalamatasmessinias   , = ARFARA MESSINIAS    1.617   Arfara Kalamatas Messinias | Facebook                       
*** https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.1?fref=ts .-  55 .-            Σταμάτιος Σκούλικας  .-   
            https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.5 .- =   157 .-stamos01
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017889240768&fref=pb&hc_location=profile_browser = ΔΑΒΙΛΛΑΣ ΤΟΥΡΣ 
https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/  ,   Skoulikas
@stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  
~ https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935  529 . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ     
~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105 .- = Βρωμόβρυσης  Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 /  139  .         *** http://www.twitter.com/stamos01/  , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-    ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen    ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                 
*** http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328 , .=  http://www.messinia.net.gr / .-  .- www.erroso.gr , .- 
 

 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΅

ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ